Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-09 NADLEŽNI NE REAGUJU ZBOG PRISUSTVA POLICIJSKIH FUNKCIONERA NA PARTIJSKIM SKUPOVIMA VLADAJUĆE VEĆINE
Čuvaju DPS umjesto građane
Sadik Šabanović i Alen Kočan na skupu lidera DPS-a Čuvaju DPS umjesto građane Zakon o unutrašnjim poslovima i Kodeks policijske etike zabranjuju policijskim službenicima da prisustvuju bilo kakvim okupljanjima političkih partija Na posljednjim predsjedničkim izborima kampanju šefa DPS-a Mila Đukanovića podržali načelnik rožajske policije Sadik Šabanović i komandir policije u Petnjici Alen Kočan
Is­tak­nu­ti funk­ci­o­ne­ri po­li­ci­je već go­di­na­ma pri­su­stvu­ju sku­po­vi­ma vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, a da nad­le­žni to pre­ćut­ku­ju, i ti po­li­cij­ski funk­ci­o­ne­ri ne od­go­va­ra­ju ni di­sci­plin­ski ni kri­vič­no. Naj­no­vi­ji pri­mje­ri vi­đe­ni su na iz­bo­ri­ma za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re u apri­lu ove go­di­ne, ka­da su pred­iz­bor­nu kam­pa­nju li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­dr­ža­li na­čel­nik ro­žaj­ske po­li­ci­je Sa­dik Ša­ba­no­vić i ko­man­dir po­li­ci­je u Pet­nji­ci Alen Ko­čan. Da su njih dvo­ji­ca bi­li na sku­pu Đu­ka­no­vi­ća u okvi­ru nje­go­ve kam­pa­nje za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, po­tvr­đu­je fo­to­g­ra­fi­ja ko­ju ob­ja­vlju­je „Dan”.
Pro­blem je po­seb­no po­stao vi­dljiv ka­da je na ra­ni­jim iz­bo­ri­ma u Moj­kov­cu ta­da­šnji di­rek­tor po­li­ci­je Ve­se­lin Ve­ljo­vić sni­mljen u šta­bu DPS-a. Ve­ljo­vić je i ka­sni­je na­sta­vio da se par­tij­ski an­ga­žu­je, pa je sa po­zi­ci­je sa­vjet­ni­ka še­fa dr­ža­ve pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u kam­pu po­li­ci­je na Zla­ti­ci oku­pio po­li­caj­ce da po­dr­že kam­pa­nju DPS-a za moj­ko­vač­ke iz­bo­re.
Još 2012. go­di­ne ob­ja­vlje­no je da je ta­da­šnji ko­man­dir eks­po­zi­tu­re Gra­nič­ne po­li­ci­je na Aero­dro­mu Ti­vat Zo­ran Sta­no­vić kao po­li­cij­ski slu­žbe­nik pri­su­stvo­vao za­vr­šnoj kon­ven­ci­ji DPS-a u tom gra­du. Ta­da je utvr­đe­no da je iz pr­vih re­do­va po­dr­šku pru­ža­la i slu­žbe­ni­ca Upra­ve po­li­ci­je u Tiv­tu Oli­ve­ra Smo­lo­vić.
Je­dan od naj­va­žnijh de­ta­lja je što su u iz­bor­noj kam­pa­nji De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta za iz­bo­re pro­šle go­di­ne u Moj­kov­cu ak­tiv­no uklju­če­ni i po­je­di­ni pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i Voj­ske Cr­ne Go­re. Pre­ma fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je su ta­da ob­ja­vlje­ne na dru­štve­nim mre­ža­ma, vi­di se da je pri­pad­nik Voj­ske Cr­ne Go­re Jan­ko Fu­štić uče­stvo­vao u agi­to­va­nju za DPS, no­se­ći ma­ji­cu sa pred­iz­bo­r­nim slo­ga­nom te stran­ke za iz­bo­re u Moj­kov­cu. Mo­že se vi­dje­ti i da je slu­žbe­nik MUP-a Mar­ko Fu­štić bio je­dan od „naj­ve­se­li­jih“ na za­ba­vi mla­dih DPS-a u Moj­kov­cu.
