Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-17
Nelojalna konkurencija gasi linijski prevoz
Autobusi čekaju putnike Nelojalna konkurencija gasi linijski prevoz Taksi prevoznici bukvalno stanu ispred autobusa i nesmetano kupe putnike, a uz to i ne uključuju taksimetar, već naplaćuju vožnju po cijeni koja bi bila da su  putnici u autobusu, zato tražimo da se makar  nelojalnoj konkurenciji stane na put i da nadležne inspekcijske službe konačno počnu da rade svoj posao  - navodi Veljko Kojović i dodaje da će ukoliko se stanje ne promijeni morati prestati sa radom
Pro­blem auto­bu­skih pre­vo­zni­ka na pod­ruč­ju op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje evi­den­tan je po­sled­njih go­di­na. Uvi­jek se če­ka­lo da se uve­de u red ova vr­sta pre­vo­za i is­če­ki­va­lo da se op­štin­skom ured­bom o tak­si pre­vo­zu ura­di na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin i ova vr­sta pre­vo­za. Ipak, to se ni­je de­si­lo. Sa­da auto­bu­ski pre­vo­zni­ci, ko­jih je u Bi­je­lom Po­lju šest, is­ti­ču da su u ve­li­kom pro­ble­mu ko­ji je, ka­ko tvr­de, kul­mi­ni­rao po­sled­njih da­na, što je do­ve­lo do to­ga da su ne­ki već na­pu­sti­li po­sao ko­ji su ra­di­li, a ne­ki na­ja­vi­li da će to ura­di­ti u naj­sko­ri­je vri­je­me. Auto­bu­ski pre­vo­zni­ci su za­tra­ži­li pri­jem kod no­vog gra­do­na­čel­ni­ka Pe­tra Smo­lo­vi­ća, ka­ko bi uka­za­li na pro­ble­me ko­je ima­ju i iz­ni­je­li svo­je pred­lo­ge za nji­ho­vo pre­va­zi­la­že­nje.
A naj­ve­ći je, ka­ko ka­žu ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja, od­no­sno uzi­ma­nje put­ni­ka pre­ma mje­snim cen­tri­ma do ko­jih vr­še auto­bu­ski pre­voz prak­tič­no is­pred no­sa. Ta­ko, ka­ko na­vo­de, ra­de sa gu­bit­kom i ne is­pla­ti im se vi­še da vr­še pre­voz na na­čin ko­ji njih i po­ro­di­ce ko­je iz­dr­ža­va­ju, ali i za­po­sle­ne, do­vo­di do te­ške eko­nom­ske si­tu­a­ci­je.
Auto­bu­ski pre­voz se ina­če vr­ši pre­ma mje­snim cen­tri­ma Ka­nje, Bi­stri­ca, Ko­ri­ta, Lo­zna, Go­di­je­vo, Ko­vren i Bli­ško­vo. Tu spa­da i or­ga­ni­zo­va­ni pre­oz đa­ka, ko­ji se vo­ze po re­gre­si­ra­nim ci­je­na­ma.
Auto­bu­ski pre­vo­zni­ci is­ti­ču da vi­še ne že­le da ra­de pro­tiv se­be jer su u stal­nim gu­bi­ci­ma. Ka­ko sa­zna­je­mo pre­vo­znik ko­ji je sa­o­bra­ćao pre­ma Go­di­je­vu već je pre­stao sa ra­dom i oti­šao u Nje­mač­ku.
-Pred­u­ze­će „ŽS” ko­je vo­di­mo ja i brat Želj­ko vr­ši pre­voz go­di­na­ma pre­ko To­ma­še­va, do Pa­vi­nog Po­lja, kao i Bli­ško­ve i Ko­vre­na. Vje­ro­va­li ili ne za Ko­vren ima­mo se­dam po­la­za­ka dnev­no, dva za Bli­ško­vo i isto to­li­ko za Pa­vi­no Po­lje, iz­u­zev ne­dje­lje, ka­da ima­mo tri po­la­ska na dan. Ni­ka­da ni­smo za­ka­sni­li ili od­u­sta­li od li­ni­ja – na­gla­ša­va Velj­ko Ko­jo­vić i do­da­je da je na dnev­nom ni­vou to ukup­no 550 pre­đe­nih ki­lo­me­ta­ra, što ga, ka­ko si­ti­če na mje­seč­nom ni­vou ko­šta oko 14.000 eura.
- Na dnev­nom ni­vou go­ro­vo pla­ti­mo 180 eura, a mje­seč­no nam tre­ba od če­ti­ri do pet to­na di­ze­la, a put­ni­ka, iz­u­zev đa­ka ko­je pre­vo­zi­mo u po­la ci­je­ne, sko­ro da ne­ma­mo- na­gla­ša­va Ko­jo­vić.
