Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-03-07 SA TRILATERALNOG SASTANKA U MOSTARU PORUČENO DA SU NAJPOTREBNIJI MIR I STABILNOST Pitanje granica i dalje neriješeno Što se granica tiče, mi imamo neriješenu granicu između Hrvatske i BiH, a otvorena pitanja postoje između BiH i Hrvatske. Mi smo spremni da sa Hrvatskom pokušamo to pitanje bilateralno da riješimo, a ako ne budemo uspjeli izabraćemo arbitražni organ, čijih odluka bi se obje strane pridržavale, kazao je predsjednik Vučić
Uče­sni­ci tri­la­te­ra­le u Mo­sta­ru – pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, tro­čla­no Pred­sjed­ni­štvo BiH – Dra­gan Čo­vić, Ba­kir Izet­be­go­vić i Mla­den Iva­nić i pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić sa­gla­sni su da je sa­sta­nak ko­ji su odr­ža­li iz­u­zet­no ko­ri­stan.
Vu­čić je na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re re­kao da su re­gi­o­nu naj­po­treb­ni­ji mir i sta­bil­nost, što se vi­di u eko­nom­skoj raz­mje­ni ko­ja je sve ve­ća. On je za­hva­lio na do­bro­do­šli­ci ko­ju su upri­li­či­li funk­ci­o­ne­ri BiH i do­dao da se na­da da­ljem raz­vo­ju me­đu­sob­nih do­brih eko­nom­skih od­no­sa.
– Va­žno je na­pra­vi­ti okvir u ko­jem će se lju­di osje­ća­ti si­gur­no i slo­bod­no, ka­ko bi se vi­še za­po­šlja­va­li, ali vi­še i za­ra­đi­va­li – po­ru­čio je Vu­čić u Mo­sta­ru i do­dao da je nje­gov pred­log da sle­de­ća tri­la­te­ra­la bu­de odr­ža­na u No­vom Sa­du.
Kon­sta­to­vao je po­ve­ća­nu tr­go­vin­sku raz­mje­nu sa Hr­vat­skom i BiH u od­no­su na 2016. go­di­nu, te do­dao da „ozbilj­no ra­stu i uvoz i iz­voz”, što je, ka­ko je re­kao, do­bro za pri­ve­de svih na­ših ze­ma­lja.
– To je do­bra po­sle­di­ca svih na­ših po­li­tič­kih raz­go­vo­ra. Mi pra­vi­mo okvi­re gdje će se lju­di osje­ća­ti si­gur­no, da po­slu­ju do­bro, da otva­ra­ju no­va rad­na mje­sta... – re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je.
On je na­ja­vio da će za de­vet da­na u Sr­bi­ju do­ći hr­vat­ski mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja sa ko­jim će se raz­go­va­ra­ti o re­kon­struk­ci­ji pru­ge Be­o­grad–Za­greb za šta je, ka­ko je re­kao, Be­o­grad spre­man.
– Ta in­fra­struk­tu­ra jed­na je od šest ini­ci­ja­ti­va ko­je su za nas od ključ­nog zna­ča­ja – re­kao je Vu­čić i do­dao da se to od­no­si i na BiH, ka­da je ri­ječ o grad­nji auto­pu­ta.
Vu­čić je kon­sta­to­vao da je CEF­TA mno­go to­ga do­brog do­ni­je­la, kao i po­li­tič­ku sta­bil­nost, ali je, ka­zao je, do­sti­gla i ne­što što je vrh na­še sa­rad­nje, da pr­o­na­đe­mo i do­dat­ne me­ha­ni­zme.
– Mi smo do­bi­li 115 pi­ta­nja o stva­ra­nju re­gi­o­nal­ne eko­nom­ske zo­ne. Mno­gi ka­sne, ali sma­tra­mo da tre­ba da raz­go­va­ra­mo o bu­duć­no­sti, da ra­di­mo na ujed­na­ča­va­nju po­re­skih, ca­rin­skih sto­pa, sto­pa za sub­ven­ci­je, da na­pra­vi­mo go­to­vo je­din­stven pri­vred­ni am­bi­jent. To ne­ma ve­ze sa Ju­go­sla­vi­jom, već sa po­ve­zi­va­njem za­jed­nič­kog tr­ži­šta u bu­duć­no­sti. To je pi­ta­nje ži­vo­ta i op­stan­ka – re­kao je Vu­čić.
