Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-13 MJESNE ZAJEDNICE  U BANJANIMA OSTAJU BEZ RUKOVODSTVA
Razduženja zbog nerješivih problema
Detalj sa puta Velimlje - Crkvice Razduženja zbog nerješivih problema Digao sam ruke od svega. Razdužio sam se jer je ovakav odnos nadležnih prevršio svaku mjeru. Ljudi vrše pritisak na mene da se nešto na području Velimlja uradi, ali sa druge strane nema nikakve reakcije, kaže Janko Eraković Ništa se uraditi ne može, a ovo malo domaćinstava što je ostalo raseliće se silom prilika. Uzalud su zahtjevi i pozivi prema Opštini kada niko od nadležnih ne odgovara – kaže Kostadin Glušac, kojem je mandat na mjestu predsjednika MZ istekao još  2011. godine
U Ba­nja­ni­ma, ko­ji su svo­je­vre­me­no ima­li vi­še sta­nov­ni­ka ne­go ma­tič­na op­šti­na Nik­šić, su­de­ći pre­ma sa­da­šnjoj si­tu­a­ci­ji ne­ma na­de da će u ne­kom sko­ri­jem vre­me­nu bi­ti bo­lje. Bez­vo­dan kraj, a po­naj­vi­še iz­u­zet­no lo­ša put­na in­fra­struk­tu­ra, raz­lo­zi su što je ve­ći­na se­la sko­ro opu­stje­la, a u onim gdje ima mla­dih ne pru­ža im se ni­ka­kva mo­guć­nost da op­sta­nu na ro­di­telj­skim og­nji­šti­ma. Vi­še­go­di­šnji ne­ri­je­še­ni pro­ble­mi do­ve­li si do to­ga da su ne­ke od mje­snih za­jed­ni­ca u Ba­nja­ni­ma osta­le bez ru­ko­vod­stva. Pred­sjed­nik MZ Ve­li­mlje Jan­ko Era­ko­vić krat­ko je ju­če ka­zao za „Dan“ da se ne­dav­no raz­du­žio, a raz­log je taj što ni­je mo­gao po­mo­ći ži­te­lji­ma ko­ji su ga na funk­ci­ju i iza­bra­li.
– Ni­ka­kve mo­guć­no­sti vi­še ni­je bi­lo da se ne­što ura­di, jer iz Op­šti­ne ne­ma od­go­vo­ra na na­še za­htje­ve. Di­gao sam ru­ke od sve­ga. Raz­du­žio sam se jer je ova­kav od­nos nad­le­žnih pre­vr­šio sva­ku mje­ru. Lju­di vr­še pri­ti­sak na me­ne da se ne­što na pod­ruč­ju Ve­li­mlja ura­di, ali sa dru­ge stra­ne ne­ma ni­ka­kve re­ak­ci­je – ka­že Era­ko­vić.
Sa mje­sta pred­sjed­ni­ka MZ Cr­ni Kuk Velj­ko Mi­lo­vić raz­du­žio se pri­je go­di­nu, a ina­če u tom mje­stu, ko­je je sa pod­ruč­ja Ba­nja­na jed­no od uda­lje­ni­jih od gra­da, mje­snih iz­bo­ra ni­je bi­lo po­sled­njih se­dam­na­est go­di­na. Nji­hov za­htjev da se as­fal­ti­ra oko 12 ki­lo­me­ta­ra ma­ka­dam­skog pu­ta, uz ko­ji je smje­šte­no ne­ko­li­ko ško­la, do da­nas ni­je na­i­šao na odo­bre­nje lo­kal­ne upra­ve. Pro­blem im je i oko 30 ki­lo­me­ta­ra ce­ste ko­ja od Ve­li­mlja pre­ko Cr­nog Ku­ka vo­di do Do­njih Cr­kvi­ca, ko­ja je u ve­o­ma lo­šem sta­nju, a ona nik­šić­ku op­šti­nu po­ve­zu­je sa Re­pu­bli­kom Srp­skom. U ovo­go­di­šnjim op­štin­skim pro­gra­mi­ma ure­đe­nja put­ne in­fra­struk­tu­re u ru­ral­nom pod­ruč­ju ni­je pred­vi­đen ni ki­lo­me­tar as­fal­ta za po­me­nu­te tri mje­sne za­jed­ni­ce. Do Do­njih Cr­kvi­ca, ka­že pred­sjed­nik te MZ Ko­sta­din Glu­šac, po­seb­no to­kom je­se­ni i zi­me, mo­že se do­ći je­di­no te­ren­skim vo­zi­li­ma, a od Nik­ši­ća su uda­lje­ni vi­še od 70 ki­lo­me­ta­ra.
– Ne­mam ko­me da se raz­du­žim jer u po­sto­je­ćoj si­tu­a­ci­ji ni­ko ne­će da se pri­hva­ti da bu­de pred­sjed­nik MZ Do­nje Cr­kvi­ce. Ra­zu­mi­jem ih, jer se ni­šta ura­di­ti ne mo­že, a ovo ma­lo do­ma­ćin­sta­va što je osta­lo ra­se­li­će se si­lom pri­li­ka. Uza­lud su za­htje­vi i po­zi­vi pre­ma Op­šti­ni ka­da ni­ko od nad­le­žnih ne od­go­va­ra – ka­že Glu­šac ko­jem je man­dat na mje­stu pred­sjed­ni­ka MZ is­te­kao još 2011. go­di­ne.
Od Cr­kvi­ca do Vuč­jeg do­la, zbog lo­šeg pu­ta, ni u ljet­njem pe­ri­o­du ne mo­že se pro­ći osim te­ren­ci­ma. Pri­je vi­še od dvi­je go­di­ne iz lo­kal­ne upra­ve Nik­ši­ća na­ja­vi­li su sa­na­ci­ju put­nog prav­ca od Ve­li­mlja do Do­njih Cr­kvi­ca. Op­štin­ska me­ha­ni­za­ci­ja ta­da je po­pu­nja­va­la ru­pe na as­falt­nom za­sto­ru sta­rom vi­še od tri de­ce­ni­je, ali su nji­hov rad od­mah po­tom od­ni­je­le pr­ve ki­še. Cr­kvi­ča­ni tre­nut­no ne­ma­ju na­du ni da će im Op­šti­na sa­ni­ra­ti de­se­tak ki­lo­me­ta­ra di­o­ni­ce od tog mje­sta do gra­ni­ce sa su­sjed­nom dr­ža­vom, iako im je do Bi­le­će du­plo ma­nje ne­go do ma­tič­ne op­šti­ne. Kra­jem 2016. go­di­ne iz­vr­še­no je na­si­pa­nje tog pu­ta a iz Op­šti­ne Nik­šić na­ja­vlje­no nje­go­vo as­fal­ti­ra­nje, me­đu­tim, ni do da­nas to obe­ća­nje ni­je re­a­li­zo­va­no.B.B.


