Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-12 PROBIJENI SVI ROKOVI ZA SANACIJU SAOBRAĆAJNICA U BARU
Rupe „krase” grad sedam mjeseci
Rupe „krase” grad sedam mjeseci Zašto u saopštenjima navode „moderna saobraćajnica”, kada su ulice krpljene prostim nabacivanjem predizborne asfaltne mase, bez trotoara, kanala za odvod atmosferskih odvoda, „smart” prelaza uz senzornu ugradnju – pitaju barske Demokrate Izvedeno je 99 odsto svih planiranih investicija, a rokovi su probijeni opravdano, zbog velikog broja kišnih dana u dužem vremenskom periodu, kaže Vido Dabanović
BAR – U gra­du pod Ru­mi­jom ovih da­na po­gub­no je vo­zi­ti mo­tor­no vo­zi­lo, jer su uli­ce u užem cen­tru i pri­grad­skim na­se­lji­ma u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju. Ot­ko­pa­ne ru­pe opa­snost su ne sa­mo za sve uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju već i za dje­cu i sve pro­la­zni­ke. Ru­glo ko­je „kra­si” Bar vi­še od se­dam mje­se­ci do­ži­vje­lo je tač­ku klju­ča­nja na­kon svih ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od­no­sno nad­le­žnog Se­kre­ta­ri­ja­ta za imo­vi­nu i za­stu­pa­nje.
– Vi­še pu­ta na­ja­vlji­van za­vr­še­tak ra­do­va na ovom pro­jek­tu re­zul­tat je obe­ća­nja da­tog još pri­je 12 go­di­na. Pod­sje­ća­mo, obe­ća­nje da će ra­do­vi bi­ti fi­na­li­zo­va­ni va­ži­lo je za kraj pro­šlog mje­se­ca. Svi ro­ko­vi odav­no su pro­bi­je­ni – sa­op­šti­li su iz Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta i is­ta­kli da je, zbog jav­no­sti i jed­no­stav­no­sti u rje­ša­va­nju ovog pro­ble­ma, neo­p­hod­no da nad­le­žni­ma u Se­kre­ta­ri­ja­tu za imo­vi­nu i za­stu­pa­nje po­sta­ve ne­ko­li­ko pro­stih pi­ta­nja.
– Do ka­da će gra­đa­ni bi­ti pri­mo­ra­ni da tr­pe tor­tu­ru od stra­ne va­ših ne­spo­sob­nih nad­le­žnih or­ga­na? Ko će pla­ti­ti šte­tu ko­ja na­sta­je na auto­mo­bi­li­ma na­ših gra­đa­na? Da li će, i ko­li­ko će sred­sta­va, iz­vo­đa­či ra­do­va pla­ti­ti zbog pro­bi­je­nih ro­ko­va? Do ka­da će vre­men­ski uslo­vi i kli­ma bi­ti glav­ni ali­bi Se­kre­ta­ri­ja­ta za ne­is­pu­nja­va­nje da­tih obe­ća­nja? Za­što se uli­ce za­vr­ša­va­ju par­ci­jal­no, is­klju­či­vo kr­plje­njem ot­ko­pa­nih ru­pa? Za­što u sa­op­šte­nji­ma na­vo­de „mo­der­na sa­o­bra­ćaj­ni­ca”, ka­da su uli­ce kr­plje­ne pro­stim na­ba­ci­va­njem pred­iz­bor­ne as­falt­ne ma­se, bez tro­to­a­ra, ka­na­la za od­vod at­mos­fer­skih od­vo­da, „smart” pre­la­za uz sen­zor­nu ugrad­nju? Da li vi uop­šte zna­te šta pod­ra­zu­mi­je­va ri­ječ „mo­der­no” da­nas – na­vo­di se u sa­op­šte­nju bar­skih De­mo­kra­ta sa pot­pi­som pred­sjed­ni­ce Mla­dih Dra­ga­ne Đu­ka­no­vić.
Sa dru­ge stra­ne, se­kre­tar u Se­kre­ta­ri­ja­tu za imo­vi­nu i za­stu­pa­nje Vi­do Da­ba­no­vić ka­že da se u po­sled­njih dva da­na, usled po­volj­nih vre­men­skih pri­li­ka, znat­no po­bolj­ša­va sta­nje u sa­o­bra­ća­ju.
– Iz­vo­de se ra­do­vi na as­fal­ti­ra­nju sa­o­bra­ćaj­ni­ca po pro­gra­mu i na grad­skom i na se­o­skom pod­ruč­ju. Po­lo­žen je as­falt na sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma u gra­du, na bu­le­va­ru pre­ko pu­ta zgra­de Op­šti­ne, a vr­še­na je pri­pre­ma, od­no­sno gre­ba­nje as­fal­ta na sa­o­bra­ćaj­ni­ci od „La­ko­vi­ća” pre­ma že­lje­znič­koj sta­ni­ci, i od ras­kr­sni­ce kod auto­bu­ske sta­ni­ce pre­ma pred­u­ze­ću „Bo­ne­sa”. Na toj sa­o­bra­ćaj­ni­ci, uko­li­ko osta­nu tre­nut­ne vre­men­ske pri­li­ke, već da­nas će se ot­po­če­ti sa as­fal­ti­ra­njem – ka­že Da­ba­no­vić, do­da­ju­ći da do­sad ni­je bi­lo pro­lon­gi­ra­nja ra­do­va, već su ki­šni da­ni uti­ca­li da do­đe do ka­šnje­nja.
