Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-06 SAVEZ „ZDRAVO BERANE” ZATRAŽIO REAKCIJU ISTRAŽNIH ORGANA UOČI PONOVLJENOG GLASANJA NA PET BIRAČKIH MJESTA
Zaposlene pritiskaju da glasaju za DPS
Čelnici DPS-a optuženi za zloupotrebe Zaposlene pritiskaju da glasaju za DPS Akcijom zastrašivanja birača rukovode funkcioneri DPS-a predvođeni Tarzanom Miloševićem, Miodragom Radunovićem i Bogdanom Fatićem – tvrde iz koalicije „Zdravo Berane”
N
a bi­rač­kim mje­sti­ma Pe­šca je­dan, No­vo na­se­lje je­dan, Ba­bi­no, Za­gor­je i Me­zga­lje u Be­ra­na­ma da­nas će bi­ti po­no­vlje­no gla­sa­nje za iz­bor od­bo­r­ni­ka u Skup­šti­ni op­šti­ne. Iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” ju­če su sa­op­šti­li da je DPS svje­stan iz­bor­nog po­ra­za i da u pa­nič­nom stra­hu ne bi­ra sred­stva da se do­mog­ne ko­jeg gla­sa vi­še.
– Da je u Be­ra­na­ma DPS i da­lje u stra­hu od po­nov­nog gu­blje­nja iz­bo­ra i da u tom stra­hu ne pre­za­ju ni od naj­go­rih, naj­pri­mi­tiv­ni­jih, naj­pr­lja­vi­jih i naj­ne­ljud­ski­jih me­to­da ka­ko bi do­bi­li glas vi­še, go­vo­ri i po­da­tak da po­slo­dav­ci u po­je­di­nim ve­li­kim mar­ke­ti­ma u Be­ra­na­ma pri­je­te svo­jim rad­ni­ci­ma ko­ji ne gla­sa­ju za DPS da će do­bi­ti ot­kaz uko­li­ko iza­đu na iz­bo­re. Ova­kve ucje­ne su se de­ša­va­le i pri­je 4. fe­bru­a­ra, a de­ša­va­ju se i sa­da – tvr­de iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”, is­ti­ču­ći da is­tra­žni or­ga­ni tre­ba hit­no da re­a­gu­ju.
Oni tvr­de da ko­or­di­ni­ra­nom ak­ci­jom za­stra­ši­va­nja bi­ra­ča ru­ko­vo­de funk­ci­o­ne­ri DPS-a pred­vo­đe­ni Tar­za­nom Mi­lo­še­vi­ćem, Mi­o­dra­gom Ra­du­no­vi­ćem i Bog­da­nom Fa­ti­ćem.
– Pri­jet­nja­ma lju­di­ma za­po­sle­nim u mar­ke­ti­ma zdu­šno se pri­dru­žio i no­si­lac li­ste DPS-a Bog­dan Fa­tić, valj­da iz stra­ha da opet ne „do­bi­je po no­su“. Ovim pu­tem ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne“ po­ru­ču­je da će se po­sta­ra­ti da obez­bi­je­di no­va za­po­sle­nja tim rad­ni­ci­ma uko­li­ko osta­nu bez po­sla zbog iz­la­ska na iz­bo­re. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da DPS, na če­lu sa Tar­za­nom, Bo­bom i Bog­da­nom, dis­kri­mi­ni­še ča­sne lju­de ko­ji se bo­re za ži­vot do­sto­jan čo­vje­ka i ugro­ža­va im eg­zi­sten­ci­ju – po­ru­či­li su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Oni su po­zva­li gra­đa­ne da hra­bro iza­đu na iz­bo­re, is­ti­ču­ći da DPS ni­ka­da vi­še ne­će vla­da­ti Be­ra­na­ma.
– Ape­lu­je­mo na sve gra­đa­ne i sve za­po­sle­ne ko­ji­ma se pri­je­ti da hra­bro, bez stra­ha iza­đu na iz­bo­re i na taj na­čin po­ka­žu ka­ko se bo­ri pro­tiv po­ha­re Be­ra­na i Cr­ne Go­re, pro­tiv kri­mi­nal­nog mi­ljea, pro­tiv pljač­ke i ne­po­sto­ja­nja prav­ne dr­ža­ve. Na­rod Be­ra­na ni­ko ne mo­že za­pla­ši­ti ni­ti ku­pi­ti. Do­ka­za­li su to 4. fe­bru­a­ra, a do­ka­za­će i 6. mar­ta, ka­da će ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne“ po­no­vo po­bi­je­di­ti. Uza­lud im je trud i po­ku­šaj kra­đe iz­bo­ra. DPS ne­će vla­da­ti Be­ra­na­ma. A mi će­mo se sre­sti po­sli­je iz­bo­ra – is­ta­kli su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Od­lu­ka o po­na­vlja­nju iz­bo­ra na pet bi­rač­kih mje­sta usli­je­di­la je na­kon što je, po­sli­je broj­nih pe­ri­pe­ti­ja i pro­bi­ja­nja svih va­že­ćih ro­ko­va, ve­ći­na u Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji usvo­ji­la pri­go­vo­re DPS-a. Pret­hod­no je Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja od­bi­la sve te pri­go­vo­re kao neo­sno­va­ne, uz kon­sta­ta­ci­ju da se ra­di o ma­njim pro­pu­sti­ma ko­ji ni­su do­ve­li u pi­ta­nje iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na.
Pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je Zdra­vao Be­ra­ne oci­je­ni­li su da od­lu­ka Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je o po­na­vlja­nju lo­kal­nih iz­bo­ra u Be­ra­na­ma na pet bi­rač­kih mje­sta pred­sta­vlja sra­man čin i po­tvr­du o prav­nom po­sr­nu­ću dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Oni su is­ta­kli da su, bez ob­zi­ra na prav­no na­si­lje ko­je de­mon­stri­ra Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja, sprem­ni da na po­no­vlje­nim iz­bo­ri­ma po­tvr­de po­bje­du ko­a­li­ci­je ko­ju či­ne „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­kra­te.
– Ako ne­ko u sve­mu to­me po­ku­ša da po­no­vo na ne­do­zvo­ljen na­čin pre­kro­ji vo­lju bi­ra­ča, sprem­ni smo da uz­vra­ti­mo od­go­va­ra­ju­ćim mje­ra­ma – ka­zao je no­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Dra­go­slav Šće­kić.
Na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih 4. fe­bru­a­ra, ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra su po­sti­gli ko­a­li­ci­o­ni do­go­vor da sa ukup­no 18 osvo­je­nih od­bor­nič­kih man­da­ta for­mi­ra­ju lo­kal­nu vlast.
D.J.–M.V


