Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-19 FUNKCIONER DPS-A OBAVIJESTIO ĐUKANOVIĆA DA NE PRIHVATA PONUDU DA BUDE PRVI ČOVJEK PODGORICE
Mugoša odbio mjesto gradonačelnika
Miomir M. Mugoša Mugoša odbio mjesto gradonačelnika Procedura izbora predsjednika parlamenta i konstituisanja nove lokalne vlasti u Podgorici biće pokrenuta početkom jula
Funk­ci­o­ner DPS-a i di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Mi­o­mir M.Mu­go­ša od­bio je po­nu­du da bu­de gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce, sa­op­šte­no je „Da­nu” u vr­hu vla­da­ju­će stran­ke. Ka­ko nam je re­če­no, Mu­go­ša je o to­me in­for­mi­sao i pred­sjed­ni­ka par­ti­je Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Iako se spe­ku­li­sa­lo da bi Mi­o­mir M.Mu­go­ša mo­gao da bu­de no­vi gra­do­na­čel­nik, do to­ga ni­je do­šlo i on će osta­ti na če­lu Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, pro­ce­du­ra iz­bo­ra pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta i kon­sti­tu­i­sa­nja no­ve lo­kal­ne vla­sti u Pod­go­ri­ci bi­će po­kre­nu­ta po­čet­kom ju­la.
DPS je na iz­bo­ri­ma 27.ma­ja ostva­rio po­bje­du, a o for­mi­ra­nju po­sti­zbor­ne ko­a­li­ci­je mo­gao bi da raz­go­vo­ra i sa So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma, ko­je su na­stu­pi­le sa­mo­stal­no.
Pred­sjed­ni­štvo DPS-a je na ne­dav­no odr­ža­noj sjed­ni­ci po­kre­nu­lo pro­ces kon­sti­tu­i­sa­nja vla­sti u op­šti­na­ma u ko­ji­ma su kra­jem ma­ja odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, ali još ni­je­su od­re­đe­na kon­kret­na ka­drov­skih rje­še­nja i ime­na bu­du­ćih gra­do­na­čel­ni­ka i pred­sjed­ni­ka par­la­me­na­ta. Sa­go­vor­nik „Da­na” iz vr­ha DPS-a re­kao je da to za­sad ni­je ni re­al­no, jer su 11.ju­na ob­ja­vlje­ni ko­nač­ni re­zul­ta­ti lo­kal­nih iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci. Ka­ko je sa­op­šte­no iz DPS-a, za­kon­ski rok za iz­bor vla­sti je tri mje­se­ca – dva za pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne i je­dan za gra­do­na­čel­ni­ka. Sa­mo je po­kre­nu­ta pro­ce­du­ra, ko­ja uklju­ču­je i raz­go­vo­re sa po­ten­ci­jal­nim ko­a­li­ci­o­nim pa­ret­ne­ri­ma u op­šti­na­ma u ko­ji­ma ta par­ti­ja mo­že da kon­stitu­i­še vlast.
Pred­sjed­ni­štvo DPS-a je oci­je­ni­lo da Cr­na Go­ra sa­da ula­zi u no­vu fa­zu de­mo­krat­skog i eko­nom­skog raz­vo­ja, ko­ja će omo­gu­ći­ti bo­lje re­zul­ta­te na stva­ra­nju uslo­va za ve­ći kva­li­tet ži­vo­ta svih gra­đa­na. Na­gla­še­na je otvo­re­nost DPS-a za sa­rad­nju sa svim po­li­tič­kim sna­ga­ma ko­je po­ka­žu dr­žav­nu od­go­vor­nost i ko­je su sprem­ne da sve svo­je po­ten­ci­ja­le sta­ve u funk­ci­ju dru­štve­nog, in­fra­struk­tur­nog i pri­vred­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re i lo­kal­nih za­jed­ni­ca.
– S tim u ve­zi, pred­sjed­ni­štvo je is­ka­za­lo oče­ki­va­nje za što sko­ri­je kon­sti­tu­i­sa­nje lo­kal­nih skup­šti­na i iz­vr­šnih vla­sti u op­šti­na­ma u ko­ji­ma je DPS ostva­rio po­bje­de, ka­ko bi se što pri­je za­po­če­lo sa re­a­li­za­ci­jom za­htijev­nih iz­bor­nih pro­gra­ma ko­ji su do­bi­li po­dr­šku gra­đa­na.
U isto vri­je­me, pred­sjed­ni­štvo je upu­ti­lo za­hval­nost svim ak­ti­vi­sti­ma i vo­lon­te­ri­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta na iz­u­zet­nom do­pri­no­su po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma, za­tim gra­đa­ni­ma ko­ji su po­klo­ni­li po­vje­re­nje ovoj po­li­ti­ci, ali i svi­ma dru­gi­ma ko­ji su uče­šćem u iz­bor­nom pro­ce­su do­pri­ni­je­li de­mo­krat­skom sa­zri­je­va­nju na­še dru­štve­ne za­jed­ni­ce – sa­op­šte­no je na­kon sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva DPS-a.
Ka­ko je na­ve­de­no u tom sa­op­šte­nju, na sjed­ni­ci su ana­li­zi­ra­ni re­zul­ta­ti sa pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra i kon­sta­to­va­no je da oni po­tvr­đu­ju nad­moć iz­bo­r­nih pro­gra­ma DPS-a, po­vje­re­nje ko­je gra­đa­ni uka­zu­ju ukup­noj po­li­ti­ci par­ti­je, su­per­i­or­nost vr­ši­la­ca naj­vi­ših dr­žav­nih i lo­kal­nih funk­ci­ja, kao i uku­pan od­nos cr­no­gor­ske jav­no­sti pre­ma do­sa­da­šnjim re­zul­ta­ti­ma dr­žav­ne po­li­ti­ke ko­ju do­minant­no kre­i­ra DPS.E.D.


Mi­gu nu­de am­ba­sa­dor­sko mje­sto?

Do­sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Mi­go Sti­je­po­vić mo­gao bi da bu­de no­vi am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Sko­plju, pre­nio je por­tal CdM. Pre­ma tvrd­nja­ma iz­vo­ra tog por­ta­la, nje­mu je već po­nu­đe­no to mje­sto. Iz DPS-a se ju­če ni­je­su ogla­ša­va­li po­vo­dom ove i­nfor­ma­ci­je. Pre­ma iz­vo­ru CdM-a, no­si­lac li­ste DPS-a u Pod­go­ri­ci na po­sled­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma Ivan Vu­ko­vić mo­gao bi bi­ti ime­no­van za jed­nog od sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pa je otvo­re­no pi­ta­nje ko će bi­ti no­vi gra­do­na­čel­nik glav­nog gra­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"