Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oluja srama zbog slavljenja „Oluje” * Srbima u Crnoj Gori trebaju novi lideri * Riješena četvrtina predmeta, izrečena samo jedna kazna * Rektor vlasnik nelegalnog stana * U Lisabonu novi temperaturni rekord * Poginulo 20 osoba * Madura htjeli da ubiju dronovima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, KOMESAR ZA PREGOVORE O PRIDRUŽIVANjU EU:
Naizgled politički motivisana otpuštanja rukovodstva RTCG predstavljaju dalje pogoršanje situacije, kao i incidenti fizičkog nasilja nad novinarima. Takve odluke su protiv slobode izražavanja i medija.

Vic Dana :)

Majka prebacuje kćerki:
– Ako sam ti rekla da su svi muškarci isti, ti to ne moraš da provjeravaš baš svakog dana!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-05 BURNA SJEDNICA ODBORA SDP-A U PODGORICI ZBOG LOŠEG IZBORNOG REZULTATA
Rašku odbijena ostavka, konvencija u novembru
Konjević Rašku odbijena ostavka, konvencija u novembru Ostavke su ponudili predsjednik podgoričkog odbora SDP-a Raško Konjević i sekretar tog tijela Jadranka Vojinović, ali većina u odboru nije htjela da ih prihvati. U koordinaciji sa rukovodstvom partije na državnom nivou, donijeta je odluka da bude organizovana izborna konvencija na kojoj će se birati novo rukovodstvo
-Čla­no­vi naj­u­žeg ru­ko­vod­stva pod­go­rič­kog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Cr­ne Go­re po­nu­di­li su ostav­ke, ali ve­ći­na u od­bo­ru to ni­je pri­hva­ti­la. Ipak, na­kon bur­ne sjed­ni­ce pod­go­rič­kog od­bo­ra, na ko­joj je ana­li­zi­ra­na si­tu­a­ci­ja to­kom i na­kon ne­dav­nih lo­kal­nih iz­bo­ra, u ko­or­di­na­ci­ji sa ru­ko­vod­stvom par­ti­je na dr­žav­nom ni­vou do­ni­je­ta je od­lu­ka da bu­de or­ga­ni­zo­va­na iz­bor­na kon­ven­ci­ja na ko­joj će se bi­ra­ti no­vo ru­ko­vod­stvo.
Pre­ma ne­zva­nič­nim, ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, ostav­ke su po­nu­di­li pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra SDP-a Ra­ško Ko­nje­vić i se­kre­tar tog ti­je­la Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić, ali ve­ći­na u tom od­bo­ru ni­je htje­la da ih pri­hva­ti. Za­to će na kon­ven­ci­ji bi­ti iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo i, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ima­ju­ći u vi­du or­ga­ni­za­ci­o­no-teh­nič­ke pri­pre­me, nje­no odr­ža­va­nje tre­ba oče­ki­va­ti po­čet­kom no­vem­bra ove go­di­ne. Na sjed­ni­ci je po­seb­no ana­li­zi­ran iz­bor­ni re­zul­tat jer SDP na ne­dav­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci ni­je pre­šao cen­zus.
Dio čla­no­va od­bo­ra je is­ka­zao ne­za­do­volj­stvo po­sled­njim de­ša­va­nji­ma i is­ta­kli su da čel­ni­ci tre­ba da pod­ne­su ostav­ke.
