Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * OEBS da se uključi u izborne reforme * Duže od tri godine rješavaju 4.400 predmeta * Za „Carine“ optužili i Mugošine savjetnike * Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * Austrija na nogama zbog Putina * Probušene čarape
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MOMČILO VUKSANOVIĆ, PREDSJEDNIK SNS-a :
Iz najavljenog djelovanja vlasti može se naslutiti da kroz izmjene zakona slijede napadi na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i eparhije SPC. Međutim, ubijeđen sam da će to biti uzaludan pokušaj.

Vic Dana :)

Moja žena stavila telefon da joj se otključava na prepoznavanje lica. Skinula šminku i sad ga nosi na dekodiranje.

Prva žena na Mjesecu :
- Hjustone, imamo problem!..
- Šta je??
- Nema veze, ništa....
- Šta je problem??
- Ništa!!
- Molim te reci nam šta je problem?!..
- Znaš ti dobro šta je problem!!!!!

Pitaju plavušu koliko ima godina.
- Ma ne znam, to se stalno mijenja!

Kaže plavuša plavuši:
- Počela sam da sumnjam u svog muža, mislim da mi zadnje dijete nije njegovo...

Plavuša se jada prijateljici:
- Ah, trebam se naći s dečkom, ali sam potpuno zaboravila jel u 8:30 ili u 3:80!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-18 ANGELA MERKEL UPOZORILA CRNOGORSKOG PREMIJERA DA TREBA JAČATI VLADAVINU PRAVA
U borbi protiv korupcije ne smije biti zaštićenih
Marković i Merkel U borbi protiv korupcije ne smije biti zaštićenih Ponudili smo svu moguću pomoć kada je riječ o sprovođenju principa vladavine prava i borbe protiv korupcije – rekla je Merkel
Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ka­za­la je da u Cr­noj Go­ri te­ma vla­da­vi­ne pra­va i da­lje igra va­žnu ulo­gu i da se dr­ža­va mo­ra bo­ri­ti pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Ona je to sa­op­šti­la ju­če u Ber­li­nu, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa cr­no­gor­skim pre­mi­je­rom Du­škom Mar­ko­vi­ćem, ko­ji je pr­vi put zva­nič­no po­sje­tio Nje­mač­ku.
– Mi će­mo pru­ža­ti po­moć gdje je to mo­gu­će. Cr­na Go­ra ima ve­li­ku am­bi­ci­ju da bu­de uspje­šna. Nje­mač­ka je za evrop­sku per­spek­ti­vu i tu će­mo po­mo­ći, a ne stvo­ri­ti pre­pre­ke – re­kla je Mer­kel.
Ona je oci­je­ni­la da je Cr­na Go­ra u pre­go­vo­ri­ma sa Evrop­skom uni­jom (EU) po­sti­gla zna­ča­jan ste­pen kon­kre­ti­za­ci­je i da će di­na­mi­ka pri­stu­pa­nja Uni­ji za­vi­sti od sva­ke dr­ža­ve po­je­di­nač­no.
– Ovo je bio raz­go­vor iz­me­đu pri­ja­te­lja. Ja­sna iz­ja­va o evrop­skoj per­spek­ti­vi Cr­ne Go­re i po­tvr­da da tu per­spek­ti­vu ne­ma sa­mo Cr­na Go­ra, ne­go sve ze­mlje za­pad­nog Bal­ka­na –na­ve­la je Mer­kel i do­da­la da to ne za­vi­si od vre­men­skih okvi­ra, ne­go od is­pu­nja­va­nja uslo­va za član­stvo.
Ona sma­tra da po­sto­ji pro­stor za „vi­še nje­mač­kog bi­zni­sa” u Cr­noj Go­ri.
Ka­za­la je da je sa Mar­ko­vi­ćem raz­go­va­ra­la o una­pre­đe­nju bi­la­te­ral­nih eko­nom­skih od­no­sa i da po­sto­ji in­te­res Cr­ne Go­re za ob­no­vlji­ve iz­vo­re ener­gi­je.
