Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-06-12 FIRMA IGORA MAŠOVIĆA, BRATA GRADONAČELNIKA ANDRIJEVICE, FINANSIRALA VLADAJUĆU PARTIJU
Dobio koncesiju pa donirao 5.000 za kampanju DPS-a
Igor Mašović Dobio koncesiju pa donirao 5.000 za kampanju DPS-a Kompanija „Igma enerdži” je DPS-u, na čijem je čelu Milo Đukanović, uplatila 5.000 eura 24.maja ove godine, samo tri dana prije lokalnih izbora Mašovićeva firma nalazi se na listi povlašćenih proizvođača električne energije, a od države je dobila dvije koncesije za male hidroelektrane
Fir­ma „Ig­ma ener­dži”, vla­sni­ka Igo­ra Ma­šo­vi­ća, bra­ta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća, fi­nan­si­ra­la je kam­pa­nju De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) za lo­kal­ne iz­bo­re 27. ma­ja ove go­di­ne. Cr­no­gor­ska vla­da je pret­hod­no omo­gu­ći­la toj fir­mi po­vla­šće­ni sta­tus u po­slo­va­nju.
Vla­da­ju­ćoj par­ti­ji, na či­jem je če­lu pred­sjed­nik dr­ža­ve Mi­lo Đu­ka­no­vić, upla­ti­li su 5.000 eura 24.ma­ja ove go­di­ne, sa­mo tri da­na pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra.
To se mo­že vi­dje­ti u do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju je DPS do­sta­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), a ko­ja je ob­ja­vlje­na na slu­žbe­noj in­ter­net pre­zen­ta­ci­ji.
Kom­pa­ni­ja „Ig­ma ener­dži” na­la­zi se na li­sti po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča elek­trič­ne ener­gi­je, što se mo­že vi­dje­ti na zva­nič­nom saj­tu Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku Cr­ne Go­re. Ra­di se o fir­mi ko­ja je od dr­ža­ve do­bi­la dvi­je kon­ce­si­je za ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja je pro­šle go­di­ne iz­da­lo fir­mi Igo­ra Ma­šo­vi­ća upo­treb­nu do­zvo­lu za ma­lu hi­dro­e­lek­tra­nu (mHE) „Pi­šev­ska ri­je­ka”. U li­sti po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča elek­trič­ne ener­gi­je na­vo­di se da su za tu ma­lu hi­dro­e­lek­tra­nu upi­sa­ni 22. ju­na 2017. go­di­ne.
Pr­va mi­ni-elek­tra­na te fir­me, „Bra­da­vec”, pu­šte­na je u rad kra­jem 2015. go­di­ne, što se mo­že vi­dje­ti i u li­sti po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča. Obje hi­dro­e­lek­tra­ne su iz­gra­đe­ne na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne An­dri­je­vi­ca.
Po­vla­šće­ni pro­iz­vo­đa­či ima­ju pra­vo na pod­sti­caj­nu ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je. Za­ko­nom o ener­ge­ti­ci sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča omo­gu­ćen je na pe­ri­od od 12 go­di­na pro­iz­vo­đa­či­ma ko­ji pro­iz­vo­de ener­gi­ju iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, a elek­trič­na ener­gi­ja se ot­ku­plju­je u skla­du sa ci­je­na­ma de­fi­ni­sa­nim ured­bom o ta­rif­nom si­ste­mu za utvr­đi­va­nje pod­sti­caj­ne ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i vi­so­ko­e­fi­ka­sne ko­ge­ne­ra­ci­je.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja Ma­šo­vi­ću je iz­da­lo upo­treb­nu do­zvo­lu u skla­du sa pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kim pla­nom op­šti­ne An­dri­je­vi­ca, a na osno­vu gra­đe­vin­ske do­zvo­le iz ju­la 2016. go­di­ne. Rje­še­nje je pot­pi­sao ak­tu­el­ni mi­ni­star i funk­ci­o­ner DPS-a Pa­vle Ra­du­lo­vić.
– Na osno­vu uvi­da u spi­se pred­me­ta, ovo mi­ni­star­stvo na­la­zi da su se u kon­kret­noj uprav­noj stva­ri ste­kli uslo­vi za pri­mje­nu čla­na 118 i 121 Za­ko­na o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta – na­vo­di se u tom rje­še­nju.
Od ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne „Bra­da­vec” Ma­šo­vić je u 2016. go­di­ni pri­ho­do­vao 337.935 eura, što se mo­že vi­dje­ti u fi­nan­sij­kom iz­vje­šta­ju te fir­me do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi. Od tog iz­no­sa gra­đa­ni su kroz pod­sti­ca­je ko­je pla­ća­ju pre­ko ra­ču­na za stru­ju is­pla­ti­li oko 220 hi­lja­da eura.
Po­sao sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma je is­pla­tiv jer vla­sni­ci tih obje­ka­ta ima­ju ga­ran­to­van ot­kup sva­kog pro­iz­ve­de­nog ki­lo­va­ta elek­trič­ne ener­gi­je na osno­vu ured­be ko­ju je usvo­ji­la Vla­da Cr­ne Go­re. Tom ured­bom pro­pi­sa­no je da gra­đa­ni pla­ća­ju pod­sti­caj za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, dok Elek­tro­pri­vre­da ot­ku­plju­je stru­ju od po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča.
U po­čet­ku su pod­sti­ca­ji iz­no­si­li dva do tri cen­ta na pro­sječ­nom ra­ču­nu, dok sa­da na ra­ču­nu od 50 eura za pod­sti­caj idu oko dva eura. To­kom 2016. go­di­ne dr­ža­va je po­vla­šće­nim pro­iz­vo­đa­či­ma is­pla­ti­la oko če­ti­ri mi­li­o­na za stru­ju pro­iz­ve­de­nu u ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma, od če­ga oko 2,3 mi­li­o­na na te­ret gra­đa­na. Pod­sti­caj za po­vla­šće­ne pro­iz­vo­đa­če elek­trič­ne ener­gi­je pla­ća se od ma­ja 2014. go­di­ne.
Ovim uno­snim bi­zni­som ba­ve se is­klju­či­vo oso­be bli­ske De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS), a me­đu nji­ma i Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pre­ko svo­je kom­pa­ni­je BB Hi­dro.Vl.O.–M.V.


Tu­ži­la­štvo ni­je re­a­go­va­lo

Pred­stav­ni­ci NVO „Pe­ru­ći­ca“ Mi­lan Ka­stra­to­vić i Mi­lu­tin Ko­ča­no­vić pod­ni­je­li su 2016. go­di­ne vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća, tadašnjeg mi­ni­stra eko­no­mi­je Vla­di­mi­ra Ka­va­ri­ća i vi­še dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra.
U kri­vič­noj pri­ja­vi od tu­ži­la­štva su tra­ži­li da spri­je­či „oči­gle­dan kri­mi­nal”, pri­li­kom odo­bre­nja iz­grad­nje ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne „Bra­da­vac”, ko­je je do­bi­la Ma­šo­vi­će­va fir­ma. Po­čet­kom ove go­di­ne ob­ja­vlje­no je da je dr­žav­ni tu­ži­lac Pe­tar Ka­pu­ci od­ba­cio pri­tu­žbu pred­stav­ni­ka NVO „Pe­ru­ći­ca” ko­jom su tra­ži­li pre­i­spi­ti­va­nje rje­še­nja spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Ta­tja­ne Ži­žić, ko­ja je sre­di­nom no­vem­bra pro­šle go­di­ne od­ba­ci­la kri­vič­nu pri­ja­vu ve­za­nu za pred­met iz­grad­nje HE „Bra­da­vac”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"