Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo kandidat DPS-a * Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom * Svejedno mi je hoće li biti Milo ili Mišo * Milo kandidat DPS-a * Paul Van Dyk na Si staru * Šuterska rapsodija crveno-belih * Drama u Lionu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, LIDER GRAĐANSKOG POKRETA URA :
Apsolutno niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred Crne Gore.

Vic Dana :)

Svađaju se Mujo i komšinica. Kaže komšinica:
• Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za pacove u piće!
• A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!

Dođe Mujo na pijacu i pita koliko su jabuke.
- Što više kupiš jeftinije- kaže trgovac.
- Tovari dok ne bude besplatno - reče Mujo.

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
- Gdje ćeš?
- Idem u Las Vegas.
- ???
- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
- Gdje ćeš ti?
- U Las Vegas.
- ???
- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-10 DF I URA PREDLOŽILI MLADENA BOJANIĆA, DEMOKRATE I SNP PODRŽALI
Protiv DPS-a u četiri kolone
Bojanić, Danilović, Milačić i Vuksanović Protiv DPS-a u četiri kolone I pored poziva da podrže Mladena Bojanića i odustanu od kandidature, u trci za predsjednika ostaju Marko Milačić, Goran Danilović i Draginja Vuksanović
Pred­sjed­nič­ki kan­di­dat De­mo­krat­skog fron­ta, De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je i Uje­di­nje­ne re­form­ske ak­ci­je (URA) bi­će biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić. An­dri­ja Man­dić, je­dan od li­de­ra DF-a, ju­če je sa­op­štio u Skup­šti­ni da se opo­zi­ci­ja u Cr­noj Go­ri uje­di­ni­la oko Bo­ja­ni­ća, ko­ga je, ka­ko je na­veo, pred­lo­ži­la gra­đan­ska opo­zi­ci­ja, a DF je to pri­hva­tio. Ni­je po­zna­to da li je Bo­ja­nić pri­hva­tio kan­di­da­tu­ru jer ju­če ni­je od­go­va­rao na te­le­fon­ske po­zi­ve „Da­na”. DF je već na pred­sjed­ni­štvu po­dr­žao Bo­ja­ni­ća, a oče­ku­je se da i stra­nač­ki or­ga­ni dru­gih opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta do­ne­su ta­kvu od­lu­ku.
To zna­či da će na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, za­ka­za­nim za 15. april, opo­zi­ci­ja na­stu­pi­ti u če­ti­ri ko­lo­ne, od­no­sno sa če­ti­ri kan­di­da­ta. Uz Bo­ja­ni­ća, kan­di­da­tu­ru je pre­dao Mar­ko Mi­la­čić, pred­sjed­nik no­vo­o­sno­va­ne Pra­ve Cr­ne Go­re, a na­ja­vi­li su je i čel­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić i po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić. Mi­la­čić, Da­ni­lo­vić i Vuk­sa­no­vi­će­va sa­op­šti­li su da ne­ma­ju na­mje­ru da od­u­sta­nu od kan­di­da­tu­re.
An­dri­ja Man­dić ka­zao je da će gra­đa­ni ima­ti kan­di­da­ta iza ko­jeg će svi sta­ti i ima­ti bu­du­ćeg pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re.
– Ja se ra­du­jem sa po­sla­nič­kim klu­bom DF-a što sve smi­ca­li­ce i pod­me­ta­nja, ak­ci­ja čak i ne­kih ko­ji se pred­sta­vlja­ju kao po­dr­ža­va­o­ci opo­zi­ci­je da za­u­sta­ve ob­je­di­nja­va­nje opo­zi­ci­o­nih sna­ga ni­je­su uro­di­li plo­dom. Po­seb­no že­lim da za­hva­lim go­spo­di­nu An­dri­ji Jo­vi­će­vi­ću i go­spo­đi Mil­ki Ta­dić Mi­jo­vić, ko­ji su nam mno­go po­mo­gli sa nji­ho­vim od­lu­ka­ma da do­đe­mo do rje­še­nja ko­jim se ob­je­di­ni­la opo­zi­ci­ja – ka­zao je Man­dić.
