Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Bebin institut u minusu 41.000 * Evropske sankcije obavezne i za Crnu Goru * Nema povratka u parlament bez datuma izbora * Mićunovići zaradili 102.000 * Bebin institut u minusu 41.000 * Ljubavna priča napisana za jednu noć * Domaći rokeri na Krupcu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesko Pejak, Alternativa Crna Gora:
– Radnici nam rade kao tovarne životinje.

Vic Dana :)

Svađaju se momak i djevojka pa momak kaže:
– Ti si previše ljubomorna, moja tolerancija je sve tanja!
Na to djevojka ljutito odgovara:
– A ko ti je sad ta Tanja sad?!
Upoznaje se plavuša sa nekim likom i on joj se pohvali:
– Ja sam plastični hirurg!
A plavuša će na to:
– Jao, a izgledate kao pravi!
Zašto plavuša nosi jogurt oko vrata???
Zato što na njemu piše „DUKAT”.
Šta plavuša kaže kad zatrudni?
Ma šta me briga možda i nije moje!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-06-12 FIRMA IGORA MAŠOVIĆA, BRATA GRADONAČELNIKA ANDRIJEVICE, FINANSIRALA VLADAJUĆU PARTIJU
Dobio koncesiju pa donirao 5.000 za kampanju DPS-a
Igor Mašović Dobio koncesiju pa donirao 5.000 za kampanju DPS-a Kompanija „Igma enerdži” je DPS-u, na čijem je čelu Milo Đukanović, uplatila 5.000 eura 24.maja ove godine, samo tri dana prije lokalnih izbora Mašovićeva firma nalazi se na listi povlašćenih proizvođača električne energije, a od države je dobila dvije koncesije za male hidroelektrane
Fir­ma „Ig­ma ener­dži”, vla­sni­ka Igo­ra Ma­šo­vi­ća, bra­ta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća, fi­nan­si­ra­la je kam­pa­nju De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) za lo­kal­ne iz­bo­re 27. ma­ja ove go­di­ne. Cr­no­gor­ska vla­da je pret­hod­no omo­gu­ći­la toj fir­mi po­vla­šće­ni sta­tus u po­slo­va­nju.
Vla­da­ju­ćoj par­ti­ji, na či­jem je če­lu pred­sjed­nik dr­ža­ve Mi­lo Đu­ka­no­vić, upla­ti­li su 5.000 eura 24.ma­ja ove go­di­ne, sa­mo tri da­na pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra.
To se mo­že vi­dje­ti u do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju je DPS do­sta­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), a ko­ja je ob­ja­vlje­na na slu­žbe­noj in­ter­net pre­zen­ta­ci­ji.
Kom­pa­ni­ja „Ig­ma ener­dži” na­la­zi se na li­sti po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča elek­trič­ne ener­gi­je, što se mo­že vi­dje­ti na zva­nič­nom saj­tu Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku Cr­ne Go­re. Ra­di se o fir­mi ko­ja je od dr­ža­ve do­bi­la dvi­je kon­ce­si­je za ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja je pro­šle go­di­ne iz­da­lo fir­mi Igo­ra Ma­šo­vi­ća upo­treb­nu do­zvo­lu za ma­lu hi­dro­e­lek­tra­nu (mHE) „Pi­šev­ska ri­je­ka”. U li­sti po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča elek­trič­ne ener­gi­je na­vo­di se da su za tu ma­lu hi­dro­e­lek­tra­nu upi­sa­ni 22. ju­na 2017. go­di­ne.
Pr­va mi­ni-elek­tra­na te fir­me, „Bra­da­vec”, pu­šte­na je u rad kra­jem 2015. go­di­ne, što se mo­že vi­dje­ti i u li­sti po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča. Obje hi­dro­e­lek­tra­ne su iz­gra­đe­ne na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne An­dri­je­vi­ca.
Po­vla­šće­ni pro­iz­vo­đa­či ima­ju pra­vo na pod­sti­caj­nu ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je. Za­ko­nom o ener­ge­ti­ci sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča omo­gu­ćen je na pe­ri­od od 12 go­di­na pro­iz­vo­đa­či­ma ko­ji pro­iz­vo­de ener­gi­ju iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, a elek­trič­na ener­gi­ja se ot­ku­plju­je u skla­du sa ci­je­na­ma de­fi­ni­sa­nim ured­bom o ta­rif­nom si­ste­mu za utvr­đi­va­nje pod­sti­caj­ne ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i vi­so­ko­e­fi­ka­sne ko­ge­ne­ra­ci­je.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja Ma­šo­vi­ću je iz­da­lo upo­treb­nu do­zvo­lu u skla­du sa pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kim pla­nom op­šti­ne An­dri­je­vi­ca, a na osno­vu gra­đe­vin­ske do­zvo­le iz ju­la 2016. go­di­ne. Rje­še­nje je pot­pi­sao ak­tu­el­ni mi­ni­star i funk­ci­o­ner DPS-a Pa­vle Ra­du­lo­vić.
– Na osno­vu uvi­da u spi­se pred­me­ta, ovo mi­ni­star­stvo na­la­zi da su se u kon­kret­noj uprav­noj stva­ri ste­kli uslo­vi za pri­mje­nu čla­na 118 i 121 Za­ko­na o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta – na­vo­di se u tom rje­še­nju.
Od ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne „Bra­da­vec” Ma­šo­vić je u 2016. go­di­ni pri­ho­do­vao 337.935 eura, što se mo­že vi­dje­ti u fi­nan­sij­kom iz­vje­šta­ju te fir­me do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi. Od tog iz­no­sa gra­đa­ni su kroz pod­sti­ca­je ko­je pla­ća­ju pre­ko ra­ču­na za stru­ju is­pla­ti­li oko 220 hi­lja­da eura.
Po­sao sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma je is­pla­tiv jer vla­sni­ci tih obje­ka­ta ima­ju ga­ran­to­van ot­kup sva­kog pro­iz­ve­de­nog ki­lo­va­ta elek­trič­ne ener­gi­je na osno­vu ured­be ko­ju je usvo­ji­la Vla­da Cr­ne Go­re. Tom ured­bom pro­pi­sa­no je da gra­đa­ni pla­ća­ju pod­sti­caj za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, dok Elek­tro­pri­vre­da ot­ku­plju­je stru­ju od po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča.
U po­čet­ku su pod­sti­ca­ji iz­no­si­li dva do tri cen­ta na pro­sječ­nom ra­ču­nu, dok sa­da na ra­ču­nu od 50 eura za pod­sti­caj idu oko dva eura. To­kom 2016. go­di­ne dr­ža­va je po­vla­šće­nim pro­iz­vo­đa­či­ma is­pla­ti­la oko če­ti­ri mi­li­o­na za stru­ju pro­iz­ve­de­nu u ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma, od če­ga oko 2,3 mi­li­o­na na te­ret gra­đa­na. Pod­sti­caj za po­vla­šće­ne pro­iz­vo­đa­če elek­trič­ne ener­gi­je pla­ća se od ma­ja 2014. go­di­ne.
Ovim uno­snim bi­zni­som ba­ve se is­klju­či­vo oso­be bli­ske De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS), a me­đu nji­ma i Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pre­ko svo­je kom­pa­ni­je BB Hi­dro.Vl.O.–M.V.


