Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Srpska kuća da štiti nacionalne, a ne partijske interese * Dvojicu ubili, spremali nove atentate * Letovi česti, kontrole rijetke * Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Tragedija je mogla da bude izbjegnuta * Preminula Areta Frenklin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MARKO MILAČIĆ, ČELNIK PRAVE CRNE GORE :
Da mi je rođeni otac lider neke partije u vlasti ili u opoziciji 15-20 godina, a sve to vrijeme bez rezultata, rekao bih mu: „odmori, pregazilo te je vrijeme.“

Vic Dana :)

- Kako terorista iskazuje ljubav djevojci?
- Oš’ da ti skinem avion s neba!?
Takmiče se Rus, Amerikanac i Bosanac u čijoj se zemlji proizvodi kvalitetnija guma. Rus:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se šine od nje prave.
Amerikanac:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se sidro od nje pravi.
Bosanac:
– Nije to ništa, kod nas je najkvalitetnija.
Amer i Rus:
– ‘Ajde, dokaži.
Bosanac:
– Moj drug Huso skočio sa desetog sprata u gumenim opancima, sve kosti polomio a opancima ništa.
Pita Perica mamu:
– Mama, je l’ ti tata kupio tu haljinu?
– Nije, sine, e, da sam ja čekala tvog tatu, ni tebe ne bih imala.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-15 SKANDALOZNO POSTUPANJE TUŽILAŠTVA POVODOM AFERE „ZALUTALI MEJL”
Prijavu odbacili bez provjere
Brajović Prijavu odbacili bez provjere Cetinjsko tužilaštvo odbacilo je prijavu a da pritom nije ni provjeravalo kompjuter sa koga je stigla sporna poruka, ko ju je uputio i ko je trebalo da je primi
Ce­tinj­sko tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka ko­ji su pra­vi­li spi­sak si­gur­nih gla­sa­ča DPS-a pred april­ske iz­bo­re, što je obje­lo­da­nje­no u afe­ri „Za­lu­ta­li mejl”, a da pri­tom ni­je ni pro­vje­ra­va­lo kom­pju­ter sa ko­ga je sti­gla spor­na po­ru­ka, ko ju je upu­tio i ko je tre­ba­lo da je pri­mi.
Funk­ci­o­ner De­mo­sa Lu­ci­ja Đu­ra­ško­vić ka­za­la je za „Dan” da je tu­ži­lac od­ba­cio kri­vič­nu pri­ja­vu–tu­žbu kao neo­sno­va­nu, iako ni­je spro­veo ade­kvat­nu is­tra­gu ve­za­no za upu­ći­va­nje mej­la i adre­se.
– Iz JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Bu­dve iz­u­ze­li su po­slov­ni kom­pju­ter zbog vje­šta­če­nja, dr­ža­li ga u po­li­ci­ji na Ce­ti­nju mje­sec i po da­na, a da uop­šte ni­je vje­šta­čen. Pi­ta­mo se zbog če­ga je uop­šte pre­u­zi­man i za­dr­ža­van to­li­ko du­go – is­ta­kla je Đu­ra­ško­vi­će­va.
Ona je do­da­la da je De­mos Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci upu­tio pri­tu­žbu na ova­kvo rje­še­nje tu­ži­o­ca Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva na Ce­ti­nju, ali još ni­je­su do­bi­li od­go­vor.
Iz De­mo­sa je 4.apri­la ove go­di­ne, 11 da­na pred odr­ža­va­nje pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, sa­op­šte­no da DPS u su­sret tim iz­bo­ri­ma na­sta­vlja sa afe­rom „Sni­mak”. Oni su ta­da obje­lo­da­ni­li da je na zva­nič­ni mejl JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je, ko­ju vo­di Lu­ci­ja Đu­ra­ško­vić, sti­gao mejl na ime biv­še di­rek­to­ri­ce Bi­lja­ne Bra­jo­vić (DPS), po­slat sa zva­nič­ne adre­se Cen­tra za kon­zer­va­ci­ju i ar­he­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja pri Mi­ni­star­stvu kul­tu­re Cr­ne Go­re. Na mje­sto di­rek­to­ra Cen­tra za kon­zer­va­ci­ju Bra­jo­vi­će­va je ime­no­va­na 2017.go­di­ne od stra­ne Vla­de Cr­ne Go­re.
