Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Bebin institut u minusu 41.000 * Evropske sankcije obavezne i za Crnu Goru * Nema povratka u parlament bez datuma izbora * Mićunovići zaradili 102.000 * Bebin institut u minusu 41.000 * Ljubavna priča napisana za jednu noć * Domaći rokeri na Krupcu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesko Pejak, Alternativa Crna Gora:
– Radnici nam rade kao tovarne životinje.

Vic Dana :)

Svađaju se momak i djevojka pa momak kaže:
– Ti si previše ljubomorna, moja tolerancija je sve tanja!
Na to djevojka ljutito odgovara:
– A ko ti je sad ta Tanja sad?!
Upoznaje se plavuša sa nekim likom i on joj se pohvali:
– Ja sam plastični hirurg!
A plavuša će na to:
– Jao, a izgledate kao pravi!
Zašto plavuša nosi jogurt oko vrata???
Zato što na njemu piše „DUKAT”.
Šta plavuša kaže kad zatrudni?
Ma šta me briga možda i nije moje!!!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-21 NIKOLA FATIĆ TUŽIO KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Hirurg traži pola miliona zbog zlostavljanja na radu
Fatić Hirurg traži pola miliona zbog zlostavljanja na radu Punomoćnik doktora Milica Kadović najavljuje da će se obratiti Ljekarskoj komori zbog povrede Kodeksa medicinske etike i deontologije u slučaju hirurga Fatića
Hi­rurg Ni­ko­la Fa­tić je pod­nio tu­žbu Osnov­nom su­du pro­tiv Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re, di­rek­to­ri­ce Zo­ri­ce Ko­va­če­vić i za­po­sle­nih u toj usta­no­vi zbog zlo­sta­vlja­nja na ra­du, ko­jom zah­ti­je­va na­kna­du šte­te u iz­no­su od 480.000 eura. Pu­no­moć­nik Fa­ti­ća Mi­li­ca Ka­do­vić ka­za­la je za „Dan” da je na­kon za­vr­šet­ka spe­ci­ja­li­za­ci­je u av­gu­stu pro­šle go­di­ne hi­rurg po­čeo da tr­pi mal­tre­ti­ra­nje od od­re­đe­nog bro­ja za­po­sle­nih i da u za­kon­skom ro­ku od mje­sec ni­je ras­po­re­đen da ra­di u toj usta­no­vi. Ka­do­vić is­ti­če da je pri­ti­sci i mo­bing ogle­da­ju u kon­stant­nom uru­ša­va­nju nje­go­vog ugle­da, lič­nog i pro­fe­si­o­nal­nog in­te­gri­te­ta i do­sto­jan­stva. Ona na­ja­vlju­je da će se obra­ti­ti Lje­kar­skoj ko­mo­ri zbog po­vre­de Ko­dek­sa me­di­cin­ske eti­ke i de­on­to­lo­gi­je u slu­ča­ju hi­rur­ga Fa­ti­ća.
– Na­kon po­ku­ša­ja fi­zič­kog na­sr­ta­nja na nje­ga i ka­sni­je pri­jet­nji, po­na­ša­nje ne­kih nad­re­đe­nih iza­zi­va strah i stva­ra ne­pri­ja­telj­sko, po­ni­ža­va­ju­će i uvre­dlji­vo okru­že­nje za tu­ži­o­ca. Sve to po­gor­ša­va uslo­ve za rad i či­ni nje­gov vr­lo od­go­vo­ran po­sao ne­mo­gu­ćim. Tra­ži­mo da se utvr­di da li su tu­že­ni u pe­ri­o­du od av­gu­sta 2017. go­di­ne do ju­na 2018. go­di­ne vr­ši­li mo­bing nad tu­ži­o­cem, pa im se za­bra­nju­je po­na­ša­nje ko­je pred­sta­vlja mo­bing na ra­du, što je tu­že­ni du­žan pri­zna­ti i ubu­du­će se uz­dr­ži od ta­kvog po­na­ša­nja u ro­ku od osam da­na od da­na uru­če­nja ove pre­su­de. Oba­ve­zu­ju se tu­že­ni da tu­ži­o­cu zbog po­vre­de do­sto­jan­stva, ugle­da, lič­nog i pro­fe­si­o­nal­nog in­te­gri­te­ta is­pla­te iz­nos od po 20.000 eura, što ukup­no či­ni iz­nos od 480.000 eura sa za­kon­skom ka­ma­tom od da­na do­no­še­nja pre­su­de, u ro­ku od osam da­na od da­na uru­če­nja pre­su­de – is­ti­ču u tu­žbi.
U tu­žbi se na­vo­di da je hi­rurg Fa­tić od stra­ne KCCG do­bio spe­ci­ja­li­za­ci­ju iz va­sku­lar­ne i e­ndo­va­sku­lar­ne hi­ru­gi­je i nje­gov an­ga­ža­man se ogle­dao u ra­du ko­ji je oba­vljao di­je­lom u KCCG, a di­je­lom van KCCG, u za­vi­sno­sti od pla­na i pro­gra­ma spe­ci­ja­li­za­ci­je.
– Sve rad­nje ko­je pred­sta­vlja­ju zlo­sta­vlja­nje na ra­du, a ko­je je tu­ži­lac tr­pio mje­se­ci­ma una­zad su sle­de­će. Tu­ži­lac je za­vr­šio spe­ci­ja­li­za­ci­ju u ma­ju 2017. go­di­ne ka­da se ured­no ja­vio svom po­slo­dav­cu. Me­đu­tim, bez obra­zlo­že­nja i bi­lo kog kon­kret­nog raz­lo­ga, di­rek­to­ri­ca KCCG, di­rek­tor Hi­rur­ške kli­ni­ke i na­čel­nik Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju ni­je­su tu­ži­o­ca po­zi­va­li da ra­di ni­ti ga ras­po­re­đi­va­li na rad­no mje­sto ko­je mu po za­ko­nu pri­pa­da. Ka­ko je ova­kvo sta­nje tra­ja­lo mje­se­ci­ma, Fa­tić se da­na 1.8.2017. go­di­ne obra­tio KCCG sa za­htje­vom da is­pu­ni oba­ve­zu iz Ugo­vo­ra o spe­ci­ja­li­za­ci­ji, ko­ja se ogle­da­la u to­me da je KCCG du­žan da u ro­ku od 30 da­na od da­na za­vr­šet­ka spe­ci­ja­li­za­ci­je tu­ži­o­ca ras­po­re­di na rad­no mje­sto spe­ci­ja­li­ste va­sku­lar­ne i en­do­va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je. Na­kon ovog za­htje­va, u ko­me se već na­slu­ću­je da će tu­ži­lac bi­ti ši­ka­ni­ran od stra­ne KCCG, oba­vi­je­šten je da se ja­vi di­rek­to­ru Hi­rur­ške kli­ni­ke ra­di ras­po­re­đi­va­nja na rad­no mje­sto ko­je mu po za­ko­nu pri­pa­da. Na­kon ured­nog ja­vlja­nja di­rek­to­ru, tu­ži­lac je oba­vi­je­šten da je di­rek­tor na od­mo­ru i da na kli­ni­ci ni­ko ni­je osta­vio ni­ka­kvu in­struk­ci­ju u od­no­su na nje­ga, zbog če­ga je oti­šao u Upra­vu, a ka­ko di­rek­to­ri­ca Zo­ri­ca Ko­va­če­vić ni­je mo­gla da ga pri­mi, osta­vio je oba­vje­šte­nje kod nje­ne se­kre­ta­ri­ce da je on svo­ju oba­ve­zu is­pu­nio i ja­vio se ko­me tre­ba i ka­da tre­ba – ob­ja­šnja­va Ka­do­vić u tu­žbi.
U tu­žbi na­vo­de da je Fa­tić 8.8.2017. go­di­ne pi­sa­nim pu­tem upo­znao di­rek­to­ri­cu KCCG da se ja­vio i da i da­lje ni­je ras­po­re­đen na rad­no mje­sto va­sku­lar­nog i en­do­va­sku­lar­nog hi­rur­ga.
– Po­sli­je ovog do­pi­sa, tu­ži­lac je do­bio po­nu­du sa anek­som ugo­vo­ra o ra­du, zbog če­ga se da­na 10.8.2017. go­di­ne pi­sa­nim pu­tem obra­tio KCCG jer mu je u pred­lo­gu anek­sa bio pred­vi­đen prob­ni rad, što je pro­tiv­no za­ko­nu jer je on prob­ni rad već od­ra­dio kod istog po­slo­dav­ca, a ta­ko­đe je u anek­su ugo­vo­ra o ra­du bi­lo na­ve­de­no da se upo­znao sa ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji, što ta­ko­đe ni­je tač­no. Na­kon ovog do­pi­sa aneks ugo­vo­ra o ra­du je ko­ri­go­van – uka­zu­ju u tu­žbi.
Iz KCCG „Da­nu” ni­je­su ju­če od­go­vo­ri­li u ve­zi sa tu­žbom hi­rur­ga Fa­ti­ća.
D.B.

