Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-12 GLAVNI ODBOR DPS-A ĆE NAJVJEROVATNIJE U SRIJEDU BIRATI PREDSTAVNIKA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE
I Gvozdenović u igri
I Gvozdenović u igri Iako iz DPS-a stižu informacije da lider te stranke Milo Đukanović ne želi da se kandiduje za predsjednika, niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da se to neće dogoditi. Uz Đukanovića, Milica Pejanović Đurišić već mjesecima slovi za mopgućeg predsjedičkog kandidata, pominjao se i Milutin Simović, a na poslednjoj sjednici predsjedništva stranke istaknuto je i ime Branimira Gvozdenovića
Glav­ni od­bor De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta naj­vje­ro­vat­ni­je će se u sri­je­du iz­ja­sni­ti o pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu te stran­ke za iz­bo­re za­ka­za­na za 15. april.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, na sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva DPS-a odr­ža­noj mi­nu­log če­tvrt­ka kao po­ten­ci­jal­ni pred­sjed­nič­ki kan­da­tit te stran­ke po­mi­njan je i Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić. On je član pred­sjed­ni­štva DPS-a i pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. U pret­hod­nom man­da­tu Vla­de bio je mi­ni­star za odr­ži­vi raz­voj i tu­ri­zam. Gvo­zde­no­vić ju­če ni­je od­go­va­rao na te­le­fon­ske po­zi­ve no­vi­na­ra „Da­na”.
– Raz­go­va­ra­lo se o vi­še kva­li­tet­nih pred­lo­ga za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, ko­ji bi si­gur­no po­bi­je­di­li na iz­bo­ri­ma – sa­op­šte­no je iz DPS-a na­kon sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva.
Gvo­zde­no­vić je če­tvr­to ime ko­je se u vr­hu te par­ti­je po­mi­nje kao mo­gu­ći pred­sjed­nič­ki kan­di­dat DPS-a. Pre­ma ras­po­lo­že­nju unu­tar par­ti­je, ru­ko­vod­stvo DPS-a naj­rad­i­je bi za kan­di­da­ta na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma is­ta­klo li­de­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Me­đu­tim, ka­ko tvr­de iz­vo­ri bli­ski vr­hu te par­ti­je, on upor­no od­ba­cu­je tu mo­guć­nost i ona se is­ti­če sa­mo kao kraj­nja va­ri­jan­ta uko­li­ko se pro­ci­je­ni da kan­di­dat DPS-a mo­že te­ško pro­ći i u dru­gom kru­gu pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.
– Đu­ka­no­vić ne že­li da se kan­di­du­je. Vi­še pu­ta je to po­no­vio i naj­bli­žim sa­rad­ni­ci­ma u par­ti­ji. Ipak, ni­je sta­vio tač­ku na tu pri­ču, već je osta­vio pro­sto­ra uko­li­ko bu­de mo­rao da se pri­hva­ti kan­di­da­tu­re – ka­žu sa­go­vor­ni­ci „Da­na” iz vr­ha DPS-a.
Na po­sled­njoj sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva po­no­vo je u pr­vi plan is­tak­nut pred­log, u DPS-u ak­tu­e­lan po­sled­njih mje­se­ci, da se Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, ne­ka­da­šnja pred­sjed­ni­ca DPS-a i biv­ša mi­ni­star­ka od­bra­ne, kan­di­du­je za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Na sku­pu ko­ji je ne­dav­no or­ga­ni­zo­va­la jed­na pod­go­rič­ka ban­ka Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić ni­je no­vi­na­ri­ma htje­la da od­go­va­ra na pi­ta­nja ve­za­na za mo­gu­ću pred­sjed­nič­ku kan­dida­tu­ru, is­ti­ču­ći da je na tom sku­pu u svoj­stvu pro­fe­so­ra, a ne po­li­ti­ča­ra.
U DPS-u kao po­ten­ci­jal­nog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta vi­de i Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de.
Ipak, u DPS-u sma­tra­ju da im je, uko­li­ko Đu­ka­no­vić ne pri­hva­ti kan­di­da­tu­ru, naj­bo­lje rje­še­nje Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić jer ona uži­va ve­će po­vje­re­nje i u par­ti­ji i me­đu ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma i Bo­šnjač­kom stran­kom u od­no­su na Si­mo­vi­ća i Gvo­zde­no­vi­ća, ko­ji ne­ma­ju po­dr­šku na tom ni­vou.
R.R.


Če­ka­li opo­zi­ci­ju

Od­lu­ku o pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu DPS je od­la­gao sve dok opo­zi­ci­ja ne is­tak­ne kan­di­da­tu­re. Sjed­ni­ca glav­nog od­bo­ra DPS-a oče­ku­je se na­kon iz­vje­snog sta­va ve­ćin­skog di­je­la opo­zi­ci­je da sta­ne iza kan­di­da­tu­re biv­šeg po­sla­ni­ka Mla­de­na Bo­ja­ni­ća, na predlgog De­mo­krat­skog fron­ta i Uje­di­nje­ne re­form­ske ak­ci­je, a uz po­dr­šku De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je.
Iz opo­zi­ci­o­nih re­do­va do sa­da su is­tak­nu­te kan­di­da­tu­re Dra­gi­nje Vuk­sa­no­vić iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća iz Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re, Mar­ka Mi­la­či­ća, ko­ji se kan­di­do­vao kao pred­sjed­nik no­vo­for­mi­ra­ne Pra­ve Cr­ne Go­re, pri­vred­ni­ka Va­si­li­ja Mi­lič­ko­vi­ća i pred­sjed­ni­ka Stran­ke prav­de i po­mi­re­nja Ha­zbi­je Ka­la­ča.


Haj­du­ko­vi­ću pe­ta sre­ća

Uko­li­ko pri­ku­pi još oko 3.000 pot­pi­sa ko­li­ko mu fa­li za kan­di­da­tru, na­uč­nik Dra­gan Haj­du­ko­vić bi­će uče­snik i ovih pred­sjed­nič­kih izbo­ra. To će bi­ti nje­gov pe­ti po­ku­šaj da po­sta­ne pred­sjed­nik Cr­ne Go­re.
Do sa­da je bez­u­spje­šno uče­stvo­vao na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 1992, 1997, 2002. i 2003. go­di­ne.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"