U spor­nom mej­lu na­la­zi se ta­be­la sa ime­ni­ma za­po­sle­nih u Cen­tru za kon­zer­va­ci­ju i ar­he­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja, sa nji­ho­vim ma­tič­nim bro­je­vi­ma i ozna­ka­ma plus ili mi­nus, uz na­po­me­ne ko je od njih član ili sim­pa­ti­zer dru­ge par­ti­je, ali i in­struk­ci­ju da je sa ne­kim od njih neo­p­hod­no „oba­vi­ti raz­go­vor”. To je sti­glo sa mej­la zva­nič­ne in­sti­tu­ci­je na mejl ko­ji je vje­ro­vat­no po­br­kan sa pri­vat­nim mej­lom Bra­jo­vi­će­ve. De­mos je ta­da na­veo da je Bra­jo­vi­će­va slič­nu, ali ne ova­ko upe­ča­tlji­vu ak­tiv­nost ostva­ri­va­la i u usta­no­vi ko­jom je pret­hod­no ru­ko­vo­di­la. Pre­ci­zi­ra­li su da se ra­di o slu­ča­ju iz 2012.go­di­ne, ka­da je Bra­jo­vi­će­va ta­ko­đe pra­vi­la spi­sak si­gur­nih gla­sa­ča DPS-a u JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Bu­dva.
U do­pi­su ko­ji je De­mos upu­tio Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na­gla­še­no je da tu­ži­la­štvo ni­je utvr­di­lo čak ni to ko je vla­snik IP adre­se sa ko­je je upu­ćen spor­ni mejl, ni­ti je pred­u­ze­lo ne­ku rad­nju ko­ja bi do­ve­la do to­ga da se ot­kri­je je li pri­ja­vlje­na Bra­jo­vi­će­va go­vo­ri­la isti­nu ili ne ka­da je re­kla da je afe­ra mon­ti­ra­na i da ne­ma ni­kvog spi­ska.
Iz De­mo­sa u do­pi­su uka­zu­ju da ce­tinj­sko tu­ži­la­štvo u za­htje­vu su­du da im se od­bo­ri pre­gled ra­ču­na­ra ni­je ni na­ve­lo osnov sum­nje u ve­zi sa kri­vič­nim dje­lom za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, kao ni ko­ji tra­go­vi kri­vič­nog dje­la će se pro­na­ći , ili pred­me­ti ve­za­ni za kri­vič­ni po­stu­pak, ako do­đe do pre­tre­sa ra­ču­na­ra.
– Tu­ži­la­štvo ni­je opi­sa­lo da je pri­mje­nom si­le ili pri­jet­nje na ne­ko­ga pro­tiv­prav­no uti­ca­no da ostva­ru­je ili ne ostva­ru­je pra­vo gla­sa na iz­bo­ri­ma, to jest da po­dr­ži ili ne po­dr­ži ne­kog kan­di­da­ta ili ne­ku li­stu – na­vo­di se u pri­tu­žbi De­mo­sa.
Is­ti­ču da za­htjev ce­tinj­skog tu­ži­la­štva ni­je sa­dr­žao čak ni po­da­tak na ko­je iz­bo­re se od­no­si­lo even­tu­al­no uti­ca­nje na opre­dje­lje­nje bi­ra­ča.
– Za­htjev tu­ži­la­štva ne sa­dr­ži ni po­da­tak ko su pa­siv­ni su­bjek­ti na­ve­de­nog kri­vič­nog dje­la, iako su u ta­be­lar­nom pri­ka­zu tu­ži­o­cu ja­sno pre­zen­to­va­na sva ime­na li­ca na ko­ja se slu­čaj od­no­si, i tu­ži­la­štvo je vr­lo do­bro zna­lo na ko­je se iz­bo­re taj uti­caj od­no­si. Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li je kod po­stu­pa­ju­ćeg tu­ži­o­ca uop­šte po­sto­ja­la vo­lja da, u skla­du sa onim što mu je za­kon­ska oba­ve­za, pre­du­zme mje­re i rad­nje u ci­lju ot­kri­va­nja i go­nje­nja iz­vr­ši­la­ca kri­vič­nih dje­la – pi­še u pri­tu­žbi De­mo­sa. M.V.

Od­bi­li za­htjev za „ka­pu­lja­če”

Ce­tinj­ski sud je pro­lje­tos od­bio za­htjev tu­ži­la­štva da RTCG do­sta­vi sni­mak ko­ji je ta te­le­vi­zi­ja na­pra­vi­la u no­ći odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ri na Ce­ti­nju, na ko­jem se vi­de oso­be sa ka­pu­lja­ča­ma ka­ko iz­la­ze iz zgra­de lo­kal­nog par­la­men­ta.
To­kom uklju­če­nja no­vi­nar­ke iz zgra­de lo­kal­nog par­la­men­ta, u mo­men­tu za­tva­ra­nja bi­ra­li­šta, na snim­ku se iza nje­nih le­đa ja­sno vi­di gru­pa mla­di­ća sa ka­pu­lja­ča­ma na gla­vi ko­ji idu pre­ma glav­nom iz­la­zu iz zgra­de.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"