Me­nadž­ment ni­je za­šti­tio lje­ka­ra

U tu­žbi se na­vo­di da je tu­ži­lac po­čeo sa ra­dom ali da već po­čet­kom sep­tem­bra 2017. go­di­ne po­či­nje da bu­de mal­tre­ti­ran i ši­ka­ni­ran od stra­ne tu­že­nog ko­ji je ras­po­re­đen na rad­no mje­sto na­čel­ni­ka Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju i tu­že­nog di­rek­to­ra Hi­rur­ške kli­ni­ke.
– Zbog če­ga on, a pre­ko pu­no­moć­ni­ka, da­na 21.9.2017. go­di­ne do­sta­vlja mol­bu Ko­va­če­vić da ga za­šti­ti od ši­ka­ni­ra­nja od stra­ne ko­le­ga. U tom do­pi­su tu­ži­lac je na­zna­čio da osje­ća ogrom­ni strah i ugro­že­nost za se­be i svo­ju po­ro­di­cu od stra­ne tu­že­nog na­čel­ni­ka Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju, a po­seb­no što je od nje­ga do­ži­vio ver­bal­ni i fi­zič­ki na­pad u pro­sto­ri­ja­ma KCCG. Tu­že­na Ko­va­če­vić ni­je od­go­vo­ri­la na ovu mol­bu, što uka­zu­je na za­klju­čak da je i ona ak­tiv­ni uče­snik ši­ka­ne ko­ju moj tu­ži­lac pre­ži­vlja­va, ili ba­rem da je da­la odo­bre­nje da tu­ži­lac mo­že da bu­de mal­tre­ti­ran – pi­še u tu­žbi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"