Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-12 URA I SDP RAZMIJENILI TEŠKE OPTUŽBE ZBOG PREDSJEDNIČKIH IZBORA
Rat u opoziciji zbog kandidata
Rat u opoziciji zbog kandidata Draginja Vuksanović je navela da Mladen Bojanić ne može biti nestranački kandidat na predsjedničkim izborima jer je njegovo dosadašnje političko djelovanje definisano jasnim stavovima bliskim politici DF-a
So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) po­zva­la je funk­ci­o­ne­re Gra­đan­skog po­kre­ta URA da ne na­pa­da­ju Dra­gi­nju Vuk­sa­no­vić jer im, ka­ko su na­ve­li, ne mo­že po­li­ti­ka De­mo­krat­skog fron­ta (DF) bi­ti bli­ža od nje­nih sta­vo­va i do­sa­da­šnjih za­la­ga­nja za gra­đan­sku i evrop­sku Cr­nu Go­ru.
Pret­hod­no su iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA po­zva­li SDP da po­ka­že po­li­tič­ku ši­ri­nu i od­go­vor­nost pre­ma gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re i po­vu­če na­ja­vlje­nu pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru ka­ko bi opo­zi­ci­ja za­jed­nič­kim sna­ga­ma po­bi­je­di­la De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta (DPS).
Kan­di­dat­ki­nja SDP-a za pred­sjed­ni­cu dr­ža­ve Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić na­ve­la je da Mla­den Bo­ja­nić ne mo­že bi­ti ne­stra­nač­ki kan­di­dat na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma jer je nje­go­vo do­sa­da­šnje po­li­tič­ko dje­lo­va­nje de­fi­ni­sa­no ja­snim sta­vo­vi­ma bli­skim po­li­ti­ci De­mo­krat­skog fron­ta.
U re­a­go­va­nju funk­ci­o­ne­ra URA Fi­li­pa Adži­ća na­vo­di se da je SDP ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no sa­op­štio da će u slu­ča­ju po­sti­za­nja opo­zi­ci­o­nog do­go­vo­ra da­ti ključ­ni do­pri­nos da taj do­go­vor za­ži­vi. 
– Za­to oče­ku­je­mo mi­ni­mum od­go­vor­no­sti pre­ma jav­no iz­re­če­nim sta­vo­vi­ma, ali i pre­ma opo­zi­ci­o­nim bi­ra­či­ma, ko­ji od nas zah­ti­je­va­ju je­din­stve­nog kan­di­da­ta – is­ta­kao je Adžić. 
On je na­gla­sio da je Bo­ja­nić ne­stra­nač­ka lič­nost i pred­stav­nik gra­đan­ske Cr­ne Go­re, bez ob­zi­ra na raz­li­či­te pro­fi­la­ci­je po­li­tič­kih par­ti­ja ko­je su po­dr­ža­le nje­go­vu kan­di­da­tu­ru. 
– On ni­ka­da ni­je sa­ra­đi­vao sa DPS-om i do­ka­za­ni je opo­zi­ci­o­nar ko­ji će po­što­va­ti Ustav Cr­ne Go­re – re­kao je Adžić. 
Ka­ko je do­dao, sa­da je vri­je­me da svi po­ka­žu po­treb­nu zre­lost ka­ko bi gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­nač­no do­bi­li pred­sjed­ni­ka ka­kvog za­slu­žu­ju.
– Po­bje­da kan­di­da­ta opo­zi­ci­je naj­ve­ći je in­te­res Cr­ne Go­re i svi iz opo­zi­ci­je mo­ra­ju bi­ti po­sve­će­ni to­me. Ne­sum­nji­vo je da onaj ko­ji ta­ko ne­što bu­de op­stru­i­rao di­rekt­no ra­di za DPS – na­gla­sio je Adžić.
On je do­dao da ra­zu­mi­je po­tre­bu da par­ti­ja ko­ja se na­la­zi u ve­o­ma te­škoj si­tu­a­ci­ji na­kon ni­za lo­kal­nih iz­bo­ra po­ku­ša­va da is­ko­ri­sti pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju za pri­vre­me­no po­di­za­nje rej­tin­ga. 
– Ali, kao što je to uči­ni­la URA, po­zi­va­mo i SDP da po­ka­že po­li­tič­ku ši­ri­nu i in­te­res gra­đa­na sta­vi is­pred us­ko­par­tij­skog in­te­re­sa i sta­ne iza za­jed­nič­kog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je. U su­prot­nom, sve te­ze da su „spa­va­či u opo­zi­ci­ji” i da ni­je­su iskre­no že­lje­li do­go­vor do­bi­ja­ju na te­ži­ni – za­klju­čio je Adžić.
