Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-07-16 ISTRAŽIVANJE „EUROBAROMETAR” POKAZALO DA KABINET DUŠKA MARKOVIĆA NEMA VEĆINSKU PODRŠKU
Polovina građana ne vjeruje Vladi
Polovina građana ne vjeruje Vladi Većina građana nema povjerenja u parlament i političke partije, a nezaposlenost, organizovani kriminal, lošu ekonomsku situaciju i inflaciju smatraju za najveće probleme, pokazalo je istraživanje urađeno za potrebe Evropske komisije
Po­lo­vi­na gra­đa­na ne­ma po­vje­re­nja u Vla­du Cr­ne Go­re, a ne­za­po­sle­nost, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, lo­šu eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju i in­fla­ci­ju sma­tra­ju za naj­ve­će pro­ble­me cr­no­gor­ske dr­ža­ve u ovom tre­nut­ku. To je po­ka­za­lo is­tra­ži­va­nje „Euro­ba­ro­me­tar”, ura­đe­no za po­tre­be Evrop­ske ko­mi­si­je (EK).
Is­tra­ži­va­nje ob­ja­vlje­no na saj­tu EK po­ka­zu­je da po­vje­re­nja u rad Vla­de Cr­ne Go­re ne­ma 48 od­sto is­pi­ta­nih, a ta­ko­đe 48 od­sto njih je sa­op­šti­lo da ima po­vje­re­nja u Vla­du. U isto vri­je­me, če­ti­ri od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na ni­je že­lje­lo da se iz­ja­šnja­va o ra­du Vla­de, ko­ju od no­vem­bra 2016. go­di­ne pred­vo­di za­mje­nik pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Du­ško Mar­ko­vić.
Is­tra­ži­va­nje je oba­vlje­no u mar­tu ove go­di­ne na uzor­ku od ne­što pre­ko 1.000 is­pi­ta­ni­ka, a spro­ve­la ga je agen­ci­ja TNS.
Pre­ma tom do­ku­men­tu, 43 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re ima po­vje­re­nje u rad dr­žav­nog par­la­men­ta, dok 53 od­sto is­pi­ta­nih gra­đa­na ne­ma po­vje­re­nja u rad Skup­šti­ne, na či­jem je če­lu Ivan Bra­jo­vić, čel­nik So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD). Što se ti­če od­go­vo­ra na pi­ta­nje ko­ji su naj­va­žni­ji pro­ble­mi sa ko­ji­ma se dr­ža­va su­o­ča­va u ovom tre­nut­ku, gra­đa­ni na­vo­de kri­mi­nal (23 od­sto), eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju (23 od­sto), in­fla­ci­ju (25 od­sto), a sa­mo če­tri od­sto je oci­je­ni­lo da je to pro­blem vi­so­kih po­re­za. Ne­za­po­sle­nost je, kao dr­žav­ni pro­blem, iz­dvo­ji­lo 56 od­sto is­pi­ta­ni­ka, a 19 od­sto gra­đa­na je uka­za­lo na pro­ble­ma­tič­nu vi­si­nu jav­nog du­ga. Pro­blem kro­va nad gla­vom iz­dvo­ji­lo je pet od­sto sta­nov­ni­ka, dok je dva od­sto kao naj­ve­ći pro­blem iz­dvo­ji­lo te­ro­ri­zam.
Gra­đa­ni su pi­ta­ni i šta njih lič­no naj­vi­še po­ga­đa, ta­ko da je dest od­sto is­pi­ta­nih iz­dvo­ji­lo kri­mi­nal, 24 od­sto eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju i 30 in­fla­ci­ju. In­te­re­sant­no je i da je ne­za­po­sle­nost kao lič­ni pro­blem iz­dvo­ji­lo 32 od­sto is­pi­ta­ni­ka. Ta­ko­đe, 18 od­sto je re­klo da kao naj­ve­ći lič­ni pro­blem sma­traju fi­nan­sij­sko sta­nje u ko­jem se na­la­zi nji­ho­vo do­ma­ćin­stvo.
Na pi­ta­nje da li je član­stvo u EU do­bra stvar, 56 od­sto is­pi­ta­ni­ka iz Cr­ne Go­re na­ve­lo je da je to do­bra stvar, dok 16 od­sto mi­sle su­prot­no. Na isto pi­ta­nje, 29 od­sto is­pi­ta­ni­ka to član­stvo ne sma­tra ni do­brom ni lo­šom stva­ri. Ve­li­ka ve­ći­na cr­no­gor­skih gra­đa­na sma­tra i da bi dr­ža­va ima­la ve­li­ke ko­ri­sti od član­stva u Evrop­skoj uni­ji, što je stav 68 od­sto is­pi­ta­ni­ka. An­ke­ta­re je za­ni­ma­lo i mi­šlje­nje gra­đa­na Cr­ne Go­re o to­me da li dr­ža­va ide u do­brom ili lo­šem prav­cu. Na to pi­ta­nje 49 od­sto gra­đa­na od­go­vo­ri­lo je da dr­ža­va ide u do­brom prav­cu, dok je 40 od­sto is­ka­za­lo stav da Cr­na Go­ra ide u po­gre­šnom prav­cu. Ta­ko­đe, ve­li­ka ve­ći­na cr­no­gor­skih gra­đa­na sma­tra da se Evrop­ska uni­ja, či­ji član bi ze­mlja tre­ba­lo da po­sta­ne u na­red­nom pe­ri­o­du, kre­će u do­brom prav­cu. S dru­ge stra­ne, za­ni­mlji­vo je i ka­ko ve­ći­na gra­đa­na Cr­ne Go­re sma­tra da se Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve (SAD) kre­ću u po­gre­šnom prav­cu.
Dio is­ta­ra­ži­va­nja „Euro­ba­ro­me­tar” po­sve­ćen je i po­vje­re­nju gra­đa­na u in­sti­tu­ci­je i or­ga­ni­za­ci­je. Na pi­ta­nje da li ima­te po­vje­re­nja u po­li­tič­ke par­ti­je, 31 od­sto is­pi­ta­ni­ka je da ima po­vje­re­nja, a 65 od­sto cr­no­gor­skih gra­đa­na da ne­ma po­vje­re­nja u po­li­tič­ke par­ti­je. Što se ti­če cr­no­gor­skog pra­vo­su­đa, 55 od­sto cr­no­gor­skih gra­đa­na je sa­op­šti­lo da vje­ru­je pra­vo­sud­nom si­ste­mu, dok 41 od­sto njih tvr­di da ne vje­ru­je u pra­vo­sud­ni si­stem. Po­vje­re­nje u po­li­ci­ju ima 60 od­sto is­pi­ta­ni­ka, a po­li­ci­ji ne vje­ru­je 36 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re. U Voj­sku Cr­ne Go­re po­vje­re­nje ima 67 od­sto, dok 24 od­sto ne­ma. In­te­re­san­tan je i po­da­tak da 55 od­sto gra­đa­na vje­ru­je jav­noj upra­vi, a 39 od­sto ne vje­ru­je.
Is­tra­ži­va­nje „Euro­ba­ro­me­tar” re­a­li­zu­je se dva­put go­di­šnje, ka­ko bi Evrop­ska ko­mi­si­ja ima­la ja­sni­ju sli­ku o od­no­su jav­nog mnje­nja pre­ma naj­va­žni­jim pi­ta­nji­ma u evrop­skim ze­mlja­ma.
M.V. – Vl.O.


