Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-12 VLASNICA FIRME „AVANTIRO“ IZ KOTORA PODNIJELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV SLUŽBENIKA EPCG
Isključili ih zbog nepostojećeg duga, pa tražili tri hiljade
Elektrosnabdijevanje Kotor Isključili ih zbog nepostojećeg duga, pa tražili tri hiljade Vlasnica firme „Avantiro” iz Kotora tvrdi da ih je EPCG isključila zbog nepostojećeg duga, te da za to postoje i presude Privrednog suda. Da bi je priključili na mrežu, morala je da plati tri hiljade eura iako je rješenje o izvršenju bilo na iznos od 60 eura. Zbog toga je i podnijela krivičnu prijavu za reketiranje
Di­rek­to­ri­ca fir­me „Avan­ti­ro“ iz Ko­to­ra Ro­ber­ta Iko­vić je 28. fe­bru­a­ra Snab­di­je­va­nju Ko­tor upla­ti­la 3.075 eura, ka­ko bi njen ugo­sti­telj­ski obje­kat po­no­vo bio uklju­čen na elek­trič­no na­pa­ja­nje, iako je po pret­hod­no do­ne­se­nom rje­še­nju o iz­vr­še­nju, utu­že­ni sal­do za taj obje­kat iz­no­sio 60,05 eura. Vla­snik pro­sto­ra Žar­ko Iko­vić upo­zo­rio je na „fal­si­fi­ko­va­ne slu­žbe­ne is­pra­ve“ ana­li­tič­ke kar­ti­ce ko­je iz­da­je sek­tor FC Snab­di­je­va­nje Ko­tor i po­tvr­dio nam da je nje­go­va su­pru­ga pri­je ne­ko­li­ko da­na u ko­tor­skom Odjeljenju bez­bjed­no­sti, kod in­spek­to­ra za pri­vred­ni kri­mi­nal, po­kre­nu­la kri­vič­nu pri­ja­vu za iz­nu­du – re­ke­ti­ra­nje. Kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi sa ovim do­sta­vi­li su i Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (SDT).
– Or­ga­ni­zo­va­na gru­pa, na če­lu sa še­fom FC Snab­di­je­va­nje Ko­tor Go­ra­nom Kan­ka­ra­šem, od nas je na kla­si­čan na­čin iz­nu­di­la tri hi­lja­de eura. Kan­ka­raš je na­ma iz­dao sve ana­li­tič­ke kar­ti­ce, Du­šan Alek­sić, šef prav­ne slu­žbe, ko­ji je bio upo­znat sa ovom si­tu­a­ci­jom, od­bio je spro­vo­đe­nje pre­su­de, i na kra­ju, di­rek­tor prav­ne slu­žbe Želj­ko Ćo­rić, ko­ji je svo­jim ne­či­nje­njem i ba­ha­tim po­na­ša­njem omo­gu­ćio kri­vič­no dje­lo iz­nu­de – ka­žu Iko­vi­ći. Na­po­mi­nju da su od kra­ja ja­nu­a­ra ove go­di­ne sva­ko­dnev­no kon­tak­ti­ra­li sa po­slov­nom se­kre­ta­ri­com di­rek­to­ra prav­ne slu­žbe, ali je on od­bi­jao da ih pri­mi. Fir­ma Ro­ber­te Iko­vić je zakupac od fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne. Od ta­da ni­ka­ko ni­je mo­gla da pre­ne­se bro­ji­lo na ime fir­me, zbog du­ga ko­ji joj je sa kar­ti­ce is­po­sta­vi­lo Snab­di­je­va­nje Ko­tor, iako ured­no pla­ća ra­ču­ne za utro­še­nu stru­ju.
Na­kon broj­nih do­pi­sa i pre­pi­ske elek­tron­skom po­štom, u ko­ji­ma Ro­ber­ta Iko­vić upo­zo­ra­va nad­le­žne u EPCG na ne­po­du­da­ra­nje nji­ho­vih fi­nan­sij­skih kar­ti­ca, si­tu­a­ci­ja je kul­mi­ni­ra­la 28. fe­bru­a­ra is­klju­če­njem stru­je u po­slov­nom objek­tu, na­kon uru­če­nja rje­še­nja o iz­vr­še­nju sa za­du­že­njem od 60,05 eura, ko­je je do­sta­vio jav­ni iz­vr­ši­telj.
