Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Bebin institut u minusu 41.000 * Evropske sankcije obavezne i za Crnu Goru * Nema povratka u parlament bez datuma izbora * Mićunovići zaradili 102.000 * Bebin institut u minusu 41.000 * Ljubavna priča napisana za jednu noć * Domaći rokeri na Krupcu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesko Pejak, Alternativa Crna Gora:
– Radnici nam rade kao tovarne životinje.

Vic Dana :)

Svađaju se momak i djevojka pa momak kaže:
– Ti si previše ljubomorna, moja tolerancija je sve tanja!
Na to djevojka ljutito odgovara:
– A ko ti je sad ta Tanja sad?!
Upoznaje se plavuša sa nekim likom i on joj se pohvali:
– Ja sam plastični hirurg!
A plavuša će na to:
– Jao, a izgledate kao pravi!
Zašto plavuša nosi jogurt oko vrata???
Zato što na njemu piše „DUKAT”.
Šta plavuša kaže kad zatrudni?
Ma šta me briga možda i nije moje!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-20 UZALUD ZAKONSKA ZABRANA, ŠKOLE NASTAVLJAJU SA STAROM PRAKSOM NAPLATE RENOVIRANJA
Inspekcija zabranila da uzimaju pare osnovcima
OŠ „25 maj” Inspekcija zabranila da uzimaju pare osnovcima Nastavničko vijeće nije imalo ovlašćenja da donosi odluku o plaćanju odštete, učenicima i njihovim roditeljima ili starateljima ne može se nametati obaveza kolektivnog plaćanja školske odštete, ističe se u nalazu inspekcije
Pro­svjet­na in­spek­ci­ja utvr­di­la je da je OŠ „25. maj” u Ro­ža­ja­ma ne­za­ko­ni­to uče­ni­ci­ma na­pla­ći­va­la po dva eura za po­prav­ku i za­mje­nu vra­ta na ta­o­a­le­ti­ma, što je je­dan u ni­zu slu­ča­je­va po­sled­njih go­di­na u ko­ji­ma se od dje­ce tra­ži no­vac za re­no­vi­ra­nje ško­la. U na­la­zu o iz­vr­še­nom nad­zo­ru Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve, ko­ji je iz­vr­šio pro­svjet­ni in­spek­tor Ni­jaz Mu­je­vić, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, is­ti­če se da je di­rek­to­ru ško­le Av­du Nur­ko­vi­ću uka­za­no da na­stav­nič­ko vi­je­će ni­je ima­lo ovla­šće­nje da do­no­si od­lu­ku o na­pla­ći­va­nju od­šte­te. U na­la­zu se na­vo­di su se ro­di­te­lji dje­ce iz Ro­ža­ja obra­ti­li in­spek­ci­ji 14. ma­ja, sa pred­stav­kom da ško­la na­pla­ću­je dje­ci odšte­tu u iz­no­su od dva eura na osno­vu na­sta­le šte­te ko­je su na­ni­je­li uče­ni­ci na ne­ko­li­ko vra­ta na to­a­le­tu. „Dan” je pro­šle sed­mi­ce ob­ja­vio da se gim­na­zi­ja­lac iz Pod­go­ri­ce pi­smom obra­tio jav­no­sti u ko­jem is­ti­če da je ogor­čen od­lu­kom Sa­vje­ta ro­di­te­lja Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić”, ko­jom su svi uče­ni­ci du­žni da upla­te po pet eura ka­ko bi po­mo­gli re­no­vi­ra­nje te usta­no­ve ko­je je u to­ku. Uče­nik is­ti­če da ih u toj usta­no­vi sva­ke go­di­ne oba­vje­šta­va­ju s istim ci­ljem i ucje­nju­ju da ne­će mo­ći da upi­šu sle­de­ći raz­red, uko­li­ko ne upla­te tra­že­ni no­vac.
– Po­stu­pa­ju­ći po pred­met­noj ini­ci­ja­ti­vi pro­svjet­ni in­spek­tor je u in­spek­cij­skom nad­zo­ru da­na 23. ma­ja, u JU OŠ „25 maj” u Ro­ža­ja­ma, uka­zao di­rek­to­ru ško­le da Na­stav­nič­ko vi­je­će ni­je ima­lo ovla­šće­nja da do­no­si od­lu­ku o pla­ća­nju od­šte­te, te da se uče­ni­ci­ma, od­no­sno nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma ili sta­ra­te­lji­ma, ne mo­že na­me­ta­ti oba­ve­za ko­lek­tiv­nog pla­ća­nja škol­ske od­šte­te. Ni­ti se sred­stva mo­gu pri­ku­plja­ti od uče­ni­ka na na­čin ka­ko je to ura­đe­no u ško­li. U ve­zi s na­ve­de­nim uka­zu­jem od­go­vor­nom li­cu su­bjek­ta nad­zo­ra da je du­žan da u bu­du­ćem ra­du, a u ve­zi s pred­met­nom si­tu­a­ci­jom is­klju­či­vo po­stu­pa u skla­du sa čla­nom 98 Op­šteg za­ko­na o obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju i Sta­tu­tom ško­le. U pro­tiv­nom ovaj in­spek­tor će pred­u­ze­ti uprav­ne mje­re iz do­me­na svo­jih nad­le­žno­sti, o če­mu je sa­či­nio za­pi­snik o iz­vr­še­nom in­spek­cij­skom nad­zo­ru broj 0601/2018–4036/1, od 24 ma­ja 2018. go­di­ne – na­vo­di se u na­la­zu in­spek­ci­je.
Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te „Da­nu” je sa­op­šte­no da uče­ni­ci ni­je­su u oba­ve­zi da iz­dva­ja­ju no­vac za adap­ta­ci­ju pro­sto­ra.
– Iz­u­ze­tak even­tu­al­no mo­gu pred­sta­vlja­ti umjet­nič­ke ško­le, s ci­ljem odr­ža­va­nja in­stru­me­na­ta, a u tim slu­ča­je­vi­ma po­treb­na je sa­gla­snost mi­ni­star­stva. Ka­da se pak do­go­di kon­kret­na šte­ta, po­sto­ji oba­ve­za da se ona na­dok­na­di usta­no­vi. S ob­zi­rom na na­vo­de ko­ji se mo­gu vi­dje­ti u me­di­ji­ma ovih da­na, sva­ka­ko će­mo za­tra­ži­ti iz­ja­šnje­nje svih ško­la. Ve­ći ra­do­vi, tj. ve­će in­ve­sti­ci­je se spro­vo­de od stra­ne mi­ni­star­stva, ili pak kroz do­na­ci­je i slič­no, dok ma­nje in­ve­sti­ci­je ško­le, uko­li­ko je ta­kva nji­ho­va pro­cje­na, mo­gu even­tu­al­no sa­me ura­di­ti. Ulo­ga Sa­vje­ta ro­di­te­lja je pri­je sve­ga da par­ti­ci­pi­ra u ra­du ško­le i sa­mim tim ne mo­že se go­vo­ri­ti o nje­go­vim oba­ve­zu­ju­ćim ili neo­ba­ve­zu­ju­ćim od­lu­ka­ma. Sa dru­ge stra­ne upra­va ško­le je­ste u mo­guć­no­sti da usvo­ji od­re­đe­nu ini­ci­ja­ti­vu Sa­vje­ta, ali ko­ja je na do­bro­volj­noj, a ni­ka­ko oba­ve­zu­ju­ćoj osno­vi – is­ti­ču iz Pi-ar slu­žbe mi­ni­star­stva.
„Dan” je pri­je mje­sec da­na ob­ja­vio da je gru­pa ro­di­te­lja či­ja dje­ca po­ha­đa­ju OŠ „25. maj” u Ro­ža­ja­ma re­vol­ti­ra­na zbog po­stup­ka di­rek­to­ra Av­da Nur­ko­vi­ća, ko­ji je od uče­ni­ka tra­žio da pla­te po dva eura za po­prav­ku ne­ko­li­ko vra­ta na to­a­le­ti­ma.
D.B.

