Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-07 I NA JUČE PONOVLJENIM IZBORIMA NA PET BIRALIŠTA DPS OSTAO U MANJINI
Opozicija odbranila Berane
Slavlje na ulicama Berana Opozicija odbranila Berane Na jučerašnjim izborima u odnosu na 4. februar na ovih pet birališta Demokrate su povećale broj glasova za 50 odsto, „Zdravo Berane” ostalo isto, a podrška DPS-u je porasla za 15 procenata Koalicija DPS-SD-BS osvojila je 639 glasova, „Zdravo Berane” 515, a Demokrate 199
Ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra ima­će ve­ći­nu u be­ran­skom par­la­men­tu sa 14, od­no­sno če­ti­ri man­da­ta u od­no­su na 17 od­bor­ni­ka sa­ve­za DPS-SD-BS u klu­pa­ma lo­kal­ne skup­šti­ne. To je pre­li­mi­nar­ni re­zul­tat ju­če po­nov­ljne­ih iz­bo­ra na pet bi­ra­li­šta u Be­ra­na­ma na gla­sač­kim mje­sti­ma Pe­šca je­dan, No­vo Na­se­lje je­dan, Ma­šte, Za­gor­je i Me­zga­lje. Ko­a­li­ci­ja DPS-SD-BS osta­la je na 17 man­da­ta, dok osta­lih šest po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ni na­kon po­no­vlje­nih iz­bo­ra ni­je­su uspje­li da obez­bi­je­de ni­jed­no mje­sto u SO Be­ra­ne. Na ovim bi­rač­kim mje­sti­ma bi­lo je upi­sa­no ukup­no 1.799 bi­ra­ča. Ko­a­li­ci­ja DPS-SD-BS osvo­ji­la je 639 gla­so­va, „Zdra­vo Be­ra­ne” 515, a De­mo­kra­te 199.
Na po­no­vlje­nom gla­sa­nju na bi­rač­kom mje­stu Pe­šca je­dan „Zdra­vo Be­ra­ne” osvo­ji­lo je 203, DPS-SD-BS 270, a De­mo­kra­te 79. Na bi­rač­kom mje­stu No­vo Na­se­lje je­dan „Zdra­vo Be­ra­ne” je uknji­ži­lo 193 gla­so­va, DPS-SD-BS 193 i De­mo­kra­te 72. Na bi­rač­kom mje­stu Ma­šte naj­vi­še gla­so­va osvo­ji­lo je „Zdra­vo Be­ra­ne” i to 34, DPS-SD-BS 31 i De­mo­kra­te 20. „Zdra­vo Be­ra­ne” je bi­lo naj­bo­lje i na bi­rač­kom mje­stu Za­gor­je sa osvo­je­nih 82 gla­so­va, DPS-SD-BS je uknji­žio 70, a De­mo­kra­te 18. Na gla­sač­kom mje­stu Me­zga­lje DPS je osvo­jio 75 gla­so­va, „Zdra­vo Be­ra­ne” 32 , dok je De­mo­kra­ta­ma pri­pa­lo10 gla­so­va.
No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Dra­go­slav Šće­kić si­noć je iz­ja­vio da je DPS na po­no­vlje­nim iz­bo­ri­ma po­tvr­dio svoj iz­bor­ni po­raz od ko­ga se, ka­ko je ka­zao, ni­ka­da ne­će opo­ra­vi­ti.
– Za­jed­no sa De­mo­kra­ta­ma, sa­ču­va­li smo po­bje­du i po­ka­za­li da su Be­ran­ci ča­sni, od­go­vor­ni i po­šte­ni lju­di i da ne mo­gu pod­le­ći pri­ti­sci­ma DPS-a i kri­mi­nal­nog mi­ljea ko­ji je po­ku­šao da pro­mi­je­nu iz­bor­ni re­zul­tat i iz­bor­nu vo­lju bi­ra­ča. Po­zi­va­mo DPS, ako će im bi­ti lak­še, da ih po­bi­je­di­mo u još jed­nom kru­gu – na­gla­sio je Šće­kić.
