Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-09 OŠTRE KRITIKE NA RAČUN PREDLOGA REBALANSA BUDŽETA
Vlada nas zadužuje još pola milijarde
Vlada Vlada nas zadužuje još pola milijarde Ministar finansija Darko Radunović najavio je da će Crna Gora izaći na strano tržište i pokušati da realizuje euroobveznice do nivoa od 500 miliona sa povoljnijim uslovima od sadašnjih. Osim toga, rebalansom je predviđeno i zaduženje za autoput od 190 miliona
Vla­da je po osno­vu pred­lo­ga re­ba­lan­sa i od­lu­ke o za­du­ži­va­nju pred­vi­dje­la mo­guć­nost za­du­ži­va­nja do 690 mi­li­o­na eura u 2018. go­di­ni. Ta­ko se ba­rem mo­že tu­ma­či­ti pred­log re­ba­lan­sa i od­lu­ke o za­du­ži­va­nju u ovoj go­di­ni, gdje se na­vo­di da je za po­tre­be iz­grad­nje auto­pu­ta pred­vi­đe­no za­du­ži­va­nje od 190 mi­li­o­na, a 250 mi­li­o­na za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta, ot­pla­tu du­ga i stva­ra­nje re­zer­ve. Pred­lo­gom je pred­vi­đe­na mo­guć­nost da se iz­nos od 250 mi­li­o­na uve­ća na 500 mi­li­o­na.
– Bez ob­zi­ra na ogra­ni­če­nje pred­vi­đe­no sta­vom 3 ovog čla­na, dr­ža­va se u 2018. go­di­ni mo­že za­du­ži­ti i za po­tre­be re­fi­nan­si­ra­nja i/ili ot­ku­pa dr­žav­nog du­ga, tro­ško­ve re­fi­nan­si­ra­nja/ot­ku­pa i stva­ra­nja re­zer­ve mak­si­mal­no do iz­no­sa od 500 mi­li­o­na eura, a što mo­že bi­ti obez­bi­je­đe­no kroz aran­žman sa me­đu­na­rod­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, za­tim kroz emi­si­ju ob­ve­zni­ca na do­ma­ćem ili me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu, za­klju­če­njem kre­dit­nih aran­žma­na ili iz­da­va­njem dr­žav­nih za­pi­sa – pi­še u od­lu­ci o za­du­ži­va­nju i pred­lo­gu re­ba­lan­sa, usvo­je­nim u sri­je­du na van­red­noj sjed­ni­ci Vla­de.
Mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić je ju­če ka­zao da će Cr­na Go­ra iza­ći na stra­no tr­ži­šte i po­ku­ša­ti da re­a­li­zu­je euro­ob­ve­zni­ce do ni­voa od 500 mi­li­o­na eura. Na pi­ta­nje ko­li­ko će se Cr­na Go­ra za­du­ži­ti po osno­vu re­ba­lan­sa i ko­li­ka će to bi­ti ušte­da na osno­vu sma­nje­nja ka­ma­ta, od­go­vo­rio je da se na to ne mo­že pre­ci­zno od­go­vo­ri­ti.
– Iza­ći će­mo na stra­no tr­ži­šte i po­ku­ša­ti da re­a­li­zu­je­mo euro­bon­do­ve do ni­voa od 500 mi­li­o­na eura. Is­ku­stvo ko­je smo ima­li sa ovom pr­vom tran­šom, uz po­moć ga­ran­ci­je Svjet­ske ban­ke (SB), bi­lo je da smo do­bi­li roč­nost od 12 go­di­na, grejs pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne, dok je ka­ma­ta bi­la še­sto­mje­seč­ni Euri­bor uve­ćan za 2,95 – re­kao je Ra­du­no­vić no­vi­na­ri­ma ju­če u vi­li „Go­ri­ca”.
Do­dao je da Cr­na Go­ra sa­da ne­će ima­ti te uslo­ve, ne­go ne­što ma­lo ne­po­volj­ni­je, ali sva­ka­ko znat­no po­volj­ni­je od tre­nut­nih.
– Mo­ja oče­ki­va­nja su da bi tre­ba­lo da ima­mo ka­ma­tu od 3,25 do 3,5 od­sto, od­no­sno to bi zna­či­lo ne­ku ušte­du od oko 1,5 od­sto, što je na 500 mi­li­o­na eura zna­čaj­no. Za­vi­sno ka­ko to ra­ču­na­te, da li kao ušte­du za če­ti­ri ili se­dam go­di­na, ko­li­ko će­mo da de­fi­ni­še­mo da euro­bond bu­de, ta­ko da ta ušte­da mo­že da se kre­će od 30 do 50 mi­li­o­na kroz vri­je­me. To su iz­u­zet­no zna­čaj­na sred­stva – na­veo je Ra­du­no­vić.
U od­no­su na pred­log Za­ko­na o bu­dže­tu, re­ba­lan­som je uve­ćan iz­nos ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va sa 296 na 320,9 mi­li­o­na. Iz­da­ci su uve­ća­ni za 82 mi­li­o­na, a pri­ho­di za 57 mi­li­o­na eura. De­fi­cit će sa­mim tim bi­ti uve­ćan za 25 mi­li­o­na u od­no­su na pr­vo­bit­ni pred­log Za­ko­na o bu­dže­tu, pa će iz­no­si­ti ukup­no 139,1 mi­li­on eura.
Po­sla­nik De­mo­kra­ta Zden­ka Po­po­vić je ka­za­la da skan­da­lo­zna i sra­mot­na od­lu­ka Vla­de zna­či da ni unu­ci na­ših unu­ka ne­će mo­ći da is­pra­ve po­gre­šne od­lu­ke eko­nom­ske Vla­de i vra­te dr­žav­ni dug od 2,6 mi­li­jar­di eura.
– U če­tvr­tom kvar­ta­lu la­ni dr­žav­ni dug je uve­ćan za 130 mi­li­o­na i na kra­ju go­di­ne je iz­no­sio 2,6 mi­li­jar­di. Za do­dat­nih 500 mi­li­o­na i još 190 mi­li­o­na za auto­put ko­je mo­ra­mo po­vu­ći do kra­ja go­di­ne, dug će iz­no­si­ti 3,3 mi­li­jar­de. U si­tu­a­ci­ji ka­da se osla­nja­mo na tu­ri­zam i di­je­lom na po­ljo­pri­vre­du ne­za­mi­sli­vo je da mo­že­mo vra­ti­ti dug iz re­al­nih iz­vo­ra – ka­za­la je Po­po­vić.
Pi­ta­nje je, ka­ko je ka­za­la, da li bi eko­nom­ski eks­per­ti po­put Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća na ova­kav na­čin vo­di­li svo­je do­ma­ćin­stvo i za se­be re­kli da su do­bri do­ma­ći­ni ili da su neo­d­go­vor­ni koc­ka­ri ko­ji se igra­ju sa bu­duć­no­šću ge­ne­ra­ci­ja ko­je do­la­ze. Ne­mi­nov­no gra­đa­ne vr­lo br­zo če­ka is­pu­nje­nje za­htje­va MMF-a, a od­no­si se na no­ve po­re­ze i ak­ci­ze i sma­nje­nje pen­zi­ja i pla­ta i do­vo­đe­nje gra­đa­na do ban­kro­ta – za­klju­či­la je Po­po­vić.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Si­ni­ša Le­kić je is­ta­kao da je u pret­hod­nim go­di­na­ma bi­lo ja­ko te­ško do­ći do re­ba­lan­sa, a sad se na­kon 65 da­na ide u iz­mje­nu Za­ko­na o bu­dže­tu.
– Da li je bu­džet lo­še pla­ni­ran ili se ne­što stra­šno de­si­lo tre­ba da od­go­vo­re čla­no­vi Vla­de. Pi­ta­nje je ka­ko je pla­ni­ran ako se na­kon 65 da­na mi­je­nja, pod iz­go­vo­rom jef­ti­ni­jeg za­du­že­nja. Zna­li smo da su pret­hod­ni kre­di­ti bi­li sku­pi i da su uzi­ma­ni po ja­ko lo­šim uslo­vi­ma, a sa­da tre­ba da po­hva­li­mo Vla­du jer uzi­ma ma­nju ka­ma­tu. To je non­sens. Ima­li smo po­ve­ća­nje PDV-a i ak­ci­za i po­no­vo ide­mo u još ve­ća za­du­že­nja – re­kao je Le­kić.D.M.


