Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ni slova o privatizaciji i dokazima iz SAD * Dala ostavku, ali ostaje u DPS-u * Smjenjuju me jer sam Žugića tužila za mobing * Zadovoljstvo mi je što se sudi DF-u * Merkel može da odahne * Vučićevi košmari * U vlasti banalnosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSA BEČIĆ, čelnik Demokratske Crne Gore:
Nema vršenja ni zakonodavne ni izvršne vlasti zajedno sa DPS-om. To smo obećali građanima onog trenutka kad smo osnovani i taj princip nikada nećemo promijeniti.

Vic Dana :)

Uhvatila mačka miša i taman da ga pojede, miš će njoj:
-Nemoj maco, namjestiću ti da pojedeš mog brata, ima bar 3 kile!
- Ma, meni se baš ti sviđaš.
- Nemoj, maco, namjestiću ti moju sestru, da samo znaš kako je bijela i debela!
- Ali, ti si baš sladak i ukusan.
- Nemoj, evo, namjestiću ti mog ćaleta, znaš da je k’o tenk!
- Hmmm… Njega već odavno sanjam u stomaku.
Može!
Pusti njega mačka, ali on odmah uleti u rupu.
Pouka priče: Obećavaj mački kule i gradove dok ne uđeš u rupu, a onda se pravi lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-02 NA SJEDNICI ROŽAJSKOG PARLAMENTA NEĆE BITI OZVANIČEN POSTIZBORNI SAVEZ
Odluka odložena zbog sukoba
Sa jedne od ranijih sjednica SO Rožaje Odluka odložena zbog sukoba
Iako je za da­nas u Ro­ža­ja­ma za­ka­za­na kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Ro­ža­je, na njoj, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će bi­ti iza­bran pred­sjed­nik par­la­men­ta dok se ne raz­ja­sni si­tu­a­ci­ja u Bo­šnjač­koj stran­ci po pi­ta­nju po­ten­ci­jal­ne po­sti­zbor­ne ko­a­li­ci­je.
Ka­ko nam je re­če­no, na da­na­šnjoj sjed­ni­ci bi­će pod­ni­jet iz­vje­štaj Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je (OIK) o ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma za iz­bor od­bo­r­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu.
Pr­vo­bit­no je pla­ni­ra­no da na sjed­ni­ci bu­de iza­bran pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne, ali, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je „Dan”, da­nas se to, po svoj pri­li­ci, ne­će de­si­ti. Na tu funk­ci­ju, ko­ju je u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne oba­vljao Hu­se­in Kur­ta­gić, tre­ba­lo je da bu­de po­sta­vljen Ce­na Ka­je­vić, ko­ji je u pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne bio na če­lu od­bor­nič­kog klu­ba Bo­šnjač­ke stran­ke. Ipak, pre­ma tvrd­nja­ma iz vr­ha OO BS-a, da­nas naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će bi­ti iza­bran pred­sjed­nik SO jer na par­tij­skim or­ga­ni­ma ni­je po­stig­nut do­go­vor o to­me.
– Za­ka­za­na sjed­ni­ca će naj­vje­ro­vat­ni­je bi­ti od­lo­že­na jer još ni­je „zre­lo’’ da bu­de iza­bran pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne. Kan­di­dat ko­jeg po­mi­nje­te, a ko­ji je pla­ni­ran da vo­di lo­kal­ni par­la­ment, po na­šim sa­zna­nji­ma, od­u­stao je od kan­di­da­tu­re – sa­op­šte­no je „Da­nu’’ iz OO BS-a.
Nkon iz­bo­ra odr­ža­nih 27. ma­ja, Bo­šnjač­ka stran­ka je sa 19 man­da­ta osvo­ji­la ve­ći­nu u lo­kal­nom par­la­men­tu i mo­že sa­ma da for­mi­ra vlast. Pri­tom je DPS-u pri­pa­lo de­set od­bor­nič­kih mje­sta, So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma če­ti­ri, a SDP-u jed­no.
