Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-15 U PODGORIČKOJ GIMNAZIJI PRIKUPLJAJU „POMOĆ” ZA RADOVE NA OBJEKTU
Od učenika nezakonito traže novac za renoviranje
Gimnazija „Slobodan Škerović“ Od učenika nezakonito traže novac za renoviranje Zar ne bi država trebalo da plaća radove ovakve vrste, pitao je gimnazijalac Na sastanku održanom 28.2.2018. godine, roditelji su predložili da i sam Savjet roditelja pruži pomoć u poboljšanju kvaliteta nastave, shodno mogućnostima doprinese nekom simboličnom sumom u maksimalnom iznosu od pet eura, ističe predsjednik Savjeta roditelja Đina Janković
Gim­na­zi­ja­lac iz Pod­go­ri­ce pi­smom se obra­tio jav­no­sti u ko­jem is­ti­če da je ogor­čen od­lu­kom Sa­vje­ta ro­di­te­lja Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” ko­jom su svi uče­ni­ci du­žni da upla­te po pet eura ka­ko bi po­mo­gli re­no­vi­ra­nje te usta­no­ve ko­je je u to­ku. Uče­nik is­ti­če da ih u toj usta­no­vi sva­ke go­di­ne oba­vje­šta­va­ju s istim ci­ljem i ucje­nju­ju da ne­će mo­ći da upi­šu sle­de­ći raz­red, uko­li­ko ne upla­te tra­že­ni no­vac.
Po za­ko­nu ra­di se o ne­za­ko­ni­tom pri­ku­plja­nju sred­sta­va od đa­ka i od ta­kve prak­se u mno­gim ško­la­ma su od­u­sta­li po­sled­njih go­di­na.
– Po­sled­njeg da­na ove škol­ske go­di­ne sti­glo je ovo ,,oba­vje­šte­nje”, u kom se is­ti­če da je Sa­vjet ro­di­te­lja ,,od­lu­čio” da uče­ni­ci da­ju pet eura kao po­moć ra­do­vi­ma u ško­li. Da­kle, ako ja do­bro re­zo­nu­jem, a ne­ma raz­lo­ga da ne bu­de ta­ko, ne­ko je od­lu­čio da mu ja dam taj no­vac. Ja, da­kle, ti­me do­pri­no­sim una­pre­đe­nju uslo­va u ško­li, upr­kos to­me što ni­je­sam upo­znat ni ka­kvi su to kon­kret­no ra­do­vi u pi­ta­nju. Što je naj­va­žni­je, ni­je­sam ško­li du­žan ni cent, jer ni­ka­kvu šte­tu ni­je­sam na­pra­vio. A šta ako se me­ni ti ra­do­vi ne svi­đa­ju? Šta ako ja mi­slim da oni na­ru­ša­va­ju već po­sto­je­ći he­do­ni­zam i har­mo­ni­ju ko­jom Gim­na­zi­ja odi­še go­di­na­ma una­zad? Da­kle, ja sam sa­mo du­žan da dam tih pet eura. A oda­kle ja da znam da će oni da ulo­že mo­jih pet eura u te, to­li­ko va­žne ra­do­ve. A zar ne bi dr­ža­va tre­ba­lo da pla­ća ra­do­ve ova­kve vr­ste? Ne. Ne­ko je od­lu­čio da mu ja dam 5€ i mo­ra bi­ti ta­ko. Šta se de­ša­va ako se ja oglu­šim o ovu tra­gi­ko­mič­nu ,,od­lu­ku”? Pla­šim se da je ovo naj­bo­lja sli­ka ove dr­ža­ve, ovog si­ste­ma i ovog vre­me­na – is­ti­če gimi­na­zi­jalac, či­je je pi­smo ob­ja­vlje­no na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk.
Pred­sjed­nik Sa­vje­ta ro­di­te­lja Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” Đi­na Jan­ko­vić sa­op­šti­la je da je ro­di­te­lje upra­va ško­le in­for­mi­sa­la o ra­du ško­le, kao i spro­ve­de­nim re­kon­struk­ci­ja­ma i oprav­ka­ma, a omo­gu­ćen im je i uvid u re­gi­star o spon­zor­stvu i do­na­ci­ja­ma uz ko­je su pri­lo­že­ni tro­ško­vi i ra­ču­ni, kao i fo­to­gra­fi­je objek­ta „pri­je i po­sli­je“do­na­ci­je.
– Na sa­stan­ku odr­ža­nom 28.2.2018. go­di­ne, ro­di­te­lji su pred­lo­ži­li da i sam Sa­vjet ro­di­te­lja pru­ži po­moć u po­bolj­ša­nju kva­li­te­ta na­sta­ve, do­na­ci­ja­ma ili di­rekt­nom na­bav­kom od­re­đe­nih na­stav­nih po­ma­ga­la i da se, shod­no mo­guć­no­sti­ma do­pri­ne­se ne­kom sim­bo­lič­nom su­mom u mak­si­mal­nom iz­no­su od pet eura. Pre­ma to­me, pot­pu­na je ne­i­sti­na da je upra­va ško­le „Slo­bo­dan Ške­ro­vić“ ini­ci­ra­la da­va­nje bi­lo ka­kve od­šte­te od đa­ka, već je to ini­ci­ja­ti­va sa­mog Sa­vje­ta ro­di­te­lja, ko­ja je bi­la na do­bro­volj­noj osno­vi – is­ti­če Jan­ko­vi­će­va.D.B.


Kva­li­tet­na ko­mu­ni­ka­ci­ja

Jan­ko­vi­će­va na­vo­di da Sa­vjet ro­di­te­lja ima kva­li­tet­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s upra­vom ško­le i ni­jed­na od­lu­ka – po­čev od Go­di­šnjeg pla­na i pro­gra­ma ra­da, or­ga­ni­zo­va­nja eks­kur­zi­ja i iz­le­ta, or­ga­ni­zo­va­nja Da­na ško­le, iz­bo­ra đa­ka ge­ne­ra­ci­je itd, ne usva­ja se bez sa­gla­sno­sti Sa­vje­ta ro­di­te­lja, ko­ji u sva­koj ko­mi­si­ji ima svog pred­stav­ni­ka.
– O to­me ka­ko ova usta­no­va funk­ci­o­ni­še, do­volj­no go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je ap­so­lut­ni po­bjed­nik dr­žav­nih tak­mi­če­nja u zna­nju, a đa­ci­ma ove ško­le otvo­re­na su sva vra­ta zbog zna­nja ko­jim se de­ce­ni­ja­ma obo­ga­ću­ju. U skla­du sa na­ve­de­nim, po­ru­ču­je­mo da kon­stru­i­sa­nje vje­štač­kih pro­ble­ma u usta­no­vi ko­ja je ne­sum­nji­vo hram zna­nja, sa­mo ško­di svi­ma, a po­naj­vi­še dje­ci – po­ru­ču­je Jan­ko­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"