Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-03-05
Stidite li se izdaje?
Stidite li se izdaje? Stidite li se svi vi koji ste bili pristalice ulaska zemlje u NATO, ali i vi koji ste tokom tog procesa bili pasivni? Pogledate li se, makar ponekad, u ogledalo i zacrvenite li se tada ugledavši lice kukavice ili izdajnika?
- Pi­še: Bo­ško Vu­ki­će­vić

U obra­ća­nju cr­no­gor­skom ko­le­gi Pre­dra­gu Bo­ško­vi­ću, ame­rič­ki mi­ni­star od­bra­ne Džejms Ma­tis je po­ru­čio da se ,,SAD i Cr­na Go­ra bo­re ra­me uz ra­me pro­tiv Ru­si­je”.
Upra­vo se u ri­je­či­ma ne­kog iz­vanj­ca kao što je Ma­tis, a ne ka­kvog do­ma­ćeg zva­nič­ni­ka, naj­e­fekt­ni­je pri­ka­zu­je du­bi­na bu­na­ra beš­ča­šća i iz­da­je u ko­jem obi­ta­va­ju vla­sto­dr­šci cr­no­gor­ske DPS-klep­to­kra­ti­je. Na­kon po­me­nu­te po­ru­ke ame­rič­kog mi­ni­stra od­bra­ne, slo­bod­ni lju­di su još jed­nom u oba­ve­zi da od­re­đe­nim ka­te­go­ri­ja­ma u Cr­noj Go­ri po­sta­ve pi­ta­nje: ,,Sti­di­te li se svi vi ko­ji ste bi­li pri­sta­li­ce ula­ska ze­mlje u NA­TO, ali i vi ko­ji ste to­kom tog pro­ce­sa bi­li pa­siv­ni? Po­gle­da­te li se, ma­kar po­ne­kad, u ogle­da­lo i za­cr­ve­ni­te li se ta­da ugle­dav­ši li­ce ku­ka­vi­ce ili iz­daj­ni­ka?”
Osta­vi­mo, za­sad, po stra­ni ova pi­ta­nja ka­ko bi­smo se po­za­ba­vi­li isto­rij­skim od­no­si­ma Cr­ne Go­re i Ru­si­je. Od Ru­si­je nam to­kom isto­ri­je ne sa­mo da ni­kad ni­je pri­je­ti­la ni­ka­kva opa­snost, već je ru­ska po­moć bi­la kon­stant­na i obim­na. Mno­gi isto­ri­ča­ri će se sa­gla­si­ti s ocje­nom: da ta­kve ne­pre­kid­ne ru­ske po­mo­ći ni­je bi­lo, ne bi bi­lo ni Cr­ne Go­re. Od 1715. go­di­ne po­sto­ji, na pri­mjer, tra­di­ci­ja ru­skih ca­re­va da ma­te­ri­jal­no po­dr­ža­va­ju Cr­nu Go­ru. Go­di­ne 1798. ru­ski im­pe­ra­tor Pa­vle Pr­vi od­re­dio je go­di­šnju po­moć Cr­noj Go­ri od 3.000 ru­ba­lja ,,za na­rod­ne po­tre­be i for­mi­ra­nje ko­ri­snih usta­no­va”. Ru­si­ja je Cr­nu Go­ru po­ma­ga­la u nov­cu, sla­la je cr­kve­ne knji­ge, pri­ma­la do­se­lje­ni­ke, otvo­ri­la kon­zu­lat u Ko­to­ru 1804. Iste go­di­ne mi­tro­po­lit Pe­tar Pr­vi Pe­tro­vić Nje­goš i star­je­ši­ne su se za­kle­le na vje­či­tu vjer­nost Ru­si­ji. Di­plo­mat­ska po­moć Ru­si­je je od­i­gra­la va­žnu ulo­gu i u ko­nač­nom ja­ča­nju ne­za­vi­sno­sti Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Uop­šte uzev­ši, bi­lo bi ne­pra­ved­no od­no­se naj­ma­nje i naj­ve­će slo­ven­ske ze­mlje na­zva­ti pri­ja­telj­skim; oni su od­u­vi­jek bi­li brat­ski.
S dru­ge stra­ne, zna­mo ko­ja je bi­la pre­te­žna vr­sta ,,po­mo­ći” ko­ja je pri­sti­za­la sa Za­pa­da. Zna­mo či­je su voj­ske vr­šlja­le po na­šim ze­mlja­ma i ma­sa­kri­ra­le na­še na­ro­de to­kom pr­vog i dru­gog ra­ta. Zna­mo i za po­moć ko­ju smo do­bi­li 1999. go­di­ne, ka­da nam je, iz­me­đu svih osta­lih stva­ri, uru­čen i ,,naj­dra­go­cje­ni­ji’’ mo­gu­ći po­klon, osi­ro­ma­še­ni ura­ni­jum, ko­ji će bi­ti u na­šem vla­sni­štvu mi­li­o­ni­ma na­red­nih go­di­na i iza­zi­va­ti kan­ce­ro­ge­na obo­lje­nja kod do­ma­ćeg sta­nov­ni­štva.