Va­žna ulo­ga u EU

In­te­re­sant­no je da je pri­bli­žno isti broj gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji sma­tra­ju da će glas Cr­ne Go­re u Bri­se­lu, kao čla­ni­ce, bi­ti va­žan i onih ko­ji ocje­nju­ju da glas ne­će bi­ti po­seb­no va­žan. Da će se na cr­no­gor­ski glas u Bri­se­lu ozbilj­no ra­ču­na­ti sma­tra 29 od­sto is­pi­ta­ni­ka, a da ta­ko ne­će bi­ti vje­ru­je 27 od­sto.
Cr­no­gor­ski gra­đa­ni pi­ta­ni su i ko­li­ko su ve­za­ni za svo­ju ma­tič­nu dr­ža­vu. Da su vr­lo ve­za­ni sma­tra 69 od­sto is­pi­ta­ni­ka, 25 od­sto je sa­op­šti­lo da su uglav­nom ve­za­ni, dok če­ti­ri od­sto njih tvr­di da se ne osje­ća­ju po­seb­no ve­za­ni za Cr­nu Go­ru.


Pri­želj­ku­ju slo­bo­du pu­to­va­nja

Pre­ma is­tra­ži­va­nju „Euro­ba­ro­me­tar”, gra­đa­ni Cr­ne Go­re su na pi­ta­nje šta za njih EU lič­no zna­či na­ve­li – mir (22 od­sto), eko­nom­ski pro­spe­ri­tet (25 od­sto), de­mo­kra­ti­ju (18 od­sto), a so­ci­jal­nu jed­na­kost (25 od­sto). Do­bar dio cr­no­gor­skih gra­đa­na, njih 46 od­sto, sa­op­šti­li su da za njih EU zna­či mak­si­mal­nu slo­bo­du pu­to­va­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"