Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-17 DEMOKRATSKI FRONT PRIPREMA NOVU TAKTIKU ZA JESEN
I bojkot u igri ako pritvore lidere
DF najavljuje nove proteste i bojkot parlamenta I bojkot u igri ako pritvore lidere Odluka o daljim koracima još nije donijeta, ali strategija zavisi od razvoja situacije, jer nije nemoguće da će glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ponovo tražiti hapšenje čelnika Fronta
Uko­li­ko tu­ži­la­štvo, uz odo­bre­nje skup­štin­ske ve­ći­ne, kre­ne da hap­si li­de­re De­mo­krat­skog fron­ta, on­da će uz pro­te­ste na je­sen bi­ti po­kre­nut i boj­kot par­la­men­ta. Je­dan od čel­ni­ka DF-a Mi­lan Kne­že­vić re­kao je ju­če da ako se pred­lo­ži Skup­šti­ni ski­da­nje imu­ni­te­ta po­sla­ni­ku Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću, De­mo­krat­ski front će na­vje­ro­vat­ni­je na­pu­sti­ti par­la­ment.
– De­mo­krat­ski fr­tont će, uko­li­ko se za­tra­ži ski­da­nje imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću zbog iz­go­vo­re­ne ri­je­či u Skup­šti­ni, pre­ki­nu­ti sva­ku kon­struk­tiv­nost u par­la­men­tu, od­bi­ti da uče­stvu­je u ra­du bi­lo kog od­bo­ra i naj­vje­ro­vat­ni­je na­pu­sti­ti par­la­ment i iza­ći na pro­te­ste – sa­op­štio je Kne­že­vić ju­če u par­la­men­tu.
On je pod­sje­tio da je Me­do­je­vić pri­je tri sed­mi­ce, ka­da se ras­pra­vlja­lo o ra­du Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta, iz­nio sum­nje o po­ve­za­no­šću glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća sa far­ma­ce­ut­skom ma­fi­jom i ne­za­ko­ni­tim sti­ca­njem imo­vi­ne. 
Kat­nić je ski­da­nje imu­ni­te­ta di­je­lu čel­ni­ka DF-a – An­dri­je Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća – tra­žio i ra­ni­je, a po­tom i još jed­nom čel­ni­ku tog sa­ve­za – Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću. Iz DF-a su ra­ni­je is­ti­ca­li da su go­di­na­ma pod in­sti­tu­ci­o­nal­nim te­ro­rom, i da su na me­ti re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, či­ja je Kat­nić udar­na pe­sni­ca.
Ana­li­ti­čar Bo­ris Ma­rić za „Dan” ka­že da je De­mo­kr­at­ski front iz­gra­dio pre­po­zna­tljiv iz­raz po­li­tič­kog dje­lo­va­nja.
– Kon­cept ra­zno­rod­nih pro­gram­skih osno­va sa do­mi­nant­nim tvr­do po­sta­vlje­nim sta­vom – mi ili on, opo­zi­ci­ja ili vlast, DF ili ni­šta – uz in­si­sti­ra­nje na rje­ša­va­nju srp­skog pi­ta­nja u Cr­noj Go­ri go­di­na­ma funk­ci­o­ni­še i ovaj sa­vez dr­ži na vr­hu opo­zi­ci­o­ne po­nu­de – ocje­nju­je Ma­rić.
On na­vo­di da na­ja­vlje­na no­va–sta­ra po­li­tič­ka ak­ci­ja tre­ba da skre­ne pa­žnju na DF i da po­sta­vi raz­li­ku iz­me­đu njih i dru­gog di­je­la opo­zi­ci­je.
– DF se­be vi­di kao li­de­ra opo­zi­ci­o­nih ak­ci­ja. Do­me­te tek tre­ba vi­dje­ti, po­seb­no u od­no­su na ini­ci­ja­ti­vu sa­ve­za De­mo­kra­te – po­kret URA. Mi­slim da će opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma van DF-a tre­ba­ti do­dat­na ini­ci­ja­tiv­nost, i pre­ci­zan po­li­tič­ki cilj. DF će svo­jom ini­ci­ja­ti­vom ote­ža­va­ti po­zi­ci­je onih su­bje­ka­ta ko­ji se bu­du za­la­ga­li za otva­ra­nje pro­ce­sa pre­go­vo­ra. Na ak­ci­ju DF-a tre­ba gle­da­ti kao na po­li­tič­ki le­gi­tim­nu po­ru­ku da je po­li­ti­ka su­rov za­nat u ko­me do­mi­ni­ra­ju par­ci­jal­ni in­te­re­si. Ta­kav pri­stup je ve­li­ka pre­pre­ka za su­štin­sko ja­ča­nje opo­zi­ci­o­nog iz­ra­za, ali ne­po­gre­šiv me­tod za op­sta­ja­nje na po­li­tič­koj are­ni – uka­zu­je Ma­rić.
