Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-26 EKSKLUZIVNO: EKIPA „DANA” KOD NIKŠIĆA OTKRILA MASOVNU GROBNICU IZ DRUGOG SVJETSKOG RATA
Ubijeno 300 civila i bačeno u jamu
Djelovi raskomadane lobanje svjedoče o surovosti koja je počela februara 1942. godine Ubijeno 300 civila i bačeno u jamu Reporteri „Dana”, nakon 76 godina od zločina, otvorili jamu i snimili kadrove posmrtnih ostataka ubijenih U jezivom zločinu stradali su neistomišljenici komunističkog režima, kao i nevini mještani koji su likvidirani maljem ili iz vatrenog oružja, a potom su bacani u bezdanicu Očekuje se reakcija tužilaštva i policije kako bi se jama istražila, a ostaci stradalih ekshumirali i dostojno sahranili
Na­kon pu­nih 76 go­di­na sum­nji i skri­ve­nih pri­ča pre­ži­vje­lih gol­go­te Dru­gog svjet­skog ra­ta i nji­ho­vih po­to­ma­ka reporteri „Da­na“ po­tvr­di­li su po­sto­ja­nje ma­sov­ne grob­ni­ce u bli­zi­ni Nik­ši­ća. Po pr­vi put od su­ro­vog zlo­či­na, ko­ji je u kon­ti­nu­i­te­tu tra­jao vi­še od go­di­nu, taj­nu ja­me bez­da­ni­ce u mje­stu Du­bra­ve iz­nad nik­šić­kog se­la Šu­me ekipa „Da­na“ ot­kri­la je fo­to­gra­fi­ja­ma po­smrt­nih osta­ta­ka stra­da­lih.
Nakon što je „Dan” objavio jezive fotografije iz zloglasne jame od kojih se ledi krv u žilama, očekuje se re­ak­ci­ja tu­ži­la­štva i po­li­ci­je ka­ko bi se ja­ma is­tra­ži­la, a osta­ci stra­da­lih bi­li eks­hu­mi­ra­ni i do­stoj­no sa­hra­nje­ni. Začuđuje da niko od nadležnih istražnih organa do sada nije imao saznanja o ovoj jami i eventualno pokrenuo istražne radnje.
Pod­stak­nu­ti pri­ča­ma o su­ro­vo­sti po­sje­ti­li smo lo­ka­li­tet Ku­li­ne gdje je, skri­ve­na u ni­skom ra­sti­nju i za­tr­pa­na ka­me­njem, go­to­vo osam de­ce­ni­ja če­ka­la da pro­go­vo­ri zlo­gla­sna ja­ma „Ko­tor“. Za­hva­lju­ju­ći spe­ci­ja­li­zo­va­noj opre­mi, fo­to­re­por­ter „Da­na” Želj­ko Ša­pu­rić uspio je da sni­mi nje­nu unu­tra­šnjost, a na du­bi­ni od oko 31 me­tar i ljud­ske ko­sti i ostat­ke gar­de­ro­be od, ka­ko se pret­po­sta­vlja, stra­dal­ni­ka ko­ji su osu­đe­ni na smrt bez kri­vi­ce, su­da i pre­su­de. Že­lju da za­vi­ri­mo u unu­tra­šnjost ni­je ome­la ka­me­na gro­ma­da is­pod ko­je je bio otvor ši­ri­ne dva­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra, dok je osta­tak ula­za u ja­mu bio pre­kri­ven ogrom­nom ka­me­nom plo­čom. Ko­sti, za ko­je nam je ne­ko­li­ko lje­ka­ra spe­ci­ja­li­sta po­tvr­di­lo da se ra­di o ljud­skim, ra­su­te su po bez­da­nu. Na jed­noj od plo­ča