Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * OEBS da se uključi u izborne reforme * Duže od tri godine rješavaju 4.400 predmeta * Za „Carine“ optužili i Mugošine savjetnike * Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * Austrija na nogama zbog Putina * Probušene čarape
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MOMČILO VUKSANOVIĆ, PREDSJEDNIK SNS-a :
Iz najavljenog djelovanja vlasti može se naslutiti da kroz izmjene zakona slijede napadi na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i eparhije SPC. Međutim, ubijeđen sam da će to biti uzaludan pokušaj.

Vic Dana :)

Moja žena stavila telefon da joj se otključava na prepoznavanje lica. Skinula šminku i sad ga nosi na dekodiranje.

Prva žena na Mjesecu :
- Hjustone, imamo problem!..
- Šta je??
- Nema veze, ništa....
- Šta je problem??
- Ništa!!
- Molim te reci nam šta je problem?!..
- Znaš ti dobro šta je problem!!!!!

Pitaju plavušu koliko ima godina.
- Ma ne znam, to se stalno mijenja!

Kaže plavuša plavuši:
- Počela sam da sumnjam u svog muža, mislim da mi zadnje dijete nije njegovo...

Plavuša se jada prijateljici:
- Ah, trebam se naći s dečkom, ali sam potpuno zaboravila jel u 8:30 ili u 3:80!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-18 MOMČILO VUKSANOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” ISTAKAO DA JE POLOŽAJ SRBA U CRNOJ GORI SVE GORI
Nećemo dozvoliti gašenje Srpskog savjeta
Vuksanović Nećemo dozvoliti gašenje Srpskog savjeta Iz najavljenog djelovanja vlasti može se naslutiti da kroz izmjene zakona slijede napadi na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i eparhije SPC. Međutim, ubijeđen sam da će to biti uzaludan pokušaj jer je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i u mnogo težim vremenima sačuvala svoju ugled i autoritet – kazao je Vuksanović
Po­lo­žaj srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri iz go­di­ne u go­di­nu mi­je­nja se na­go­re, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” pred­sjed­nik Srp­skog na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta (SNS) Mom­či­lo Vuk­sa­no­vić.
– To je uzro­ko­va­no dr­žav­nim pro­jek­tom asi­mi­la­ci­je srp­skog na­ro­da u na­ci­o­nal­ne Cr­no­gor­ce, ka­ko bi se po­sti­gla nat­po­lo­vič­na ve­ći­na, a či­me bi se, po mi­šlje­nju re­ži­ma, za­o­kru­ži­la ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re, bez ob­zi­ra što se to je­di­no mo­že po­sti­ći fal­si­fi­ko­va­njem isto­rij­skih či­nje­ni­ca o po­sto­ja­no­sti srp­skog na­ro­da na pro­sto­ru Cr­ne Go­re – re­kao je Vuk­sa­no­vić.
On je do­dao da je ta­kav agre­si­van od­nos vla­sti uslo­vio da sve na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri osim srp­ske pri­hva­te ma­njin­ski sta­tus, bez ob­zi­ra na to što zva­nič­ni po­ka­za­te­lji sa dva po­sled­nja po­pi­sa po­ka­zu­ju da ne­ma ve­ćin­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri.
●Ne­dav­no ste bi­li na sa­stan­ku sa pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem. Ka­kvi su Va­ši uti­sci?
– De­le­ga­ci­ja srp­skih na­ci­o­nal­nih or­ga­ni­za­ci­ja i po­li­tič­kih stra­na­ka pri­mlje­na je u Be­o­gra­du na naj­vi­šem ni­vou. Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ivi­ca Da­čić, di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ko Đu­rić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić i šef ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Ivi­ca Ko­jić. To po­ka­zu­je ozbilj­nost od­no­sa naj­vi­ših in­sti­tu­ci­ja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pre­ma pro­ble­mu srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. Naj­vi­še raz­go­vo­ra sa na­ci­o­nal­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma bi­lo je na te­mu otvo­re­nog pi­sma Srp­skog na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta pred­sjed­ni­ku Vu­či­ću, gdje su na­bro­ja­ni naj­o­či­gled­ni­ji pro­ble­mi srp­skog na­ro­da, od­no­sno mo­guć­no­sti za nji­ho­vo rje­ša­va­nje. U raz­go­vo­ru je na­go­vi­je­šte­no da se od Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ne tra­že sred­stva za funk­ci­o­ni­sa­nje na­ci­o­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, jer srp­ski na­rod u Cr­noj Go­ri bu­džet Cr­ne Go­re pu­ni sa mo­žda i vi­še od 30 od­sto i po­sto­ji sa­svim do­volj­no sred­sta­va uko­li­ko bi ih Vla­da i Skup­šti­na Cr­ne Go­re ras­po­dje­lji­va­li na pra­ve­dan i ko­rekt­na na­čin, što tre­nut­no ni­je slu­čaj.
Na­gla­še­no je da je, usled ne­pri­mje­nji­va­nja do­no­se­nih za­ko­na i spo­re ad­mi­ni­stra­ci­je, na­mjer­no do­šli do blo­ka­de fon­da­ci­ja i ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa za oču­va­nje na­ci­o­nal­nog, kul­tur­noj, je­zič­kog i vjer­skog iden­ti­te­ta, či­me su srp­ske orga­ni­za­ci­je, a po­seb­no srp­ski me­di­ji, do­ve­de­ne go­to­vo do ga­še­nja. Ta­ko­đe je na­gla­še­no da srp­ske na­ci­o­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ne že­le po­di­za­nje bi­lo ka­kvih ten­zi­ja iz­me­đu Cr­ne Go­re i Sr­bi­je, ko­je su dr­ža­ve istog na­ro­da, već se od in­sti­tu­ci­ja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je zah­ti­je­va da po­ve­du vi­še ra­ču­na o svo­jim su­na­rod­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri i da za­šti­te nji­hov sta­tus