Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kosovskom poslaniku Vlada dala 3,5 miliona * Zajedno protiv DPS-a * Do standarda EU ni za 200 godina * Počelo rušenje Javnog servisa * Kosovskom poslaniku Vlada dala 3,5 miliona * Otrov upotrijebljen u Britaniji nije ruski * Francuska policija pritvorila Nikolu Sarkozija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mirko Stanić potparol SDP-a:
Umjesto ministara na stub srama su stavljeni službenici

Vic Dana :)

Žena doživi kliničku smrt i stvori se ispred Sv. Petra. Njena želja bila je da posjeti svog supruga. Traži njega Sv. Petar u imeniku Raja, tamo ga nema. Traži ga u Paklu, ni tamo ga nema. Provjeri Čistilište, ali nije ni tamo. Na kraju će Sv. Petar ženi:
– Meni je ovo zaista čudno, nigdje ga nema.... A je li ženo, koliko dugo ste vi bili u braku?
-Pa punih 50 godina.
-Pa što mi ne reče odmah, da znam gdje da ga tražim. Među mučenicima.
-Na ulazu u raj došli su pop i vozač autobusa.
Sveti Petar:
- Ti vozaču autobusa možeš prvi ući u Raj.
Pop:
- A zašto prvi on, kada sam ja svešteno lice?
Sveti Petar:
- Zato što kada ti držiš liturgiju svi spavaju, a kada on vozi autobus svi se mole Bogu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-20 STRANKA NA VLASTI U POVLAŠĆENOM POLOŽAJU U ODNOSU NA OPOZICIONE SUBJEKTE
Država DPS-u dala 2,6 miliona
Finansijski izvještaj DPS-a Država DPS-u dala 2,6 miliona Prihodi DPS-a iz budžeta na ime redovnog finansiranja iznose 1.584.627 eura, dok su na ime rada poslaničkog kluba u 2017.godini prihodovali 132.636 eura. Opštine su prošle godine partiji na vlasti dale preko 844.000 eura
Dr­ža­va je De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS) is­pla­ti­la pre­ko 2,6 mi­li­o­na eura u pro­šloj go­di­ni, po­ka­zao je kon­so­li­do­va­ni fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj te stran­ke. I ovaj po­da­tak ja­sno po­ka­zu­je da je par­ti­ja či­ji je li­der ne­ka­da­šnji pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić u po­vla­šće­nom po­lo­ža­ju u od­no­su na stran­ke iz opo­zi­ci­o­nog blo­ka, ko­je ni iz­bli­za ne do­bi­ja­ju to­li­ko sred­sta­va iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re.
Pre­ma iz­vje­šta­ju fi­nan­sij­ske slu­žbe DPS-a, ko­ji je ju­če obje­lo­da­ni­la Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), pri­ho­di iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re na ime re­dov­nog fi­nan­si­ra­nja iz­no­se 1.584.627 eura, dok je na ime ra­da po­sla­nič­kog klu­ba ova stran­ka u 2017.go­di­ni pri­ho­do­va­la 132.636 eura. Ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju, u pi­ta­nju su sred­stva ko­ja se iz­dva­ja­ju iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nog ra­da par­la­men­tar­nih par­ti­ja u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, što re­gu­li­še član se­dam Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta.
Što se ti­če pri­ho­da na ime fi­na­si­ra­nja iz bu­dže­ta lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, to jest sred­sta­va ko­ja se iz­dva­ja­ju iz bu­dže­ta je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nog ra­da par­la­men­tar­nih par­ti­ja u skup­šti­na­ma op­šti­na, DPS je po tom osno­vu do­bio 844.240 eura. Naj­vi­še su do­bi­li u Pod­go­ri­ci, 144.086 eura, na Ce­ti­nju, 105.000 eura, u Bu­dvi, 101.066 eura, i Nik­ši­ću, gdje su do­bi­li pre­ko 74.000 eura, dok su naj­ma­nje do­bi­li u op­šti­ni Pet­nji­ca, 2.543 eura.
