Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-10 UPRAVNI SUD PO TUŽBI MANS-A OBORIO ODLUKU AGENCIJE ZA LIČNE PODATKE
Partije moraju da objavljuju račune
Lideri vladajuće koalicije više neće moći da kriju stranačke račune Partije moraju da objavljuju račune Presudu da Zakon o slobodnom pristupu informacijama važi i za parlamentarne partije sud je donio nakon što su predstavnici MANS-a pokrenuli postupak zbog nejasnih i kontradiktornih odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka
Uprav­ni sud Cr­ne Go­re do­nio je pre­su­du da Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma (SPI) va­ži i za po­li­tič­ke par­la­men­tar­ne par­ti­je. Ta od­lu­ka usli­je­di­la je na­kon što su pred­stav­ni­ci Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) po­kre­nu­li po­stu­pak pred tim su­dom zbog ne­ja­snih i kon­tra­dik­tor­nih od­lu­ka Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, u kojima su u ne­ko­li­ko svo­jih po­sljed­njih od­lu­ka tvr­di­li da Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma ne va­ži za po­li­tič­ke su­bjek­te.
Uprav­ni sud u obra­zlo­že­nju svo­je pre­su­de je na­veo da su par­la­men­tar­ne par­ti­je ob­ve­zni­ce Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, jer je ri­ječ o prav­nim li­ci­ma či­ji se rad ve­ćim di­je­lom fi­nan­si­ra iz jav­nih pri­ho­da.
Sud je ta­ko po­ni­štio rje­še­nje Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma i uka­zao da je ovaj or­gan u ve­ćem bro­ju po­stu­pa­ka pret­hod­no do­no­sio rje­še­nja ko­ji­ma je na­la­gao po­li­tič­kim par­ti­ja­ma da po­stu­pa­ju po za­htje­vu za pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, pa je ‒ ka­ko je na­ve­de­no u pre­su­di ‒ „ne­ja­sno na osno­vu če­ga je do­šlo do od­stu­pa­nja od do­sa­da­šnje prak­se tog or­ga­na”.
U obra­zlo­že­nju pre­su­de su­da pi­še i da su shod­no čla­nu de­vet Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, su­bjek­ti ko­ji ima­ju svoj­stvo prav­nog li­ca i ko­ji se ve­ćim di­je­lom fi­nan­si­ra­ju iz jav­nih pri­ho­da ‒ po na­la­že­nju ovog su­da ‒ du­žni da po­stu­pa­ju po za­htje­vi­ma za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ji.
‒ Sa­gla­sno va­že­ćim pro­pi­si­ma, po­li­tič­ke par­ti­je sti­ču svoj­stvo prav­nog li­ca upi­som u Re­gi­star po­li­tič­kih par­ti­ja (član šest Za­ko­na o po­li­tič­kim par­ti­ja­ma), a sred­stva za re­do­van rad i iz­bor­nu kam­pa­nju mo­gu sti­ca­ti iz jav­nih i pri­vat­nih iz­vo­ra (član tri Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja) – pi­še u obra­zlo­že­nju pre­su­de.
MANS je po­stu­pak pred Uprav­nim su­dom po­kre­nuo po­što je Agen­ci­ja za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma toj ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji po­če­la da do­sta­vlja rje­še­nja ko­ji­ma par­la­men­tar­ne par­ti­je ni­je­su u oba­ve­zi da po­stu­pa­ju shod­no Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma.
‒ Ta pro­mje­na je usli­je­di­la na­kon što je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) po­kre­nu­lo is­tra­gu o sum­nji­vim do­na­ci­ja­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), a na osno­vu po­da­ta­ka ko­je je MANS do­bio upra­vo po­zi­va­njem na Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma – pi­še u ju­če­ra­šnjem sa­op­šte­nju ko­or­di­na­tor­ke za me­di­je te NVO Sne­ža­ne Baj­če­te.
