Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Uzeli po 16.000 da ubiju Lambulića * Valentini u borbi za život potrebno 60.000 * Zorica Kovačević na čelu Danilovgrada? * Milo dao lažne podatke, ali ga ne smjenjuju * Političko predstavljanje manjina * Javna rasprava i tajni dijalog * Podjele
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milutin Simović, potpredsjednik Vlade:
Cetinje je veliko gradilište.

Vic Dana :)

Finale svjetskog prvenstva, muškarac sjedi u rasprodatom stadionu i pored sebe ima jedno slobodno mjesto. Iritiran i iznenađen pita gledaoca s druge strane tog praznog mjesta jel to slobodno mjesto nekom pripada. Ovaj mu odgovori:
– Ne, to mjesto je jednostavno slobodno.
– Ali to nije moguće, ko to ima kartu za finale svjetskog prvenstva u fudbalu, najveću moguću sportsku predstavu, i na kraju tu kartu ne iskoristi? kaže prvi.
Drugi mu odgovori:
– Pa to mjesto pripada u stvari meni, moja žena je htjela da pođe sa mnom, ali ona je nedavno umrla. Ovo je prvo finale svjetskog prvenstva koje gledam sam, bez nje.
– Oh, meni je stvarno neizmjerno žao!! Ali zar niko od vaše porodice ili poznanika nije htio da dođe umjesto nje, ipak je ovo finale?
– Ne, oni su svi na sprovodu...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-25 SAMOSTALNI POSLANIK ANKA VUKIĆEVIĆ PODRŽALA REFORMU IZBORNOG SISTEMA
Plan je dobar osnov za razgovor
Vukićević Plan je dobar osnov za razgovor Opozicione predloge treba zajednički definisati i usaglasiti sa preporukama EU, pa ih kao takve proslijediti evropskim partnerima. Ako to bude prihvatljivo predstavnicima EU, onda je vladajućim strukturama teško naći razlog za odbijanje – kazala je Vukićevićeva za „Dan”
Sa­mo­stal­ni po­sla­nik An­ka Vu­ki­će­vić re­kla je u raz­go­vo­ru za „Dan” da je u svom do­sa­da­šnjem dje­lo­va­nju uvi­jek po­dr­ža­va­la ne sa­mo za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti opo­zi­ci­je, ne­go i sve ak­tiv­no­sti slo­bod­nih gra­đa­na ko­je su bi­le usmje­re­ne ka pro­mje­ni si­ste­ma vri­jed­no­sti. Ona je to ka­za­la ko­men­ta­ri­šu­ći plan iz­bor­nih re­for­mi ko­je su po­nu­di­li De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra i Gra­đan­ski po­kret URA.
Vu­ki­će­vi­će­va je na­ve­la da opo­zi­ci­o­ne pred­lo­ge tre­ba za­jed­nič­ki de­fi­ni­sa­ti i usa­gla­si­ti sa pre­po­ru­ka­ma EU, pa ih kao ta­kve pro­sli­je­di­ti evrop­skim part­ne­ri­ma.
– Ako to bu­de pri­hva­tlji­vo pred­stav­ni­ci­ma EU, on­da je vla­da­ju­ćih struk­tu­ra­ma te­ško na­ći raz­log za od­bi­ja­nje – ka­za­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Pre­ma nje­nom su­du, ma­kar bi­la i naj­bo­lja, ini­ci­ja­ti­va ko­ja ni­je usa­gla­še­na sa svim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma, u ova­kvim okol­no­sti­ma te­ško mo­že da­ti re­zul­tat.
– Pro­mje­ne se ne mo­gu de­si­ti bez do­go­vo­ra svih opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta. U svom do­sa­da­šnjem dje­lo­va­nju uvi­jek sam po­dr­ža­va­la ne sa­mo za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti opo­zi­ci­je, ne­go i sve ak­tiv­no­sti slo­bod­nih gra­đa­na ko­je su bi­le usmje­re­ne ka pro­mje­ni si­ste­ma vri­jed­no­sti. Ako me­đu opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma ne do­đe do do­go­vo­ra, na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma naj­broj­ni­ja će bi­ti „par­ti­ja” ap­sti­ne­na­ta –oci­je­ni­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, boj­kot joj je bio pri­hva­tljiv kao za­jed­nič­ka od­lu­ka svih opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta.
