Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-12 OMBUDSMAN OSUDIO PONAŠANJE DIREKTORA ULCINJSKE RIVIJERE PREMA SESTRIĆU LIDERA DEMOSA
Mikan Zec podsticao na političku diskriminaciju
Zec Mikan Zec podsticao na političku diskriminaciju Ombudsman utvrdio da je Zec, tražeći da se sruši montažno-ugostiteljski objekat Nikole Mirovića, zato što je on sestrić lidera Demosa Miodraga Lekića, podsticao na diskriminaciju
Z
a­šti­t­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da Cr­ne Go­re utvr­dio je da je iz­vr­šni di­rek­tor HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra Ra­do­mir Mi­kan Zec, tra­že­ći da se sru­ši mon­ta­žno-ugo­sti­telj­ski obje­kat Ni­ko­le Mi­ro­vi­ća za­to što je on se­strić li­de­ra De­mo­sa Mi­o­dra­ga Le­ki­ća, pod­sti­cao na dis­kri­mi­na­ci­ju. Om­bud­sman je to utvr­dio u od­go­vo­ru na pri­tu­žbu ko­ju je upu­tio Mi­ro­vić, a u tom od­go­vo­ru je dao mi­šlje­nje sa pre­po­ru­ka­ma. Mi­ro­vić je od om­bud­sma­na za­tra­žio da ga sa­ču­va od dis­kri­mi­na­ci­je, ko­ju su jav­no de­mon­stri­ra­li Mi­kan Zec i Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.
Zec je u apri­lu pro­šle go­di­ne, u pi­smu mi­ni­stru tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Pa­vlu Ra­du­lo­vi­ću za­tra­žio re­ak­ci­ju po po­li­tič­koj osno­vi. Ta­da je zah­ti­je­vao da se sru­ši mon­ta­žno-ugo­sti­telj­ski obje­kat Ni­ko­le Mi­ro­vi­ća za­to što je on se­strić Mi­o­dra­ga Le­ki­ća. Pi­smo u ko­me Zec zah­ti­je­va da mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja tu­ri­zma re­a­gu­je za­ve­de­no je pod bro­jem 101-185/11 u mi­ni­star­stvu 19. apri­la pro­šle go­di­ne.
Iako je Mi­ro­vić tvr­dio da je na po­ro­dič­noj imo­vi­ni iz­gra­dio ugo­sti­telj­ski obje­kat, za ko­ji je do­bio sve do­zvo­le, Zec je po­ru­či­vao da se mo­ra re­a­go­va­ti jer je uzur­pi­ra­na imo­vi­na pred­u­ze­ća na či­jem je če­lu.
Om­bu­da­sman, na či­jem je če­lu Šuć­ko Ba­ko­vić, u mi­šlje­nju na­vo­di da je is­pi­ti­vao po­stu­pa­nje iz­vr­šnog di­rek­to­ra HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra.
– U ve­zi sa na­vo­di­ma o iz­vr­še­noj dis­kri­mi­na­ci­ji po osno­vu po­li­tič­ko-srod­nič­ke po­ve­za­no­sti sa Mi­o­dra­gom Le­ki­ćem, li­de­rom po­li­tič­ke par­ti­je De­mos, za­štit­nik je is­pi­ti­va­nje usmje­rio i na po­stu­pa­nje iz­vr­šnog di­rek­to­ra HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra, ko­ji je van sva­ke sum­nje na­vo­di­ma u ak­tu broj 346 od 18. apri­la pro­šle go­di­ne, do­sta­vlje­nom Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, iz­vr­šio pod­sti­ca­nje na dik­sir­mi­na­ci­ju – na­vo­di se u do­ku­men­tu Za­šti­ti­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da Cr­ne Go­re.
Na­vo­di se da Zec ni­je mo­gao da tra­ži bri­sa­nje već odo­bre­ne lo­ka­ci­je jer se ti­me neo­prav­da­no umi­je­šao u uži­va­nje imo­vin­skih pra­va Mi­ro­vi­ća.
