Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-10 POLICIJA PRETRESLA KUĆU SIMPATIZERA KOALICIJE „ZDRAVO BERANE” VESELINA LJEŠNJAKA
Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila
Lješnjak Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila Često lelečem na sahranama, iako naš narod kaže „žali me dok sam živ”. Ovoga puta sam se vodio tim narodnim uputom pa sam, u emotivnom zanosu, slaveći pobjedu koalicije „Zdravo Berane”, iz mozga zalelekao Mila Đukanovića jer je doživio velik poraz na izborima, kazao je Lješnjak čiji snimak postizbornog lelekanja u Beranama na Jutjubu ima preko 20.000 pregleda
Po­li­ci­ja je ju­če ra­no uju­tro, zbog sum­nje da na ne­le­ga­lan na­čin po­sje­du­je oruž­je i eks­plo­ziv­ni ma­te­ri­jal, pre­tre­sla ku­ću po­zna­tog be­ran­skog le­le­ka­ča Ve­se­li­na Lje­šnja­ka. Pre­tres je iz­vr­šen po odo­bre­nju dr­žav­nog tu­ži­o­ca Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Be­ra­na­ma Ja­dran­ke Mi­ćo­vić i na­red­bi su­di­je za is­tra­gu Dra­ga­na Da­ši­ća. Lje­šnjak sum­nja da je do pre­tre­sa do­šlo na­kon ob­ja­ve nje­go­vog le­le­ka­nja li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­sli­je iz­bor­ne po­bje­de ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” u cen­tru Be­ra­na. Sni­mak le­le­ka­nja Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vih bli­skih funk­ci­o­ne­ra po­sta­vljen je na Ju­tju­bu, gdje je za krat­ko vri­je­me imao bli­zu 20.000 pre­gle­da. Lje­šnjak, ko­ji kao rad­nik ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća go­di­na­ma ra­di na odr­ža­va­nju pu­ta u svom se­lu, na­vo­di da su dr­žav­ni or­ga­ni i u nje­go­vom slu­ča­ju po­tvr­di­li da su pro­du­že­na ru­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Če­sto le­le­čem na sa­hra­na­ma, iako naš na­rod ka­že „ža­li me dok sam živ”. Ovo­ga pu­ta sam se vo­dio tim na­rod­nim upu­tom pa sam, u emo­tiv­nom za­no­su, sla­ve­ći po­bje­du ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”, iz mo­zga za­le­le­kao Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Za­le­le­kao sam ga jer je do­ži­vio ve­li­ki po­raz u Be­ra­na­ma, od ko­ga se ni on ni nje­go­va par­ti­ja ni­ka­da ne­će opo­ra­vi­ti. Ne­ko je sni­mio taj moj le­lek i on je, za­hva­lju­ju­ći dru­štve­nim mre­ža­ma, kao pra­vi hit, za krat­ko vri­je­me ob­i­šao svi­jet. Oči­gled­no da je to za­sme­ta­lo i Mi­lu i nje­go­vim sa­te­li­ti­ma, pa su ki­di­sa­li da mi pre­tre­sa­ju ku­ću s ci­ljem da mi utje­ra­ju strah u ko­sti. Ja im po­ru­ču­jem da ne­ma te si­le ko­ja me mo­že pre­pla­ši­ti jer je na­rod Be­ra­na uz me­ne. Taj na­rod je po­ka­zao da vi­še vo­li Ve­se­li­na Lje­šnja­ka, ko­ji če­sto ne­ma pre­bi­je­ne ban­ke, od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, či­je se bo­gat­stvo mje­ri mi­li­o­ni­ma eura – na­gla­sio je Lje­šnjak.
Pri­li­kom pre­tre­sa po­li­ci­ja je u ku­ći u ko­joj Lje­šnjak ži­vi pro­na­šla i od­u­ze­la svad­bar­ski pi­štolj i 21 ko­mad lo­vač­ke mu­ni­ci­je. Lje­šnjak je pri­li­kom sa­slu­ša­nja u po­li­ci­ji iz­ja­vio da je svad­bar­ski pi­štolj le­gal­no ku­pio ka­ko bi se „gla­snuo” za vri­je­me bo­žić­nih pra­zni­ka. Ka­zao je da je pro­na­đe­na mu­ni­ci­ja slu­čaj­no osta­la u nje­go­voj ku­ći na­kon što je po­sli­je oče­ve smr­ti lo­vač­ka pu­ška pri­pa­la Lje­šnja­ko­vom bra­tu. Po­ru­čio je da bi nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma bi­lo pa­met­ni­je da, umje­sto nje­go­ve, pre­tre­sa­ju ku­će oko­re­lih kri­mi­na­la­ca.
– Ja sam bez­o­pa­san i ni­ko­me u ži­vo­tu ni­je­sam na­nio šte­tu. Vo­lim ko­a­li­ci­ju „Zdra­vo Be­ra­ne” jer je na­ro­du otvo­ri­la oči i do­šla do ve­li­ke po­bje­de. To ne­ko­me oči­gled­no sme­ta. A to što le­le­čem je bo­ži­ji dar. Za­to po­ru­ču­jem no­si­o­ci­ma ak­tu­el­nog re­ži­ma da za­vi­re u ku­će kri­mi­na­la­ca, a da si­ro­ti­nju i po­šte­ne lju­de osta­ve na mi­ru – na­gla­sio je Lje­šnjak.
Na­ja­vio je da će na­sta­vi­ti da le­le­če i u na­red­nom pe­ri­o­du i po­red pri­jet­nji da će zbog to­ga ima­ti ne­pri­jat­no­sti.D.J.


Đu­ka­no­vić me po­slao na Du­bro­vač­ko ra­ti­šte

Lje­šnjak is­ti­če da ga je, ka­da je bio u naj­bo­ljim go­di­na­ma i ka­da je tre­ba­lo da stva­ra po­ro­di­cu, „Mi­lo Đu­ka­no­vić po­slao na Du­bro­vač­ko ra­ti­šte”.
– Po­sli­je to­ga taj isti Mi­lo me je pro­gla­sio za rat­nog zlo­čin­ca, iako je i on ta­da, kao i ja, obla­čio voj­nu uni­for­mu. Na kra­ju me Mi­lo, kao i ve­ći­nu gra­đa­na, do­veo do pro­sjač­kog šta­pa. Ta­ko nje­go­vo po­na­ša­nje kod me­ne je osta­vi­lo du­bo­ke tra­u­me. Za­to sam stal­no tu­žan i zbog to­ga se ču­je moj le­lek. A ako pr­vi umrem, po­zi­vam Mi­la da on me­ne le­le­če i da mi se ta­ko osve­ti – na­gla­ša­va Lje­šnjak u ša­li.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"