– Od­lu­ka o boj­ko­tu iz­i­ski­va­la je je­din­stve­no dje­lo­va­nje po pi­ta­nji­ma oko ko­jih su opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ina­če bi­le sa­gla­sne. Pro­šle su dvi­je go­di­ne, a to se ni­je de­si­lo. Re­zul­ta­ti lo­kal­nih i pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra su po­ka­za­li da je gra­đa­ni­ma do­sa­di­la go­di­na­ma po­na­vlja­na pri­ča o to­me ko je „naj­ja­či opo­zi­ci­o­ni su­bjekt”. Gra­đa­ni­ma je ja­sno da to ni na ko­ji na­čin ne­će uti­ca­ti na kva­li­tet nji­ho­vog ži­vo­ta, ni­ti će do­pri­ni­je­ti pro­mje­na­ma od ko­jih bi oni ima­li ko­ri­sti – na­gla­si­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Ka­ko je is­ta­kla, opo­zi­ci­o­ne par­ti­je su na po­te­zu.
– Mo­ra­ju pre­sta­ti sa spo­re­nji­ma i za­po­če­ti pre­go­vo­re kroz uva­ža­va­nje pro­gram­skih i ide­o­lo­ških raz­li­ka. Sve ono či­me je opo­zi­ci­ja ne­za­do­volj­na a od­no­si se na iz­bo­r­no za­ko­no­dav­stvo, što osta­vlja pro­stor zlo­u­po­tre­ba­ma, kao i ter­min odr­ža­va­nja op­štih iz­bo­ra, tre­ba­lo bi za­jed­nič­ki de­fi­ni­sa­ti i usa­gla­si­ti sa pre­po­ru­ka­ma EU, i kao ta­kve ih pro­sli­je­di­ti evrop­skim part­ne­ri­ma. Ako to bu­de pri­hva­tlji­vo pred­stav­ni­ci­ma EU, on­da je vla­da­ju­ćim struk­tu­ra­ma te­ško na­ći raz­log za od­bi­ja­nje. Ako se bu­de če­ka­lo da DPS rje­ša­va ovaj pro­blem, opet će­mo do­bi­ti ne­što što će sa­mo li­či­ti na de­mo­krat­ski is­ko­rak – uka­za­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Osvr­ću­ći se na na­vo­de da je u vr­hu DPS-a do­šlo do su­ko­ba, Vu­ki­će­vić je ka­za­la da u pri­če ne vje­ru­je, ali u re­al­nost vje­ru­je.
– Za sve vri­je­me po­sto­ja­nja vi­še­par­tij­skog si­ste­ma, ima­li smo pri­li­ku da vi­di­mo ka­ko su u opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma jed­ni li­de­ri smje­nji­va­li dru­ge. U DPS-u, kao i u opo­zi­ci­ji, si­gur­no po­sto­je po­dje­le, ali su svje­sni mo­ći jed­nog čo­vje­ka, kao i po­sle­di­ca ko­je bi ta­kav po­ku­šaj imao. Gu­bi­tak na svim po­lji­ma i po već usta­lje­noj prak­si – se­lid­ba za Be­o­grad – ka­za­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Pe­ri­od za na­ma obi­lje­ži­li su bur­ni do­ga­đa­ji u prav­nom i po­li­tič­kom ži­vo­tu Cr­ne Go­re. Vi­đe­ni su iz­bo­ri obi­lje­že­ni op­tu­žba­ma za kra­đu, po­li­tič­ki pro­te­sti i ten­zi­je zbog pri­vo­đe­nja i ski­da­nja imu­ni­te­ta opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma. Sva ta de­ša­va­nja su otvo­ri­la broj­na pi­ta­nja o po­li­tič­kim i prav­nim po­slje­di­ca­ma, a po­seb­no je upo­zo­ra­va­no da cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je ni­je­su sprem­ne da se s tim de­ša­va­nji­ma su­o­če na pra­vi na­čin.
Pre­ma mno­gim ocje­na­ma, po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri je naj­du­blja od sti­ca­nja dr­žav­ne ne­za­vi­sno­sti, a vje­ru­je se da je kan­di­da­tu­ra še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve tu kri­zu sa­mo pro­du­bi­la. Naj­ve­ći dio jav­no­sti ni­je ni oče­ki­vao da će Đu­ka­no­vić bi­ti kan­di­dat za še­fa dr­ža­ve, ali se on kan­di­do­vao i po­bi­je­dio.
Pred­stav­ni­ci naj­va­žni­jih an­ti­re­žim­skih struk­tu­ra pret­pro­šle go­di­ne su jed­no­gla­sno do­ni­je­li od­lu­ku da ne pri­zna­ju re­zul­ta­te par­la­men­tar­nih iz­bo­ra jer su odr­ža­ni u ne­de­mo­krat­skom am­bi­jen­tu. Ovo se ob­ja­šnja­va tvrd­nja­ma da dan dr­žav­nog uda­ra ne mo­že bi­ti dan slo­bod­nih iz­bo­ra. Oni su ta­da sa­op­šti­li da bi se u sva­koj de­mo­kra­ti­ji hit­no oku­pi­li vla­da i sa­vjet od­bra­ne i bez­bjed­no­sti, a u Cr­noj Go­ri se ni­je­dan iza­bra­ni pred­stav­nik vla­sti ni­je ogla­sio, dok ta­da­šnji pre­mi­jer ni­je ni znao da se na­vod­no spre­ma aten­tat na nje­ga.
M.V.

Ista kan­ce­la­ri­ja za sve iz „Klju­ča”

Ko­men­ta­ri­šu­ći uslo­ve ra­da u par­la­men­tu, Vu­ki­će­vi­će­va je re­kla da su u is­toj kan­ce­la­ri­ji svi po­sla­ni­ci ko­a­li­ci­je „Ključ”, ko­ja vi­še ne po­sto­ji.
– Ne­mam ni­ka­kav pro­blem ko­ji bi me ome­tao u oba­vlja­nju sva­ko­dnev­nih ak­tiv­no­sti jer su sva mo­ja do­sa­da­šnja po­stu­pa­nja ve­za­na za po­li­tič­ki an­ga­žman bi­la vr­lo ja­sna i u skla­du sa onim što na­rod zo­ve pra­ved­nost – ka­za­la je Vu­ki­će­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"