Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-19 MARKO MILAČIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” PORUČIO
Neprihvatljivo je slanje naših vojnika na Kosovo
Milačić Neprihvatljivo je slanje naših vojnika na Kosovo To doživljavam kao žestok vid izdaje svoje istorije, kulture, tradicije, žrtve naših djedova, kralja Nikole, a, u konačnom, i kao izdaju naše bratske zemlje Srbije – rekao je Milačić
Cr­no­gor­ska vla­da ni­je sa­mo pri­zna­la ta­ko­zva­nu dr­ža­vu Ko­so­vo, na­pro­tiv, pri­zna­li smo i da je Mi­lo Đu­ka­no­vić, po­sli­je mno­go tru­da i na­po­ra, uspio da slo­mi mo­ral­nu kič­mu na­ro­da u Cr­noj Go­ri, re­kao je pred­sjed­nik Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić.
On je to ka­zao u raz­go­vo­ru za „Dan”, ko­men­ta­ri­šu­ći na­mje­ru vla­sti u Pod­go­ri­ci da po­ša­lje cr­no­gor­ske voj­ni­ke u NA­TO mi­si­ju na Ko­so­vu.
– Te­ško je iz­na­ći ori­gi­na­lan ko­men­tar po­vo­dom po­li­ti­ke cr­no­gor­ske vla­sti pre­ma Ko­so­vu jer – če­mu i na­što? Cr­no­gor­ska vla­da 2008. go­di­ne ni­je sa­mo pri­zna­la ta­ko­zva­nu dr­ža­vu Ko­so­vo, na­pro­tiv, pri­zna­li smo i da je Đu­ka­no­vić, po­sli­je mno­go tru­da i na­po­ra, uspio da slo­mi mo­ral­nu kič­mu na­ro­da u Cr­noj Go­ri. To do­ži­vlja­vam kao že­stok vid iz­da­je svo­je isto­ri­je, kul­tu­re, tra­di­ci­je, žr­tve na­ših dje­do­va, kra­lja Ni­ko­le, a, u kraj­njem, i kao iz­da­ju na­še brat­ske ze­mlje Sr­bi­je. To, ra­zu­mi­je se, ima svo­je re­flek­si­je, pa je te­ško ne pri­mi­je­ti­ti da pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić pu­nih šest go­di­na ni­je do­šao u zva­nič­nu po­sje­tu Cr­noj Go­ri. Pa­met­nom do­sta – re­kao je Mi­la­čić.
Upi­tan ka­ko vi­di sa­da­šnje od­no­se u opo­zi­ci­ji, na­kon ni­za iz­bor­nih pro­ce­sa na ko­ji­ma je DPS od­nio po­bje­du, na­ja­ve po­vrat­ka u par­la­ment i po­li­tič­kih ini­ci­ja­ti­va usmje­re­nih ka stva­ra­nju uslo­va za fer i slo­bod­ne iz­bo­re, on je ka­zao da sa­da­šnje od­no­se u opo­zi­ci­ji vi­di tro­ja­ko – kao ne­is­kre­ne, ne­ko­le­gi­jal­ne i ne­prin­ci­pi­jel­ne.
– Ne­is­kre­ne jer je usvo­jen ma­nir ne­u­sa­gla­še­nog dje­lo­va­nja, či­ji se re­per­to­ar kre­će od nu­đe­nja opo­zi­ci­o­nih plat­for­mi za sa­rad­nju – za ko­je sa­zna­je­mo iz me­di­ja – pa do po­ni­ža­va­ju­ćeg rječ­ni­ka upu­će­nog svi­ma oni­ma ko­ji iole dru­ga­či­je mi­sle. Ne­ko­le­gi­jal­ne jer je po­sta­la prak­sa da po­je­di­ni opo­zi­ci­o­ni li­de­ri u kam­pa­nja­ma, u že­lji za oču­va­njem di­je­la gla­so­va, na­pa­da­ju opo­zi­ci­ju, što nam se, po pra­vi­lu, svi­ma obi­je o gla­vu ti­me što do­bar dio gla­sa­ča, vi­djev­ši po­sva­đa­nu opo­zi­ci­ju – osta­ne kod ku­će. I, u ko­nač­nom, ne­prin­ci­pi­jel­ne jer se da­nas, go­to­vo u tr­ku, vra­ća­ju u Skup­šti­nu oni ko­ji su, ne ta­ko dav­no, pro­gla­ša­va­li za iz­daj­ni­ke sve one ko­ji i po­mi­sle da se vra­te u par­la­ment. Ima­ju­ći sve to u vi­du, ne mo­že­mo se ču­di­ti što je DPS ubje­dlji­vo po­bi­je­dio na mi­nu­lim iz­bo­ri­ma – is­ta­kao je Mi­la­čić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, osim smje­ne ge­ne­ra­ci­ja na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re, po­treb­na je i smje­na lo­ših po­te­za i po­li­ti­ka ko­je su nas do­ve­le dov­de.