U Pod­go­ri­ci je 17. de­cem­bra 2015.go­di­ne odr­ža­na kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca od­bo­ra Glav­nog gra­da So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je na ko­joj su ve­ri­fi­ko­va­ni man­da­ti 81 čla­nu i iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo. Ta­da je od­lu­če­no da od­bo­rom SDP-a u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne ru­ko­vo­di Ra­ško Ko­nje­vić, ko­ji je tom pri­li­kom po­ru­čio da je no­vi i sna­žni­ji sa­stav pod­go­rič­kog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je do­kaz i po­ru­ka svi­ma da idej­ne i te­melj­ne vri­jed­no­sti so­ci­jal­de­mo­kra­ti­je ko­je ba­šti­ni SDP oku­plja­ju sve vi­še lju­di u Pod­go­ri­ci. Is­ta­kao je, ta­ko­đe, po­zi­tiv­nu ener­gi­ju mla­dih i kom­pe­ten­ci­ju lju­di sa is­ku­stvom sprem­nih da se za­jed­nič­ki bo­re za oču­va­nje te­melj­nih vri­jed­no­sti cr­no­gor­ske de­mo­kra­ti­je – slo­bo­de, prav­de i so­li­dar­no­sti.
Pret­hod­no je po­čet­kom ju­la 2015.go­di­ne Ko­nje­vić iza­bran za vr­ši­o­ca du­žno­sti pred­sjed­ni­ka od­bo­ra SDP-a Pod­go­ri­ca, a ta­da je kon­stan­to­va­no istu­pa­nje iz član­stva do­ta­da­šnjeg vr­ši­o­ca du­žno­sti pred­sjed­ni­ka Vu­ji­ce La­zo­vi­ća. To se de­si­lo jer je u SDP-u do­šlo do po­dje­le i ka­sni­je je dio funk­ci­o­ne­ra i čla­no­va for­mi­rao par­ti­ju So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re.
Ko­a­li­ci­ja SDP i De­mos – Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća i Mi­o­dra­ga Le­ki­ća – osta­la je is­pod cen­zu­sa na iz­bo­ri­ma ko­ji su 27.ma­ja odr­ža­ni u glav­nom gra­du i ne­će ima­ti svog pred­stav­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne.
Na tim iz­bo­ri­ma, sa­vez SDP-a i De­mo­sa po­nu­dio je li­stu ko­ja ni­je ima­la ime li­de­ra par­ti­je jer su, ka­ko su obra­zlo­ži­li, že­lje­li da da­ju pri­li­ku, na evrop­ski na­čin, da gra­đa­ni zna­ju svo­je li­de­re na lo­kal­nom ni­vou i da za njih gla­sa­ju.
Pred­stav­ni­ci Gra­đan­skog sa­ve­za za pro­mje­ne (SDP – De­mos – Slo­bod­ni gra­đa­ni) pre­da­li su po­čet­kom ma­ja ove go­di­ne Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji li­stu za lo­kal­ne iz­bo­re u Pod­go­ri­ci. No­si­lac te li­ste Ivan Vu­jo­vić re­kao je na­kon pre­da­je od­bo­r­nič­ke li­ste za Pod­go­ri­cu da taj sa­vez kam­pa­nju ba­zi­ra na po­ru­ci da že­li da obez­bi­je­di pro­mje­ne – auten­tič­ne gra­đan­ske, a ne par­tij­ske pro­mje­ne.
So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja Cr­ne Go­re na­sta­la je 1993.go­di­ne uje­di­nje­njem dvi­je ma­nje opo­zi­ci­o­ne po­li­tič­ke stran­ke - So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Cr­ne Go­re i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je re­for­mi­sta. Od 1998.go­di­ne do 2016.go­di­ne SDP je bio dio vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je „Evrop­ska Cr­na Go­ra”.
M.V.

Bi­ra­ju no­vo ru­ko­vod­stvo

Na­kon što je u ko­or­di­na­ci­ji sa ru­ko­vod­stvom par­ti­je na dr­žav­nom ni­vou do­ni­je­ta od­lu­ka da bu­de or­ga­ni­zo­va­na iz­bor­na kon­ven­ci­ja pod­go­rič­kog SDP-a na ko­joj će se bi­ra­ti no­vo ru­ko­vod­stvo, od­lučeno je da se iza­be­re ko­or­di­na­ci­o­ni tim ko­ji će pri­pre­mi­ti nje­no odr­ža­va­nje. Taj tim pred­vo­de Mi­loš Vuk­če­vić i Ivan Vu­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"