Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-06 MILIVOJE KATNIĆ, UMJESTO PRITVORA, TRAŽIO ODUZIMANJE ISPRAVA, ANDRIJI MANDIĆU I MILANU KNEŽEVIĆU
Lideri DF-a ostaju i bez običnih pasoša
Mandić i Knežević Lideri DF-a ostaju i bez običnih pasoša Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću su ranije oduzeti diplomatski pasoši koje su posjedovali kao poslanici, a Vijeće Višeg suda će, na zahtjev specijalnog tužioca, u naredna 24 sata odlučiti o oduzimanju njihovih regularnih putnih isprava
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, umjesto određivanja pritvora, tra­ži­lo je od Višeg suda u Podgorici oduzimanje putnih isprava liderima DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Milanu Kneževiću. Njima su ranije oduzeti diplomatski pasoši koje su posjedovali kao poslanici, a Vijeće Višeg suda će na zahtjev specijalnog tužioca u naredna 24 sata odlučiti o oduzimanju njihovih običnih pasoša.
Ovaj zahtjev uslijedio je pošto je pri­je ne­ko­li­ko dana Andrija Mandić pri­vo­đen zbog ne­le­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. Od­lu­ku o even­tu­al­nom iz­ri­ca­nju novih mje­ra Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci do­ni­je­će da­nas.
– Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo upu­ti­lo je su­du pred­log za iz­ri­ca­nje mje­ra, o ko­jim će bi­ti od­lu­če­no u za­kon­skom ro­ku od 24 sa­ta – ka­za­la je za „Dan” Aida Mu­zu­ro­vić, port­pa­rol Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci.
Ona ni­je mo­gla da go­vo­ri o ko­joj mje­ri je ri­ječ, na­vo­de­ći da će jav­nost o to­me bi­ti oba­vi­je­šte­na na­kon do­no­še­nja od­lu­ke po pred­lo­gu tu­ži­la­štva.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, tu­ži­la­štvo je tra­ži­lo i da se Man­di­ću iz­rek­ne re­strik­tiv­ni­ja mje­ra ko­ja se od­no­si na kon­tro­lu, od­no­sno ogra­ni­ča­va­nje nje­go­vog kre­ta­nja.
Man­dić je pri­je ne­ko­li­ko da­na pri­vo­đen u Sr­bi­ji zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. U me­di­ji­ma je ta­da ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je Man­dić po­bje­gao iz dr­ža­ve, s ob­zi­rom da mu je za­bra­nje­no da na­pu­šta te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, što je on istog da­na de­man­to­vao na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Plje­vlji­ma.
Man­dić je sa­op­štio da ni­je bje­žao iz Cr­ne Go­re i da je u okvi­ru par­tij­skih ak­tiv­no­sti obi­la­zio se­la ko­ja se na­la­ze na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Osim Man­di­ća, srp­ska po­li­ci­ja je ta­da zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce li­ši­la slo­bo­de i Mi­la­na Le­ki­ća i Vo­ja Pi­ća­na, na­kon če­ga su pri­ve­de­ni u sud u Pri­je­po­lju, gdje su sa­slu­ša­ni i po­tom pu­šte­ni na slo­bo­du.
– Ne­ću da bje­žim iz Cr­ne Go­re. Ja že­lim ov­dje da bu­dem pra­vi pred­stav­nik srp­skog na­ro­da, da bu­dem pra­vi opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­čar i da sva­kom sta­nem na bi­lje­gu – ka­zao je ta­da Man­dić. 
On je is­ta­kao da se ni­čim ne mo­že pot­kri­je­pi­ti tvrd­nja o nje­go­vom bjek­stvu. 
– Sa sa­rad­ni­ci­ma sam po­šao do Po­bla­ća te­ren­skim vo­zi­lom, ko­je čak ni­je bi­lo re­gi­stro­va­no, a ko­je je u vla­sni­štvu Bla­ža Ko­tla­je. Ka­da smo vi­dje­li da smo za­lu­ta­li i da se ne mo­že­mo vra­ti­ti na te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, mo­ra­li smo se spu­sti­ti na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je, ka­ko bi­smo se po­tom iz prav­ca Pri­je­po­lja pre­ko Ja­bu­ke vra­ti­li u Plje­vlja. Vo­jo Pi­ćan kod se­be ni­je imao čak ni lič­nu kar­tu, ko­ja mu je osta­la u auto­mo­bi­lu u Plje­vlji­ma. On je u Pri­je­po­lju pla­tio dvi­je ka­zne – zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce i zbog ne­po­sje­do­va­nja lič­nih do­ku­me­na­ta. Zar se na ta­kav na­čin ide u bjek­stvo –upi­tao je Man­dić.
M.V.P.


Pozvao vijeće da poništi odluku

Lider DF-a je ranije kazao da su mu u Cr­noj Go­ri neo­sno­va­no od­u­ze­te put­ne is­pra­ve i po­zvao sud­sko vi­je­će da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku jer je one­mo­gu­ćen da slo­bod­no oba­vlja svo­je po­slo­ve. 

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"