Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oluja srama zbog slavljenja „Oluje” * Srbima u Crnoj Gori trebaju novi lideri * Riješena četvrtina predmeta, izrečena samo jedna kazna * Rektor vlasnik nelegalnog stana * U Lisabonu novi temperaturni rekord * Poginulo 20 osoba * Madura htjeli da ubiju dronovima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, KOMESAR ZA PREGOVORE O PRIDRUŽIVANjU EU:
Naizgled politički motivisana otpuštanja rukovodstva RTCG predstavljaju dalje pogoršanje situacije, kao i incidenti fizičkog nasilja nad novinarima. Takve odluke su protiv slobode izražavanja i medija.

Vic Dana :)

Majka prebacuje kćerki:
– Ako sam ti rekla da su svi muškarci isti, ti to ne moraš da provjeravaš baš svakog dana!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-04 SKANDAL: DRI UKAZALA DA SRETEN RADONJIĆ POGREŠNO TUMAČI ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA
Partije doveo u pravnu zabludu, nezakonito potrošeno 1,3 miliona
Radonjić Partije doveo u pravnu zabludu, nezakonito potrošeno 1,3 miliona Iz ASK je strankama sugerisano da mogu da koriste sredstva sa redovnih računa za finansiranje kampanje, iako je to suprotno Zakonu o finansiranju političkih subjekata. Krivicom ASK partije su na kampanju mimo zakona potrošile oko 1,3 miliona eura jer su troškove plaćali novcem sa računa za redovno finansiranje
Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) upo­zo­ri­la je da Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), či­ji je iz­vr­šni di­rek­tor Sre­ten Ra­do­njić, po­gre­šno tu­ma­či od­red­be za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja jer je stran­ka­ma su­ge­ri­sa­no da mo­gu da ko­ri­ste sred­stva sa re­dov­nih ra­ču­na za fi­nan­si­ra­nje iz­bor­ne kam­pa­nje, iako je ta­ko ne­što u su­prot­no­sti sa za­ko­nom. Ti­me je Agencija na če­lu sa Ra­do­nji­ćem do­ve­la u prav­nu za­blu­du par­ti­je ko­je su uče­stvo­va­le na iz­bo­ri­ma, a, pre­ma evi­den­ci­ji tro­ško­va, kri­vi­com ASK po­li­tič­ki su­bjek­ti su na kam­pa­nju mi­mo za­ko­na po­tro­ši­li oko 1,3 mi­li­o­na eura. To je ura­đe­no ta­ko što su tro­ško­vi kam­pa­nje pla­ća­ni nov­cem sa ra­ču­na za re­dov­no fi­nan­si­ra­nje.
La­ko je do­stu­pan pri­kaz pri­ja­vlje­nih sop­stve­nih sred­sta­va ko­je su par­ti­je ko­ri­sti­le u kam­pa­nji za par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2016. go­di­ne. Ta­ko je na osno­vu da­tog mi­šlje­nja Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je par­ti­ja­ma do­zvo­lje­no da ko­ri­ste sred­stva sa re­dov­nih ra­ču­na za fi­nan­si­ra­nje iz­bor­ne kam­pa­nje. Oni taj no­vac po­tom pre­ba­cu­ju na raz­li­či­te na­či­ne. Na pri­mjer, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta no­vac je pre­ba­ci­la pre­ko de­po­zit­nog kre­di­ta, dok je Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra di­rekt­no pre­ba­ci­la no­vac sa re­dov­nog na iz­bor­ni ra­čun.
Ta­kva prak­sa, ko­ju to­le­ri­še ASK, su­štin­ski obe­smi­šlja­va cilj i duh za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja. Sve po­dat­ke o pri­ja­vlje­nim sop­stve­nim sred­stvi­ma par­ti­ja, po­tro­še­nim za kam­pa­nju, mo­gu­će je na­ći na in­ter­net saj­tu MANS-a.