Ka­zao je da je na­rod Be­ra­na na pra­vi na­čin od­go­vo­rio i ne­ča­snom po­na­ša­nju Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je.
– Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja je po­ga­zi­la pra­vo i iz­vr­ši­la prav­no na­si­lje uvo­de­ći no­vu ne­ča­snu prak­su u Cr­noj Go­ri. Na­da­mo se da se ovo vi­še ni­kad ne­će do­go­di­ti na bi­lo ko­jim iz­bo­ri­ma – na­veo je Šće­kić.
Na­kon po­bje­de u Be­ra­na­ma on je po­zvao opo­zi­ci­o­ne par­ti­je da se do­go­vo­re oko za­jed­nič­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta.
– Ovo je pri­li­ka da mi Be­ran­ci po­zo­ve­mo opo­zi­ci­ju da se ubr­zo do­go­vo­ri­mo oko za­jed­nič­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta i da ko­nač­no kre­ne to­čak pro­mje­na u Cr­noj Go­ri, ona­ko ka­ko je kre­nuo u Be­ra­na­ma. Že­li­mo da svi bu­du od­go­vor­ni na tom pu­tu, jer mi smo Be­ran­ci po­ka­za­li ka­ko tre­ba da se vo­di kam­pa­nja, ka­ko tre­ba da se od­no­si­mo pre­ma DPS-u i da ne tre­ba pri­da­va­ti va­žno­sti ono­me ko je po­li­tič­ka pro­šlost i ko­ji će se iz da­na u dan po­ka­za­ti kao par­ti­ja pro­šlo­sti – po­ru­čio je Šće­kić.
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić po­ru­čio je da je ostva­ren sja­jan iz­bor­ni re­zul­tat i da je opo­zi­ci­ja za­jed­nič­kim sna­ga­ma, po dru­gi put za ne­pu­nih mje­sec da­na, uspje­la da od­bra­ni Be­ra­ne od na­je­zde an­ti­de­mo­krat­skih na­sr­ta­ja or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe. On je na­gla­sio da su „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­kra­te uspje­li da po­bi­je­de naj­ku­ka­vič­ki po­ku­šaj DPS-a u isto­ri­ji vi­še­stra­nač­ja da pre­kro­je iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na Be­ra­na.
– Po­bi­je­di­li smo i prav­no na­si­lje Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, ucje­ne, pri­ti­ske, pod­me­ta­nja i za­i­sta sve an­ti­de­mo­krat­ske ele­men­te sa svim po­ku­ša­ji­ma ko­je smo mo­gli da vi­di­mo u pret­hod­nih ne­ko­li­ko da­na i ne­dje­lja i u Be­ra­na­ma i na sjed­ni­ca­ma Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je. Ta­ko je DPS pri­je mje­sec da­na, kao i nje­gov pred­sjed­nik, do­ži­vio kla­sič­ni po­li­tič­ki uda­rac u Be­ra­na­ma, a ve­ča­ras i kla­sič­ni po­li­tič­ki no­ka­ut – na­gla­sio je Be­čić.
Is­ta­kao je da su ju­na­ci ci­je­le iz­bor­ne po­bje­de Be­ran­ke i Be­ran­ci ko­ji su, kao je na­veo, po­ka­za­li ri­jet­ko vi­đe­nu hra­brost, po­u­zda­nost i ne­po­kle­blji­vost. Na­gla­sio je da su oni pu­to­kaz svom gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma Cr­ne Go­re u bor­bi pro­tiv DPS-a.