u unu­tra­šnjo­sti bi­li su osta­ci ruč­nog sa­ta, ci­pe­la, dok dje­lo­vi ras­ko­ma­da­ne lo­ba­nje svje­do­če o su­ro­vo­sti ko­ja je po­če­la fe­bru­a­ra 1942. go­di­ne od stra­ne ko­mu­ni­sta. Pre­ma ra­ni­jim ka­zi­va­nji­ma po­je­di­nih mje­šta­na nik­šić­kog Gor­njeg Po­lja, smrt u bez­da­nu u Du­bra­vi na­šli su broj­ni, a, ka­ko se pret­po­sta­vlja, u pi­ta­nju je vi­še od 300 du­ša raz­li­či­tih sta­ro­snih do­bi sa pod­ruč­ja tog mje­sta, Vi­dro­va­na, Vi­ra, Pi­ve i dru­gih kra­je­va nik­šić­ke op­šti­ne. Me­đu oni­ma ko­ji su tu skon­ča­li bi­lo je i voj­nih za­ro­blje­ni­ka ko­ji su pod iz­go­vo­rom da se spro­vo­de u za­tvor u Ko­to­ru, po ko­jem je ja­ma u Du­bra­vi i do­bi­la ime, ubi­ja­ni u Ku­li­ni. Naj­vi­še je, me­đu­tim, bi­lo ne­vi­nih mje­šta­na ko­ji zbog svog opre­dje­lje­nja ni­je­su po­dr­ža­va­li ko­mu­ni­ste. Po­je­di­ni od njih ni­je­su bi­li ni na či­joj stra­ni, sa­mo su že­lje­li mir­no da ži­ve sa svo­jim po­ro­di­ca­ma na ima­nji­ma ko­ja su ne­ri­jet­ko pljač­ka­na. Svi su bi­li pod bud­nim okom ta­da­šnjeg par­ti­zan­skog šta­ba sta­ci­o­ni­ra­nog na Vi­dro­va­nu, a isle­đi­va­nja pri­ve­de­nih uglav­nom su se za­vr­ša­va­la na­red­bom da se mo­ra­ju spro­ve­sti u ko­tor­ski za­tvor na da­lju pro­ce­du­ru. Ni­ko od njih do Ko­to­ra ni­ka­da ni­je sti­gao, već im je pre­su­đi­va­no iz­nad bez­da­na u Du­bra­vi, uglav­nom dr­ve­nim ma­ljem u po­ti­ljak, a me­đu mje­šta­ni­ma je osta­la pri­ča, ko­ju su pre­no­si­li ta­da­šnji čo­ba­ni, da su se iz Ku­li­na da­ni­ma ču­ja­li va­pa­ji onih ko­ji su po­lu­ži­vi ba­ca­ni u ja­mu. Eg­ze­ku­ci­je su, na­vod­no, tra­ja­le sve do po­čet­ka 1943. go­di­ne, a ja­mi ni­ka­da ni­ko od mje­šta­na ili čla­no­va po­ro­di­ce stra­da­lih ni­je smio pri­ći jer je za vri­je­me ra­ta bi­la do­bro ču­va­na. Go­di­na­ma po­tom u nju je ba­ca­no ka­me­nje jer su oni ko­je je gri­zla sa­vjest zbog uče­šća u ubi­stvi­ma po­ku­ša­va­li da sa­kri­ju zlo­čin ko­ji ni do da­nas ne­ma epi­log. Ne­zva­nič­no nam je re­če­no da se ću­ta­lo ra­di po­tom­stva i mi­ra jer ni­je­su bi­li ri­jet­ki slu­ča­je­vi da je ro­đak ro­đa­ka, kom­ši­ja kom­ši­ju „pot­ka­zi­vao” ko­mu­ni­sti­ma da za kr­snu sla­vu u svom do­mu pa­li svi­je­ću, da mu za Bo­žić iz ku­će mi­ri­šu če­sni­ca i ta­mjan. U pro­te­klih vi­še od dva­de­set go­di­na bi­lo je po­ku­ša­ja po­je­di­na­ca da se otvo­ri ja­ma „Ko­tor“, ali su svi bi­li bez­u­spje­šni zbog stra­ha da se ne uz­bur­ka­ju „du­ho­vi“ pro­šlo­sti.