kroz po­zi­tiv­no za­ko­no­dav­stvo i Ustav Cr­ne Go­re. Lič­no sam upo­znao pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća i de­le­ga­ci­ju Re­pu­bli­ke Sr­bi­je da je u ovoj go­di­ni osnov­na ak­tiv­nost Srp­skog na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta stva­ra­nje uslo­va za odr­ža­va­nje dr­žav­nog re­fe­ren­du­ma o po­ni­šte­nju od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re o pri­zna­nju ta­ko­zva­ne dr­ža­ve Ko­so­vo i obi­lje­ža­va­nje sto­go­di­šnji­ce Ve­li­ke pod­go­rič­ke skup­šti­ne srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri, isto­rij­skog do­ga­đa­ja ko­ji je u tom vre­me­nu do­mi­nant­ni srp­ski na­rod u Cr­noj Go­ri do­ži­vlja­vao kao ostva­re­nje vje­kov­nog sna, stva­ra­nja za­jed­nič­ke dr­ža­ve slo­ven­skih na­ro­da, što su u tom vre­me­nu po­dr­ža­va­le sve naj­zna­čaj­ni­je dr­ža­ve Evro­pe i svi­je­ta.
●Je li po­sled­njih go­di­na bi­lo kon­kret­nog na­pret­ka po pi­ta­nju una­pre­đi­va­nja sta­tu­sa Sr­ba u Cr­noj Go­ri?
– Po­lo­žaj srp­skog na­ro­da se iz go­di­ne u go­di­nu mi­je­nja na­go­re. To je uzro­ko­va­no dr­žav­nim pro­jek­tom asi­mi­la­ci­je srp­skog na­ro­da u na­ci­o­nal­ne Cr­no­gor­ce, ka­ko bi se po­sti­gla nat­po­lo­vič­na ve­ći­na, a či­me bi se, po mi­šlje­nju ak­tu­el­nog re­ži­ma, za­o­kru­ži­la ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re, bez ob­zi­ra što se to mo­že po­sti­ći je­di­no fal­si­fi­ko­va­njem isto­rij­skih či­nje­ni­ca o po­sto­ja­no­sti srp­skog na­ro­da na pro­sto­ru Cr­ne Go­re. Ta­kav agre­si­van od­nos ak­tu­el­ne vla­sti uslo­vio je da sve na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri osim srp­ske pri­hva­te ma­njin­ski sta­tus, bez ob­zi­ra na to što zva­nič­ni po­ka­za­te­lji sa dva po­sled­nja po­pi­sa po­ka­zu­ju da ne­ma ve­ćin­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. To je i raz­log agre­siv­nog po­na­ša­nja dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja Cr­ne Go­re, od­no­sno ko­a­li­ci­je na vla­sti pre­ma srp­skom na­ro­du, ko­ja je sna­žno po­dr­ža­na od pred­stav­ni­ka ma­njin­skih za­jed­ni­ca, ko­je su za to na­gra­đe­ne zna­čaj­nim funk­ci­ja­ma u dr­žav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, ka­ko u Skup­šti­ni, ta­ko i u Vla­di i dru­gim va­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma Cr­ne Go­re.
To je i raz­log što su re­la­tiv­no ve­ćin­skom srp­skom na­ro­du u Cr­noj Go­ri u ovom tre­nut­ku nad­re­đe­ni svi ma­njin­ski na­ro­di, bez ob­zi­ra da li u ukup­nom bro­ju sta­nov­ni­štva uče­stvu­ju sa je­dan, tri, pet ili se­dam po­sto, i ko­ji­ma je omo­gu­će­no da u sva­kom po­gle­du ima­ju ve­ći i dru­štve­ni i po­li­tič­ki uti­caj.
●DPS je na­ja­vio ini­ci­ja­ti­vu za iz­mje­nu za­ko­na o ma­njin­skim pra­vi­ma, ko­ja bi mo­gla da vo­di uki­da­nju Srp­skog na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta. Ka­ko to ko­men­ta­ri­še­te?
– Prin­ci­pi­jel­no su­prot­sta­vlja­nje Srp­skog na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta ova­kvom od­no­su ko­a­li­ci­o­ne vla­sti pre­ma srp­skom na­ro­du pro­iz­ve­lo je najavljenu ini­ci­ja­ti­vu DPS-a da iz­mi­je­ni za­kon o ma­njin­skim pra­vi­ma ka­ko bi, even­tu­al­no, do­šlo do uki­da­nja na­še or­ga­ni­za­ci­je. Mo­žda je i to mo­gu­će, ali bi to vje­ro­vat­no bio pre­se­dan da se u ne­vje­ro­vat­no krat­kom ro­ku i tre­ći put mi­je­nja za­kon o ma­njin­skim pra­vi­ma i slo­bo­da­ma, i to uvi­jek na šte­tu srp­skog na­ro­da i u stav­ka­ma ko­je se ti­ču mo­guć­no­sti obez­bje­đi­va­nja sred­sta­va za oču­va­nje iden­ti­te­ta. Va­lja na­po­me­nu­ti da se ovaj za­kon u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re u pr­vom po­ku­ša­ju mi­je­nja dvo­tre­ćin­skom ve­ći­nom, pa je za­di­vlju­ju­ća upor­nost vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, od­no­sno DPS-a, da po sva­ku ci­je­nu one­mo­gu­ći srp­skom na­ro­du u Cr­noj Go­ri oču­va­nje nje­go­vih po­seb­no­sti.
●Ka­ko vi­di­te po­lo­žaj Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, ima­ju­ći u vi­du da je sve če­šće na me­ti dr­žav­nih vla­sti?
– Od ka­da po­sto­je is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja na ovom pro­sto­ru, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva je naj­po­pu­lar­ni­ja in­sti­tu­ci­ja u Cr­noj Go­ri baš za­to što je sto­žer, od­no­sno ču­var pra­ve Cr­ne Go­re i du­hov­nog je­din­stva pra­vo­slav­nog na­ro­da. Kao ta­kva, ona je ne­pre­mo­sti­va bra­na svim in­sti­tu­ci­ja­ma, po­li­tič­kim par­ti­ja­ma i po­je­din­ci­ma ko­ji ra­di par­tij­skih i lič­nih in­te­re­sa že­le, ta­ko­đe pro­mje­nom za­ko­no­dav­stva, da po sva­ku ci­je­nu ugro­ze auto­ri­tet Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve i njen uti­caj na rje­ša­va­nje dr­ža­vo­tvor­nih pi­ta­nja Cr­ne Go­re i pra­vo­slav­nog na­ro­da u njoj. Iz na­ja­vlje­nog dje­lo­va­nja vla­sti mo­že se na­slu­ti­ti da kroz iz­mje­ne za­ko­na sli­je­de na­pa­di na Mi­tro­po­li­ju cr­no­gor­sko-pri­mor­sku i epar­hi­je Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve. Me­đu­tim, ubi­je­đen sam da će to bi­ti uza­lu­dan po­ku­šaj, jer je Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva u Cr­noj Go­ri i u mno­go te­žim vre­me­ni­ma sa­ču­va­la svo­ju ugled i auto­ri­tet.
M.V.

