Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-19 PIR PRIPREMA INICIJATIVU USTAVNOM SUDU POVODOM ZAKONA O PREDSJEDNIKU
Tuže Vladu zbog Milove i Filipove zarade
Đukanović i Vujanović Tuže Vladu zbog Milove i Filipove zarade Po članu 17 Ustava, svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo. Predsjednik PIR-a Momo Joksimović ukazuje da se predlogom zakona o predsjedniku grubo udara na tu ustavnu definiciju
Par­ti­ja pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je (PIR) Cr­ne Go­re pod­ni­je­će ini­ci­ja­ti­vu Ustav­nom sud za ocje­nu ustav­no­sti po­je­di­nih od­re­da­ba za­ko­na o pred­sjed­ni­ku Cr­ne Go­re čim taj akt bu­de usvo­jen i for­mal­no stu­pi na sna­gu.
Tu in­for­ma­ci­ju za „Dan” je po­tvr­dio pred­sjed­nik PIR-a Mo­mo Jok­si­mo­vić, is­ti­ču­ći da se ta stran­ka naj­o­štri­je su­prot­sta­vlja ovom ak­tu jer se nji­me dis­kri­mi­ni­še ve­li­ki broj gra­đa­na Cr­ne Go­re.
– Gru­bo se uda­ra na ustav­ni kon­cept jed­na­ko­sti gra­đa­na. Ovo po­nu­đe­no rje­še­nje, ko­je će gla­sač­ka ma­ši­ne­ri­ja re­ži­ma u par­la­men­tu bes­po­go­vor­no usvo­ji­ti, ne sa­mo što ni­je ustav­no, ne­go je i ne­mo­ral­no. Da­va­ti 70 od­sto od iona­ko ma­sne za­ra­de jed­nom čo­vje­ku u si­tu­a­ci­ji ka­da se sa­mo za pla­te i pen­zi­je za­du­žu­je­mo 50 mi­li­o­na, ka­da se do nov­ca za li­je­če­nje do­la­zi SMS po­ru­ka­ma i ka­da maj­ke sva­ko­dnev­no pro­te­stu­ju tra­že­ći svo­ja le­gi­tim­na pra­va, ap­so­lut­no je ne­mo­ral­no. Po­red to­ga, ti­me se na grub na­čin di­rekt­no uda­ra na Ustav Cr­ne Go­re, na slo­bo­du i na pra­va gra­đa­na –uka­zao je Jok­si­mo­vić.
On upo­zo­ra­va da se ova­kvim pred­lo­gom za­ko­na gru­bo uda­ra na ustav­nu de­fi­ni­ci­ju da su svi pred za­ko­nom jed­na­ki, bez ob­zi­ra na bi­lo ka­kvu po­seb­nost ili lič­no svoj­stvo, što je pro­pi­sa­no u čla­nu 17 Usta­va.
Jok­si­mo­vić je pod­sje­tio da je Ustav­ni sud već jed­nom, po tu­žbi ko­ju je on pod­nio, po­ni­štio pra­vo na po­vla­šće­ne pen­zi­je di­je­lu naj­vi­ših, biv­ših i sa­da­šnjih zva­nič­ni­ka, ko­je je de­fi­ni­sao Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
– Ovo je, kao i u ra­ni­jem slu­ča­ju biv­ših mi­ni­sta­ra i po­sla­ni­ka, ko­ji su, ta­ko­đe na je­dan ne­mo­ra­lan na­čin, ugra­bi­li po­vla­šće­ne pen­zi­je, ne­što če­mu ci­je­lo dru­štvo tre­ba da se su­prot­sta­vi, a PIR ho­će si­gur­no – is­ta­kao je Jok­si­mo­vić.
Skup­štin­ski ple­num tre­ba­lo bi da­nas ili sju­tra da raz­ma­tra pred­log za­ko­na o pred­sjed­ni­ku Cr­ne Go­re, ko­ji je kra­jem apri­la, bez jav­ne ras­pra­ve, for­mu­li­sa­la Vla­da.
Pret­hod­no je Od­bor za po­li­tič­ki si­stem, pra­vo­su­đe i upra­vu Skup­šti­ne Cr­ne Go­re odo­brio pred­log za­ko­na o pred­sjed­ni­ku Cr­ne Go­re, ko­jim je pred­vi­đe­no da, po­sli­je pre­stan­ka funk­ci­je, šef dr­ža­ve ima pra­vo na na­kna­du za­ra­de do 70 od­sto, da ko­ri­sti slu­žbe­ni auto­mo­bil sa vo­za­čem i da ima lič­no obez­bje­đe­nje. Pred­sjed­nik dr­ža­ve će po pre­stan­ku funk­ci­je mo­ći da ko­ri­sti kan­ce­la­ri­ju i da za­po­sli po jed­nog sa­vjet­ni­ka i ad­mi­ni­stra­tiv­nog rad­ni­ka.
Pred­lo­gom za­ko­na ko­ji je utvr­di­la Vla­da pred­vi­đe­no je da ta pra­va mo­že ko­ri­sti­ti naj­du­že pet go­di­na. Pri sa­da­šnjem sta­nju, te pri­vi­le­gi­je će mo­ći da ko­ri­ste sa­da­šnji šef dr­ža­ve Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­gov pret­hod­nik na toj funk­ci­ji Fi­lip Vu­ja­no­vić.