Tu­ži­la­štvo ni­je re­a­go­va­lo

Pred­stav­ni­ci NVO „Pe­ru­ći­ca“ Mi­lan Ka­stra­to­vić i Mi­lu­tin Ko­ča­no­vić pod­ni­je­li su 2016. go­di­ne vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća, tadašnjeg mi­ni­stra eko­no­mi­je Vla­di­mi­ra Ka­va­ri­ća i vi­še dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra.
U kri­vič­noj pri­ja­vi od tu­ži­la­štva su tra­ži­li da spri­je­či „oči­gle­dan kri­mi­nal”, pri­li­kom odo­bre­nja iz­grad­nje ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne „Bra­da­vac”, ko­je je do­bi­la Ma­šo­vi­će­va fir­ma. Po­čet­kom ove go­di­ne ob­ja­vlje­no je da je dr­žav­ni tu­ži­lac Pe­tar Ka­pu­ci od­ba­cio pri­tu­žbu pred­stav­ni­ka NVO „Pe­ru­ći­ca” ko­jom su tra­ži­li pre­i­spi­ti­va­nje rje­še­nja spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Ta­tja­ne Ži­žić, ko­ja je sre­di­nom no­vem­bra pro­šle go­di­ne od­ba­ci­la kri­vič­nu pri­ja­vu ve­za­nu za pred­met iz­grad­nje HE „Bra­da­vac”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"