U Pri­gra­di­ni sa­mi ra­de

Iz Op­šti­ne su pri­je sko­ro dvi­je go­di­ne do­pre­mi­li ma­te­ri­jal za na­si­pa­nje pu­ta do se­la Pri­gra­di­na, ko­ji je, kao i u osta­lim re­jo­ni­ma Ve­li­mlja, u ve­o­ma lo­šem sta­nju. Me­đu­tim, ka­ko je ma­te­ri­jal sta­jao, a nad­le­žni oči­gled­no za­bo­ra­vi­li na nje­ga, mje­šta­ni su se pri­je neo­li­ko da­na sa­mi or­ga­ni­zo­va­li i ra­ši­ri­li ga po ce­sti. Mje­šta­nin Pri­gra­di­ne Mom­či­lo Era­ko­vić ka­že da to do­volj­no go­vo­ri o od­no­su lo­kal­ne upra­ve pre­ma se­lu iz ko­jeg do ško­le u Ve­li­mlju sva­ko­dnev­no pu­tu­je de­vet­na­est đa­ka.
– Sa­mi smo na­su­li di­o­ni­cu od 100 me­ta­ra pu­ta jer se za­i­sta vi­še ni­je mo­glo do­ći do se­la. Si­gur­ni smo da Op­šti­na ne­će ura­di­ti ni osta­tak, pa će­mo mi opet, kad vre­men­ske pri­li­ke do­zvo­le, to ma­lo po­pra­vi­ti. Da je sre­će, kao što ni­je, lo­kal­na upra­va bi ura­di­la sve za se­lo u ko­jem i da­nas ima to­li­ko dje­ce, da im stvo­ri ka­kve-ta­kve uslo­ve, a na­ma sta­ri­jim i mo­guć­nost da ih za­dr­ži­mo na ima­nji­ma – ogor­čen je Era­ko­vić.


Pe­tro­vi­ći­ma i Vra­će­no­vi­ći­ma i vo­da i put

Osim po­me­nu­tih na pod­ruč­ju Ba­nja­na su još dvi­je mje­sne za­jed­ni­ce – Pe­tro­vi­ći i Vra­će­no­vi­ći, ali u nji­ma, iako su man­da­ti mje­snom ru­ko­vod­stvu odav­no is­te­kli, tre­nut­no ne­ma pro­ble­ma kao u osta­lim. Na pod­ruč­ju Pe­tro­vi­ća i Vra­će­no­vi­ća u to­ku je re­kon­struk­ci­ja pu­te­va pre­ma gra­nič­nom pre­la­zu De­le­u­ša, pa će ži­te­lji tih kra­je­va usko­ro do­bi­ti i mo­der­nu sa­o­bra­ćaj­ni­cu. Op­šti­na u sa­rad­nji sa nad­le­žnim mi­ni­star­stvom ra­di i na iz­grad­nji vo­do­vod­ne mre­že či­me će ri­je­ši­ti još je­dan u ni­zu vi­še­de­ce­nij­skih pro­ble­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"