– Što se gra­ni­ca ti­če, mi imamo ne­ri­je­še­nu gra­ni­cu iz­me­đu Hr­vat­ske i BiH, a otvo­re­na pi­ta­nja po­sto­je iz­me­đu BiH i Hr­vat­ske. Mi smo sprem­ni da sa Hr­vat­skom po­ku­ša­mo to pi­ta­nje bi­la­te­ral­no da ri­je­ši­mo, a ako ne bu­de­mo uspje­li iza­bra­će­mo arbi­tra­žni or­gan, či­jih od­lu­ka bi se obje stra­ne pri­dr­ža­va­le – ka­zao je pred­sjed­nik Vu­čić.
Is­ta­kao je da stra­ni in­ve­sti­to­ri ne­će do­la­zi­ti dok mi ne bu­de­mo ve­će tr­ži­šte, dok oni ne bu­du si­gur­ni u na­šu po­li­tič­ku sta­bil­nost, mir i dru­ga­či­je i bo­lje od­no­se ko­je mo­že­mo da gra­di­mo.
– Raz­go­va­ra­li smo o ukla­nja­nju broj­nih bi­ro­krat­skih ba­ri­je­ra, ka­ko da nam ka­mi­o­ni ne sto­je sa­ti­ma na gra­ni­ ca­ma, ka­ko da uma­nji­mo ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve, da bi taj no­vac mo­gli da ula­žu u no­va za­po­šlja­va­nja i in­ve­sti­ci­je – na­veo je srp­ski pred­sjed­nik.(Tan­jug)


Is­pu­ni­će uslo­ve hr­vat­ske ma­nji­ne

Vu­čić je ka­zao da u Be­o­gra­du usko­ro oče­ku­ju do­la­zak hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Na­po­me­nuo je i da će Sr­bi­ja is­pu­ni­ti go­to­vo sve za­htje­ve pri­pad­ni­ka hr­vat­ske ma­nji­ne u Sr­bi­ji s ob­zi­rom na to da smo, ka­ko je re­kao, već kre­nu­li u re­a­li­za­ci­ju, kao i dru­ga pi­ta­nja ve­za­na za nji­hov na­pre­dak.
Pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić iz­ja­vi­la je da nje­na ze­mlja u pot­pu­no­sti po­dr­ža­va te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, jed­na­ko­prav­nost sva tri na­ro­da i njen evrop­ski put, kao i osta­lih ze­ma­lja na ju­go­i­sto­ku Evro­pe.
Gra­bar Ki­ta­ro­vić je re­kla da će Hr­vat­ska kroz Stra­te­gi­ju pro­ši­re­nja na za­pad­ni Bal­kan uči­ni­ti sve što mo­že ka­ko bi pod­sta­kla pro­ces pri­dru­ži­va­nja EU.


Ne­su­gla­si­ce iz­me­đu Izet­be­go­vi­ća i Vu­či­ća

Na pres kon­fe­ren­ci­ji ko­ja je odr­ža­na na­kon tri­la­te­ral­nog sa­stan­ka še­fo­va dr­ža­va Sr­bi­je, Hr­vat­ske i BiH do­šlo je do ne­su­gla­si­ca iz­me­đu Alek­san­dra Vu­či­ća, pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je i Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća, čla­na Pred­sjed­ni­šva BiH.
