Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-03-07 NA PREDLOG SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA, VIŠI SUD ODREDIO MJERU NADZORA ANDRIJI MANDIĆU I MILANU KNEŽEVIĆU
Liderima DF-a oduzeti pasoši
Liderima DF-a oduzeti pasoši Ranijom odlukom suda Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću oduzeti su diplomatski pasoši
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci, na pred­log Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, do­nio je rje­še­nje ko­jim je op­tu­že­ni­ma An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću od­re­dio mje­re nad­zo­ra pri­vre­me­no od­u­zi­ma­nje put­ne is­pra­ve – pa­so­ša. Pro­tiv tog rje­še­nja do­zvo­lje­na je žal­ba kri­vič­nom vi­je­ću u ro­ku od tri da­na od da­na pri­je­ma pi­sme­nog ot­prav­ka rje­še­nja, ob­ja­vlje­no je na saj­tu Vi­šeg su­da uz prav­nu po­u­ku da žal­ba ne za­dr­ža­va iz­vr­še­nje rje­še­nja.
U sa­op­šte­nju se uka­zu­je da je ra­ni­jom od­lu­kom su­da op­tu­že­ni­ma Man­di­ću i Kne­že­vi­ću iz­re­če­na mje­ra nad­zo­ra pri­vre­me­no od­u­zi­ma­nje put­ne is­pra­ve – di­plo­mat­skog pa­so­ša.
Od­lu­kom istog su­da, ra­ni­je su Man­di­ću i Kne­že­vi­ću od­u­ze­ti di­plo­mat­ski pa­so­ši ko­je su po­sje­do­va­li kao po­sla­ni­ci. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, umje­sto pri­tvo­ra, tra­ži­lo je od Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci od­u­zi­ma­nje put­nih is­pra­va dvo­ji­ci li­de­ra.
Za­htjev je usli­je­dio na­kon što je pri­je ne­ko­li­ko da­na An­dri­ja Man­dić pri­vo­đen zbog ne­le­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce sa Sr­bi­jom.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, tu­ži­la­štvo je tra­ži­lo i da se Man­di­ću iz­rek­ne re­strik­tiv­ni­ja mje­ra ko­ja se od­no­si na kon­tro­lu, od­no­sno ogra­ni­ča­va­nje nje­go­vog kre­ta­nja.
Man­dić je pri­je ne­ko­li­ko da­na pri­vo­đen u Sr­bi­ji zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. U me­di­ji­ma je ta­da ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je Man­dić po­bje­gao iz dr­ža­ve, s ob­zi­rom na to da mu je za­bra­nje­no da na­pu­šta te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, što je on istog da­na de­man­to­vao na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Plje­vlji­ma.
Man­dić je sa­op­štio da ni­je bje­žao iz Cr­ne Go­re i da je u okvi­ru par­tij­skih ak­tiv­no­sti obi­la­zio se­la ko­ja se na­la­ze na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Osim Man­di­ća, srp­ska po­li­ci­ja je ta­da zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce li­ši­la slo­bo­de i Mi­la­na Le­ki­ća i Vo­ja Pi­ća­na, na­kon če­ga su pri­ve­de­ni u sud u Pri­je­po­lju, gdje su sa­slu­ša­ni i po­tom pu­šte­ni na slo­bo­du.
– Ne­ću da bje­žim iz Cr­ne Go­re. Ja že­lim ov­dje da bu­dem pra­vi pred­stav­nik srp­skog na­ro­da, da bu­dem pra­vi opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­čar i da sva­kom sta­nem na bi­lje­gu – ka­zao je ta­da Man­dić.
Is­ta­kao je da se ni­čim ne mo­že pot­kri­je­pi­ti tvrd­nja o nje­go­vom bjek­stvu.
– Sa sa­rad­ni­ci­ma sam po­šao do Po­bla­ća te­ren­skim vo­zi­lom, ko­je čak ni­je bi­lo re­gi­stro­va­no, a ko­je je u vla­sni­štvu Bla­ža Ko­tla­je. Ka­da smo vi­dje­li da smo za­lu­ta­li i da se ne mo­že­mo vra­ti­ti na te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, mo­ra­li smo se spu­sti­ti na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je, ka­ko bi­smo se po­tom iz prav­ca Pri­je­po­lja pre­ko Ja­bu­ke vra­ti­li u Plje­vlja. Vo­jo Pi­ćan kod se­be ni­je imao čak ni lič­nu kar­tu, ko­ja mu je osta­la u auto­mo­bi­lu u Plje­vlji­ma. On je u Pri­je­po­lju pla­tio dvi­je ka­zne – zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce i zbog ne­po­sje­do­va­nja lič­nih do­ku­me­na­ta. Zar se na ta­kav na­čin ide u bjek­stvo –upi­tao je Man­dić.VJ.D.


Po­zvao vi­je­će da po­ni­šti od­lu­ku

Li­der DF-a ra­ni­je je ka­zao da su mu u Cr­noj Go­ri neo­sno­va­no od­u­ze­te put­ne is­pra­ve i po­zvao sud­sko vi­je­će da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku. Taj za­htjev je obra­zlo­žio jer je one­mo­gu­ćen da slo­bod­no oba­vlja svo­je po­slo­ve.
Po­li­ci­ja je na­kon nje­go­vog po­vrat­ka tvr­di­la da sum­nja da je ak­ci­ja una­pri­jed pri­pre­ma­na jer je u or­ga­ni­za­ci­ji ile­gal­nog pre­la­ska Cu­pa­ra ko­ri­stio trak­tor ko­jim je oči­stio šum­ski put do srp­ske gra­ni­ce. Me­di­ji su ob­ja­vi­li da ih je u Sr­bi­ju pre­ba­cio Ne­nad Cu­pa­ra, ko­ji ži­vi u se­lu Mi­lja­kov­ci, u bli­zi­ni gra­ni­ce sa Sr­bi­jom.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"