So­ci­jal­no ugro­že­nim po­ro­di­ca­ma naj­te­že

Ro­di­te­lji iz Ro­ža­ja su ta­da is­ta­kli da je me­đu nji­ma ve­li­ki broj onih ko­ji ži­ve od so­ci­ja­le, a iz po­je­di­nih po­ro­di­ca ovu ško­lu po­ha­đa po ne­ko­li­ko dje­ce i ni­je­su u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­de tra­že­ni no­vac.
– Ovo je pljač­ka po­li­tič­ki po­sta­vlje­nog di­rek­to­ra, ko­ji tra­ži no­vac od ne­za­po­sle­nih ro­di­te­lja, ko­ji pri­tom je­dva sa­sta­vlja­ju kraj s kra­jem. Ovim pu­tem po­ru­ču­je­mo Nur­ko­vi­ću da iz­dvo­ji no­vac od svo­je po­za­ma­šne pla­te i tra­ži od na­stav­ni­ka, pa ne­ka ot­kla­nja­ju kva­ro­ve ka­ko god ho­će. Ne­pri­mje­re­no je da od osi­ro­ma­še­nih gra­đa­na tra­že da ula­že­mo u po­prav­ku ško­le. Škol­ski obje­kat je neo­gra­đen, a tro­to­a­ri su ošte­će­ni do te­me­lja, pa nam dje­ca če­sto stra­da­ju spo­ti­ču­ći se na ru­pe u be­to­nu i do­la­ze ku­ći s po­vre­da­ma. To ni­ko ne vi­di, ali se tra­že pa­re za po­prav­ku to­a­le­ta i, ka­ko smo ču­li, kre­če­nje uči­o­ni­ca. Ne­vje­ro­vat­no je da re­sor­no mi­ni­star­stvo do­zvo­lja­va ova­kvu pljač­ku ro­di­te­lja – is­ti­ču ro­di­te­lji uče­ni­ka, ko­ji ne že­le da im se u no­vi­na­ma spo­mi­nju ime­na.
Nur­ko­vić je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ka­zao za „Dan” da je po­stu­pio po za­ko­nu.
– Dje­ca su ošte­ti­la vra­ta na škol­skom to­a­le­tu, a u za­ko­nu se na­vo­di da su du­žna da na­dok­na­de šte­tu, pa sam po­stu­pio po za­ko­nu – ka­zao je Nur­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"