Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-03 SUDIJA SUZANA MUGOŠA O ILEGALNOM PRELASKU ANDRIJE MANDIĆA U SRBIJU
Odluka o pritvoru kad utvrdimo šta se desilo
Suzana Mugoša i Andrija Mandić Odluka o pritvoru kad utvrdimo šta se desilo Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić uhapšen je u Srbiji i nakon što je prekršajno kažnjen zbog ilegalnog prelaska granice pušten je da se vrati u Crnu Goru Neću da bježim iz Crne Gore. Ja želim ovdje da budem pravi predstavnik srpskog naroda, da budem pravi opozicioni političar i da svakom stanem na biljegu, kazao je Mandić
Su­di­ja pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da Su­za­na Mu­go­ša sa­op­šti­la je da je još ni­ko zva­nič­no ni­je oba­vi­je­stio da je li­der De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić, ko­jem je za­bra­nje­no da na­pu­šta Cr­nu Go­ru zbog sud­skog po­stup­ka ko­ji se vo­di pro­tiv nje­ga, ile­gal­no pre­šao gra­ni­cu sa Sr­bi­jom. Ona je za naš list ka­za­la da će o even­tu­al­nom pri­tvo­ru Man­di­ću od­lu­či­ti ka­da do­bi­je in­for­ma­ci­ju šta se za­i­sta de­si­lo u tom slu­ča­ju.
– Po­vo­dom in­for­ma­ci­je o ile­gal­nom pre­la­sku gra­ni­ce od stra­ne An­dri­je Man­di­ća, od­lu­ku o pri­tvo­ru će­mo do­ni­je­ti kad sud bu­de zva­nič­no oba­vje­šten o to­me i kad utvr­di­mo šta se za­pra­vo do­go­di­lo. Još uvi­jek ni­je­smo do­bi­li ni­ka­kvo zva­nič­no oba­vje­šte­nje i za­to pr­vo tre­ba pro­vje­ri­ti sve in­for­ma­ci­je – ka­za­la je Mu­go­ša za „Dan”.
Man­dić se ju­če vra­tio u Cr­nu Go­ru, na­kon što je pret­hod­no pri­ve­den u Sr­bi­ji zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. U me­di­ji­ma je ju­če ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je Man­dić po­bje­gao iz dr­ža­ve, s ob­zi­rom da mu je za­bra­nje­no da na­pu­šta te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, što je on de­man­to­vao na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Plje­vlji­ma. Man­dić je sa­op­štio da ni­je bje­žao iz Cr­ne Go­re i da je u okvi­ru par­tij­skih ak­tiv­no­sti obi­la­zio se­la ko­ja se na­la­ze na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Osim Man­di­ća, srp­ska po­li­ci­ja je zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce li­ši­la slo­bo­de i Mi­la­na Le­ki­ća i Vo­ja Pi­ća­na, na­kon če­ga su pri­ve­de­ni u sud u Pri­je­po­lju, gdje su sa­slu­ša­ni i po­tom pu­šte­ni na slo­bo­du.
– Ne­ću da bje­žim iz Cr­ne Go­re. Ja že­lim ov­dje da bu­dem pra­vi pred­stav­nik srp­skog na­ro­da, da bu­dem pra­vi opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­čar i da sva­kom sta­nem na bi­lje­gu – ka­zao je Man­dić.
On je is­ta­kao da se ni­čim ne mo­že pot­kri­je­pi­ti tvrd­nja o nje­go­vom bjek­stvu.
– Sa sa­rad­ni­ci­ma sam po­šao do Po­bla­ća te­ren­skim vo­zi­lom, ko­je čak ni­je bi­lo re­gi­stro­va­no, a ko­je je u vla­sni­štvu Bla­ža Ko­tla­je. Ka­da smo vi­dje­li da smo za­lu­ta­li i da se ne mo­že­mo vra­ti­ti na te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, mo­ra­li smo se spu­sti­ti na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je, ka­ko bi­smo se po­tom iz prav­ca Pri­je­po­lja pre­ko Ja­bu­ke vra­ti­li u Plje­vlja. Vo­jo Pi­ćan kod se­be ni­je imao čak ni lič­nu kar­tu, ko­ja mu je osta­la u auto­mo­bi­lu u Plje­vlji­ma. On je u Pri­je­po­lju pla­tio dvi­je ka­zne – zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce i zbog ne­po­sje­do­va­nja lič­nih do­ku­me­na­ta. Zar se na ta­kav na­čin ide u bjek­stvo –upi­tao je Man­dić.
On je do­dao da su mu u Cr­noj Go­ri neo­sno­va­no od­u­ze­te put­ne is­pra­ve i po­zvao sud­sko vi­je­će da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku jer je one­mo­gu­ćen da slo­bod­no oba­vlja svo­je po­slo­ve.
Man­dić je ka­zao da ga je za­ču­di­lo ko­or­di­ni­ra­no dje­lo­va­nje cr­no­gor­ske gra­nič­ne po­li­ci­je sa gra­nič­nom po­li­ci­jom iz Sr­bi­je, ali je is­klju­čio mo­guć­nost da je ne­ko­rekt­no po­na­ša­nje po­li­ci­je u Sr­bi­ji di­ri­go­va­no od vr­ha ta­mo­šnje vla­sti.
– Po­li­ci­je Cr­ne Go­re i Sr­bi­je su ko­or­di­ni­ra­no dje­lo­va­le, ali za to mo­gu da po­sto­je i ne­ki dru­gi mo­ti­vi, od­no­sno pri­ja­telj­stva ko­ja se sti­ču kroz sum­nji­ve po­slo­ve ko­ji se de­ša­va­ju u po­gra­nič­nim dje­lo­vi­ma – ka­zao je Man­dić i do­dao da je po­li­ci­ja Cr­ne Go­re pri­li­kom ju­če­ra­šnjeg po­vrat­ka u Plje­vlja, na gra­nič­nom pre­la­zu Ran­če, po­stu­pi­la ko­rekt­no.
On je ka­zao da je iz­ne­na­đen či­nje­ni­com da im gra­nič­na po­li­ci­ja Cr­ne Go­re ni­je po­mo­gla pri­li­kom lu­ta­nja po pu­te­vi­ma u po­gra­nič­nom di­je­lu sa Sr­bi­jom, a da ih je gra­nič­na po­li­ci­ja Sr­bi­je, ka­da su se na­šli u nji­ho­voj zo­ni od­go­vor­no­sti, hit­no spro­ve­la u Pri­je­po­lje u pre­kr­šaj­ni sud.
Na­čel­nik CB Plje­vlja, Slav­ko Vo­ji­no­vić ka­zao je da Man­dić i nje­go­vi sa­put­ni­ci ni­je­su pri­vo­đe­ni u Cen­tar bez­bjed­no­sti jer za to ni­je bi­lo raz­lo­ga. On je za por­tal „Vi­je­sti” re­kao da ne­ma ele­me­na­ta za pre­kr­šaj­nu pri­ja­vu jer su već ka­žnje­ni u Sr­bi­ji.
B.Je.–Vl.O.