– Ne­pri­hva­tlji­vi su raz­lo­zi ko­je je iz­vr­šni di­rek­tor Ul­cinj­ske ri­vi­je­re na­veo u iz­ja­šnje­nju kao oprav­da­nje za po­mi­nja­nje Mi­ro­vi­ća u kon­tek­stu li­de­ra De­mo­sa jer se ze­mlji­šte ozna­ča­va bro­je­vi­ma ka­ta­star­skih par­ce­la, u skla­du sa pro­pi­si­ma o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti, a ne ime­ni­ma vla­sni­ka, od­no­sno su­vla­sni­ka ne­po­kret­no­sti, a još ma­nje ime­ni­ma li­ca ko­ja su u srod­nič­koj, po­li­tič­koj ili ne­koj dru­goj po­ve­za­no­sti sa no­si­o­ci­ma pra­va svo­ji­ne. Bez ra­zum­nog, objek­tiv­nog i na za­ko­nu za­sno­va­nog raz­lo­ga, di­rek­tor Ul­cinj­ske ri­vi­je­re je pod­sti­cao dis­kri­mi­na­ci­ju po osno­vu po­li­tič­ko-srod­nič­ke po­ve­za­no­sti Mi­ro­vi­ća sa Le­ki­ćem, što se pre­ma od­red­bi čla­na dva stav pet Za­ko­na o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je sma­tra ob­li­kom dis­kri­mi­na­ci­je – na­ve­de­no je u do­ku­men­tu om­bud­sma­na.
Da­ta je i pre­po­ru­ka Ze­cu da u bu­du­ćim po­stu­pa­nji­ma ne spro­vo­di pro­tiv­prav­ne ak­te pod­sti­ca­nja na dis­kri­mi­na­ci­ju.
U spor­nom pi­smu mi­ni­stru, Zec je tvr­dio da je do­pi­si­ma od 15. mar­ta pro­šle go­di­ne i broj 301 od 10. apri­la 2017. oba­vi­je­stio da „Ni­ko­la Mi­ro­vić (se­strić li­de­ra De­mo­sa Mi­o­dra­ga Le­ki­ća) pla­ni­ra da otvo­ri mon­ta­žni ugo­sti­telj­ski obje­kat – ba­ra­ku na sa­moj gra­ni­ci sa na­šom pla­žom”.
– S tim u ve­zi oba­vje­šta­va­mo vas da je Mi­ro­vić već po­sta­vio dva bo­ro­va stu­ba na na­šoj pla­ži i do pla­ni­ra da ka­skad­no pro­ši­ri te­ra­su i ta­ko za­hva­ti i ve­li­ki dio na­še pla­že. Mo­li­mo vas da pre­du­zme­te od­go­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ka­ko bi se spri­je­či­lo ova­kvo di­vlja­nje Ni­ko­le Mi­ro­vi­ća – na­veo je Mi­kan Zec u pi­smu do­sta­vlje­nom mi­ni­stru Ra­du­lo­vi­ću.
Mi­kan Zec je odav­no u bli­skim od­no­si­ma sa li­de­rom DPS-a i biv­šim pre­mi­je­rom Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, a ra­ni­je je bio i na če­lu ho­te­la „Cr­na Go­ra”. On je sre­di­nom 2015. go­di­ne do­spio u fo­kus jav­no­sti na­kon što je u HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra za­po­sle­na Ja­smi­na Ba­bić, ne­vjen­ča­na že­na i part­ner­ka Na­se­ra Kelj­men­di­ja, kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na sa Ko­so­va ko­ga je ne­ka­da­šnji pred­sjed­nik Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) Ba­rak Oba­ma uvr­stio na cr­nu li­stu zbog tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma i dru­gih ozbilj­nih kri­vič­nih dje­la. Ba­bićeva je u HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra za­po­sle­na kao me­na­džer, a u ju­lu 2015. go­di­ne u tom svoj­stvu pri­su­stvo­va­la je sve­ča­nom otva­ra­nju pla­žnog ba­ra ho­te­la Bel­vi, ko­ji po­slu­je u okvi­ru ovog pred­u­ze­ća.
Ba­bi­će­va je vi­đe­na na fo­to­gra­fi­ji sa sve­ča­no­sti ka­da su pre­si­je­ca­njem vrp­ce luk­su­zni obje­kat otvo­ri­li ta­da­šnji pred­sjed­nik ul­cinj­ske op­šti­ne Fat­mir Đe­ka i di­rek­tor HTP Mi­kan Zec.
M.V.


Spre­man da ide i do Stra­zbu­ra

Ni­ko­la Mi­ro­vić je re­kao da po­stu­pa­nje ko­je su de­mon­stri­ra­li Mi­kan Zec, Mor­sko do­bro i Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma sva­ka­ko pri­li­či ne­koj ze­mlji ko­ja ima ozbilj­ne pro­ble­me i ozbilj­no je za­o­sta­la u od­no­su na ci­vi­li­zo­va­ni svi­jet.
– Si­gur­no ću se, na­kon što is­ko­ri­stim sve do­ma­će prav­ne lje­ko­ve, obra­ti­ti i Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va iz Stra­zbu­ra ra­di za­šti­te mo­jih ustav­nih, za­kon­skih i ljud­skih pra­va – na­ja­vio je Mi­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"