On je po­zvao pred­sjed­nič­ke kan­di­da­te ko­ji su se do sa­da pri­ja­vi­li da od­u­sta­nu od tih kan­di­da­tu­ra i da, po­put DF-a, ko­ji je naj­ja­či opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji je mo­gao da ima stra­nač­kog kan­di­da­ta to ni­je ura­dio, od­u­sta­nu od kan­di­da­tu­ra i po­dr­že Bo­ja­ni­ća za pred­sjed­ni­ka.
U osta­lim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma ka­žu da sa zva­nič­nim sta­vom ne mo­gu iza­ći pri­je za­sje­da­nja stra­nač­kih or­ga­na.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­ris Bog­da­no­vić ka­zao je „Da­nu” da se oni za­la­žu za je­din­stvo opo­zi­ci­je, te da su sprem­ni da po­dr­že za­jed­nič­kog kan­di­da­ta iza ko­jeg sta­ne kom­plet­na par­la­men­tar­na opo­zi­ci­ja i na­veo da ipak pri­je za­sje­da­nja stra­nač­kih or­ga­na ne mo­gu sa­op­šti­ti zva­nič­ni stav.
Slič­na si­tu­a­ci­ja je i u Gra­đan­skom po­kre­tu URA, gdje ta­ko­đe če­ka­ju od­lu­ku ti­je­la stran­ke.
– URA se od star­ta za­la­že za je­din­stve­nog ne­stra­nač­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Ipak, od­lu­ke do­no­se or­ga­ni stran­ke i pri­je to­ga ne mo­že­mo re­ći ni­šta zva­nič­no – ka­zao je „Da­nu” pot­pred­sjed­nik tog po­kre­ta pot­pred­sjed­nik Mi­loš Ko­na­tar.
On je na­veo da je za nje­ga lič­no Mla­den Bo­ja­nić pri­hva­tlji­vo rje­še­nje, te da će se na stra­nač­kim or­ga­ni­ma za­la­ga­ti da bu­de i po­dr­žan.
– Ovo je isto­rij­ski mo­me­nat da se ci­je­la opo­zi­ci­ja uje­di­ni i da po­bje­da opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta otvo­ri pro­ces pro­mje­na u Cr­noj Go­ri. Oče­ku­jem od osta­lih opo­zi­ci­o­nih kan­di­da­ta ko­ji su is­ta­kli kan­di­da­tu­ru da je po­vu­ku jer sa­mo za­jed­nič­ki kan­di­dat mo­že po­bi­je­di­ti DPS. U su­prot­nom, svje­sno ili ne­svje­sno ra­de za re­žim – po­ru­čio je Ko­na­tar.
Bo­ja­ni­ća je ra­ni­je po­dr­ža­la gru­pa in­te­lek­tu­a­la­ca „Gra­đan­ski”, na­vo­de­ći da se ra­di o struč­nja­ku iz obla­sti eko­no­mi­je i po­li­tič­ki ak­ti­va­nom gra­đa­ni­nu ko­ji že­li da do­pri­ne­se de­mo­krat­skim pro­mje­na­ma u ze­mlji.M.S.


Jo­ko­vić: Bo­ja­nić ne pri­pa­da ni­jed­noj par­ti­ji

Pred­sjed­nik SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić vje­ru­je da će stra­nač­ki or­ga­ni po­dr­ža­ti Mla­de­na Bo­ja­ni­ća za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je. Is­ta­kao je da se SNP od po­čet­ka pri­če o pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma za­la­gao za za­jed­nič­ki na­stup opo­zi­ci­je, jer sma­tra da je to naj­bo­lje rje­še­nje ka­ko bi se po­ra­zio kan­di­dat De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS).
– Ve­ći­na opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja će po­dr­ža­ti Bo­ja­ni­ća i mi­slim da će or­ga­ni SNP-a po­stu­pi­ti kao i DF, De­mo­kra­te i URA. Bo­ja­nić je bio po­sla­nik sad već ne­po­sto­je­će stran­ke. On je na vri­je­me iza­šao iz to­ga i sa­da ne pri­pa­da ni­jed­noj par­ti­ji – ka­zao je Jo­ko­vić agen­ci­ji Mi­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"