Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-12 U MZ RASOVO MNOGO INFRASTRUKTURNIH PROBLEMA, VEHBO ČOKOVIĆ (URA)POZVAO SUGRAĐANE
Otkažite povjerenje specijalistima obmana
Rasovo nema trotara Otkažite povjerenje specijalistima obmana  Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Rasovo Milan Pešić kaže da je put koji vodi prema Boljanini i Kurilu u veoma lošem stanju, kao i centralna ulica kroz naselje, da nema trotoara  niti  adekvatnih odvoda za fekalnu i atmosfersku kanalizaciju
B
I­JE­LO PO­LjE – Član bje­lo­polj­skog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA i pred­sjed­nik mje­snog od­bo­ra Ra­so­vo Veh­bo Čo­ko­vić sa­op­štio je da je Mje­sna za­jed­ni­ca Ra­so­vo go­di­na­ma da­va­la ve­li­ki do­pri­nos oču­va­nju du­go­go­di­šnje vla­sti De­mo­krast­ke par­ti­je so­ci­ja­li­sta, a da ta stran­ka za gra­đa­ne ovog mje­sta ni­je uči­ni­la ni­šta.
– Go­di­na­ma sam kao gra­đa­nin MZ Ra­so­vo uka­zi­vao na pro­blem za­ba­vi­šta za dje­cu ko­je se na­la­zi u am­bu­lan­ti, rje­ša­va­nje pje­šač­kih sta­za, ra­svje­te, ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, hi­drant­skih šah­ti, ne­as­fal­ti­ra­nih pu­te­va, ali se ni­ko iz Op­šti­ne ni­je sje­tio da ri­je­ši na­go­mi­la­ne pro­ble­me – na­vo­di Čo­ko­vić.
Po­zvao je sve mje­šta­ne Ra­so­va da se za­jed­no sa ta­mo­šnjim od­bo­rom URA uklju­če u, ka­ko je re­kao, od­bra­nu du­go­go­di­šnje pljač­ke Ra­so­va i Bi­je­log Po­lja ta­ko što će oni­ma ko­ji su sa­da na vla­sti ot­ka­za­ti po­vje­re­nje i na taj na­čin do­ve­sti do pro­mje­ne vla­sti u gra­du na Li­mu.
– Mi u po­kre­tu URA shva­ta­mo pro­blem gra­đa­na Ra­so­va jer ih i sa­mi tr­pi­mo već 30 go­di­na. DPS u Bi­je­lom Po­lju ne bi bio vlast da ni­je bi­lo gla­so­va mje­šta­na Ra­so­va, jed­ne od naj­ve­ćih mje­snih za­jed­ni­ca u Cr­noj Go­ri – is­ta­kao je Čo­ko­vić i do­dao da su u Ra­so­vu broj­ni pri­vred­ni­ci ko­ji pu­ne grad­ski bu­džet, a grad­ska vlast sve ove go­di­ne ni­je že­lje­la da obez­bi­je­di put­nu in­fra­struk­tu­ru.
– Sto­ga ovih da­na, opet pred iz­bo­re, šljun­kom kr­pe ru­pe na ošte­će­nom pu­tu u na­di da će im gra­đa­ni Ra­so­va opet da­ti glas. Me­đu­tim, to se ne­će de­si­ti jer ni­ko vi­še ne vje­ru­je oni­ma ko­ji­ma je uža spe­ci­jal­nost da tri de­ce­ni­je ob­ma­nju­ju na­rod, a se­bi pu­ne dže­po­ve – za­klju­čio je Čo­ko­vić.
Mje­šta­ni Ra­so­va upo­zo­ra­va­ju na lo­šu put­nu in­fra­struk­tu­ru i is­ti­ču da je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju di­o­ni­ca ko­ja vo­di pre­ma se­lu Bo­lja­ni­na i Ku­ri­lu gdje su sta­ci­o­ni­ra­ni glav­ni grad­ski re­pe­ti­to­ri.
