Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Optuženom za pranje novca uplatili 748.000 na blokirani račun * Pokušaj režima da dodatno podijeli opoziciju * Za akcije Instituta Rakčević platio 2,8 miliona eura * Ponovili partijsku odluku, ponizili sud * Optuženom za pranje novca uplatili 748.000 na blokirani račun * Da bi inscenirali hemijski napad oteli 44 djece * Počinju razgovori o rješavanju pitanja nestalih
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Sead Šahman, portparol Bošnjačke stranke :
BS-u niko nije poklonio mandate. Autentično zastupanje interesa Bošnjaka dobili smo na poslednjim parlamentarnim izborima 2016. godine.

Vic Dana :)

Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregleda Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Mladi par se mazi na klupici u parku. Ona mu šapuće na uvo:
- Dragi, znaš, imaćemo troje djece
- Kako znaš? - pita on.
- Pa trenutno su kod moje mame!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-08-30 ŠESNAESTINA FINALA KUPA CRNE GORE
Favoriti bez greške
Dvostruki strijelac: Šaleta Kordić Favoriti bez greške
Cr­ve­na sti­je­na – Su­tje­ska 0:7 (0:3)
Sta­di­on: Ko­ma na Zla­ti­ci. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Alek­san­dar Šće­kić (Be­ra­ne). Po­moć­ni­ci: Ni­ko­le­ta Ob­ra­do­vić (Be­ra­ne) i Bo­jan Mi­ljić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Ne­dić u 3, Kor­dić u 42. iz je­da­ne­ster­ca i 60, Za­ka­ria u 23. i 86, Ma­ru­šić u 70. i Ćet­ko­vić u 71. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Mi. Vu­čić (Su­tje­ska).
CR­VE­NA STI­JE­NA: Ra­du­si­no­vić, Ži­žić, Vu­ko­vić, Ra­ič­ko­vić, N. Ra­do­njić, La­ku­šić, Pe­ju­rić, Ga­zi­vo­da (od 34. Po­po­vić), Dra­go­vić, F. Ra­do­njić (od 56. Ari­fi, od 64. Pe­jo­vić), Sti­je­po­vić.
SU­TJE­SKA: Li­či­na, Kor­dić (od 68. Ćet­ko­vić), Ma. Vu­čić, Lon­čar, Ne­dić, Ma­ru­šić, Osma­jić (od 61. Gr­bo­vić), Bu­la­to­vić (od 53. Bu­ba­nja), Vu­ko­vić, Mi. Vu­čić, Za­ka­ria.
Šam­pi­on Cr­ne Go­re i je­dan od fa­vo­ri­ta za osva­ja­nje Ku­pa, eki­pa Su­tje­ske, la­ko je pre­bro­di­la pr­vu pre­pre­ku u naj­ma­sov­ni­jem tak­mi­če­nju. Nik­ši­ća­ni su ju­če na Zla­ti­ci bi­li ubje­dlji­vi pro­tiv tre­će­li­ga­ša iz To­lo­ša, Cr­ve­ne sti­je­ne, a na kra­ju su sla­vi­li sa 7:0.
Već u 3. mi­nu­tu mre­žu Cr­ve­ne sti­je­ne na­čeo je Ne­ma­nja Ne­dić, a do od­la­ska na od­mor Li­bi­jac Za­ka­ria i Ša­le­ta Kor­dić po­bri­nu­li su se za mi­ran na­sta­vak utak­mi­ce. Ipak, u dru­gom po­lu­vre­mu je če­ta Ni­ko­le Ra­ko­je­vi­ća bi­la još ubo­ji­ti­ja. La­ko su Nik­ši­ća­ni još če­ti­ri pu­ta za­tre­sli mre­žu ri­va­la i sla­vi­li ubje­dljiv tri­jumf.D.P.

Ni­je igra­no na Sta­rom aero­dro­mu

Utak­mi­ca iz­me­đu Slo­ge Sta­ri Bar i Iskre ni­je od­i­gra­na. Du­el je bio za­ka­zan na te­re­nu Kam­pa Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re, ali no­mi­nal­ni do­ma­ći­ni ni­su is­pu­ni­li uslo­ve za od­i­gra­va­nje me­ča.
Tač­ni­je, ni­su obez­bi­je­di­li ko­la Hit­ne po­mo­ći, a od 15 fud­ba­le­ra u nji­ho­vom ti­mu sa­mo de­ve­to­ri­ca su bi­li ured­no li­cen­ci­ra­ni.