Član pred­sjed­ni­štva SDP-a Ivan Vu­jo­vić ka­zao je da je Vuk­sa­no­vi­će­va kan­di­dat gra­đan­ske Cr­ne Go­re.
– Ona je svo­jim po­li­tič­kim dje­lo­va­njem i pro­gram­skim za­la­ga­njem za oču­va­nje ustav­nih i spolj­no­po­li­tič­kih do­stig­nu­ća Cr­ne Go­re, uz oštre kri­ti­ke po­gub­ne po­li­ti­ke DPS-a i ras­pro­da­je re­sur­sa gra­đa­na Cr­ne Go­re, to ja­sno po­tvr­di­la u svom do­sa­da­šnjem po­li­tič­kom dje­lo­va­nju. Ta­kva za­la­ga­nja di­je­le i bi­ra­či GP URA. Za­to ču­di Adži­će­va gru­ba i neo­d­mje­re­na re­ak­ci­ja – na­vo­di se u Vu­jo­vi­će­vom re­a­go­va­nju. 
On je po­ru­čio da SDP ne­će do­pri­no­si­ti opo­zi­ci­o­nom pre­pu­ca­va­nju.
– Me­đu­tim, ima­mo pra­vo i oba­ve­zu da ka­že­mo da ne mo­že­mo da po­dr­ži­mo kan­di­da­ta či­ji je po­kret „Ot­por bez­na­đu” bio kon­sti­tu­ent DF-a na ok­to­bar­skim iz­bo­ri­ma i o ko­me nas ni­ko ni­je kon­sul­to­vao. To ne po­dr­ža­va­ju ni bi­ra­či GP URA, pa ti­me još vi­še ču­de ova­ko gru­bi Adži­će­vi sta­vo­vi – na­veo je Vu­jo­vić. 
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne mo­gu Ce­ti­nja­ni­ma i dru­gim gra­đan­ski opre­di­je­lje­nim bi­ra­či­ma Po­kre­ta URA po­li­tič­ka za­la­ga­nja DF-a bi­ti bli­ža od prin­ci­pa gra­đan­ske Cr­ne Go­re.
–Jed­nom su im to bi­ra­či već po­ka­za­li ka­da su bi­li dio ko­a­li­ci­je „Ključ“. Po­zi­va­mo i Adži­ća i dru­ge funk­ci­o­ne­re GP URA da, su­prot­no svo­jim pro­gram­skim na­če­li­ma, ne na­pa­da­ju Vuk­sa­no­vi­će­vu jer im ne mo­že po­li­ti­ka DF-a bi­ti bli­ža od nje­nih sta­vo­va i do­sa­da­šnjih za­la­ga­nja za gra­đan­sku i evrop­sku Cr­nu Go­ru – na­veo je Vu­jo­vić.
(MI­NA)


Be­šić: Bo­ja­nić iz­nu­đe­no rje­še­nje

Mla­den Bo­ja­nić, bez ob­zi­ra na kva­li­te­te ko­je ima, iz­nu­đe­no je rje­še­nje u po­sled­njem tre­nut­ku, a ne iskre­no opre­dje­lje­nje svih par­ti­ja ko­je su ga po­dr­ža­le, sma­tra pro­fe­sor be­o­grad­skog Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih na­u­ka Mi­loš Be­šić.
On je na­veo da je opo­zi­ci­ja pret­hod­nih mje­se­ci in­ten­ziv­no pre­go­va­ra­la i pod­gri­ja­va­la ide­ju o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu i is­ta­kao da je sve vri­je­me po­sto­jao jav­ni la­tent­ni su­kob iz­me­đu De­mo­krat­skog fron­ta i tzv. gra­đan­ske opo­zi­ci­je. 
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­dje­la unu­tar opo­zi­ci­je re­zul­ti­ra­la je kom­pro­mi­snim rje­še­njem, od­no­sno kan­di­do­va­njem Bo­ja­ni­ća. Be­šić sma­tra da na taj na­čin osta­tak opo­zi­ci­je po­ku­ša­va da de­mon­stri­ra je­din­stvo.
- Bez ob­zi­ra na kva­li­te­te ko­je Bo­ja­nić ne­sum­nji­vo po­sje­du­je, či­ni se da je on iz­nu­đe­no rje­še­nje u po­sled­njem tre­nut­ku, a ne iskre­no opre­dje­lje­nje svih par­ti­ja ko­je su ga po­dr­ža­le – re­kao je Be­šić za agen­ci­ju MI­NA.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"