Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-07-17 FIRMA „PETROBART MNE”, ČIJI JE DIREKTOR BIVŠI DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA FINANSIJA NEMANJA PAVLIČIĆ, AKTIVNO UČESTVUJE U GRADNJI AUTOPUTA BAR-BOLJARE
Sa Kinezima dogovarao izgradnju, sad im isporučuje gorivo
Nemanja Pavličić Sa Kinezima dogovarao izgradnju, sad im isporučuje gorivo Pavličić je bio i član Ekspertsko-pregovaračkog tima za autoput, koji je sa kineskom kompanijom CRBC dogovorio izgradnju prioritetne dionice puta Smokovac – Mateševo, a za rad u tom tijelu mjesečno je dobijao 1.000 eura
Firma „Petrobart MNE”, čiji je izvršni direktor bivši državni sekretar Ministarstva finansija i savjetnik u Vladi Nemanja Pavličić, jedna je od glavnih snabdjevača gorivom za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare. Osim što je bio visoki funkcioner u Vladi, Pavličić je bio i član Ekspertsko-pregovaračkog tima za autoput, koji je sa kineskom kompaniom CRBC dogovorio izgradnju prioritetne dionice puta Smokovac – Mateševo.
Pavličić je u izjavi za „Dan” kazao da ne vidi konflikt interesa u tome što je sada direktor firme koja je dobavljač goriva za potrebe gradnje autoputa, jer je, kako ističe, funkciju u Vladi napustio prije izbora firmi koje učestvuju u radovima.
Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija „Petrobart MNE” registrovana je 16. jula 2015, a izgradnja autoputa je počela 11. maja iste godine. Pavličić kaže da su od početka gradnje oni bili angažovani kao isporučioci goriva, a firmi je inače primarna djelatnost posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija.
Da je Pavličić bio intenzivno uključen u sve aktivnosti koje se odnose za pripremu gradnje, svjedoči i podatak koji je objavljen u svim medijima još u februaru 2014. Tada je tadašnji ministar saobraćaja, a sada predsjendik Skupštine Ivan Brajović saopštio da su predstavnici Vlade Crne Gore i kineske kompanije CRBC parafirali ugovor o gradnji, projektovanju i nabavci i ugradnji opreme i materijala autoputa Bar–Boljare, prioritetne dionice Smokovac–Mateševo. Ministar je na vanrednoj konferenciji za medije kazao da su pregovori započeti 10. januara uspješno okončani i podsjetio na dalju proceduru: po završetku pregovora o finansijskom aranžmanu sa Eksim bankom slijedi usvajanje zakona o autoputu, a zatim upućivanje sva tri dokumenta u vladinu i parlamentarnu proceduru.
Pregovarački tim Vlade Crne Gore koji je okončao pregovore činili su, osim Brajovića, i Pavličić koji je tada bio savjetnik potpredsjednika Vlade za evropske integracije Igora Lukšića.
U Ekspertskom timu su bili i Jovanka Babić, pravni ekspert za FIDIC ugovore, Angelina Živković, direktorka Direktorata za državne puteve, Ljubinka Ivanović, sekretarka Pregovaračkog tima, Igor Noveljić, sekretar Ministarstva ekonomije, Zoran Tomić, sekretar Ministarstva turizma i održivog razvoja, Milorad Katnić, donedavni savjetnik predsjednika Vlade, Goran Jovetić, savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, Arijana Nikolić Vučinić, drektorka Direktorata za tržište rada, Milan Lakićević, direktor Poreske uprave, Miodrag Radonjić, direktor Direktorata za trezor, Mladen Ulićević i Duško Lučić, profesori Građevinskog fakulteta u Podgorici, Goran Vujović, doskorašnji direktor Monteputa, Božidar Vujošević, pravnik zaposlen u kompaniji Monteput. Mnogi od članova tima u međuvremenu su prešli na nove funkcije.
Pavličić je funkciju u Vladi napustio 20. novembra 2014, a u njegovom izvještaju o imovini za 2013. navedeno je da je pored savjetničke plate od 636 eura, imao mjesečnu nadoknadu od 1.000 eura za pregovore o autoputu.
