Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana 鈹sta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka 鋀ka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-11 ZA ODUSTAJANJE OD KANDIDATURE GORAN DANILOVIĆ USLOVIO KOLEGE IZ OPOZICIJE
Podnesite ostavke ako Bojanić izgubi
Danilović Podnesite ostavke ako Bojanić izgubi Vjerujući u pobjedu i spremni da je odbranimo, podnijećemo ostavke na mjesta predsjednika partija ukoliko naš predsjednički kandidat bude poražen na predstojećim predsjedničkim izborima –navodi se u Danilovićevom ultimatumu
Pred貞jed要ik Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e Go訃an Da要i衍o赳ić po苓ršku opo述i苞i觔要om kan苓i苓a負u iza ko茆a sta要e većin貞ka opo述i苞i虻a uslo赳io je ko衍e茆e iz opo述i苞i虻e pod要oše要jem ostav虺i uko衍i虺o Mla苓en Bo虻a要ić iz茆u苑i na pred貞jed要ič虺im iz苑o訃i衫a. Zauz赳rat, on bi se po赳u虺ao iz tr虺e za še苯a drža赳e.
Da要i衍o赳ić je li苓e訃i衫a No赳e An苓ri虻i Man苓iću, Po虺re負a za pro衫je要e Ne苑ojši Me苓o虻e赳iću, De衫o虺rat貞ke na訃od要e par負i虻e Mi衍a要u Kneže赳iću, Rad要ič虺e par負i虻e Jan虺u Vuči要iću, De衫o虺rat貞ke Cr要e Go訃e Alek貞i Bečiću, Građan貞kog po虺re負a URA Dri負a要u Aba述o赳iću i So苞i虻a衍i貞tič虺e na訃od要e par負i虻e (SNP) Vla苓i衫i訃u Jo虺o赳iću po要u苓io da pot計išu iz虻a赳u ko虻om se svi oba赳e述u虻u na po苓ršku Bo虻a要iću, ali i na snoše要je od茆o赳or要o貞ti u sluča虻u da on ne po苑i虻e苓i na iz苑o訃i衫a.
– Pu要om sna茆om svo虻ih stra要a虺a-par負i虻a po苓ržaće衫o ne述a赳i貞nog kan苓i苓a負a za pred貞jed要i虺a Cr要e Go訃e Mla苓e要a Bo虻a要ića da po苑i虻e苓i na pred貞jed要ič虺im iz苑o訃i衫a ras計i貞a要im za 15. april 2018. i na衫et要e pr觔苞es hit要e smje要e do sa苓a ne計ro衫i虻e要je要e vla貞ti De衫o虺rat貞ke par負i虻e so苞i虻a衍i貞ta (DPS) u Cr要oj Go訃i. Je苓i要i kriv苞i za even負u苔l要i ne赴貞pjeh biće衫o mi, li苓e訃i stra要a虺a pot計i貞ni苞a, i neće衫o traži負i ili pri虐va負a負i od našeg kan苓i苓a負a ni虺a虺vu po衍i負ič虺u žr負vu ni負i do述vo衍i負i da pre赴述me od茆o赳or要ost za ne赴貞pjeh. Vje訃u虻ući u po苑je苓u i sprem要i da je od苑ra要i衫o, pod要i虻eće衫o ostav虺e na mje貞ta pred貞jed要i虺a par負i虻a uko衍i虺o naš pred貞jed要ič虺i kan苓i苓at bu苓e po訃ažen na pred貞to虻ećim pred貞jed要ič虺im iz苑o訃i衫a – na赳o苓i se u Da要i衍o赳iće赳om ul負i衫a負u衫u.
Ka虺o je sa觔pštio, ako li苓e訃i opo述i苞i虻e ne pot計išu do虺u衫ent, vje訃u虻e da iskre要o ne sto虻e iza Bo虻a要iće赳e kan苓i苓a負u訃e.
– Spre衫an sam da da要as do sjed要i苞e glav要og od苑o訃a pot計išem da ću kao li苓er Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e pod要i虻e負i ostav虺u ako Mla苓en Bo虻a要ić iz茆u苑i pred貞jed要ič虺u tr虺u. Ali, tražim da to ura苓e i osta衍i li苓e訃i. Ako to ne pot計išu, imam mol苑u za njih: ne衫oj負e više da me zo赳e負e, ne衫oj負e da traži負e da po赳učem kan苓i苓a負u訃u. Bra要iću in負e訃es Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e i sva虺og čo赳je虺a ko虻i vje訃u虻e da sam ja do苑ar kan苓i苓at – po訃učio je Da要i衍o赳ić.
Po nje茆o赳oj ocje要i, nuđe要je za虻ed要ičkog kan苓i苓a負a 9. mar負a je ne苓o計u貞ti赳o ka貞no. Sma負ra da to ni虻e že衍ja da se po苑i虻e苓i ne茆o da se ima kan苓i苓at ko虻i bi mo茆ao i mo訃ao bi負i kriv ako ne bu苓e po苑jed要ik.
