Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ni slova o privatizaciji i dokazima iz SAD * Dala ostavku, ali ostaje u DPS-u * Smjenjuju me jer sam Žugića tužila za mobing * Zadovoljstvo mi je što se sudi DF-u * Merkel može da odahne * Vučićevi košmari * U vlasti banalnosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSA BEČIĆ, čelnik Demokratske Crne Gore:
Nema vršenja ni zakonodavne ni izvršne vlasti zajedno sa DPS-om. To smo obećali građanima onog trenutka kad smo osnovani i taj princip nikada nećemo promijeniti.

Vic Dana :)

Uhvatila mačka miša i taman da ga pojede, miš će njoj:
-Nemoj maco, namjestiću ti da pojedeš mog brata, ima bar 3 kile!
- Ma, meni se baš ti sviđaš.
- Nemoj, maco, namjestiću ti moju sestru, da samo znaš kako je bijela i debela!
- Ali, ti si baš sladak i ukusan.
- Nemoj, evo, namjestiću ti mog ćaleta, znaš da je k’o tenk!
- Hmmm… Njega već odavno sanjam u stomaku.
Može!
Pusti njega mačka, ali on odmah uleti u rupu.
Pouka priče: Obećavaj mački kule i gradove dok ne uđeš u rupu, a onda se pravi lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-02 AKO OPET NE BUDE KVORUMA ZA SJEDNICU SO, VLAST U BUDVI PREDLOŽIĆE RJEŠENJE POLITIČKE KRIZE
Tražiće skraćenje mandata i izbore
Traže skraćenje mandata budvanskom parlamentu Tražiće skraćenje mandata i izbore Procjenjuje se da je u interesu većine političkih aktera u Budvi održavanje vanrendih izbora, a time bi se izbjegla i mogućnost da Vlada uvede prinudnu upravu zbog krize vlasti i neodržavanja sjednica lokalne skupštine
Ako u uto­rak ne bu­de kvo­ru­ma za odr­ža­va­nje sjed­ni­ce Skup­šti­ne op­šti­ne (SO), dio ak­tu­el­ne vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je u Bu­dvi ini­ci­ra­će skra­će­nje man­da­ta lo­kal­nom par­la­men­tu i odr­ža­va­nje van­red­nih iz­bo­ra na je­sen, sa­op­šte­no je „Da­nu”.
Ka­ko nam je ne­zva­nič­no sa­op­šte­no, do ovog rje­še­nja se do­šlo jer je sve ja­sni­je da ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić, ko­ji sa­da­šnjoj vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji da­je ve­ći­nu, ne že­li da omo­gu­ći spro­vo­đe­nje spo­ra­zu­ma o vr­še­nju vla­sti.
Pro­cje­nju­je se da je u in­te­re­su ve­ći­ne po­li­tič­kih ak­te­ra u Bu­dvi odr­ža­va­nje pri­je­vre­me­nih lo­kal­nih iz­bo­ra, a ti­me bi se iz­bje­gla i mo­guć­nost da cr­no­gor­ska vla­da uve­de pri­nud­nu upra­vu zbog kri­ze vla­sti i neo­dr­ža­va­nja sjed­ni­ca lo­kal­ne skup­šti­ne.
Te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re pre­ni­je­la je da sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva ko­ja je za­ka­za­na za 3. jul ne­će ima­ti kvo­rum jer joj ne­će pri­su­stvo­va­ti od­bor­ni­ci DPS-a i ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić. Upra­vo za­to su pri­nud­na upra­va ili no­vi iz­bo­ri mo­gu­ći is­ho­di tre­nut­ne po­li­tič­ke kri­ze u Bu­dvi.
Funk­ci­o­ner DPS-a Mar­ko Vu­ko­vić po­tvr­dio je da nji­ho­vi od­bor­ni­ci ne­će do­ći na sjed­ni­cu.
– Stav od­bor­nič­kog klu­ba DPS-a je da ne pri­su­stvu­je­mo sjed­ni­ci, da ne da­je­mo kvo­rum ne­po­sto­je­ćoj ko­a­li­ci­ji – re­kao je Vu­ko­vić za RTCG.