Na­vo­di se da je je­dan od osno­vih ci­lje­va za­ko­na stva­ra­nje okvi­ra ko­ji će obez­bi­je­di­ti omo­gu­ća­va­nje pri­mje­re­nih pra­va pred­sjed­ni­ku za vri­je­me vr­še­nja funk­ci­je i pra­va po nje­nom pre­stan­ku, kao i dig­ni­tet funk­ci­je pred­sjed­ni­ka.
– Ta­ko­đe, utvr­đi­va­njem pra­va pred­sjed­ni­ku Cr­ne Go­re po pre­stan­ku funk­ci­je, kao što su po­ča­sni na­ziv, na­kna­da za­ra­de, kan­ce­la­ri­ja, pri­stup ar­hi­vi i pra­vo na lič­no obez­bje­đe­nje, is­ka­zu­je se pu­no po­što­va­nje pre­ma in­sti­tu­ci­ji pred­sjed­ni­ka – pi­še u obra­zlo­že­nju.
Ka­ko se da­lje na­vo­di, u ci­lju obez­bje­đi­va­nja pri­mje­re­ne nor­ma­ti­ve ko­ja ure­đu­je pra­va za biv­šeg pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, pri­li­kom iz­ra­de pred­lo­ga za­ko­na ko­ri­šće­na su is­ku­stva i za­kon­ska rje­še­nja dr­ža­va iz re­gi­o­na, na­ro­či­to Sr­bi­je i Hr­vat­ske, ko­je ima­ju slič­ne prav­ne si­ste­me, a ko­ja su se u prak­si po­ka­za­la kao po­zi­tiv­na.
Za­ko­nom je pred­vi­đe­no da po pre­stan­ku funk­ci­je pred­sjed­nik sti­če pra­vo na po­ča­sni na­ziv „biv­ši pred­sjed­nik Cr­ne Go­re“ i da to pra­vo pri­pa­da pred­sjed­ni­ci­ma ko­ji su tu du­žost oba­vlja­li od ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re, od 3. ju­na 2006. go­di­ne.
Pred­sjed­ni­ku po pre­stan­ku funk­ci­je do is­pu­nje­nja za­kon­skih uslo­va za sti­ca­nje pra­va na pen­zi­ju pri­pa­da pra­vo na na­kna­du za­ra­de u vi­si­ni od 70 od­sto za­ra­de ko­ju je pri­mio u po­sled­njem mje­se­cu pri­je pre­stan­ka te fuk­ci­je, uz od­go­va­ra­ju­će uskla­đi­va­nje.
– Ako za­snu­je rad­ni od­nos za vri­je­me ostva­ri­va­nja ovog pra­va, za to vri­je­me se ob­u­sta­vlja is­pla­ta na­kna­de. Pred­vi­đe­no je da uko­li­ko ostva­ri pra­vo na pen­zi­ju, a ona je ma­nja od 70 od­sto za­ra­de, ima pra­vo na po­seb­no mje­seč­no pri­ma­nje u iz­no­su raz­li­ke iz­me­đu 70 od­sto za­ra­de i pen­zi­je ko­ju pri­ma – pi­še u obra­zlo­že­nju.
Pred­lo­gom za­ko­na je pred­vi­đe­no da biv­ši pred­sjed­nik ima pra­vo da ko­ri­sti kan­ce­la­ri­ju, da ima jed­nog sa­vjet­ni­ka i jed­nog slu­žbe­ni­ka za vr­še­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nih i teh­nič­kih po­slo­va, pra­vo na upo­tre­bu slu­žbe­nog vo­zi­la sa vo­za­čem ili bez nje­ga, naj­du­že pet go­di­na po pre­stan­ku oba­vlja­nja te du­žno­sti.
– Sred­stva za ove na­mje­ne se obez­bje­đu­ju u bu­dže­tu Cr­ne Go­re – na­vo­di se u pred­lo­gu za­ko­na.
M.V.


Pra­va ostva­ru­ju na lič­ni za­htjev

Pre­ma pred­lo­gu za­ko­na o pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve, u skla­du sa bez­bjed­no­snom pro­cje­nom ko­ju utvr­đu­je nad­le­žni or­gan, pred­sjed­nik ima pra­vo na stal­no lič­no obez­bje­đe­nje.
–Po pre­stan­ku funk­ci­je, pra­va pro­pi­sa­na ovim pred­lo­gom za­ko­na pred­sjed­nik ostva­ru­je na osno­vu lič­nog za­htje­va, ko­ji pod­no­si naj­ka­sni­je u ro­ku od tri mje­se­ca od pre­stan­ka funk­ci­je – po­ja­šnje­no je u obra­zlo­že­nju.
Fi­li­pu Vu­ja­nov­ću je man­dat is­te­kao 20.ma­ja ove go­di­ne, a na nje­go mje­sto ina­u­gu­ri­san je Mi­lo Đu­ka­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"