De­mo­krat­ski front već jed­nom je po­kre­tao pro­te­ste, i to na je­sen 2015. go­di­ne, ali na­kon ak­ci­je po­li­ci­je 24. ok­to­bra te go­di­ne, oni su pre­ki­nu­ti. Bi­lo ih je i ka­sni­je, ali ni­je­su du­že tra­ja­li.
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić is­ti­če za „Dan” da ako se mo­že su­di­ti po pr­vim re­ak­ci­ja­ma na DF-ovu na­ja­vu no­vih pro­te­sta na je­sen, uz ma­nje ili vi­še oštro in­to­ni­ra­ne pri­mjed­be i obo­stra­na op­tu­ži­va­nja za sa­rad­nju sa re­ži­mom, on­da se mo­že re­ći da osnov­ni pred­u­slov–po­dr­ška ve­ći­ne opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja – za uspjeh i po­zi­ti­van re­zul­tat pro­te­sta te­ško mo­že bi­ti is­pu­njen. Dru­ga­či­je mo­že bi­ti, ka­ko ka­že, ako do­đe do bit­ni­jih po­mje­ra­nja na po­li­tič­koj sce­ni.
– Stran­ke ko­je tre­nut­no ima­ju pri­mat na opo­zi­ci­o­noj stra­ni ima­ju dru­ga­či­ji pri­stup rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze, jav­no­sti po­znat kao „Plan za pre­va­zi­la­že­nje ak­tu­el­nog po­li­tič­kog i in­sti­tu­ci­o­nal­nog sta­nja u Cr­noj Go­ri”. Te­ško se mo­že oče­ki­va­ti da po­dr­že na­ja­vlje­ne pro­te­ste, bar dok se do od­re­đe­ne gra­ni­ce ne is­cr­pe mo­guć­no­sti ad hok skup­štin­skog rad­nog ti­je­la u kom bi se vo­dio di­ja­log o pred­lo­že­nom pla­nu i tra­ži­lo kom­pro­mi­sno rje­še­nje – re­kao je Čo­la­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vom su­du, DF ri­zi­ku­je da, iako ini­ci­ja­tor de­ša­va­nja od pri­je sko­ro tri go­di­ne ko­ja su re­zul­ti­ra­la kon­sti­tu­i­sa­njem Vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja (ali bez uče­šća Fron­ta, ko­ji je imao dru­ga­či­ji kon­cept rje­še­nja) or­ga­ni­zu­ju­ći pro­te­ste ko­je ne bi po­dr­ža­le osta­le opo­zi­ci­o­ne par­ti­je, do­đe u ne­za­vid­nu si­tu­a­ci­ju.
– U sva­kom slu­ča­ju, uko­li­ko sin­hro­ni­zo­va­na ak­ci­ja opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja (a ne bi tre­ba­lo una­pri­jed is­klju­či­va­ti kao ne­mo­guć sce­na­rio po kom bi i pro­te­sti mo­gli bi­ti dio te ak­ci­je) iz­o­sta­ne, on­da se, bez ob­zi­ra na mo­ti­ve, iz­go­vo­re ili raz­lo­ge za­što je to ta­ko, ne mo­že ni sa sta­no­vi­šta ci­lja – pri­pre­me pr­vih ele­men­tar­no fer iz­bo­ra – oče­ki­va­ti kva­li­ta­tiv­ni po­mak – za­klju­čio je Čo­la­ko­vić. M.V.


Kri­za će na­sta­vi­ti da se pro­du­blju­je

Ka­ko je re­kao Čo­la­ko­vić, uko­li­ko se ne pre­va­zi­đe ni­vo me­đu­sob­ne su­rev­nji­vo­sti i op­tu­ži­va­nja, po­je­di­nač­ne ini­ci­ja­ti­ve se u sa­mom za­čet­ku mo­gu osla­bi­ti do mje­re na ko­joj ne­će pred­sta­vlja­ti ve­li­ki pro­blem vla­da­ju­ćoj par­ti­ji, a ni osta­vi­ti uti­sak ozbilj­ne al­ter­na­ti­ve kod sve ve­ćeg bro­ja ap­sti­ne­na­ta.
– Po­li­tič­ka kri­za će na­sta­vi­ti da se pro­du­blju­je, a ko će ima­ti pri­mat u opo­zi­ci­ji te­ško da mo­že bi­ti vi­še od pi­ta­nja dru­go­ra­zred­nog zna­ča­ja – ka­že Čo­la­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"