– Ka­za­li smo da će ra­do­vi bi­ti do kra­ja fe­bru­a­ra, ali je bi­lo do­sta ki­šnih da­na, i to je glav­ni uzrok pre­ko­ra­če­nja. Gra­đa­ni s pra­vom mo­gu da ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja za tre­nut­nu si­tu­a­ci­ju, jer bo­lje je ra­di­ti ona­ko ka­ko pro­pi­si na­la­žu, da se as­falt sta­vi na od­go­va­ra­ju­ću pod­lo­gu ko­ja je is­pi­ta­na, a ne da se udo­vo­lja­va ne­kim strikt­nim ro­ko­vi­ma. Ta­ko­đe, mo­ram re­ći da ovo ni­je je­di­na in­ve­sti­ci­ja ko­ju smo re­a­li­zo­va­li, ali tre­ba re­ći da su ra­do­vi na vo­do­vod­noj i ka­na­li­za­ci­o­noj mre­ži iz­vo­đe­ni sva­ki dan, da ni­je­dan dan to­kom tih ra­do­va ni­je bi­lo da ni­su funk­ci­o­ni­sa­li i vo­do­vod­ni i ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem, ili da je sa­o­bra­ćaj bio pot­pu­no za­tvo­ren. Isti­na je da se sa­o­bra­ćaj ote­ža­no od­vi­jao, ali sa za­do­volj­stvom mo­gu da ka­žem da je ova in­ve­sti­ci­ja iz­ve­de­na bez ijed­ne po­vre­de, bi­lo rad­ni­ka bi­lo pro­la­zni­ka. Što se ti­če uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju, oni su bi­li upo­zo­re­ni da je ri­ječ o iz­vo­đe­nju ra­do­va, i da pri­la­go­de vo­žnju uslo­vi­ma pu­ta. Ta­ko se ovaj pro­je­kat od svih onih do­bro­na­mjer­nih mo­že oci­je­ni­ti kao vr­lo uspje­šno pri­ve­den kra­ju. Ako ka­žem da smo da­nas do­šli na pet-šest da­na od utvr­đe­nog ro­ka, mo­že­mo re­ći da je iz­ve­de­no 99 od­sto svih pla­ni­ra­nih in­ve­sti­ci­ja, a on­da mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni uspje­šno re­a­li­zo­va­nim pro­jek­tom – ob­ja­šnja­va Da­ba­no­vić i do­da­je da su ro­ko­vi pro­bi­je­ni, ali oprav­da­no, zbog ve­li­kog bro­ja ki­šnih da­na u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du.
D.S.


Da­ba­no­vić žu­rio na sa­sta­nak u Pod­go­ri­ci

– Pi­ta­mo, ta­ko­đe, za­što je nad­le­žni se­kre­tar ju­če uju­tro slu­žbe­nim vo­zi­lom re­gi­star­skih ta­bli­ca BR CG 006 žu­rio da po­sje­ti glav­ni grad po­red to­li­ko na­go­mi­la­nih pro­ble­ma u svom? Za­što je pri ovom iz­le­tu kr­šio osnov­ne sa­o­bra­ćaj­ne pro­pi­se? Po­što je u Ba­ru na sna­zi van­red­no sa­o­bra­ćaj­no sta­nje za ko­je je i on od­go­vo­ran, pi­ta­mo ga da li mi­sli da će iz Pod­go­ri­ce te­le­pat­ski ri­je­ši­ti sa­o­bra­ćaj­ni ha­os u na­šoj op­šti­ni, ko­ji u zdrav­stve­noj rav­ni pri­je­ti da za­ce­men­ti­ra plu­ća na­šim gra­đa­ni­ma – jed­no je od pi­ta­nja na ko­je bar­ske De­mo­kra­te tra­že od­go­vor, a Da­ba­no­vić tvr­di da je u Pod­go­ri­cu išao u ci­lju rje­ša­va­nja pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je.
– Moj od­la­zak ra­no za Pod­go­ri­cu bio je u ci­lju rje­ša­va­nja pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je. Ra­di­lo se o sa­stan­ku ko­ji se ti­če već na­ja­vlje­nih mje­ra i pro­jek­ta vo­do­snab­di­je­va­nja na­se­lja Sve­ti Ivan, Za­lje­vo i Po­lje. To je bio raz­log mo­je žur­be. Po me­ni, to je bi­la oprav­da­na žur­ba – ka­že Da­ba­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"