– Oti­šla sam u Nik­šić u EPCG kod go­spo­di­na Du­ša­na Alek­si­ća, še­fa prav­ne slu­žbe, ko­ji mi je re­kao da pre­su­du ne mo­že spro­ve­sti jer „on­da ne bi bi­lo du­ga“. Od­mah po­tom, Alek­sić je 21. fe­bru­a­ra jav­nom iz­vr­ši­te­lju Dar­ku Raj­ko­vi­ću pod­nio utu­že­nje za pri­nud­nu na­pla­tu, do­sta­vio iz­vo­de iz otvo­re­nih stav­ki da je „Žar­ko Iko­vić du­žan 60,05 eura“. To nam je sti­glo 28. fe­bru­a­ra uju­tro, a iste no­ći oko 23 sa­ta is­klju­ču­ju nam stru­ju. Da­kle, oni nas tu­že za 60 eura, a na ra­ču­nu nam tra­že tri hi­lja­de eura, ko­je su iz­nu­di­li od nas. Uju­tro 1. mar­ta sam upla­ti­la tra­že­ni iz­nos u CKB ban­ku, po­zva­la sam Mi­lo­ša Bi­go­vi­ća, di­rek­to­ra Snab­di­je­va­nja u Nik­ši­ću, i oba­vi­je­sti­la ga da su uspje­li da nas iz­re­ke­ti­ra­ju i da sam sa svog ra­ču­na „Avan­ti­ro“ d.o.o. pre­ni­je­la 3.015 eura na nji­hov ra­čun, te da ga naj­lju­ba­zni­je mo­lim da nam uklju­če stru­ju, jer obje­kat ne ra­di, na na­šu šte­tu. Uklju­či­li su nas oko po­dne­va – ka­že Ro­ber­ta.
Pri­vred­ni sud u Pod­go­ri­ci je po tu­žbi EPCG 20. ju­na 2011. go­di­ne do­nio pra­vo­sna­žnu pre­su­du, ko­jom se kao neo­sno­van od­bi­ja nji­hov za­htjev da im Žar­ko Iko­vić is­pla­ti „glav­ni dug u iz­no­su od 3.123,57 eura“, kao i za­htjev za pri­pa­da­ju­će ka­ma­te na iz­nos glav­nog du­ga od 2.575,11 eura, po­čev od 28.12.2009. go­di­ne do is­pla­te, sa obra­zlo­že­njem da je Iko­vić to­kom po­stup­ka do­sta­vio do­ka­ze o pla­ća­nju i da je u cje­lo­sti iz­mi­rio utu­že­no po­tra­ži­va­nje.
– Obra­ća­la sam im se sa sto­ti­nu do­pi­sa da se to ri­je­ši, da mi ka­žu ako po­sto­ji dug, ko­ji je to dug, jer Žar­ko Iko­vić po­sje­du­je uplat­ni­ce od 2006. go­di­ne, za sva­ki mje­sec. On je pred Pri­vred­nim su­dom u Pod­go­ri­ci 2010. go­di­ne do­ka­zao, kad su ga tu­ži­li za 3.123 eura, da ne po­sto­ji dug, da su svi ra­ču­ni pla­će­ni, pri­la­žu­ći uplat­ni­ce, što je sve ov­dje u pre­su­di na­ve­de­no. Pre­su­da je pra­vo­sna­žna i iz­vr­šna (10.11.2011), ali ona uop­šte ni­je spro­ve­de­na, nji­ho­va prav­na slu­žba ni­je spro­ve­la pre­su­du i uklo­ni­la „dug“ kroz fi­nan­sij­sko knji­go­vod­stvo. Tre­ba­lo je da ovu upla­tu spro­ve­du kroz pa­pi­re, da stor­ni­ra­ju ovaj dug po pre­su­di Mal.br.793/10, od 2011. go­di­ne. Sva­ka nji­ho­va kar­ti­ca sa iz­vo­di­ma iz otvo­re­nih stav­ki, ni­jed­na se ne po­kla­pa. Ta­ko su oni i da­lje na re­dov­nim ra­ču­ni­ma za utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju do­da­va­li i ne­po­sto­je­ći dug, što je do­ka­za­no pre­su­dom – ka­že Ro­ber­ta.
M.D.Po­po­vić


Po­štu­ju pro­pi­se

Obra­ti­li smo se Go­ra­nu Kan­ka­ra­šu, še­fu Snab­di­je­va­nja sa mol­bom da pro­ko­men­ta­ri­še kri­vič­nu pri­ja­vu vla­sni­ce fir­me „Avan­ti­ro“, ali je on od­bio da da iz­ja­vu sa obra­zlo­že­njem „da je po­li­ti­ka Elek­tro­pri­vre­de da na sva pi­ta­nja me­di­ja od­go­va­ra Slu­žba za od­no­se sa jav­no­šću“.
– Elek­tro­pri­vre­da je u svo­jim po­stu­pa­nji­ma pre­ma po­tro­ša­ču u pot­pu­no­sti po­što­va­la i po­štu­je ve­že­će za­kon­ske ak­te. Na sve za­htje­ve ovog po­tro­ša­ča, u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du, re­dov­no i u ro­ku su od­go­va­ra­le nad­le­žne slu­žbe EPCG, tj. Funk­ci­o­nal­na cje­li­na Snab­di­je­va­nje i Di­rek­ci­ja za prav­ne po­slo­ve. Ima­ju­ći u vi­du da je 1. mar­ta po­tro­šač iz­mi­rio ci­je­li dug, bi­će po­vu­če­no Rje­še­nje o iz­vr­še­nju Iv.br.233/18 od 27.2.2018 u di­je­lu du­ga, a osta­je se kod za­htje­va za na­kna­du tro­ško­va po­stup­ka – na­ve­li su iz Sek­to­ra za kor­po­ra­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je EPCG.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"