– Ima­li smo su­sret u Sa­ra­je­vu ne­dav­no pri­je pet mje­se­ci. Raz­go­va­ra­li smo ap­so­lut­no ne­for­mal­no. Na osno­vu to­ga smo spre­mi­li je­dan pred­log, pred­sta­vi­li bh. stra­ni. Mi­slim da su po­je­di­ni pred­stav­ni­ci u BiH ili dvo­ji­ca od tro­ji­ce bi­li sklo­ni da pred­log pri­hva­te. Na­sta­vi­će­mo ra­di­ti na pred­lo­gu. Sprem­ni smo da i da­lje raz­go­va­ra­mo i mi­slim da to ni­je­su ta­ko krup­ni pro­ble­mi, to je 373 ki­lo­me­tra gra­ni­ce i mi­slim da to mo­že­mo ri­je­ši­ti mno­go br­že. Da li će­mo, to sam i mi­slio za ne­ke dru­ge pro­ble­me ko­je će­mo br­že ri­je­ši­ti, a ni­je­smo – ka­zao je Vu­čić.
Izet­be­go­vić je na­veo da je iz­gle­da­lo te­ško ri­je­ši­ti pro­blem gra­ni­ce iz­me­đu BiH i Cr­ne Go­re, ali se sve ri­je­ši­lo.
– I ovo pi­ta­nje je u in­te­re­su BiH i Sr­bi­je. Da li će­mo ri­je­ši­ti u na­red­nih se­dam mje­se­ci – te­ško. Sve se di­že na kva­drat u pred­iz­bor­nim pe­ri­o­du. BiH već 30-40 go­di­na ne do­bi­ja ni­šta od po­to­plje­nog ze­mlji­šta i dru­ge stva­ri. Ali te stva­ri ne pre­si­je­ca­ju pred­sjed­ni­ci. Ako ne mo­že­mo ri­je­ši­ti sa­mi, pre­o­sta­je ar­bi­tra­ža. BiH ne bje­ži ni od to­ga, ali mi­slim da mo­že­mo ri­je­ši­ti pi­ta­nje gra­ni­ce iz­me­đu BiH i Sr­bi­je – na­veo je Izet­be­go­vić.
A on­da je vid­no iz­ner­vi­ran Vu­čić od­go­vo­rio da ovo što je Izet­be­go­vić re­kao ni­šta ni­je tač­no.
– Ovo što je Izet­be­go­vić re­kao ni­je tač­no. Sr­bi­ja ne tra­ži, ni u pred­lo­gu ko­ji sam do­sta­vio, bh. stra­ni. Ni­gdje ne pi­še ovo što je go­vo­rio Izet­be­go­vić. To je bio slu­čaj ra­ni­je, da se iz­vr­ši de­mar­ka­ci­ja gra­ni­ce na 14 i 37 hek­ta­ra. Mi smo re­kli da pri­hva­ta­mo da ide gra­ni­ca sre­di­nom to­ka ri­je­ke Dri­ne u tom di­je­lu, je­di­no tra­ži­mo i do­sta­vlja­mo pa­pi­ra, Sr­bi­ja je vr­ši­la eks­pro­pri­ja­ci­ju sa dru­ge stra­ne ri­je­ke Dri­ne. Ni­ti je­dan do­ku­ment ni­je­smo do­bi­li od dru­ge stra­ne o ula­ga­nju. Tra­ži­li smo pra­vo pro­la­za i ko­ri­šće­nja. To je sve što smo tra­ži­li. Ti­ca­lo se di­je­la pru­ge Be­o­grad–Bar, za ko­je smo ta­ko­đe po­nu­di­li kva­li­tet­ni­je ze­mlji­šte, ki­lo­me­tar za ki­lo­me­tar. Ni­je ov­dje ri­ječ da ne­ko ho­će dio te­ri­to­ri­ja BiH, već je ri­ječ o eko­nom­ski zna­čaj­nom di­je­lu – ka­zao je Vu­čić.
Izet­be­go­vić je če­sti­tao Vu­či­ću na re­zul­ta­tu na iz­bo­ri­ma i iz­ra­zio na­du da će se pro­na­ći rje­še­nje po pi­ta­nju gra­ni­ce.
– Ali to ni­je pi­ta­nje za pred­sjed­ni­ka. Ko­mi­si­je se tre­ba­ju ti­me po­za­ba­vi­ti i iz­ni­je­ti sve po­dat­ke ko­je ima­mo s obje stra­ne – na­veo je Izet­be­go­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"