To, me­đu­tim, ni­je sve jer je Đu­ka­no­vi­će­va stran­ka od da­va­nja u za­kup imo­vi­ne prav­nom li­cu pro­šle go­di­ne pri­ho­do­va­la sko­ro 30.000 eura. Ta imo­vi­na iza­da­ta je u za­kup dr­žav­nim or­ga­ni­ma, od­no­sno op­šti­na­ma Da­ni­lov­grad, Nik­šić, Ko­tor i Her­ceg No­vi.
Što se ti­če pri­ho­da od čla­na­ri­ne, po tom osno­vu je DPS je pri­ho­do­vao ne­što pre­ko 132.000 eura. Li­der par­ti­je Mi­lo Đu­ka­no­vić dao je 500 eura, a nje­gov za­mje­nik u stran­ci Du­ško Mar­ko­vić ne­što ma­nje od 550 eura. Na spi­sku do­na­to­ra je i Zo­ran Je­lić, ko­ji je pro­šle go­di­ne par­ti­ji upla­tio 114 eura. Na spi­sku fi­nan­si­je­ra DPS-a su i funk­ci­o­ne­ri te stran­ke Bran­ko Ča­vor, Velj­ko Za­ru­bi­ca, Šef­ki­ja Mu­rić, Vuk Ro­ćen, Mir­sad Mu­lić, Ha­lil Du­ko­vić, Hu­sni­ja Ša­bo­vić... Svi oni su do­ni­ra­li od 500 do 1.000 eura.
Skup­šti­na Cr­ne Go­re je po­čet­kom mar­ta pro­šle go­di­ne ime­no­va­la Zo­ra­na Je­li­ća, du­go­go­di­šnjeg po­sla­ni­ka i is­tak­nu­tog funk­ci­o­ne­ra DPS-a, za čla­na Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je. Nje­gov osnov­ni za­da­tak je da kon­tro­li­še po­slo­va­nje po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, jav­nih slu­žbi i pred­u­ze­ća, kao i tro­še­nje jav­nih sred­sta­va. To prak­tič­no zna­či da će Je­lić kon­tro­li­sa­ti rad DPS-a, par­ti­je ko­ju je go­di­na­ma za­stu­pao i či­ji je rad do­ne­dav­no čak i fi­nan­si­rao. Ka­da je u pi­ta­nju upla­ta ko­ja se po­mi­nje u naj­no­vi­jem iz­vje­šta­ju, „Da­nu” je ob­ja­šnje­no da je to ura­đe­no po­čet­kom go­di­ne, da­kle, pri­je ne­go što je Je­lić iza­bran za čla­na Se­na­ta DRI, te da u za­kon­skom smi­slu tu ne­ma ni­šta spor­no.
Stra­nač­ka fir­ma MN Pro­mi­nent li­kvi­di­ra­na je 4. de­cem­bra 2014. go­di­ne. Pre­ma po­da­ci­ma iz re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, ta fir­ma je re­gi­stro­va­na 20. ja­nu­a­ra 2007. go­di­ne, ali je u me­đu­vre­me­nu li­kvi­di­ra­na, o če­mu je rje­še­nje do­sta­vlje­no re­gi­stru. U tre­nut­ku ka­da je li­kvi­di­ra­na, ta fir­ma je ima­la sa­mo jed­nog za­po­sle­nog, kao i pred­sjed­ni­ka i dva čla­na od­bo­ra di­rek­to­ra i iz­vr­šnog di­rek­to­ra. Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra bio je Mi­o­drag Iva­no­vić, a čla­no­vi su bi­li Ve­se­lin Gr­bo­vić i Alek­san­dar Pa­vi­će­vić. Vr­ši­lac du­žno­sti iz­vr­šnog di­rek­to­ra bio je Sla­ven­ko Jo­va­no­vić. Kao zva­nič­ni osni­vač u sud­skim do­ku­men­ti­ma na­ve­de­na je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta.M.V.


Ne­kret­ni­ne vri­je­de pre­ko mi­li­on

De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je u fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju za 2017.go­di­nu pri­ja­vi­la da po­sje­du­je ne­po­kret­nu imo­vi­nu u vri­jed­no­sti od pre­ko mi­li­on eura. Ra­di se o ze­mlji­štu u Pod­go­ri­ci (Be­o­grad­ska uli­ca) i če­ti­ri po­slov­na pro­sto­ra u Bi­je­lom Po­lju, Be­ra­na­ma, Da­ni­lov­gra­du i An­dri­je­vi­ci. Na pla­cu u Pod­go­ri­ci, ko­ji su ku­pi­li od „Ze­ta­tran­sa”, pla­ni­ra­ju da gra­de ve­le­lep­nu par­tij­sku cen­tra­lu, a po­če­ni ko­ra­ci za do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le već su pred­u­ze­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"