Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-16 FUNKCIONER SDP-A IVAN VUJOVIĆ ZA „DAN” OCIJENIO
Režim nas udaljava od EU
Vujović Režim nas udaljava od EU
Evrop­ska uni­ja ja­sno je sa­op­šti­la u po­sled­njem iz­vje­šta­ju ka­kav je njen stav o ta­ko­zva­nim „na­po­ri­ma” vla­sti da una­pri­je­di iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo i uku­pan am­bi­jent za iz­bo­re, sa­op­štio je za „Dan” funk­ci­o­ner SDP-a Ivan Vu­jo­vić. On je re­kao da je EU na­ve­la da je Skup­šti­na bez od­go­va­ra­ju­ćih jav­nih kon­sul­ta­ci­ja usvo­ji­la set za­ko­na ko­ji sa­mo dje­li­mič­no od­go­va­ra­ju na pre­po­ru­ke Kan­ce­la­ri­je OEBS-a za de­mo­krat­ske in­sti­tu­ci­je i ljud­ska pra­va (ODI­HR). Na­veo je da su ka­za­li i ka­ko je po­treb­no raz­mo­tri­ti i sve­o­bu­hvat­nu re­for­mu iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
– Ta­ko­đe su po­ten­ci­ra­li pro­du­blji­va­nje ne­po­vje­re­nja u iz­bor­ni pro­ces i od­su­stva epi­lo­ga afe­re „Sni­mak”, ko­ja je u no­vim iz­bor­nim ci­klu­si­ma do­bi­la no­ve ele­men­te kroz fi­zič­ke na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­je. SDP je uvi­jek bi­la par­ti­ja ko­ja se za­la­ga­la za kon­struk­tiv­na rje­še­nja kroz di­ja­log jer na­pro­sto ne po­sto­ji dru­gi na­čin. To smo po­ka­za­li ka­da smo 2015. go­di­ne ini­ci­ra­li pro­ces ko­ji je do­veo do pre­la­zne vla­de, to­kom ko­ga smo se ba­vi­li sko­ro iden­tič­nim pi­ta­nji­ma ko­ja sa­da pred­la­žu opo­zi­ci­o­ne ko­le­ge – ka­že Vu­jo­vić.
Na­vo­di da je taj pro­ces imao, pri­je sve­ga opi­plji­ve re­zul­ta­te – do­volj­no je vi­dje­ti sa­mo ko­je smo po­bolj­ša­nje ima­li sa Jav­nim ser­vi­som.
– U me­đu­vre­me­nu je ne­po­vje­re­nje na­ra­slo, ali po­na­vljam da se mo­ra te­ži­ti di­ja­lo­gu ko­ji za­vi­si do­mi­nant­no od vla­sti, ali i zre­lo­sti opo­zi­ci­je, ko­ja će, na­da­mo se, ovo­ga pu­ta u pu­nom ka­pa­ci­te­tu uče­stvo­va­ti u di­ja­lo­gu oko iz­bor­nih uslo­va – tvr­di Vu­jo­vić.
Naš sa­go­vor­nik na­po­mi­nje da je pi­ta­nje me­dij­skih slo­bo­da već pre­po­zna­to u iz­vje­šta­ji­ma EK, a po­seb­no u po­sled­nje vri­je­me u iz­ja­va­ma naj­vi­ših EU zva­nič­ni­ka.
– Cr­na Go­ra se sve vi­še po­mi­nje kao pro­blem u Bri­se­lu, gdje se po­seb­no na­gla­ša­va ve­o­ma lo­še sta­nje u slo­bo­di me­di­ja kao jed­nom od stu­bo­va EU pro­ce­sa, kao i na­za­do­va­nje u vla­da­vi­ni pra­va. Već šest go­di­na pre­go­va­ra­mo sa EU, naj­vi­še od svih dr­ža­va do­sad, a da ni­je­smo ni na po­lo­vi­ni pro­ce­sa. Hr­vat­ska ko­ja je naj­du­že pre­go­va­ra­la te pre­go­vo­re okon­ča­la je za ma­nje od šest go­di­na, a mi ni­je­smo ni na po­lo­vi­ni pro­ce­sa. To je – ka­da se za­gre­be pro­pa­gand­na vla­da­ju­ća re­to­ri­ka – naj­bo­lji pri­kaz gdje se su­štin­ski na­la­zi­mo u in­te­gra­ci­ja­ma – ci­je­ni Vu­jo­vić.
Na­gla­ša­va i da su po­seb­no za­bri­nja­va­ju­će iz­ja­ve vr­ha vla­sti ko­ji­ma se di­rekt­no sa­op­šta­va da Cr­noj Go­ri ne­će dr­ža­ti lek­ci­je ni­ko sa stra­ne.
– Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li je vr­hu vla­sti baš do kra­ja ja­sno što je smi­sao EU pro­ce­sa, da to zna­či da se mi pri­la­go­đa­va­mo EU si­ste­mu, a ne EU na­ma. Vrh vla­sti po­ne­kad za­bo­ra­vlja da smo mi svo­jom vo­ljom iza­bra­li da bu­de­mo dio EU i ci­je­log ovog pro­ce­sa. Čim pot­pu­no oprav­da­no sa EU adre­sa do­bi­je­mo kon­kret­ni­je kri­ti­ke – sa vr­ha vla­sti kre­ću euro­skep­tič­ne iz­ja­ve – sa­op­štio je Vu­jo­vić.
Po nje­go­vom su­du, Uni­ji je ja­sno da se uglav­nom ra­di o za­ro­blje­nim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je slu­že par­ti­ji i za­kon pri­mje­nju­ju sa­mo on­da ka­da par­ti­ji tre­ba za ob­ra­čun unu­tar sop­stve­nih re­do­va ili da se kroz ten­den­ci­o­zno i po­gre­šno tu­ma­če­nje za­ko­na ob­ra­ču­na­va sa kri­ti­ča­ri­ma vla­sti.
– Za­to je u Star­te­gi­ji EK ja­sno re­če­no po pr­vi put „za­ro­blje­na dr­ža­va i pre­pli­ta­nje jav­nog i pri­vat­nog in­te­re­sa” kao i pri­su­stvo kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je na svim ni­vo­i­ma vla­sti. Zbog sve­ga to­ga s ova­kvim po­na­ša­njem i pri­stu­pom ne­ma ula­ska u EU ni­ti se to, uti­sak je, su­štin­ski že­li – već se ra­di o fin­gi­ra­nju i obe­smi­šlja­va­nju pro­ce­sa – za­klju­ču­je Vu­jo­vić.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"