– Gra­đa­ni i gra­đan­ke Be­ra­na su po­ka­za­li da su svi­je­tlo na kra­ju ovog tu­ne­la. Ovaj re­zul­tat je mno­go zna­čaj­ni­ji od onog što su sta­ti­stič­ki po­da­ci. On je pu­to­kaz i do­dat­na sna­ga za be­ri­ćet­no opo­zi­ci­o­no pro­lje­će ko­je nas sve za­jed­no oče­ku­je u apri­lu i ma­ju ove go­di­ne. Ne­ka vam ova hra­brost po­ka­že i do­ka­že da svi za­jed­no ide­mo još ja­če i hra­bri­je, jer ono što nas če­ka na­red­nih mje­se­ci ključ­no je, i isto­rij­ski i sud­bo­no­sno će opre­di­je­li­ti bu­duć­nost Cr­ne Go­re i bu­duć­nost ove mla­do­sti ko­ja nas hra­bro pra­ti – po­ru­čio je Be­čić.
Od­lu­ka o po­na­vlja­nju iz­bo­ra na pet bi­rač­kih mje­sta usli­je­di­la je na­kon što je, po­sli­je broj­nih pe­ri­pe­ti­ja i pro­bi­ja­nja svih va­že­ćih ro­ko­va, Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja usvo­ji­la pri­go­vo­re DPS-a. Pret­hod­no je Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja od­bi­la sve te pri­go­vo­re kao neo­sno­va­ne, uz kon­sta­ta­ci­ju da se ra­di o ma­njim pro­pu­sti­ma ko­ji ni­su do­ve­li u pi­ta­nje iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na.
Iz­bor­ni dan u Be­ra­na­ma pro­šao je u kraj­nje na­pe­toj at­mos­fe­ri. Ten­zi­je su po­če­le da ra­stu od­mah na­kon otva­ra­nja bi­ra­li­šta, ka­da su pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je „Zdra­vio Be­ra­ne” uka­zi­va­li da se bli­zu bi­rač­kih mje­sta ne­sme­ta­no še­ta­ju bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca, ko­ja ima­ju po­za­ma­šni po­li­cij­ski do­si­je. Iz po­me­nu­te ko­a­li­ci­je ujed­no su tvr­di­li da su ju­če sve dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je bi­le sta­vlje­ne u funk­ci­ju po­tre­ba DPS-a. Is­ti­ca­li su da su pred­stav­ni­ci DPS-a, svje­sni svog iz­bor­nog kra­ha, u di­rekt­noj sa­rad­nji sa pred­stav­ni­ci­ma po­li­cij­skih sna­ga na naj­bru­tal­ni­ji na­čin ome­ta­li pro­ces gla­sa­nja, po­ku­ša­va­ju­ći da uti­ču na iz­bor­nu vo­lju Be­ra­na­ca.
– Umje­sto da pra­vo­sud­ni or­ga­ni svo­ju ener­gi­ju usmje­re na ak­tiv­no­sti pre­ma kri­mi­nal­ci­ma, ko­ji se ovih da­na slo­bod­no še­ta­ju uli­ca­ma na­šeg gra­da, oni su upa­da­li u pri­vat­ne po­sje­de gra­đa­na i pri­vo­di­li na­še čla­no­ve, što je ne­vi­đe­na bru­ka ko­ja ni­je svoj­stve­na ni naj­to­ta­li­tar­ni­jim re­ži­mi­ma na svi­je­tu – na­vo­di­li su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
DAR­KO JO­VO­VIĆ


Po­li­ci­ja pre­tre­sla ku­ću Dan­ke Mar­ko­vić

Po­li­ci­ja je ju­če na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor, zbog na­vod­nog ome­ta­nja iz­bor­nog pro­ce­sa i uti­ca­ja na vo­lju bi­ra­ča, pri­vo­di­la is­tak­nu­te čla­no­ve ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Dan­ku Mar­ko­vić, Ra­da Klja­ji­ća, Alek­san­dra Mi­jo­vi­ća i Je­le­nu Ra­ko­vić. Nji­ho­vo pri­vo­đe­nje i uzi­ma­nje iz­ja­va u tu­ži­la­štvu usli­je­di­lo je na­kon što su pri­pad­ni­ci po­li­ci­je, po odo­bre­nju dr­žav­nog tu­ži­o­ca Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Be­ra­na­ma