Fo­to­gra­fi­je „Da­na“ da­nas su do­vo­ljan po­vod da zlo­čin od pri­je 76 go­di­na na­po­kon bu­de raz­ot­kri­ven, da tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja pre­du­zmu mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti da lo­ka­li­tet Ku­li­ne ade­kvat­no obez­bi­je­de i da po­smrt­ni osta­ci stra­dal­ni­ka bu­du eks­hu­mi­ra­ni i do­stoj­no sa­hra­nje­ni. Rat­ni zlo­či­ni u nad­le­žno­sti su Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva ko­je za­kon na to i oba­ve­zu­je. Skup­šti­na Cr­ne Go­re je u ok­to­bru 2010. go­di­ne do­ni­je­la Za­kon o po­tvr­đi­va­nju Evrop­ske kon­ven­ci­je o ne­pri­mje­nji­vo­sti za­sta­re na zlo­či­ne pro­tiv čo­vječ­no­sti i rat­ne zlo­či­ne, ko­ji je uka­zom pred­sjed­nika dr­ža­ve Fi­lipa Vu­ja­no­vića pro­gla­šen va­že­ćim.
BI­LjA­NA BRA­ŠNjO
Foto: ŽELjKO ŠAPURIĆ


Spi­sko­vi neza­vr­še­ni

Od pre­ko 300 stra­da­lih, pre­ma ne­zav­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, to­kom 1942. pa do po­čet­ka 1943. go­di­ne sa­mo sa pod­ruč­ja Gor­njeg Po­lja, Vi­dro­va­na i Vi­ra u ja­mu „Ko­tor“ i još ne­ko­li­ko slič­nih na tom pod­ruč­ju ba­če­no je vi­še od 100 oso­ba, ali nji­ho­va ime­na ni­ka­da ni­je­su obje­lo­da­nje­na. Bez­u­spje­šni su bi­li i po­ku­ša­ji po­je­di­na­ca da za­bi­lje­že svje­do­čan­stva o tim zvjer­stvi­ma od stra­ne onih mje­šta­na ko­ji su ih se sje­ća­li, kao i da na­pra­ve spi­sko­ve po­stra­da­lih. Re­dak­ci­ja Dnev­nog li­sta „Dan“ po­zi­va sve one ko­ji po­sje­du­ju bi­lo ka­kve po­dat­ke o na­ve­de­nom zlo­či­nu da nam se obra­te, a sve u ci­lju ka­ko bi ime­na stra­da­lih i okol­no­sti pod ko­ji­ma su ubi­je­ni na­po­kon bi­li obje­lo­da­nje­ni. Po­da­ci se mo­gu do­sta­vlja­ti na imejl adre­su: urednik@dan.co.me ili u di­rekt­nom kon­tak­tu na ras­po­lo­ži­ve bro­je­ve te­le­fo­na re­dak­ci­je.


U bezdanu ple­men­ski pr­va­ci i sve­šte­na li­ca

Osim ne­vi­nih ži­te­lja, u bez­da­ni­ci su za­vr­ši­li i ta­da­šnji ugled­ni gra­đa­ni po­put Ri­sta Bje­li­ce, ko­ji je bio ka­pe­tan banj­sko-vu­če­dol­ske op­šti­ne. U pr­voj knji­zi „Stra­da­nje srb­ske cr­kve od ko­mu­ni­sta“ proto­je­rej Ve­li­bor Džo­mić na­vo­di da je u ja­mi „Ko­tor“ su­ro­vo stra­dao i pa­roh vu­če­dol­ski, je­rej Va­so Po­po­vić, ko­ji je ubi­jen ja­nu­a­ra 1942. go­di­ne za­jed­no sa ka­pe­ta­nom Bje­li­com. Ko­mu­ni­sti su ih, na­vo­di Džo­mić svje­do­če­nje pro­te Mi­lo­ša Pe­ro­vi­ća iz Nik­ši­ća, uhap­si­li i spro­ve­li u Ma­na­stir Pi­va, a oda­tle u Gor­nje Po­lje. Sve­šte­ni­ku Po­po­vi­ću su, is­pri­čao je pro­ta Pe­ro­vić, ko­mu­ni­sti nu­di­li da „pre­đe na nji­ho­vu stra­nu“, a ka­da je od­bio ubi­li su ga i ba­ci­li u ja­mu.
Pr­vi pa­ra­stos ne­vi­no stra­da­lim pri­je če­ti­ri go­di­ne oba­vio je gor­nje­polj­ski pa­roh, pro­to­je­rej Dra­gan Kru­šić sa čla­no­vi­ma Cr­kve­nog od­bo­ra Cr­kve Sv. Jo­a­ki­ma i Ane na Vi­dro­va­nu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"