Tre­ba is­ta­ći da Ma­ti­so­va po­ru­ka pred­sta­vlja sa­mo jed­nu u ni­zu ame­rič­kih ,,za­hval­ni­ca”. Ne­dav­no se i ame­rič­ka am­ba­sa­dor­ka Mar­ga­ret En Uje­ha­ra gra­đan­stvu obra­ti­la po­ru­kom da ,,cr­no­gor­ski ot­por Ru­si­ji na­dah­nju­je svi­jet”. Ame­rič­ki ana­li­ti­čar Ja­noš Bu­gaj­ski isto­vre­me­no je is­ta­kao da tre­ba is­pi­ta­ti sve me­di­je, fir­me i par­ti­je ko­je ima­ju bi­lo ka­kve ve­ze sa Kre­mljom, ka­ko bi se pot­pu­no eli­mi­ni­sao uti­caj Mo­skve u Cr­noj Go­ri. Ta­kve iz­ja­ve ame­rič­kih zva­nič­ni­ka pra­ti do­sad ne­za­pam­će­na i ne­za­mi­sli­va ko­li­či­na ru­so­fo­bi­je ko­ju je cr­no­gor­ski re­žim po­si­jao po­sljed­njih go­di­na u ze­mlji.
Vra­ti­mo se po­sta­vlje­nim pi­ta­nji­ma s po­čet­ka tek­sta. Ona su re­to­rič­ka: evi­dent­no je da se pro­zva­ne ka­te­go­ri­je ne sti­de, jer one ne­ma­ju sa­vje­sti ni obra­za. Ipak, mo­ra­ju zna­ti da ih se sti­de nji­ho­vi pre­ci, ko­ji se u gro­bo­vi­ma pre­vr­ću zbog nji­ho­ve ne­ljud­sko­sti. Svojim ku­ka­vič­lu­kom i ne­čo­vje­štvom oni su obru­ka­li sve ono ljud­sko, slav­no i ju­nač­ko što su im pre­ci vje­ko­vi­ma gra­di­li. Kre­i­ra­li su zla i na­o­pa­ka vre­me­na u ko­ji­ma ih dru­gi hva­le jer su za­bi­li nož u le­đa Ru­si­ji, iz­da­li naj­bli­že, tj. one bez či­je kon­stant­ne po­mo­ći ne bi bi­lo ni njih sa­mih. Što je naj­go­re i naj­tu­žni­je, oni su po­ga­zi­li za­vjet Sv. Pe­tra Ce­tinj­skog, naj­ve­ćeg me­đu na­ma.
Cr­no­gor­skih klep­to­kra­ta i ,,pa­si­va­ca” sti­dje­će se i nji­ho­va dje­ca, jer su im ukra­li bu­duć­nost. Od­ri­ču­ći se pri­vi­le­go­va­ne po­zi­ci­je voj­ne ne­u­tral­no­sti, pod pri­ti­skom za­pad­nih go­spo­da­ra i opi­je­ni mi­ri­som do­la­ra, oni su, dra­ma­tič­no na­ru­šiv­ši bez­bjed­nost ze­mlje, od nje na­pra­vi­li voj­nu me­tu za vi­so­ko­teh­no­lo­ške ru­ske pro­jek­ti­le u slu­ča­ju bi­lo ko­jeg bu­du­ćeg su­ko­ba.
Sva­ka­ko, na kra­ju va­lja is­ta­ći da po­red go­re opi­sa­nih ka­te­go­ri­ja po­sto­je dru­gi i dru­ga­či­ji, ko­ji se upor­no bo­re da vra­te Cr­nu Go­ru sa­moj se­bi. Po­kret ,,Slo­bo­da na­ro­du” je pret­hod­nih go­di­na mno­go­broj­nim ak­ci­ja­ma na uli­ci po­ka­zi­vao da po­sto­ji dru­ga­či­ja Cr­na Go­ra. Na ne­ki­ma od njih is­tak­nut je tran­spa­rent – ,,Mi smo Cr­na Go­ra!” Još pri­je tri i po go­di­ne, po­kret je po­kre­nuo pe­ti­ci­ju za uki­da­nje cr­no­gor­skih sank­ci­ja Ru­si­ji. Tekst pe­ti­ci­je je: ,,Cr­no­gor­ski re­žim je ne­dav­no, sli­je­de­ći na­red­be za­pad­nih po­kro­vi­te­lja, uveo eko­nom­ske sank­ci­je Ru­si­ji. Te sank­ci­je ne sa­mo da su neo­prav­da­ne iz bi­lo ko­je tač­ke gle­di­šta, već pred­sta­vlja­ju i te­ško iz­bri­si­vu lja­gu i sra­mo­tu za ime Cr­ne Go­re i či­ta­vu nje­nu isto­ri­ju. Od cr­no­gor­skog re­ži­ma zah­ti­je­va­mo hit­no uki­da­nje od­lu­ke o uvo­đe­nju eko­nom­skih sank­ci­ja Ru­si­ji, ko­ja osim to­ga što je sram­na, pred­sta­vlja ri­zik za da­lje pro­pa­da­nje cr­no­gor­ske pri­vre­de i po­gor­ša­nje iona­ko ve­o­ma lo­šeg stan­dar­da gra­đa­na. Ova pe­ti­ci­ja je isto­vre­me­no i apel ru­skom na­ro­du. Že­li­mo ga uvje­ri­ti da ogrom­na ve­ći­na na­ro­da Cr­ne Go­re ne po­dr­ža­va sram­no uvo­đe­nje sank­ci­ja i da su osje­ća­ji pri­ja­telj­stva, za­jed­ni­štva, brat­stva iz­me­đu na­ših na­ro­da ne­iz­bri­si­vi i vječ­ni.”

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"