Aneks sa A2A

Re­ba­lan­som bu­dže­ta, Vla­da je pred­vi­dje­la 70 mi­li­o­na eura za ot­kup di­je­la ak­ci­ja Elek­tro­pri­vre­de od A2A. Upla­tom dvi­je ra­te po osno­vu put op­ci­je Vla­da će bi­ti vla­snik vi­še od dvi­je tre­ći­ne ak­ci­ja i ima­će pu­nu kon­tro­lu nad EPCG.
– Pre­go­vo­ri sa A2A tra­ju i vje­ro­vat­no će se ra­di­ti aneks ugo­vo­ra put op­ci­je. U ovom pr­vom di­je­lu mi smo pla­ni­ra­li da obez­bi­je­di­mo sred­stva do 70 mi­li­o­na. De­ta­lji tog do­go­vo­ra će br­zo bi­ti sa­op­šte­ni, ali mi­slim da se pro­ces raz­dru­ži­va­nja iz­me­đu Cr­ne Go­re i A2A re­a­li­zu­je uz obo­stra­no za­do­volj­stvo. Stvo­ri­će­mo pret­po­stav­ke da na je­dan ja­van i tran­spa­ren­tan na­čin pro­na­đe­mo no­vog stra­te­škog part­ne­ra – re­kao je Ra­du­no­vić.


Od­bor po­dr­žao pred­lo­ge

Re­ba­lans i od­lu­ka o za­du­ži­va­nju, ko­ji su usvo­je­ni u sri­je­du po­pod­ne, već su ju­če sti­gli na dnev­ni red Od­bo­ra za eko­no­mi­ju. To skup­štin­sko ti­je­lo je usvo­ji­lo pred­log re­ba­lan­sa i od­lu­ku o za­du­ži­va­nju za 2018. go­di­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"