U gra­du na Ibru po­sled­njih da­na se naj­vi­še pri­ča o to­me ko će bi­ti po­sta­vljen za no­vog gra­do­na­čel­ni­ka. U Bo­šnjač­koj stran­ci po­sto­ji ne­ko­li­ko stru­ja ko­je ima­ju svo­je fa­vo­ri­te za tu funk­ci­ju. Dok Ra­fet Hu­so­vić, pred­sjed­nik BS-a, da­je pred­nost ak­tu­el­nom pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Eju­pu Nur­ko­vi­ću, nje­go­ve par­tij­ske ko­le­ge i sa­bor­ci po­ku­ša­va­ju da u pr­vi plan sta­ve Rah­ma­na Hu­so­vi­ća, pred­sjed­ni­ka OO BS-a. In­te­re­so­va­nje za tu funk­ci­ju po­ka­zu­ju i pri­sta­li­ce Ame­ra Ha­li­lo­vi­ća, sa­vjet­ni­ka biv­šeg cr­no­gor­skog pred­sjed­ni­ka Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća. Ta­ko­đe, na spi­sku po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta su i Er­vin Ibra­hi­mo­vić, po­sla­nik u cr­no­gor­skom par­la­men­tu, i Mir­sad Nur­ko­vić, sa­vjet­nik pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća, kao i Sa­fet Ka­lač, di­rek­tor Cr­no­gor­ske že­lje­zni­ce.
Broj­ne pri­sta­li­ce Bo­šnjač­ke stran­ke su iz­ra­zi­le ne­za­do­volj­stvo zbog na­ja­ve pred­sjed­ni­ka stran­ke Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća da će for­mi­ra­ti sa­vez sa DPS-om i SD, či­ji je BS part­ner u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji na dr­žav­nom ni­vou. Ne­za­do­volj­stvo me­đu broj­nim pri­sta­li­ca­ma BS-a vla­da i zbog po­dr­ške ko­ju Ra­fet Hu­so­vić pru­ža Nur­ko­vi­ću da i u na­red­nom man­da­tu bu­de na če­lu ro­žaj­ske op­šti­ne.
Na­i­me, Nur­ko­vi­ću se pri­pi­su­je da je to­kom če­tvo­ro­go­di­šnjeg man­da­ta op­šti­nu do­veo do ru­ba pro­pa­sti. Za­mje­ra mu se da je obez­bi­je­dio funk­ci­je u Op­šti­ni za čla­no­ve svo­je uže i ši­re po­ro­di­ce, a spe­ku­li­še se da je za nje­go­vog man­da­ta u lo­kal­noj upra­vi i nje­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma po­sao na­šlo pre­ko 450 oso­ba. Isto­vre­me­no broj ne­za­po­sle­nih je po­ras­tao na oko 3.500, dok oko 1.350 po­ro­di­ca ko­ri­sti je­dan od vi­do­va so­ci­jal­ne po­mo­ći. Ta­ko­đe, za vri­je­me man­da­ta Eju­pa Nur­ko­vi­ća, iz Ro­ža­ja se, po ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, ise­li­lo bli­zu 5.000 gra­đa­na, ko­ji su zbog si­ro­ma­štva i ne­mo­guć­no­sti za­po­sle­nja oti­šli u za­pad­ne ze­mlje ili na jug Cr­ne Go­re.
BS ni­je is­pu­nio obe­ća­nja da će otvo­ri­ti rad­na mje­sta u re­al­nom sek­to­ru, a, umje­sto na­ja­vlji­va­nih na sto­ti­ne no­vih rad­nih mje­sta u pri­vre­di, za­po­sli­li su oko tri­de­se­tak rad­ni­ka. Ni od na­ja­vlji­va­nog bu­ma u dr­vo­pre­ra­di ni­je bi­lo ni­šta, pa je u tom sek­to­ru, kao i pri­je do­la­ska na vlast BS-a, po­sao za­dr­ža­lo ne­što vi­še od 200 rad­ni­ka.
Da je sta­nje u op­štin­skom bu­dže­tu ha­o­tič­no po­ka­zu­ju i po­da­tak da Op­šti­na za­po­sle­ni­ma du­gu­je se­dam za­ra­da, dok je ra­čun Op­šti­ne kon­stant­no u blo­ka­di zbog broj­nih sud­skih pre­su­da u ko­rist biv­ših po­vje­ri­la­ca i sa­da­šnjih iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­ji­ma se ne pla­ća­ju po­tra­ži­va­nja. Iako su iz BS-a po do­la­sku na vlast na­ja­vlji­va­li da će za­po­če­ti ra­do­ve na iz­grad­nji grad­skog ko­lek­to­ra i grad­ske to­pla­ne, otvo­ri­ti fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju sto­li­ca, po­kre­nu­ti fa­bri­ku vo­de, uve­sti pri­plod­ne ju­ni­ce iz Tur­ske i ri­je­ši­ti pi­ta­nje grad­ske de­po­ni­je, ti pro­jek­ti su osta­li sa­mo na pa­pi­ru. S dru­ge stra­ne, pre­ma broj­nim tvrd­nja­ma, dug lo­kal­ne upr­ve je po­ras­tao na čak 15.000.000 eura. V.Ra.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"