Da nas bu­de vi­še na po­pi­su

●Po­pis sta­nov­ni­štva nas oče­ku­je za dvi­je go­di­ne. Ka­kva su Va­ša oče­ki­va­nja?
– U na­red­ne dvi­je go­di­ne do po­pi­sa sta­nov­ni­štva, od­no­sno i do odr­ža­va­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, oče­ku­jem ostva­ri­va­nje je­din­stve­nog na­stu­pa srp­skog na­ro­da u ci­lju za­šti­te svog na­ci­o­nal­nog, od­no­sno iden­ti­tet­skog sta­tu­sa. U tom smi­slu oče­ku­jem po­dr­šku svih po­li­tič­kih, par­la­men­tar­nih i van­par­la­men­tar­nih par­ti­ja za ko­je do­mi­nant­no gla­sa srp­ski na­rod, kao i naj­ve­ćeg bro­ja na­ci­o­nal­nih i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja,ko­je se kroz raz­ne vi­do­ve ak­tiv­no­sti za­la­žu za rav­no­prav­nost srp­skog na­ro­da sa dru­gim na­ci­o­nal­nim za­jed­ni­ca­ma. To je pri­je­ko po­treb­no ka­ko ne bi do­šlo do sma­nje­nja pro­cen­ta srp­skog na­ro­da u ukup­nom bro­ju sta­nov­ni­štva, što je bio slu­čaj na pro­te­klom po­pi­su, ka­da je za sa­mo osam go­di­na ne­sta­lo vi­še od de­set po­sto Sr­ba, ili vi­še od 20 hi­lja­da gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji su se iz­ja­šnja­va­li da su srp­ske na­ci­o­nal­no­sti.
Uko­li­ko se ovo je­din­stvo po­stig­ne, on­da sam si­gu­ran da će po­pis sta­nov­ni­štva po­ka­za­ti da Sr­ba u Cr­noj Go­ri ima pro­cen­tu­al­no vi­še ne­go što je to bio slu­čaj 2011. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"