On is­ti­če da je glav­ni pro­blem taj što im tak­si­sti pre­u­zi­ma­ju put­ni­ke.
- Tak­si pre­vo­zni­ci bu­kval­no sta­nu is­pred auto­bu­sa i ne­sme­ta­no ku­pe put­ni­ke, a uz to i ne uklju­ču­ju tak­si­sme­tar, već na­pla­ću­ju vo­žnju po ci­je­ni ko­ja bi bi­la da su put­ni­ci u auto­bu­su. Mi smo do­bi­li li­ni­je na osno­vu ras­pi­sa­nog op­štin­skog ten­de­ra, i za raz­li­ku od na­ših ko­le­ga u ne­kim dru­gim gra­do­vi­ma mi ne­ma­mo ni­ka­kve po­vla­sti­ce.
Za­to tra­ži­mo da se ma­kar ne­lo­jal­noj kon­ku­ren­ci­ji sta­ne na put i da nad­le­žne in­spek­cij­ske slu­žbe ko­nač­no poč­nu da ra­de svoj po­sao. Ka­ko za­kon na­la­že tak­si­sti se ne mo­gu ba­vi­ti li­nij­skim pre­vo­zom, ta­mo gdje se spro­vo­di auto­bu­ski pre­voz. Ono što oče­ku­jem je bar da se ta ured­ba spro­vo­di ka­ko tre­ba-na­vo­di Ko­jo­vić i do­da­je da će uko­li­ko se sta­nje ne pro­mi­je­ni mo­ra­ti i on pre­sta­ti sa ra­dom.
Ra­ni­je je zbog slič­nih pro­ble­ma pre­stao li­nij­ski auto­bu­ski pre­voz za Gran­ča­re­vo, zbog če­ga ve­li­kih pro­ble­ma ima­ju uče­ni­ci iz ovog i okol­nih se­la pod­no ob­ro­na­ka Li­se.
M.N.


Uskoro nova uredba

U Se­kre­ta­ri­ja­tu za pred­u­zet­ni­štvo i eko­nom­ski raz­voj is­ti­ču da će na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta, ko­ja je za­ka­za­na za če­tvr­tak, na dnev­nom re­du bi­ti i ured­ba o tak­si pre­vo­zu, ko­ja će, ka­ko oče­ku­ju, ure­di­ti ovu oblast.
-U toj ured­bi iz­me­đu osta­log sto­ji da se tak­si pre­voz ne smi­je oba­vlja­ti ako ima ele­me­na­ta li­nij­skog ili po­seb­nog li­nij­skog pre­vo­za, kao što su go­to­vo ista re­la­ci­ja, pri­bli­žno isto vri­je­me do­la­ska i od­la­ska, kao isto mje­sto ula­ska i iz­la­ska put­ni­ka. In­spek­tor drum­skog sa­o­bra­ća­ja-ko­mu­nal­ni po­li­ca­jac mo­že is­klju­či­ti iz sa­o­bra­ća­ja tak­si vo­zi­lo ko­jim se vr­ši tak­si pre­voz put­ni­ka, od­no­sno vo­zi­lo na ko­jem je is­tak­nu­ta ozna­ka tak­si ka­da auto tak­si pre­vo­znik, od­no­sno vo­zač tak­si vo­zi­la po­stu­pa su­prot­no od­red­ba­ma iz ove od­lu­ke.
Mje­re iz ovog čla­na će bi­ti od­re­đe­ne u tra­ja­nju od 48 ča­so­va, a u slu­ča­ju po­nov­nog is­klju­če­nja vo­zi­la u tra­ja­nju od se­dam da­na, od­no­sno od 30 da­na, pri če­mu sve po­sle­di­ce i tro­ško­ve na­sta­le u ve­zi is­klju­če­nja sno­si pre­vo­znik. U slu­ča­ju po­no­vlje­nog pre­kr­šaj­nog po­stup­ka sa­o­bra­ćaj­ni in­spek­tor-ko­mu­nal­ni po­li­ca­jac mo­že po­kre­nu­ti po­stu­pak za uki­da­nje i od­u­zi­ma­nje li­cen­ce kod nad­le­žnog or­ga­na Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, ko­ji or­gan će do­ni­je­ti od­go­va­ra­ju­će rje­še­nje- na­vo­de iz Se­kre­ta­ri­ja­tu za pred­u­zet­ni­štvo i eko­nom­ski raz­voj.
Da­lje is­ti­ču da je pri­li­kom oba­vlja­nja tak­si pre­vo­za za­bra­nje­no je ko­ri­šće­nje auto­bu­skih sta­ja­li­šta, te da tak­si pre­vo­znik-vo­zač ne mo­že pri­mi­ti put­ni­ke sa auto­bu­skih sta­ja­li­šta ili auto­bu­skih sta­ni­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"