Pavličić je juče u izjavi za „Dan” kazao da njegova firma radi isporuke goriva za potrebe autoputa još od početka radova, te da u tome ne vidi ništa sporno jer je on izašao iz komisije za pregovore prije početka izgradnje.
– Naša firma je inače iz Beograda, i ona je počela da radi preko kompanije u Crnoj Gori. Oni su napravili kontakt sa firmama u Crnoj Gori. „Petrobart” je u Beogradu već sarađivao sa Kinezima prilikom realizacije projekta u Srbiji, i ta saradnja je nastavljena ovdje. Ja nisam imao kontakt sa CRBC, već je to firma završila unaprijed, a ja sam se zaposlio u „Petrobartu” jer sam nakon odlaska iz Vlade tražio posao – kazao je Pavličić.
Naveo je da je za „Petrobart” radio i prije angažmana u Vladi, pa se sada samo vratio.
– Nisam ja imao nikakve kontakte sa direktorima, to su drugi ljudi već bili završili i dogovorili prije nego što sam ja došao – kazao je Pavličić.M.S.


Angažovano 99 kompanija, potrošeno 390 miliona

Izgradnja autoputa Bar – Boljare zvanično je počela 11. maja 2015. godine. Izgradnja prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo trajaće četiri godine.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i ovog puta je nastavilo sa starom praksom da ne odgovara na pitanja „Dana”, pa od njih nijesmo dobili odgovore u vezi sa angažmanom „Petrobarta MNE”.
Oni su ranije saopštili da su do januara 2018. izdali 78 saglasnosti za angažovanje podizvođača na realizaciji prioritetne dionice autoputa Bar – Boljare, kojima je obuhvaćeno 99 kompanija, od čega 80 iz Crne Gore. Izvođač radova je obavezan da angažuje podizvođače za projektovanje i izvođenje radova, koji imaju sjedište i registraciju u Crnoj Gori prije 1. januara 2012. godine, u obimu koji ne može biti manji od 30 odsto prihvaćenog iznosa ugovora. Za gradnju autoputa do sada je utrošeno preko 390 miliona eura.


Auto­put iz ni­gdje u ni­šta uda­vio dr­ža­vu

Po­zna­ta svjet­ska no­vin­ska agen­ci­ja „Roj­ters” ob­ja­vi­la je op­ši­ran tekst o iz­grad­nji auto­pu­ta u Cr­noj Go­ri, is­ti­ču­ći da taj pro­je­kat znat­no op­te­re­ću­je cr­no­gor­ske fi­nan­si­je. Ki­ne­ski za­jam za pr­vu fa­zu iz­grad­nje ovog pro­jek­ta, ka­ko se trv­di, iza­zvao je po­rast du­ga Cr­ne Go­re i pri­si­lio Vla­du da po­dig­ne po­re­ze, dje­li­mič­no za­mr­zne pla­te u jav­nom sek­to­ru i uki­ne po­vla­sti­ce za maj­ke sa tro­je ili vi­še dje­ce da sa­ču­va­ju fi­nan­si­je. Pre­ma pi­sa­nju „Roj­ter­sa”, upr­kos tim mje­ra­ma, oče­ku­je se da će se dug Cr­ne Go­re pri­bli­ži­ti 80 od­sto bru­to do­ma­ćeg pro­iz­vo­da (BDP), a Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond na­po­mi­nje da ze­mlja ne mo­že pri­u­šti­ti vi­še du­go­va­nja da bi za­vr­ši­la svoj am­bi­ci­o­zan pro­je­kat.
– Ve­li­ko je pi­ta­nje ka­ko će to do­vr­ši­ti. Nji­hov fi­skal­ni pro­stor se sma­njio. Uda­vi­li su se. I za­sad – ovo je auto­put u ni­gdje – re­kao je za agen­ci­ju evrop­ski zva­nič­nik ko­ji je že­lio da osta­ne ano­ni­man.