– Opo­zi­ci­ji je po­tre­ban re­start, ali re­start sa no­vim li­ci­ma – na­gla­sio je Mi­la­čić.
On je re­kao da je Pra­va Cr­na Go­ra za sve­ga tri mje­se­ca od osni­va­nja pre­šla ogro­man put. Pod­sje­tio je da su uče­stvo­va­li u dva za­htjev­na iz­bor­na pro­ce­sa i na­pra­vi­li re­a­lan, ali ohra­bru­ju­ći re­zul­tat, ima­ju­ći u vi­du i da­lje ne­za­o­kru­že­nu par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru i či­nje­ni­cu da su to bi­li pr­vi iz­bo­ri za njih.
– Ušli smo u lo­kal­ne par­la­men­te u ne­ko­li­ko gra­do­va, što nam da­je po­se­ban vje­tar u le­đa za da­lje par­tij­sko ja­ča­nje. U ve­zi s tim, po­red po­sto­je­ćih od­bo­ra u Pod­go­ri­ci, Ba­ru i Nik­ši­ću, na­ja­vlju­jem for­mi­ra­nje op­štin­skih od­bo­ra i otva­ra­nje kan­ce­la­ri­ja u svim ve­ćim op­šti­na­ma u naj­sko­ri­jem pe­ri­o­du. Po­zi­vam sve one ko­ji po­li­ti­ku do­ži­vlja­va­ju na sli­čan ili isti na­čin da se pri­dru­že Pra­voj Cr­noj Go­ri, ka­ko bi­smo za­jed­nič­kim sna­ga­ma, na kul­tu­ran i mo­de­ran na­čin, sta­li u od­bra­nu ide­je pra­ve Cr­ne Go­re, ko­ja nam da­nas svi­ma ne­do­sta­je – ide­je ko­ja je, na­gla­ša­vam, da­nas ugro­že­na i na­pad­nu­ta sa svih stra­na i iz svih oruž­ja – re­kao je Mi­la­čić.
M.V.


Uru­če­ne pr­ve član­ske kar­te

Pra­va Cr­na Go­ra je uru­či­la pr­ve član­ske kar­te i ti­me sim­bo­lič­no na­ja­vi­la sna­že­nje par­tij­ske in­fra­struk­tu­re, sa­op­šte­no je iz te par­ti­je.
Pred­sjed­nik Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić je na kok­te­lu upri­li­če­nom tim po­vo­dom u pro­sto­ri­ja­ma par­ti­je is­ta­kao da je za sve­ga tri mje­se­ca od osni­va­nja pre­đen ve­li­ki put, ko­ji je pod­ra­zu­mi­je­vao i uče­šće u dva iz­bor­na pro­ce­sa.
Mi­la­čić je na­gla­sio da su do sa­da ostva­re­ni re­al­ni re­zul­ta­ti, ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu da je par­ti­ja osno­va­na pri­je sve­ga tri mje­se­ca i da je par­tij­ska in­fra­struk­tu­ra u iz­grad­nji, da je po­stig­nut par­la­men­tar­ni sta­tus u ne­ko­li­ko op­šti­na, te da sve to sku­pa da­je sna­žan vje­tar u le­đa ka da­ljem par­tij­skom ja­ča­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"