In­te­re­sant­no je da u ovoj go­di­ni ni­je odr­ža­na ni­jed­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne. Ti­me bi mo­gli da bu­du stvo­re­ni za­kon­ski uslo­vi da Vla­da uve­de pri­nud­nu upra­vu u Bu­dvi, ma­da čel­nik bu­dvan­ske op­šti­ne Dra­gan Kra­po­vić (De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra) ka­že da za tim ne­ma po­tre­be.
On je re­kao da taj sce­na­rio ni­je re­a­lan jer, i po­red či­nje­ni­ce da par­la­ment ne za­sje­da, lo­kal­na upra­va ne­sme­ta­no funk­ci­o­ni­še.
– Mi­slim da ne bi ni u kom slu­ča­ju tre­ba­lo do­zvo­li­ti pri­nud­nu upra­vu u Bu­dvi, ne­go bi tre­ba­lo skra­ti­ti man­dat lo­kal­nog pred­stav­nič­kog ti­je­la i ići na iz­bo­re – ka­zao je­ Kra­po­vić za RTCG.
S dru­ge stra­ne, Mar­ko Vu­ko­vić ka­že da se lo­kal­na vlast ne­će la­ko od­re­ći fo­te­lja i po­red to­ga što ne funk­ci­o­ni­še od sa­mog for­mi­ra­nja.
– Vje­ru­je­mo da će Vla­da, kao od­go­vor­na i svje­sna da se u Bu­dvi već šest mje­se­ci ne odr­ža­va­ju sjed­ni­ce Skup­ši­ne op­šti­ne, vr­lo br­zo uve­sti pri­nud­nu upra­vu – na­veo je Vu­ko­vić.
U me­đu­vre­me­nu, ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić jav­no je za­tra­žio ras­pra­vu o po­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku op­šti­ne. Na to su iz vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je od­go­vo­ri­li da sma­tra­ju da na vla­sti tre­ba da osta­nu do kra­ja man­da­ta i da ro­ta­ci­ja na mje­sti­ma pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i pred­sjed­ni­ka lo­kal­nog par­la­me­ta tre­ba da bu­de re­a­li­zo­va­na kra­jem de­cem­bra ove go­di­ne. Oni su po­zva­li Dža­ko­vi­ća da do­đe na sjed­ni­cu jer su, ka­ko na­vo­de, is­pu­ni­li sve nje­go­ve pret­hod­ne za­htje­ve. On, me­đu­tim, to od­bi­ja.
Pred­sjed­nik bu­dvan­skog par­la­men­ta Đor­đi­je Vu­jo­vić, funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta, re­kao je da Dža­ko­vić tre­ba da vra­ti man­dat DF-u jer ga je sa nji­ho­ve li­ste i do­bio na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma.
– Naš stav je da od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić tre­ba da vra­ti man­dat De­mo­krat­skom fron­tu, pre­ko ko­jeg ga je i do­bio, ili da se vra­ti i bu­de dio ove vla­da­ju­će ve­ći­ne – re­kao je Vu­jo­vić.
Vlast u Bu­dvi či­ne De­mo­kra­te, DF, sa­vez „Bu­dva mo­ra” i „Bu­ra bu­di Bu­dvu”, ko­ji sa Dža­ko­vi­ćem ima­ju 17 od­bor­ni­ka, dok 16 od­bor­ni­ka ima­ju opo­zi­ci­o­ni DPS, Cr­no­gor­ska i SD.
Za­to je tas na va­gi upra­vo glas ne­za­vi­snog od­bor­ni­ka Ste­va­na Dža­ko­vi­ća jer bez nje­ga ni­ko ne­ma ve­ći­nu.M.V.


Tvr­di da su obe­ća­nja pre­kr­še­na

Dža­ko­vić je re­kao da su do mar­ta ove go­di­ne De­mo­kra­te tre­ba­le da pred­lo­že iz­mje­nu iz­bor­nog za­ko­na, što je bio uslov za nje­gov pro­šlo­go­di­šnji po­vra­tak u Skup­šti­nu.
– To je pre­kr­še­no. Ta­ko­đe, ni obe­ća­nje da će op­štin­ska upra­va bi­ti de­po­li­ti­zo­va­na i pro­fe­si­o­na­li­zo­va­na ni­je is­pu­nje­no – ka­zao je Dža­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"