Ja­dran­ke Mi­ćo­vić i na­red­bi su­di­je za is­tra­gu Dra­ga­na Da­ši­ća, ju­če oko 11 ča­so­va upa­li u ku­ću od­bor­nič­kog kan­di­da­ta ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” i biv­šeg po­sla­ni­ka SNP-a Dan­ke Mar­ko­vić i iz­vr­ši­li pre­tres ta­mo­šnjih pro­sto­ri­ja. U na­red­bi za pre­tres na­ve­de­no je da je Cen­tru bez­bjed­no­sti pod­ni­je­ta pri­ja­va od stra­ne Bra­ni­sla­va Jo­ki­ća, kan­di­da­ta za od­bor­ni­ka ko­a­li­ci­je DPS-SD-BS, da se u pred­met­nom objek­tu vr­ši pro­tiv­prav­ni uti­caj na bi­ra­če i da se vr­ši pot­pi­si­va­nje istih od stra­ne ak­ti­vi­sta ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”. Mar­ko­vi­će­va je iz­ja­vi­la da upad po­li­ci­je u nje­nu ku­ću na dan kad se u Be­ra­na­ma po­na­vlja­ju iz­bo­ri pred­sta­vlja bru­tal­no na­si­lje pred­stav­ni­ka in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma ko­je su se u pot­pu­no­sti sta­vi­le u funk­ci­ju po­tre­ba DPS-a.
– Na­la­zi­la sam se u po­ro­dič­noj ku­ći sa pri­ja­te­lji­ma i ko­or­di­na­to­rom ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Ra­dem Klja­ji­ćem kad je po­li­ci­ja do­šla na vra­ta. Po­ka­za­li su na­red­bu za pre­tres pod iz­go­vo­rom da ima­ju do­ja­vu da se tu od stra­ne pred­stav­ni­ka ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” vr­ši uti­caj na vo­lju bi­ra­ča. Pre­tre­sli su ku­ći i ni­je­su na­šli ni­šta sem ne­ko­li­ko bi­rač­kih spi­sko­va ko­je smo za­ko­ni­to po­sje­do­va­li. Sve ovo uka­zu­je da u da­tom slu­ča­ju mi ne sno­si­mo ni­ka­kvu kri­vi­cu, već nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni ko­ji su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lu uti­ca­ja na vo­lju bi­ra­ča jer su ko­or­di­na­to­re ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” ome­li u svom ra­du. Oni su sla­njem po­li­ci­je pla­ši­li bi­ra­če da ne iza­đu na iz­bo­re i slo­bod­no gla­sa­ju. Zna­či, ra­di se o pra­vom skan­da­lu i na­si­lju onih ko­ji su za­du­že­ni da se bri­nu o po­što­va­nju za­ko­na u ovoj dr­ža­vi – na­gla­si­la je Mar­ko­vi­će­va.
Sa dru­ge stra­ne, iz Op­štin­skog od­bo­ra DPS-a tvr­di­li su da su pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”, u pa­ni­ci od gu­bit­ka vla­sti, dez­in­for­mi­sa­li jav­nost i da su gru­bo zlo­u­po­tre­blja­va­li rad­ni­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i ome­ta­li gra­đa­ne ko­ji su že­lje­li da gla­sa­ju.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re ju­če su oštro osu­di­li upad po­li­ci­je u ku­ću Dan­ke Mar­ko­vić i pri­vo­đe­nje na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor pred­stav­ni­ka ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” što, pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka be­ran­skih De­mo­kra­ta No­vi­ce Ob­ra­do­vi­ća, zna­či da je re­žim ušao u po­sled­nju fa­zu svo­je dik­ta­tu­re, na­kon ko­je, ne­iz­o­stav­no, sli­je­di nje­go­vo pu­ca­nje po svim ša­vo­vi­ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"