Agen­ci­ja „Roj­ters” is­ti­če da su se sum­nje u vri­jed­nost pro­jek­ta auto­pu­ta po­ja­vi­le na­kon dvi­je stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti, spro­ve­de­ne to­kom 2006. i 2012. go­di­ne, ko­je su po­ka­za­le da sve to ni­je eko­nom­ski odr­ži­vo. Agen CIA tvr­di da je vi­dje­la ko­pi­je stu­di­ja, ko­je je pr­vo iz­vr­ši­la fran­cu­ska fir­ma Lu­is Ber­ger za cr­no­gor­sku vla­du, a po­tom ame­rič­ka kom­pa­ni­ja URS za Evrop­sku in­ve­sti­ci­o­nu ban­ku. Na­vo­di se da su obje studi­je na­ve­le za­klju­čak da ne­ma do­volj­no sa­o­bra­ća­ja da bi se oprav­da­la kon­ce­si­ja.
Fran­cu­ska fir­ma je čak uka­za­la da bi Vla­da mo­ra­la da pla­ti 35 do 77 mi­li­o­na eura go­di­šnje u sub­ven­ci­ja­ma ka­ko bi si­stem za­sno­van na ce­sta­ma bio pri­vla­čan za stra­ne in­ve­sti­to­re.
S dru­ge stra­ne, URS je po­gle­dao sva­ki dio auto­pu­ta i za­klju­čio da su sve mo­gu­će kom­bi­na­ci­je eko­nom­ski ne­iz­vo­dlji­ve. Pre­po­ru­ču­je se skrom­ni­ja na­do­grad­nja po­sto­je­ćih pu­te­va.
Is­ti­če se da je MANS, an­ti­ko­rup­cij­ska NVO, tra­ži­la od Vla­de da do­sta­vi po­dat­ke par­la­men­tu ko­ji bi po­dr­žao nji­ho­va za­la­ga­nja pri­je gla­sa­nja o odo­bra­va­nju iz­grad­nje pro­jek­ta auto­pu­ta 2014. go­di­ne, ali je Vla­da to od­bi­la.
– Ne­ma sum­nje da su iz­mi­šlje­ni po­da­ci ko­je mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja ko­ri­sti da bi oprav­da­lo iz­grad­nju auto­pu­ta – re­kao je De­jan Mi­lo­vac, za­mje­nik iz­vr­šnog di­rek­to­ra MANS-a.
Ka­ko na­vo­di agen­ci­ja „Roj­ters”, 809 mi­li­o­na eura Cr­na Go­ra je do­bi­la od Ki­ne­ske iz­vo­zno-uvo­zne ban­ke, i to po­kri­va 85 po­sto tro­ško­va pr­ve di­o­ni­ce pu­ta. Na­vo­di se da kre­di­ti de­no­mi­ra­ni u do­la­ri­ma ima­ju ka­ma­tu od dva od­sto, deve­de­se­to­go­di­šnji ras­po­red ot­pla­te i še­sto­go­di­šnji grejs pe­ri­od – atrak­tiv­ni uslo­vi, ali je glav­ni du­go­roč­ni te­ret, i mu­či ze­mlju u ko­joj ot­pri­li­ke ži­vi 620.000 lju­di.
– Pre­ma uslo­vi­ma ugo­vo­ra, ar­bi­tra­žni sud u Ki­ni bi imao nad­le­žnost u slu­ča­ju bi­lo kog prav­nog spo­ra. CRBC je pre­u­zeo oba­ve­ze da se svi uve­ze­ni gra­đe­vin­ski ma­te­ri­ja­li, opre­ma i dru­ga ro­ba oslo­bo­de ca­ri­ne i po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost. Ki­ne­skim rad­ni­ci­ma da­to je 70 od­sto po­sla – na­vo­di agen­ci­ja.
Is­ti­če se da je oko 3.605 rad­ni­ka an­ga­žo­va­no na iz­grad­nji pr­vog di­je­la auto­pu­ta. Pri­bli­žno, ka­ko uka­zu­ju, dvi­je tre­ći­ne njih su iz CRBC-a, jed­ne od naj­ve­ćih in­že­njer­skih i gra­đe­vin­skih fir­mi u svi­je­tu.
– CRBC oče­ku­je da iz­gra­di bu­du­će dje­lo­ve ovog pro­jek­ta – re­kao je Kang Ši­fei, za­mje­nik pro­jekt­nog me­na­dže­ra te fir­me.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"