– Put po­ta­nja usled ne­do­stat­ka od­vo­da za at­mos­fer­sku ka­na­li­za­ci­ju, pa je nji­me ri­zič­no kre­ta­nje, po­seb­no pje­ša­ci­ma – dje­ci ko­ja po­ha­đa­ju na­sta­vu u ta­mo­šnjoj osnov­noj ško­li. Pro­blem sa put­nom in­fra­struk­tu­rom kul­mi­ni­rao je po­sled­njih go­di­na, ka­da su se na pu­tu pre­ma Bo­lja­ni­ni po­ja­vi­li pra­vi kra­te­ri. Pro­šle go­di­ne sta­nje je dje­li­mič­no po­pra­vlje­no. Na­su­li su ne­što šljun­ka, pri­pre­ma­ju­ći uli­cu za as­fal­ti­ra­nje, i on­da su tih sto­ti­nak me­ta­ra as­fal­ti­ra­li – is­ti­ču mje­šta­ni i do­da­ju da u na­se­lju ne­ma ade­kvat­nih od­vo­da za fe­kal­nu i at­mos­fer­sku ka­na­li­za­ci­ju, pa se pri­li­kom naj­ma­njih ki­ša ne mo­že pro­ći grav­no uli­com.
– Ne po­sto­je pje­šač­ke sta­ze i ve­o­ma je ri­zič­no kre­ta­nje kroz na­se­lje, po­seb­no no­ću – na­gla­ša­va­ju mje­šta­ni Ra­so­va.
Pred­sjed­nik Sa­vje­ta mje­sne za­jed­ni­ce Ra­so­vo Mi­lan Pe­šić po­tvr­đu­je da je put ko­ji vo­di pre­ma Bo­lja­ni­ni i Ku­ri­lu u ve­o­ma lo­šem sta­nju. Na­gla­ša­va i da je cen­tral­na uli­ca kroz na­se­lje, ko­ja vo­di da­lje pre­ma Stroj­ta­ni­ci, Njeg­nje­vu, Gu­bav­ču i Bi­stri­ci, sa jed­ne, i pre­ma cen­tru gra­da, sa dru­ge stra­ne, ta­ko­đe u ve­o­ma lo­šem sta­nju.
– Vi­še pu­ta smo se obra­ća­li nad­le­žnim op­štin­skim slu­žba­ma za odr­ža­va­nje pu­te­va. Pri­li­kom pla­ni­ra­nja od­re­đe­nih pro­je­ka­ta ak­cen­to­va­li smo na­ve­de­ni pro­blem, ali ade­kvat­nog od­go­vo­ra ne­ma – ka­že Pe­šić i do­da­je da će po­no­vo upu­ti­ti zah­ti­jev nad­le­žni­ma uz ur­gen­ci­ju da se što hit­ni­je sa­ni­ra kri­tič­na di­o­ni­ca.
– Ne­ma tro­to­ar­ske sta­ze kroz na­se­lje, a ova put­na di­o­ni­ca za­vre­đu­je da joj se po­sve­ti po­seb­na pa­žnja – pod­vla­či Pe­šić.M.N.


Ra­do­vi kre­ću  sa li­je­pim vre­me­nom

Iz lo­kal­ne upra­ve sa­op­šta­va­ju da već spro­vo­de ak­tiv­no­sti na sa­ni­ra­nju udar­nih ru­pa, te da će im sa sta­bi­li­za­ci­jom vre­men­skih pri­li­ka di­o­ni­ca pu­ta pre­ma Ra­so­vu, i da­lje pre­ma Bi­stri­ci, bi­ti jed­na od pri­o­ri­tet­nih za sa­na­ci­ju.
– Ka­da se stvo­re uslo­vi, bi­će as­fal­ti­ran i dio sa­o­br­ćaj­ni­ce ko­ji vo­di pre­ma Bo­lja­ni­ni – po­ru­ču­ju iz lo­kal­ne upra­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"