– Ba­vi­li smo se i rje­ša­va­nji­ma pi­ta­nja u re­gi­o­nu. Na­ma je va­žno da su za­vr­še­ni svi bi­la­ter­al­ni kon­flik­ti, da bi se mo­gla otvo­ri­ti mo­guć­nost sa­rad­nje u okvi­ru EU po­sli­je to­ga – na­ve­la je Mer­kel.
Sa Mar­ko­vi­ćem je raz­go­va­ra­la i o mi­gra­ci­ji i bo­ljoj za­šti­ti spolj­nih gra­ni­ca.
– Još bli­že će­mo sa­ra­đi­va­ti i po­nu­di­li smo svu mo­gu­ću po­moć ka­da je ri­ječ o spro­vo­đe­nju prin­ci­pa vla­da­vi­ne pra­va i bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je – re­kla je nje­mač­ka kan­ce­lar­ka.
Pre­mi­jer Mar­ko­vić je re­kao da u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je ne­ma za­šti­će­nih. Is­ta­kao je da je po­dr­ška Nje­mač­ke ključ­na za evrop­sku bu­duć­nost re­gi­o­na i da je za­do­vo­ljan pr­vom po­sje­tom toj ze­mlji. On je za­hva­lio Mer­kel na po­zi­vu i po­dr­šci Cr­noj Go­ri na pla­nu ostva­ri­va­nja spolj­no­po­li­tič­kih pri­o­ri­te­ta i evro­in­te­gra­ci­o­nih am­bi­ci­ja.
Mar­ko­vić je ka­zao i da su Cr­na Go­ra i Nje­mač­ka sa­ve­zni­ci u okvi­ru NA­TO-a, ali i part­ne­ri na bi­la­ter­al­nom pla­nu.
– Nje­mač­ka je bi­la uz nas. Ni­je nas sa­mo po­dr­ža­va­la, ne­go i ra­zu­mje­la i po­mo­gla da po­sta­ne­mo čla­ni­ca NA­TO-a i da već šest go­di­na uspje­šno pre­go­va­ra­mo o član­stvu u Evrop­skoj uni­ji (EU) – na­veo je Mar­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, Nje­mač­ka ni­je sa­mo ključ­ni part­ner za Cr­nu Go­ru, ne­go i za ci­je­li re­gi­on za­pad­nog Bal­ka­na.
– Do­bro ra­zu­mi­ju pro­ble­me i po­tre­be na­šeg re­gi­o­na. Ta­ko­đe, Nje­mač­ka vi­di ne­u­pit­nu bu­duć­nost ze­ma­lja kan­di­da­ta i ci­je­log re­gi­o­na u Evro­pi. Raz­go­vor sa Mer­kel je do­dat­no ohra­bre­nje Cr­noj Go­ri na pu­tu ka EU, ali mo­že bi­ti ohra­bre­nje i za ci­je­li re­gi­on. Za­hval­ni smo Nje­mač­koj na po­kre­ta­nju Ber­lin­skog pro­ce­sa, ko­ji je ople­me­nio na­šu evrop­sku vi­zi­ju i per­spek­ti­vu, una­pri­je­dio di­ja­log u re­gi­o­nu i po­mo­gao nam da iz­gra­di­mo ka­pa­ci­te­te i spo­sob­no­sti da sa­mi rje­ša­va­mo otvo­re­na pi­ta­nje, a ne da ih do­no­si­mo na sto na­šim part­ne­ri­ma –ka­zao je Mar­ko­vić.
On je na­veo da je Cr­na Go­ra sprem­na da pri­mje­nju­je i po­štu­je stan­dar­de ka­da je u pi­ta­nju raz­voj de­mo­kra­ti­je i po­li­tič­kog si­ste­ma.
– Sa kan­ce­lar­kom Mer­kel sam raz­go­va­rao o ne­do­sta­ci­ma i sla­bo­sti­ma ko­je se ti­ču bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je. Ja­ča­mo in­sti­tu­ci­je i da­je­mo im do­dat­nu sna­gu da na tom pla­nu ura­de vi­še i da vla­da­vi­na pra­va ne bu­de ogra­ni­če­nje za raz­voj Cr­ne Go­re i nje­nu evrop­sku per­spek­ti­vu – re­kao je Mar­ko­vić.
On je do­dao da je spre­man da za­jed­no sa Vla­dom na­pra­vi do­dat­ne is­ko­ra­ke u tom prav­cu, zbog če­ga je od Mer­kel za­tra­žio i do­bio eks­pert­sku po­dr­šku.
– Vje­ru­jem da će­mo br­zo ima­ti sa­vjet­nič­ku po­zi­ci­ju u ne­kom od re­so­ra ko­ji se ba­ve pi­ta­nji­ma bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – na­veo je Mar­ko­vić.
Pre­mi­jer Cr­ne Go­re i kan­ce­lar­ka Mer­kel su se sa­gla­si­li da na Bal­ka­nu ne smi­je da bu­de pro­mje­na gra­ni­ca.
Vl.O.–M.V.