Da ka­že ka­ko je za­lu­tao u ma­gli

De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­zva­la je An­dri­ju Man­di­ća da sa­op­šti pra­ve mo­ti­ve svog „iz­ne­nad­nog i ne­le­gal­nog bo­rav­ka u Sr­bi­ji”.
– Svi­ma je ja­sno da ver­zi­ja ko­ju je sa­op­šti­la nje­go­va par­ti­ja ne­ma do­di­ra sa re­al­no­šću. Ne po­sto­ji oso­ba ko­ja bi po­vje­ro­va­la da je čo­vjek pro­tiv ko­jeg se vo­di vi­še po­stu­pa­ka u ko­ji­ma je op­tu­žen za naj­te­ža dje­la pro­tiv dr­ža­ve tek ta­ko za­lu­tao u ma­gli i gre­škom pre­šao dr­žav­nu gra­ni­cu baš u dru­štvu ne­ka­da­šnjih čla­no­va ozlo­gla­še­nog Sed­mog ba­ta­ljo­na. Ko­ja su to do­ma­ćin­stva ko­ja se obi­la­ze u ka­sne sa­te sa oso­ba­ma ko­je ima­ju vi­še pri­ja­va za ne­le­gal­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih na­pra­va i ka­ko je baš ovu gru­pu lju­du oda­brao za svo­ju noć­nu po­gra­nič­nu eks­kur­zi­ju? Oče­ku­je­mo na nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je do kra­ja is­pi­ta­ju ka­ko je to baš An­dri­ja Man­dić od svih put­ni­ka „za­lu­tao” na te­ri­to­ri­ju su­sjed­ne dr­ža­ve – na­ve­li su iz DPS-a.


La­žu da je po­bje­gao

An­dri­ja Man­dić ni­ka­da ni­je bje­žao, ni­ti će, iz Cr­ne Go­re. To je bru­tal­na laž onih či­ji se osu­đe­ni pred­sjed­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta kri­je u Be­o­gra­du, po­ru­či­li su iz No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je.
– Sva pod­me­ta­nja po­li­ci­je i tu­ži­la­štva ko­ji­ma bi htje­li da „is­tje­ra­ju“ Man­di­ća iz Cr­ne Go­re raz­bi­će se u pa­ram­par­čad, kao i la­žna op­tu­žni­ca za „dr­žav­ni udar”. Pod­sje­ća­mo gra­đa­ne da je pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je u mo­men­tu ka­da je sa­znao da je pro­tiv nje­ga po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca bio u Be­o­gra­du i da je istog tre­nut­ka avi­o­nom do­le­tio u Pod­go­ri­cu – is­ta­kli su iz NSD.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"