I u mar­tu ove go­di­ne obje­lo­da­nje­no je da je slu­žbe­nik cr­no­gor­ske po­li­ci­je Se­mir Še­ho­vić pri­su­stvo­vao sa­stan­ku glav­nog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SD), ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra DPS-a, ko­jim je zva­nič­no po­če­la pred­iz­bor­na kam­pa­nja u tom gra­du.
Kon­kret­no, Za­kon o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma i Ko­deks po­li­cij­ske eti­ke za­bra­nju­ju po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma da pri­su­stvu­ju bi­lo ka­kvim oku­plja­nji­ma po­li­tič­kih par­ti­ja. Za­kon o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma u čla­nu 94 sa­dr­ži od­red­bu da po­li­cij­ski slu­žbe­nik ne smi­je bi­ti član po­li­tič­ke stran­ke, po­li­tič­ki dje­lo­va­ti, ni­ti se kan­di­do­va­ti na dr­žav­nim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Po­li­cij­ski slu­žbe­nik, ka­ko se na­vo­di, ne smi­je ni u slu­žbe­noj uni­for­mi pri­su­stvo­va­ti stra­nač­kim i dru­gim po­li­tič­kim sku­po­vi­ma, osim ako je na tim sku­po­vi­ma pri­su­tan ra­di oba­vlja­nja slu­žbe­nih za­da­ta­ka.
I u slu­ča­ju pri­pad­ni­ka voj­ske ra­di se o ne­za­ko­ni­tom po­stu­pa­nju, jer Za­kon o Voj­sci Cr­ne Go­re iz­ri­či­to za­bra­nju­je bi­lo ka­kvo po­li­tič­ko dje­lo­va­nje nje­nih pri­pad­ni­ka. Na­i­me, Za­kon o Voj­sci Cr­ne Go­re u čla­nu 18 pro­pi­su­je po­li­tič­ku ne­u­tral­nost i ne­pri­stra­snost. Pre­ci­zi­ra­no je da li­ce u slu­žbi u Voj­sci vr­ši slu­žbu po­li­tič­ki ne­u­tral­no i ne­pri­stra­sno, u skla­du sa jav­nim in­te­re­som. Ta­ko­đe, li­ce u slu­žbi u Voj­sci du­žno je da se uz­dr­ža­va od jav­nog is­po­lja­va­nja svo­jih po­li­tič­kih uvje­re­nja, i ne mo­že bi­ti član po­li­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je.
Iz­bo­ri na dr­žav­nom i op­štin­skom ni­vou već de­ce­ni­ja­ma pro­ti­ču u svje­tlu broj­nih zlo­u­po­tre­ba. Pri­mje­ri su vr­lo če­sti, a či­ni se da sa­da je­di­no što opo­zi­ci­ja ima na ras­po­la­ga­nju je­su kri­vič­ne pri­ja­ve i žal­be Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, ma­da tu­ži­la­štvo i ta agen­ci­ja ri­jet­ko ka­da ade­kvat­no re­a­gu­ju. M.V.


Ak­ti­van bio i Vuk­sa­no­vić

Po­sto­je pri­mje­ri i ka­da se po­li­cij­ski čel­ni­ci di­rekt­no an­ga­žu­ju u kam­pa­nji DPS-a. Je­dan ta­kav pri­mjer dao je ni­ko dru­gi do ne­ka­da­šnji di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Bo­ži­dar Vuk­sa­no­vić. On je, ka­ko se vje­ru­je, dok je bio di­rek­tor ZIKS-a vo­dio 2008. go­di­ne kam­pa­nju za lo­kal­ne iz­bo­re u Ko­to­ru. Naj­ve­ći broj pri­go­vo­ra na re­gu­lar­nost tih iz­bo­ra od­no­sio se na gla­sa­nje u za­tvo­ru u Spu­žu, bez pri­su­stva opo­zi­ci­o­nih i pred­stav­ni­ka ovla­šće­nog po­sma­tra­ča, a ti gla­so­vi su zbog ma­lih raz­li­ka u bro­ju osvo­je­nih gla­so­va uti­ca­li da DPS od­ne­se po­bje­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"