Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-06 MILIVOJE KATNIĆ, UMJESTO PRITVORA, TRAŽIO ODUZIMANJE ISPRAVA, ANDRIJI MANDIĆU I MILANU KNEŽEVIĆU
Lideri DF-a ostaju i bez običnih pasoša
Mandić i Knežević Lideri DF-a ostaju i bez običnih pasoša Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću su ranije oduzeti diplomatski pasoši koje su posjedovali kao poslanici, a Vijeće Višeg suda će, na zahtjev specijalnog tužioca, u naredna 24 sata odlučiti o oduzimanju njihovih regularnih putnih isprava
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, umjesto određivanja pritvora, tra­ži­lo je od Višeg suda u Podgorici oduzimanje putnih isprava liderima DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Milanu Kneževiću. Njima su ranije oduzeti diplomatski pasoši koje su posjedovali kao poslanici, a Vijeće Višeg suda će na zahtjev specijalnog tužioca u naredna 24 sata odlučiti o oduzimanju njihovih običnih pasoša.
Ovaj zahtjev uslijedio je pošto je pri­je ne­ko­li­ko dana Andrija Mandić pri­vo­đen zbog ne­le­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. Od­lu­ku o even­tu­al­nom iz­ri­ca­nju novih mje­ra Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci do­ni­je­će da­nas.
– Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo upu­ti­lo je su­du pred­log za iz­ri­ca­nje mje­ra, o ko­jim će bi­ti od­lu­če­no u za­kon­skom ro­ku od 24 sa­ta – ka­za­la je za „Dan” Aida Mu­zu­ro­vić, port­pa­rol Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci.
Ona ni­je mo­gla da go­vo­ri o ko­joj mje­ri je ri­ječ, na­vo­de­ći da će jav­nost o to­me bi­ti oba­vi­je­šte­na na­kon do­no­še­nja od­lu­ke po pred­lo­gu tu­ži­la­štva.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, tu­ži­la­štvo je tra­ži­lo i da se Man­di­ću iz­rek­ne re­strik­tiv­ni­ja mje­ra ko­ja se od­no­si na kon­tro­lu, od­no­sno ogra­ni­ča­va­nje nje­go­vog kre­ta­nja.
Man­dić je pri­je ne­ko­li­ko da­na pri­vo­đen u Sr­bi­ji zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. U me­di­ji­ma je ta­da ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je Man­dić po­bje­gao iz dr­ža­ve, s ob­zi­rom da mu je za­bra­nje­no da na­pu­šta te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, što je on istog da­na de­man­to­vao na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Plje­vlji­ma.
Man­dić je sa­op­štio da ni­je bje­žao iz Cr­ne Go­re i da je u okvi­ru par­tij­skih ak­tiv­no­sti obi­la­zio se­la ko­ja se na­la­ze na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Osim Man­di­ća, srp­ska po­li­ci­ja je ta­da zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce li­ši­la slo­bo­de i Mi­la­na Le­ki­ća i Vo­ja Pi­ća­na, na­kon če­ga su pri­ve­de­ni u sud u Pri­je­po­lju, gdje su sa­slu­ša­ni i po­tom pu­šte­ni na slo­bo­du.
– Ne­ću da bje­žim iz Cr­ne Go­re. Ja že­lim ov­dje da bu­dem pra­vi pred­stav­nik srp­skog na­ro­da, da bu­dem pra­vi opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­čar i da sva­kom sta­nem na bi­lje­gu – ka­zao je ta­da Man­dić. 
On je is­ta­kao da se ni­čim ne mo­že pot­kri­je­pi­ti tvrd­nja o nje­go­vom bjek­stvu. 
– Sa sa­rad­ni­ci­ma sam po­šao do Po­bla­ća te­ren­skim vo­zi­lom, ko­je čak ni­je bi­lo re­gi­stro­va­no, a ko­je je u vla­sni­štvu Bla­ža Ko­tla­je. Ka­da smo vi­dje­li da smo za­lu­ta­li i da se ne mo­že­mo vra­ti­ti na te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, mo­ra­li smo se spu­sti­ti na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je, ka­ko bi­smo se po­tom iz prav­ca Pri­je­po­lja pre­ko Ja­bu­ke vra­ti­li u Plje­vlja. Vo­jo Pi­ćan kod se­be ni­je imao čak ni lič­nu kar­tu, ko­ja mu je osta­la u auto­mo­bi­lu u Plje­vlji­ma. On je u Pri­je­po­lju pla­tio dvi­je ka­zne – zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce i zbog ne­po­sje­do­va­nja lič­nih do­ku­me­na­ta. Zar se na ta­kav na­čin ide u bjek­stvo –upi­tao je Man­dić.
M.V.P.


Pozvao vijeće da poništi odluku

Lider DF-a je ranije kazao da su mu u Cr­noj Go­ri neo­sno­va­no od­u­ze­te put­ne is­pra­ve i po­zvao sud­sko vi­je­će da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku jer je one­mo­gu­ćen da slo­bod­no oba­vlja svo­je po­slo­ve. 

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"