Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-10 OPET NIJE BILO KVORUMA ZA SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BUDVA
Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula
Sa jedne od sjednica SO Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula Razgovarao sam sa predstavnicima Crnogorske i očekujem od njih da sjednemo i da u direktnom razgovoru nađemo rješenje - kazao Đorđe Vujović
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić ka­zao je da će upu­ti­ti pred­log ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma za skra­će­nje man­da­ta ak­tu­el­nom sa­zi­vu lo­kal­ne skup­šti­ne, jer je to je­dan od na­či­na da bu­de ri­je­še­na po­li­tič­ka kri­za u gra­du. On je to re­kao na­kon što je pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne (SO) Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić od­lo­žio skup­štin­sko za­sje­da­nje na za­htjev pred­stav­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta. Vu­jo­vić je sjed­ni­cu od­lo­žio obra­zla­žu­ći to tvrd­nja­ma da mu je cilj da se po­li­tič­koj gru­pa­ci­ji ko­ja je na vla­sti da pro­sto­ra i vre­me­na da iz­na­đu rje­še­nje za iz­la­zak iz kri­ze.
Kra­po­vić je na­gla­sio da ne­će do­zvo­li­ti uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve, te da su pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri sva­ka­ko bo­lje rje­še­nje.
S dru­ge stra­ne, Vu­jo­vić je is­ta­kao da je u kon­tak­tu sa svim od­bor­ni­ci­ma, te da do po­sljed­njeg mo­men­ta ni­je znao ho­će li da­nas bi­ti kvo­ru­ma.
‒ Moj cilj je da se da po­li­tič­koj gru­pa­ci­ji ko­ja je na vla­sti pro­sto­ra i vre­me­na da iz­na­đu rje­še­nje za iz­la­zak iz kri­ze. Raz­go­va­rao sam sa pred­stav­ni­ci­ma Cr­no­gor­ske i oče­ku­jem od njih da sjed­ne­mo i da u di­rekt­nom raz­go­vo­ru sa nji­ma, ka­ko je i pred­sjed­nik Dra­gan Kra­po­vić re­kao, na­đe­mo rje­še­nje. Raz­go­va­ra­ću i sa ne­za­vi­snim od­bor­ni­kom Ste­va­nom Dža­ko­vi­ćem – ka­že Vu­jo­vić.
On je sa­op­štio i da su iz­bo­ri po­sled­nja op­ci­ja za De­mo­krat­ski front i nje­ga. Do kri­ze je do­šlo jer Dža­ko­vić, či­ji je glas omo­gu­ćio ve­ći­nu sa­da­šnjoj vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji u Bu­dvi, ne do­la­zi na sjed­ni­ce i tra­ži smje­nu Kra­po­vi­ća. Po­što sjed­ni­ce SO ni­je­su odr­ža­va­ne šest mje­se­ci, Vla­da je po­sla­la upo­zo­re­nje i na­ja­vi­la mo­guć­nost uvo­đe­nja pri­nud­ne upra­ve. To upo­zo­re­nje je po­sta­lo zva­nič­no 6. ju­la i dat je rok od 15 da­na da se na­đe rje­še­nje, ili će Vla­da da uve­de pri­nud­nu upra­vu. To zna­či da rok do ka­da se mo­ra na­ći rje­še­nje is­ti­če 21.ju­la.
Ogla­sio se i Dža­ko­vić, tvr­de­ći da ka­ko bi se spri­je­či­lo uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve u Bu­dvi i is­po­što­vao do­go­vor o ko­a­li­ci­ji pred­la­že da se pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić obra­ti cr­no­gor­skoj jav­no­sti i sa­op­šti da li pod iz­mje­na­ma iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, u ci­lju stva­ra­nja uslo­va za pr­ve fer iz­bo­re u Cr­noj Go­ri, pod­ra­zu­mi­je­va oba­ve­zno uvo­đe­nje otvo­re­nih li­sta. On je na­veo da je upu­tio pred­log De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri za rje­še­nje kri­ze vla­sti u Bu­dvi.
‒ Ne­po­sred­ni di­rekt­ni iz­bor od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka dr­ža­vlja­ni­ma Cr­ne Go­re sli­je­di na osno­vu Usta­va Cr­ne Go­re. U slu­ča­ju da su De­mo­kra­te sa­gla­sne da bez ne­po­sred­nih iz­bo­ra – otvo­re­nih iz­bo­r­nih li­sta, ne­ma fer iz­bo­ra i da iz­mje­ne iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva mo­ra­ju omo­gu­ći­ti, naj­zad, da se is­po­štu­je Ustav i omo­gu­ći bi­ra­či­ma u Cr­noj Go­ri da ne­po­sred­no di­rekt­no, po ime­nu i pre­zi­me­nu bi­ra­ju kan­di­da­te sa iz­bor­nih li­sta, i to jav­no sa­op­šti Be­čić, kri­za vla­sti što se ti­če mog pri­su­stva sjed­ni­ca­ma Skup­šti­ne je ri­je­še­na ‒ is­ta­kao je Dža­ko­vić.
On sma­tra da za­to što De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) u svom pro­gra­mu ne­ma od­red­ni­cu da se za­la­že za ne­po­sred­ne iz­bo­re, a da je klub po­sla­ni­ka DPS gla­sao pro­tiv pred­lo­ga po­sla­ni­ka Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća za iz­mje­nu Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka uvo­đe­njem otvo­re­nih li­sta i in­di­vi­du­al­ne kan­di­da­tu­re, na po­sled­njoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, kao i zbog či­nje­ni­ce da se od­bor DPS Bu­dve još ni­je jav­no ogra­dio od nji­ho­vih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su pri­zna­li da su uče­stvo­va­li u or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu, DPS još ne shva­ta zna­čaj ne­po­sred­ne de­mo­kra­ti­je za raz­voj dru­štva. Re­kao je da DPS ne že­li da mi­je­nja iz­bor­ni za­kon, ko­jim se, ka­ko tvr­di Dža­ko­vić, pot­kra­da iz­bor­na vo­lja dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re, a gra­đa­ni dr­že u rop­stvu.M.V.


Kon­kret­no upo­zo­re­nje

Od­lu­ka o upo­zo­re­nju cr­no­gor­ske Vla­de Skup­šti­ni op­šti­ne Bu­dva ob­ja­vlje­na je u Slu­žbe­nom li­stu 6. ju­la i ta­da je stu­pi­la na sna­gu, sa­op­šti­lo je Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve. U re­a­go­va­nju su na­ve­li da ču­di iz­ja­va pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva o neo­ba­vi­je­šte­no­sti o od­lu­ci Vla­de.
– U ci­lju ostva­ri­va­nja pra­va gra­đa­na na lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu i obez­bje­đi­va­nja ostva­ri­va­nja funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Op­šti­ni Bu­dva, Vla­da je 6. ju­la do­ni­je­la od­lu­ku o upo­zo­re­nju Skup­šti­ni op­šti­ne Bu­dva da u ro­ku od 15 da­na od ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke u Slu­žbe­nom li­stu odr­ži sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne ra­di za­kon­skih oba­ve­za – uka­zu­je se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"