Ta­ko je u apri­lu ove go­di­ne, iz­me­đu osta­log, ot­kri­ve­no i da u jed­nom od naj­si­ro­ma­šni­jih na­se­lja u Pod­go­ri­ci ‒ Vre­li­ma Rib­nič­kim ‒ ži­ve ve­o­ma imuć­ni sim­pa­ti­ze­ri DPS-a, ko­ji to­kom kam­pa­nje za po­sled­nje par­la­men­tar­ne iz­bo­re ni­su šte­dje­li ka­ko bi po­mo­gli svo­ju par­ti­ju. Za sve­ga ne­ko­li­ko da­na mje­šta­ni Vre­la Rib­nič­kih DPS-u su upla­ti­li naj­ma­nje 30.000 eura. To je ta­da ot­krio Is­tra­ži­vač­ki cen­tar MANS-a. Po­dat­ke o ovim upla­ta­ma do­ka­za­la je fi­nan­sij­ska do­ku­men­ta­ci­ja te vla­da­ju­će po­li­tič­ke par­ti­je, ko­ja je shod­no Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma do­sta­vlje­na ra­ni­je Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra. Po­sljed­njim od­lu­ka­ma ‒ „ne­za­vi­sni or­gan” ‒ Agen­ci­ja za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma u vri­je­me va­že­nja istog za­ko­na, na­glo je iz­mi­je­ni­la prak­su po­stu­pa­nja, bu­du­ći da se u pret­hod­ne 152 od­lu­ke iz­ja­šnja­va­la po­zi­tiv­no o istim za­htje­vi­ma.
‒ Po­me­nu­tim od­lu­ka­ma Agen­ci­ja je na ne­ko vri­je­me omo­gu­ći­la par­ti­ja­ma da od jav­no­sti sa­kri­ju po­dat­ke o svo­jim fi­nan­si­ja­ma. To je po­seb­no va­žno ima­ju­ći u vi­du da se tra­že­ne in­for­ma­ci­je o par­tij­skim fi­nan­si­ja­ma od­no­se na pe­ri­od pred­sjed­nič­ke i kam­pa­nje za lo­kal­ne iz­bo­re. Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma tre­nut­no je je­di­ni prav­ni akt ko­ji na­la­že pu­nu tran­spa­rent­nost par­tij­skih fi­nan­si­ja u Cr­noj Go­ri, pa je iz­u­zi­ma­njem od oba­ve­za ovog za­ko­na, Agen­ci­ja po­ku­ša­la da le­gi­ti­mi­še skri­va­nje po­da­ta­ka, obe­smi­sli cje­lo­ku­pan kon­cept tran­spa­rent­no­sti par­tij­skih fi­nan­si­ja, ali i da otvo­ri ši­rok pro­stor za da­lji raz­voj po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u iz­bor­nim kam­pa­nja­ma – pi­še u sa­op­šte­nju Baj­če­te.Vl.O.


Ne­ma od­go­vor­no­sti za spor­ne do­na­ci­je

Tu­ži­la­štvo je 2012. go­di­ne po­kre­nu­lo po­stu­pak o spor­nim do­na­ci­ja­ma ko­je je oko 2.000 gra­đa­na upla­ti­lo De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta, ali to ni­ka­da ni­je re­zul­ti­ra­lo ne­kim op­tu­žni­ca­ma. Od do­na­ci­ja je 2011. go­di­ne DPS do­bio pre­ko 600.000 eura, ali se tvr­di­lo da je to sa­mo for­mal­no pri­ka­za­no, a da su upla­te sti­za­le sa ma­fi­ja­ških i taj­kun­skih adre­sa. Po­seb­no, jer su u štam­pi po­je­di­ni do­na­to­ri de­man­to­va­li da su upla­ći­va­li bi­lo ka­kav no­vac. Tim po­vo­dom, MANS je pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu, ali ni­ka­da ni­je do­šlo do kon­kret­ne re­ak­ci­je dr­žav­nog tu­ži­la­štva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"