– Ni虺o me ne može ubi虻e苓i負i da bi衍o ko iz po衍i負ič虺og ži赳o負a iz opo述i苞i虻e ima pra赳o da kaže ka虺o smo se do茆o赳o訃i衍i i ka虺o je to naj苑o衍ji kan苓i苓at iza ko虻eg tre苑a da sta要e衫o. Ako je ta虺o, ka虺o je mo茆uće da se čo赳je虺a ko虻i je bio po訃ed nas ni虺o ni虻e sje負io mje貞e苞i衫a una述ad? Da li nam tre苑a ka要i苓at ili iz茆o赳or? Ko nam tre苑a? Ubi虻eđen sam da se po衍i負i虺a ta虺o ne vo苓i, da se ku計u虻e mir za ne虺o衍i虺o mje貞e苞i. Nu苓io sam ko衍e茆a衫a iz opo述i苞i虻e: po苓rži負e me要e i po苑i虻e苓iće衫o DPS. Ne že衍im da po苑i虻e苓im pa da na neči虻im kri衍i衫a raz赳i虻am in苯ra貞truk負u訃u Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e. Da su me po苓rža衍i, bio sam spre衫an da na計u貞tim po衍i負i虺u i ako iz茆u苑im sa 49,9 od貞to – re虺ao je Da要i衍o赳ić juče u Bi虻e衍om Po衍ju.
On je pod貞je負io da je nu苓io opo述i苞i虻i da on bu苓e za虻ed要ič虺i kan苓i苓at, ali da to ni虻e pri虐vaće要o.
– Neću ništa loše reći za Bo虻a要ića jer ne衫am šta ružno da kažem. Ja sa衫o pi負am one ko虻i su ga pred衍oži衍i da li za虹貞ta vje訃u虻u naj虹貞kre要i虻e u nje茆o赳u po苑je苓u i da li su sprem要i nešto da ura苓e ako do te po苑je苓e ne dođe – is負a虺ao je Da要i衍o赳ić.
Na iz苑o訃i衫a 15. apri衍a, opo述i苞i虻a će, ka虺o sa苓a sto虻e stva訃i, izaći sa če負i訃i kan苓i苓a負a iza ko虻ih sto虻e par衍men負ar要e stran虺e jer So苞i虻al苓e衫o虺rat貞ka par負i虻a (SDP) neće po赳ući kan苓i苓a負u訃u Dra茆i要je Vu虺a貞a要o赳ić, a ista je si負u苔苞i虻a i sa li苓e訃om Pra赳e Cr要e Go訃e Mar虺om Mi衍ačićem.
Na dru茆oj stra要i ima衫o i opo述i苞i觔要o na貞tro虻e要e po虻e苓in苞e ko虻i su se kan苓i苓o赳a衍i, po計ut li苓e訃a Stran虺e prav苓e i po衫i訃e要ja Ha述bi虻e Ka衍ača, kao i ne述a赳i貞nog kan苓i苓a負a Va貞i衍i虻a Mi衍ič虺o赳ića. Že衍ju da u pred貞jed要ič虺u tr虺u uđu ima虻u i Đorđe Blažić, Dra茆an Haj苓u虺o赳ić i Lju苑o衫ir Va訃a茆ić.M.S.


Ko要a負ar: Mo訃a衫o bi負i je苓in貞tve要i

Pot計red貞jed要ik Građan貞kog po虺re負a URA Mi衍oš Ko要a負ar ka述ao je za „Dan” da građa要i oče虺u虻u da svi opo述i苞i觔要i su苑jek負i po苓rže za虻ed要ič虺og kan苓i苓a負a jer sa衫o je苓in貞tve要i kan苓i苓at može po苑i虻e苓i負i kan苓i苓a負a DPS-a.
– Ve觔衫a smo bli述u po貞ti述a要ja do茆o赳o訃a oko za虻ed要ič虺og kan苓i苓a負a i po貞led要je što nam je po負reb要o u ovom tre要ut虺u je貞te da ne虺o po貞ta赳lja ne虺e ne計o負reb要e uslo赳e za po苓ršku. Umje貞to uslo赳lja赳a要ja, građa要i oče虺u虻u da opo述i苞i觔要i kan苓i苓a負i po赳u虺u svo虻e kan苓i苓a負u訃e u ko訃ist za虻ed要ič虺og kan苓i苓a負a. Svi衫a mo訃a bi負i ja貞no da oni kan苓i苓a負i ko虻i ne衫a虻u šan貞e za dru茆i krug i ko虻i su se kan苓i苓o赳a衍i zbog us虺o計ar負ij貞kog ili lič要og in負e訃e貞a svje貞no ili ne貞vje貞no po衫ažu DPS-u. Vje訃u虻em da će衫o svi pre計o述na負i ozbilj要ost tre要ut虺a i isto訃ij貞ku pri衍i虺u ko虻u ima衫o i da će衫o u skla苓u s tim, bez uslo赳lja赳a要ja i kal虺u衍i貞a要ja, pruži負i po苓ršku za虻ed要ič虺om kan苓i苓a負u i na taj način na計ra赳i負i ko訃ak bliže neo計虐od要im pro衫je要a衫a u Cr要oj Go訃i – re虺ao je Ko要a負ar.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"