Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-13 DEMOKRATE OCJENJUJU DA JE LOŠA POLITIČKA SITUACIJA U TIVTU
Lokalna uprava više ne funkcioniše
Sa sjednice SO Tivat održane 22. februara Lokalna uprava više ne funkcioniše
TI­VAT – Iz Oštin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sa­op­šti­li su da je u Tiv­tu na sce­ni kul­mi­na­ci­ja tu­žne i ru­žne po­li­tič­ke stvar­no­sti, te da lo­kal­na upr­va vi­še ne funk­ci­o­ni­še. De­mo­kra­te is­ti­ču da je i fi­nan­sij­ska si­tu­ci­ja te­ška, da je iz dže­pa gra­đa­na ovih da­na vlast iz­vu­kla ne­kih mi­li­on i po eura, a da će do kra­ja go­di­ne bi­ti još ne­ki mi­li­on ili vi­še plus ot­pla­te mi­li­on­skih ra­ta i ka­ma­ta za kre­di­te.
– Po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci obez­gla­vlje­ni odo­še u pro­past. Iza­bra­li su, pri­zna­je­mo, naj­bo­lji na­čin za svo­je ne­sta­ja­nje. Iza­bra­li su da za kraj po­ni­ze i u svo­jim re­do­vi­ma po­ga­ze naj­bo­lje me­đu nji­ma. Kre­nu­li su ta­ko sa naj­sram­ni­jom smje­nom di­rek­to­ra ra­di­ja i još sram­ni­jim na­či­nom nje­go­vog po­nov­nog po­pu­li­stič­ko-po­li­tič­kog iz­bo­ra. Vi­dje­li sa­mo, što je i vr­lo za­ni­mlji­vo, smje­nu nji­ho­va dva di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru, jer su u jed­nom mo­men­tu po­če­li da raz­mi­šlja­ju svo­jom gla­vom. Do­šao je on­da na red za smje­nu i di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća, i to sa­mo za­to što ni­je htio sli­je­po da slu­ša. Ono što je na po­se­ban na­čin po­ra­zi­lo po­li­tič­ku sce­nu Tiv­ta i su­no­vra­ti­lo je do dna je ostav­ka se­kre­tar­ke Skup­šti­ne. Za­ko­no­dav­nu vlast, kroz re­al­no sa­gle­da­ne pro­ble­me i ozbilj­ne pro­pu­ste u funk­ci­o­ni­sa­nju po­ku­ša­la je da za­šti­ti kroz sa­vje­stan rad. Tu je DPS sta­vio tač­ku na njen pro­fe­si­o­na­li­zam i ob­ja­snio joj da se u lo­pov­skoj par­ti­ji ne mo­že ra­di­ti po­šte­no. I nju su otje­ra­li. Ovih da­na po­litčkom žr­tvom pra­ve i čo­vje­ka ko­ji im je go­di­na­ma gra­dio Ti­vat. Za­što su se s njim ta­ko po­i­gra­li još ne zna­mo. On će da bu­de ka­žnjen onog mo­men­ta ka­da oni ko­ji ga ne­sle­đu­ju bu­du mo­ra­li da pro­go­vo­re ono što zna­ju. A zna­ju pu­no – is­ti­če se u sa­op­šte­nju ti­vat­skih De­mo­kra­ta.
Oni da­lje tvr­de da lo­kal­na upra­va vi­še uop­šte ne fun­ci­o­ni­še, te da je to naj­ve­ća sra­mo­ta ko­ja je­dan grad mo­že da za­de­si.
– Svi su u ne­vje­ri­ci i me­đu­sob­nom oma­lo­va­ža­va­nju. Jed­ni su se za­ba­vi­li zlo­u­po­tre­ba­ma kre­di­ta za po­bolj­ša­nje ma­te­ri­jal­nog po­lo­ža­ja ne­za­si­tih po­je­di­na­ca; dru­gi di­je­le pli­jen kroz pla­te ko­je se do­bi­ja­ju kao sti­mu­lans za za­ta­ška­va­nje dje­lo­vod­nih ma­hi­na­ci­ja u gra­đan­skom bi­rou op­šti­ne; tre­ći, ne­za­ko­ni­tim pot­pi­si­ma na do­di­je­lje­ne kre­di­te, zbog ko­jih već sad ži­ve u stra­hu i če­ka­ju re­ak­ci­ju kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je ko­ja će ubr­zo mo­ra­ti da sa­ku­plja po­dat­ke za osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Vi­di­mo da će vr­lo br­zo iz ka­se op­šti­ne da ode i onih 5,6 mi­li­o­na eura, kao po­klon gra­da - mul­ti­mi­li­jar­de­ri­ma. Po­klon od­bor­ni­ka or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe u par­la­men­tu pred­lo­ži­la je baš pred­sjed­ni­ca op­šti­ne. Ona je bi­la pred­la­gač od­lu­ke. Je­su li je na to na­tje­ra­li go­spo­din Ku­so­vac i go­spo­din No­vo­sel do da­nas nam to ni­je re­kla. Do­du­še, re­ći će, mo­ra­će,i ne­ka će.
I još ne­što; mu­ka ni­ka­da ne ide sa­ma. Ovih da­na iz dže­pa gra­đa­na Tiv­ta iz­vu­klo se još ne­kih mi­li­on i po eura. Do kra­ja go­di­ne bi­će i još ne­kih mo­žda 12 mi­li­o­na eura obe­šte­će­nja,a on­da na red do­la­ze ot­pla­te onih mi­li­on­skih ra­ta i ka­ma­ta od kre­di­ta za iz­grad­nju po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da. To su Vam, dra­gi gra­ža­ni, ona za­du­že­nja ko­ja je go­spo­din No­vo­sel sa svo­jom kri­mi­nal­nom gru­pom od­bor­ni­ka u ti­vat­skom par­la­men­tu zdu­šno bra­nio. Ru­ke su za uni­šte­nje i krah ti­vat­ske pri­vre­de po­di­gli ta­da go­spo­đa Ma­ti­je­vić i go­spo­din Ku­so­vac. Do­du­še ni­ka­ko tu ne smi­je­mo da za­bo­ra­vi­mo i go­spo­đu La­li­čić ko­ja je bi­la autor ugo­vo­ra i ob­ja­šnja­va­la nam po­pu­li­zam ni­skih ka­mat­nih sto­pa. Od­lič­no su to iz­ve­li. Ona je da­nas ta ko­ja kro­ji za­ko­ne dr­ža­ve u kr­njem par­la­men­tu, a oni su ov­dje da se na Kla­či­ni po­da­ve – is­ta­kle su ti­vat­ske De­mo­kra­te u sa­op­šte­nju za jav­nost.Ž.K.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"