Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-18 GRUPA OKUPLJENA OKO LAVA LAJOVIĆA NAPUSTILA TZV. CPC I NASTAVLJA SAMOSTALNO SA RADOM
Otcijepili se od Miraša
Otcijepili se od Miraša Pored Lava Lajovića, kao članovi „klira podgoričko-dukljanske eparhije” predstavljaju se i Marko Lukovac, Boris Popović, Nebojša Miranović, Nikola Eraković i Bulat Bulatović
Gru­pa oku­plje­na oko La­va La­jo­vi­ća, ko­ja se pred­sta­vlja kao „Kli­ri­ci pod­go­rič­ko-du­kljan­ske epar­hi­je”, i de­fi­ni­tiv­no se ot­ci­je­pi­la od ta­ko­zva­ne CPC i nje­nog čel­ni­ka Mi­ra­ša De­de­i­ća, na­vo­de­ći da su pri­hva­ti­li omo­for Ita­li­jan­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, kon­kret­no mi­tro­po­li­ta Vo­lo­di­mi­ra, ko­ji je član nje­nog si­no­da.
U sa­op­šte­nju ko­je je do­sta­vlje­no „Da­nu” na­vo­de da su od CPC do­bi­li sa­mo pre­zir.
– Uči­ni­li smo sve da do di­ja­lo­ga do­đe, da se kon­struk­tiv­no i do­bro­na­mjer­no, u okvi­ru or­ga­na cr­kve, ri­je­še otvo­re­na pi­ta­nja i na­go­mi­la­ni pro­ble­mi. Me­đu­tim, umje­sto od­go­vo­ra na na­še ini­ci­ja­ti­ve si­no­du i po­zi­tiv­nog od­go­vo­ra na žal­bu oca La­jo­vi­ća, do­bi­li smo sa­mo pre­zir, za­ta­ška­va­nje i no­va is­klju­če­nja. Ne­zva­nič­no smo oba­vi­je­šte­ni da su ipo­đa­ko­ni Bu­lat Bu­la­to­vić i Ne­boj­ša Mi­ra­no­vić pre­ćut­no is­klju­če­ni jer im je za­bra­nje­no da slu­že u man­ti­ja­ma i da se pri­če­ste. Ko­ji je raz­log? Ima li prav­de, mi­lo­sti i tran­spa­rent­no­sti u od­lu­či­va­nju? Pi­ta­mo se ko pra­vi po­dje­le u cr­kvi? Onaj ko­ji go­vo­ri isti­nu i tra­ži prav­du, ili onaj ko­ji po­se­že za is­klju­če­nji­ma i pod­me­ta­nji­ma, pro­tiv sva­kog slo­bod­no­mi­sle­ćeg slu­ge bož­jeg ko­ji se ne mi­ri sa sta­tu­som kvo i sa dva­de­se­to­go­di­šnjom stag­na­ci­jom, na­za­do­va­njem i pro­pu­šta­njem ove isto­rij­ske pri­li­ke da se ri­je­ši cr­kve­no pi­ta­nje u Cr­noj Go­ri po­sli­je 100 go­di­na – na­ve­li su u sa­op­šte­nju „Kli­ri­ci pod­go­rič­ko-du­kljan­ske epar­hi­je”.
Ka­ko su sa­op­šti­li, mi­tro­po­lit Vo­lo­di­mir je od­re­dio La­va La­jo­vi­ća za svog ar­hi­e­pi­skop­skog vi­ka­ra za Cr­nu Go­ru.
– Ima­ju­ći u vi­du na­sta­lu si­tu­a­ci­ju, a po­la­ze­ći od ka­no­na sve­te pra­vo­slav­ne cr­kve, na sa­stan­ku kli­ri­ka pod­go­rič­ko-du­kljan­ske epar­hi­je jed­no­gla­sno je od­lu­če­no da se iza­đe sa jav­nim sa­op­šte­njem o na­šoj od­lu­ci da pri­hva­ti­mo omo­for Ita­li­jan­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, kon­kret­no mi­tro­po­li­ta Vo­lo­di­mi­ra, ko­ji je član nje­nog si­no­da, ka­ko bi­smo mo­gli le­gi­tim­no da na­sta­vi­mo svo­ju slu­žbu Bo­gu i Cr­noj Go­ri – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ka­ko su na­ve­li, u svo­joj gra­ma­ti od 4.ju­na ove go­di­ne, Vo­lo­di­mir ime­nu­je La­va La­jo­vi­ća za svog ar­hi­e­pi­skop­skog vi­ka­ra za Cr­nu Go­ru.