DRI je ne­dav­no utvr­di­la da je je­dan po­li­tič­ki su­bjekt sa iz­bor­nog ra­ču­na pla­ćao tro­ško­ve za re­dov­no po­slo­va­nje par­ti­je, što ni­je u skla­du sa čla­nom 18 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta. Iz­bor­ni ra­čun se otva­ra za pri­ku­plja­nje sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje iz­bor­ne kam­pa­nje i sa nje­ga se vr­ši pla­ća­nje tro­ško­va po ovom osno­vu i taj ra­čun se ne mo­že ko­ri­sti­ti u dru­ge svr­he.
Prak­sa da po­li­tič­ki su­bjek­ti mo­gu da ko­ri­ste sred­stva sa re­dov­nih ra­ču­na za fi­nan­si­ra­nje iz­bor­ne kam­pa­nje naj­vi­še od­go­va­ra naj­ve­ćim par­ti­ja­ma, a po­seb­no De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta. Po zva­nič­nim po­da­ci­ma, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta kroz de­po­zi­tar­ni kre­dit prak­tič­no je se­bi da­la 686.130 eura za po­kri­va­nje tro­ško­va iz­bor­ne kam­pa­nje. Taj no­vac je, iz sop­stve­nih sred­sta­va, ko­ri­šćen za fi­nan­si­ra­nje kam­pa­nje, što je su­prot­no za­ko­nu, ali je ASK ta­kvu prak­su ami­no­vao. Po­da­tak o ovim ci­fra­ma mo­že se na­ći u iz­vje­šta­ju o pri­ho­di­ma i tro­ško­vi­ma DPS-a za iz­bor­nu kam­pa­nju, ko­ji je Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ob­ja­vi­la na svom saj­tu.
U pi­ta­nju su, ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju, po­zaj­mi­ce iz če­ti­ri odvo­je­ne tran­sak­ci­je – od 400.296 eura, 116.772 eura, 150.000 eura i 19.062 eura.
Pre­ma za­ko­nu, sva­ki po­li­tič­ki su­bjekt du­žan je da otvo­ri po­se­ban ži­ro ra­čun, pre­ko ko­ga se vr­še sve upla­te i is­pla­te is­klju­či­vo za po­tre­be kam­pa­nje. Sva­ki po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji uče­stvu­je u iz­bor­noj tr­ci to­kom kam­pa­nje je du­žan da pet­na­e­sto­dnev­no do­sta­vlja Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je iz­vje­štaj o pri­lo­zi­ma ko­je Agen­ci­ja ob­ja­vlju­je na svom zva­nič­nom saj­tu.
Po­li­tič­ki su­bjek­ti su du­žni da sa­či­ne iz­vje­štaj o po­ri­je­klu, vi­si­ni i struk­tu­ri pri­ku­plje­nih i utro­še­nih sred­sta­va iz jav­nih i pri­vat­nih iz­vo­ra za iz­bor­nu kam­pa­nju, da ga pod­ne­su agen­ci­ji sa pra­te­ćom do­ku­men­ta­ci­jom, uklju­ču­ju­ći iz­vo­de sa ra­ču­na, u ro­ku od 30 da­na od da­na odr­ža­va­nja iz­bo­ra. Agen­ci­ja je du­žna da te iz­vje­šta­je ob­ja­vi na svom saj­tu.
M.V.

Za­kon­ske za­bra­ne

Pri­mje­ra ra­di, DRI je ne­dav­no, ana­li­zi­ra­ju­ći po­slo­va­nje po­kre­ta URA, utvr­di­la da je taj su­bjekt uslu­ge me­dij­skog pred­sta­vlja­nja i uslu­ge bren­di­ra­nja iz­lo­ga za pro­šlo­go­di­šnje iz­bo­re na Ce­ti­nju pla­tio 6.802,64 eura i to sa ži­ro ra­ču­na za re­dov­no po­slo­va­nje par­ti­je. To, ka­ko su na­ve­li u DRI, ni­je u skla­du sa čla­nom 18 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja. Ipak, URA je pret­hod­no ima­la su­ge­sti­ju od ASK da je ta­kva is­pla­ta mo­gu­ća, što je re­vi­zo­ru i pre­do­če­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"