Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-07 FLEŠ
Pri­ja­vlji­va­ti na­sil­ni­ke
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić po­ru­čio je ju­če to­kom po­sje­te Na­ci­o­nal­nom sklo­ni­štu za žr­tve tr­go­vi­ne lju­di­ma i Si­gur­noj žen­skoj ku­ći da dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je i NVO mo­gu za­je­dič­kim ra­dom da­ti pu­ni do­pri­nos u bor­bi pro­tiv svih ob­li­ka na­si­lja. On je po­zvao gra­đa­ne da bez stra­ha pri­ja­vlju­ju na­sil­ni­ke ka­ko bi­smo do­bi­li mo­guć­nost da se su­prot­sta­vi­mo toj ne­ga­tiv­noj po­ja­vi.
Pre­ma ri­je­či­ma Aide Pe­tro­vić iz Cr­no­gor­skog žen­skog lo­bi­ja, mi­ni­stro­va po­sje­ta Na­ci­o­nal­nom sklo­ni­štu je po­zi­ti­van sig­nal dr­ža­ve da će na­sta­vi­ti do­sa­da­šnju do­bru sa­rad­nju. Nje­na ko­le­gi­ni­ca iz Si­gur­ne žen­ske ku­će Lji­lja­na Ra­i­če­vić re­kla je da ima osje­ćaj da je mi­ni­star do­šao da po­ru­či da se na­si­lje ne­će to­le­ri­sa­ti i da će po­li­ci­ja svim sna­ga­ma bi­ti usmje­re­na na za­šti­tu žr­ta­va.
M.S.

Vo­ji­čić kan­di­dat
Pred­stav­nik Udru­že­nja mla­dih sa hen­di­ke­pom Mi­len­ko Vo­ji­čić je­di­ni je kan­di­dat za za čla­na rad­ne gru­pe za iz­ra­du pra­vil­ni­ka o bli­žim uslo­vi­ma za iz­da­va­nje, ob­na­vlja­nje, su­spen­zi­ju i od­u­zi­ma­nje li­cen­ce za oba­vlja­nje dje­lat­no­sti so­ci­jal­ne i dječ­je za­šti­te. Nje­ga je za čla­na pred­lo­ži­lo 14 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić ima rok od pet da­na da do­ne­se od­lu­ku o ime­no­va­nju.M.S.

Una­pre­đu­ju sa­rad­nju
Upra­va za ka­dro­ve Cr­ne Go­re i Slu­žba za upra­vlja­nje ka­dro­vi­ma Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pot­pi­sa­le su me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju. Raz­lo­zi za za­klju­če­nje me­mo­ran­du­ma o ra­zu­mi­je­va­nju su, ka­ko na­vo­de, una­pre­đe­nje od­no­sa iz­me­đu pot­pi­sni­ca, us­po­sta­vlja­nje okvi­ra za odr­ži­vu i di­na­mič­nu sa­rad­nju u obla­sti slu­žbe­nič­kog si­ste­ma i upra­vlja­nja ljud­skim re­sur­si­ma u dr­žav­noj upra­vi. Me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nu pot­pi­sa­la je di­rek­to­ri­ca Upra­ve za ka­dro­ve Sve­tla­na Vu­ko­vić i di­rek­tor Slu­žbe za upra­vlja­nje ka­dro­vi­ma Da­ni­lo Ron­če­vić.
M.S.

Di­sku­to­va­li o za­po­šlja­va­nju
NVO Mla­di Ro­mi i Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta, u part­ner­stvu sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, or­ga­ni­zo­va­li su okru­gli sto u okvi­ru pro­jek­ta „Una­pre­đe­nje za­po­šlji­vo­sti i rad­nih pra­va Ro­ma sa­ku­plja­ča se­kun­dar­nih si­ro­vi­na”. Okru­gli sto je imao za cilj da uka­že na pred­no­sti i zna­čaj or­ga­ni­zo­va­nja sa­ku­plja­ča se­kun­dar­nih si­ro­vi­na na lo­kal­nom ni­vou, kao i da otvo­ri pro­stor za di­sku­si­ju ko­ja bi re­zul­ti­ra­la iz­na­la­že­nju od­go­va­ra­ju­ćih odr­ži­vih mo­de­la sa­rad­nje sa­ku­plja­ča se­kun­dar­nih si­ro­vi­na, op­šti­na i ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća. Osim pred­stav­ni­ka lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća iz op­šti­na Bu­dva, Ko­tor, Ti­vat i Her­ceg No­vi, pri­su­stvo­va­li su pred­stav­ni­ci nje­mač­ke am­ba­sa­de i OEBS-a.
M.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"