Ras­po­re­đen iz­bor­ni ma­te­ri­jal

Na pet bi­rač­kih mje­sta u Be­ra­nam gdje će se da­nas gla­sa­ti upi­sa­no je ukup­no 1.799 bi­ra­ča, od če­ga je na pret­hod­nom gla­sa­nju pra­vo gla­sa is­ko­ri­sti­lo njih 1.314. Od to­ga je ko­a­li­ci­ja DPS–SD–BS osvo­ji­la 547 gla­so­va, ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” 535, a De­mo­kra­te 132.
Pred­sjed­nik Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je Vla­di­mir Ob­ra­do­vić ka­zao je da je iz­bor­ni ma­te­ri­jal ras­po­re­đen i da je sve sprem­no za otva­ra­nje bi­rač­kih mje­sta. Bi­rač­ka mje­sta bi­će otvo­re­na u se­dam, a za­tvo­re­na u 20 sa­ti.


Od­ba­cu­ju op­tu­žbe

No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je DPS–SD–BS Bog­dan Fa­tić od­ba­cio je kao pot­pu­no ne­tač­ne op­tu­žbe da nje­go­va par­ti­ja uoči po­na­vlja­nja iz­bo­ra na pet bi­rač­kih mje­sta u Be­ra­na­ma pri­ti­ska bi­ra­če.
– Pot­pu­no je ne­tač­no da ja ili ne­ko dru­gi iz DPS-a pri­ti­ska­mo bi­ra­če i za­po­sle­ne u mar­ke­ti­ma. To su či­ste iz­mi­šljo­ti­ne onih ko­ji pri­ti­ska­ju za­po­sle­ne u lo­kal­noj upra­vi da ne gla­sa­ju za DPS. Ra­di se, da­kle, o gru­bim ne­i­sti­na­ma, jer je na­ma ci­je­lo vri­je­me je­di­no bio cilj da se iz­bor­ni pro­ces u Be­ra­na­ma za­o­kru­ži na za­ko­nit na­čin, s ob­zi­rom da su na pret­hod­nom gla­sa­nju uoče­ne broj­ne ne­pra­vil­no­sti – na­veo je Fa­tić.
Iz DPS-a su na­ve­li da je za­i­sta te­ško ob­ja­šnji­vo da se je­dan po­li­tič­ki su­bjekt, u ovom slu­ča­ju sa­mo­zva­na ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne”, do te mje­re us­pa­ni­čio od jed­nog ru­tin­skog po­stup­ka ka­kav je po­na­vlja­nje iz­bo­ra.
– Ako ni­je­su u pi­ta­nju strah i pa­ni­ka, već svje­sno ma­ni­pu­li­šu gra­đa­ni­ma i do­vo­de ih u za­blu­du, on­da je to ni­sko i za­slu­žu­je sa­mo pre­zir – na­vo­di se u sa­op­šte­nju DPS-a.


Pa­vi­će­vić: Po­dr­ži­mo De­mo­kra­te

Pred­sjed­nik be­ran­skog SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić po­zvao je bi­ra­če te par­ti­je da na po­no­vlje­nom gla­sa­nju po­mog­nu De­mo­kra­ta­ma da za­dr­že če­tvr­ti man­dat.
– Po­zi­va­mo gra­đa­ne i bi­ra­če SDP-a Be­ra­na da na po­no­vlje­nom gla­sa­nju po­dr­že par­ti­je opo­zi­ci­je ko­je su naj­bli­že na­šim pro­gram­skim prin­ci­pi­ma, a u kon­kret­nom slu­ča­ju po­mog­nu svo­jim gla­so­vi­ma da De­mo­kra­te za­dr­že če­tvr­ti man­dat – sa­op­štio je Pa­vi­će­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"