– Uz to, na­veo je slje­de­će: Mi, Vo­lo­di­mir, bo­ži­jom mi­lo­šću, vo­ljom sve­tog si­no­da i Ukra­jin­ske pra­vo­slav­ne cr­kve – ki­jev­skog pa­tri­jar­ha­ta, ar­hi­e­pi­sko­pa ostr­va Sve­tog Ju­li­ja i Ci­vi­tas Kla­sis, ovim si­no­dič­kim pi­smom sa na­šim pot­pi­som i pe­ča­tom po­tvr­đu­je­mo pre­ča­snom pre­zvi­te­ru ocu La­vu La­jo­vi­ću da smo pri­hva­ti­li nje­go­vu pe­ti­ci­ju i na­kon što smo ana­li­zi­ra­li sve sve­te ka­no­ne sve­te pra­vo­slav­ne cr­kve Isu­sa Hri­sta, od­lu­či­li smo da ga po­sta­vi­mo kao dio kli­ra na­še pra­vo­slav­ne ar­hi­e­par­hi­je (di­je­ce­ze) i da ga una­pri­je­di­mo kao pred­sto­ja­te­lja pod­go­rič­ko-du­kljan­ske me­to­hi­je. Mi smo ga una­pri­je­di­li na rang pro­to­pre­zvi­te­ra i ta­ko­đe smo od­lu­či­li da bu­de naš vi­kar i da ima pra­vo da no­si mi­tru i dva na­pr­sna kr­sta. Mi bla­go­si­lja­mo nje­go­vu je­van­đel­sku mi­si­ju i da­je­mo mu na­šu du­hov­nu za­šti­tu da pred­sta­vlja na­šu pra­vo­slav­nu ar­hi­e­par­hi­ju na od Bo­ga bla­go­si­lja­noj ze­mlji Cr­ne Go­re – pre­do­če­no je u sa­op­šte­nju.
Ka­ko se na­vo­di, „kli­ri­ci pod­go­rič­ko-du­kljan­ske epar­hi­je” sprem­ni su da na­sta­ve slu­žbu bo­gu i cr­no­gor­skoj cr­kvi.
– Sav klir na­še pod­go­rič­ko-du­kljan­ske me­to­hi­je ko­ji po­red La­va La­jo­vi­ća, či­ne i mr Mar­ko Lu­ko­vac, đa­kon, Bo­ris Po­po­vić, đa­kon, Ne­boj­ša Mi­ra­no­vić, ipo­đa­kon, mr Ni­ko­la Era­ko­vić, ipo­đa­kon i spec.prav­nih na­u­ka, Bu­lat Bu­la­to­vić, se­kre­tar i ipo­đa­kon, iako oža­lo­šćen u sr­cu zbog sve­ga ovog od­ba­ci­va­nja, ni­po­da­šta­va­nja i pro­go­na, ovim jav­nim pu­tem pro­gla­ša­va svo­ju čvr­stu od­lu­ku da na­sta­vi slu­že­nje bo­gu i cr­no­gor­skoj cr­kvi. Ovo či­ni­mo uvje­re­ni da uvi­jek ima na­či­na da se ras­ko­li ko­jih je, na­ža­lost, uvi­jek bi­lo u isto­ri­ji cr­kve rje­ša­va­ju di­ja­lo­gom, to­le­ran­ci­jom i brat­skim opro­šte­njem – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ka­žu da se Cr­no­gor­ska pra­vo­slav­na cr­kva (ka­non­ski ne­pri­zna­ta – prim.aut.) ne­gdje za­ple­la i skre­nu­la sa pu­ta ko­je je po­sta­vio An­to­ni­je Abra­mo­vić ob­na­vlja­ju­ći je 1993.go­di­ne na Ce­ti­nju.
– Ona mo­ra da se vra­ti Hri­sto­voj spa­so­no­snoj je­van­đel­skoj mi­si­ji i da se pre­sta­ne se­bič­no ba­vi­ti so­bom. Da se ne ba­ve ne­kim sit­nim pri­vi­le­gi­ja­ma, dis­kval­fi­ka­ci­ja­ma i is­klju­či­va­njem no­vih sna­ga i ško­lo­va­nih lju­di i ča­snih Cr­no­go­ra­ca, ko­ji bi da se ma­nje ba­ve po­pu­li­zmom, pse­u­do­du­hov­no­šću, po­li­ti­kant­stvom i pre­ba­ci­va­njem kri­vi­ce za svo­je ne­u­sp­je­he na dru­ge, a vi­še da se ba­vi pro­po­vi­je­da­njem i slu­že­njem obič­nom čo­vje­ku, ko­ji je gla­dan bož­je ri­je­či i du­hov­ne utje­he i spo­ko­ja – pi­še u sa­op­šte­nju. M.V.


Pri­hva­ti­li omo­for od Vo­lo­di­mi­ra

Kli­ri­ci pod­go­rič­ko-du­kljan­ske epar­hi­je jav­no pro­kla­mu­ju da pri­hva­ta­njem omo­fo­ra mi­tro­po­li­ta Vo­lo­di­mi­ra ne pre­sta­ju da se mo­le za Mi­ra­ša De­de­i­ća, da na­pra­vi ne­ke pro­mje­ne u svo­jim re­do­vi­ma i da ne di­je­li cr­no­gor­sku cr­kvu, ne­go da je vo­di pu­tem po­mi­re­nja, je­din­stva, ja­ča­nja i na­pret­ka, pi­še u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"