Da ne pro­đe kao Luk­šić

Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Kne­že­vić ka­zao je ju­če da za­jed­nič­ka iz­ja­va Mar­ko­vi­ća i Mer­kel da ne­ma pro­mje­na gra­ni­ca na Bal­ka­nu pred­sta­vlja kon­ti­nu­i­tet ve­le­i­zdaj­nič­ke po­li­ti­ke cr­no­gor­skog re­ži­ma, ko­ji na sva­ki na­čin po­ku­ša­va da po­mog­ne Ha­ši­mu Ta­či­ju i Ra­mu­šu Ha­ra­di­na­ju u po­zi­ci­o­ni­ra­nju kva­zi­dr­ža­ve Ko­so­vo.
– Iako je sam ne­dav­no pri­znao da je 85 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re pro­tiv pri­zna­nja ko­sov­ske ne­za­vi­sno­sti, u tre­nut­ku kad Sr­bi­ja po­ku­ša­va da za­šti­ti svoj te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet i su­ve­re­ni­tet, Du­ško Mar­ko­vić još jed­nom za­bi­ja nož u le­đa Sr­bi­ji – re­kao je Kne­že­vić.
Is­ta­kao je da Mer­kel od Cr­ne Go­re pra­vi sli­je­po cri­je­vo Evro­pe, u ko­jem će bi­ti smje­šte­ne de­se­ti­ne hi­lja­da mi­gra­na­ta.
–Za jed­no go­di­nu da­na ima­će­mo auto­nom­nu po­kra­ji­nu ISIL-a usred Cr­ne Go­re, sa­mo što ta­da An­ge­la Mer­kel ne­će ima­ti ni­šta pro­tiv pro­mje­ne gra­ni­ca. Ta­ko­đe je za­ni­mlji­vo, a zna­mo da je to bi­la jed­na od te­ma ovog sa­stan­ka, za­što ne­ma za­jed­nič­ke iz­ja­ve o za­pli­je­nje­nih 20 to­na ha­ši­ša pro­na­đe­nog na bro­du ko­ji je is­plo­vio iz Ze­le­ni­ke i ko­ji su sve re­žim­ski po­li­tič­ki kla­no­vi po­ve­za­ni sa kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma u šver­cu ci­ga­re­ta i dro­ge. Ima­ju­ći sve ovo u vi­du, ne ču­de in­for­ma­ci­je ko­je ci­kru­li­šu me­đu di­plo­ma­ta­ma za­pad­nih am­ba­sa­da da je je­dan biv­ši agent CIA, ak­tu­e­lan ovih da­na u me­di­ji­ma, uče­stvo­vao u ak­ci­ji raz­ot­kri­va­nja ove is­po­ru­ke ha­ši­ša ta­ko što je pru­žio neo­p­hod­nu po­moć pri­pad­ni­ci­ma DEA – ka­zao je Kne­že­vić.
Ka­ko je do­dao, bi­lo bi ve­o­ma zna­čaj­no do­bi­ti zva­ni­čan stav Du­ška Mar­ko­vi­ća šta je re­kao kan­ce­lar­ki Mer­kel u ve­zi sa pro­go­nom opo­zi­ci­je i NVO sek­to­ra.
– A da ga ne pod­sje­ćam ka­ko je pro­šao Igor Luk­šić kad se vra­tio od An­ge­le Mer­kel – do­če­ka­li su ga te­le­fon­ski li­stin­zi raz­go­vo­ra sa Dar­kom Ša­ri­ćem – re­kao je Kne­že­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"