Bo­kelj – Pe­tro­vac 0:1 (0:0)
Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Mi­raš Ce­ro­vić (Pod­go­ri­ca). Po­moć­ni­ci: Bo­ban Kr­stev (Ce­ti­nje) i Vla­di­slav Ra­de­no­vić (Her­ceg No­vi). Stri­je­lac: Ko­pi­to­vić u 57. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Kor­dić, Šće­kić, Gr­bić (Bo­kelj), Pren­ko­če­vić, Mi­ki­jelj, Ka­je­vić (Pe­tro­vac).
BO­KELj: Po­po­vić, Kli­ko­vac (od 70. Ba­tu­ta), Ba­ni­će­vić, To­do­ro­vić, Bra­u­no­vić, Ma­raš (od 73. Va­so­vić), Kor­dić, Šće­kić, Gr­bić, Ča­vor (od 56. Pe­pić), Iva­no­vić.
PE­TRO­VAC: Po­po­vić, Ka­žić, Vu­ljaj, Ko­pi­to­vić, Ka­je­vić (od 72. Ta­či­ba­na), Ka­le­zić, Me­di­go­vić, To­mić, Mi­ki­jelj, Pren­ko­če­vić (od 46. Mu­ha­re­mo­vić), Vu­či­nić (od 46. Mar­ko­vić).
Pla­sman u osmi­nu fi­na­la Ku­pa Cr­ne Go­re ostva­ri­la je i eki­pa Pe­trov­ca. „Ne­be­sko­pla­vi” su u naj­ne­i­zvje­sni­jem me­ču pr­vog ko­la naj­ma­sov­ni­jeg klup­skog tak­mi­če­nja slavili u Kotoru protiv Bokelja, prije svega zahvaljujući golmanu Stefanu Popoviću i snalažljivom napadaču Borisu Kopitoviću.
Gol od­lu­ke na ovom su­sre­tu vi­đen je u 57. mi­nu­tu, ka­da je mre­žu Vi­do­ja Po­po­vi­ća po­go­dio Bo­ris Ko­pi­to­vić.Z.Š.

Ko­mo­vi – Ze­ta 0:6 (0:1)
Sta­di­on: Ko­mo­va u An­dri­je­vi­ci. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Dra­žen Pe­trić (Plje­vlja). Po­moć­ni­ci: Ivan Lje­šnjak (Bi­je­lo Po­lje) i Ste­fan Bo­ga­vac (Plje­vlja). Stri­jel­ci: Ce­klić u 15, Adžo­vić u 53, Kli­ko­vac u 61, N. Kr­sto­vić u 75. i 85. i Go­ra­no­vić u 88. mi­nu­tu.
KO­MO­VI: Da­be­tić, Šće­kić, Ve­ljić, La­bo­vić, De­le­tić (od 75. Ban­do­vić), Mu­sić, Ako­vić, Ba­kić (od 60. Pu­po­vić), Vu­če­vić, Re­džić (od 46. Ću­la­fić), Ra­do­vić.
ZE­TA: Spa­so­je­vić, Ko­va­če­vić, Kne­že­vić, Vu­ja­čić (od 65. Ba­o­šić), P. Kr­sto­vić (od 55. N. Kr­sto­vić), Mi­loj­ko, Ja­moa, Kli­ko­vac, Ce­klić, Adžo­vić (od 69. Pe­šu­kić), Go­ra­no­vić.
Ze­ta je oprav­da­la ulo­gu fa­vo­ri­ta u du­e­lu sa Ko­mo­vi­ma i la­ko sti­gla do osmi­ne fi­na­la.
Tim Dra­go­lju­ba Đu­re­ti­ća je pro­tiv tre­će­li­ga­ša iz An­dri­je­vi­ce po­veo go­lom Zvon­ka Ce­kli­ća u 15. mi­nu­tu, a on­da su u na­stav­ku go­sti još pet pu­ta tre­sli mre­žu Ko­mo­va. Dva go­la po­sti­gao je Ni­ko­la Kr­sto­vić, a po je­dan Al­din Adžo­vić, Va­si­li­je Kli­ko­vac i Bal­ša Go­ra­no­vić.D.P.

Rezultati

Ko­mo­vi – Ze­ta......................................0:6
C. sti­je­na – Su­tje­ska ........................... 0:7
Je­din­stvo – Lov­ćen............................ 0:2
Bo­kelj – Pe­tro­vac ............................. 0:1
Rib­ni­ca – Kom Euro­zoks...................... 0:7
Haj­duk – Mor­nar................................. 0:13
Slo­ga – Iskra......................... nije odigrano
danas od 16 sa­ti
Bo­rac – De­čić
od 17 sa­ti
Ar­se­nal – Je­ze­ro
Otrant O. – Mla­dost Lj.

Je­din­stvo – Lov­ćen 0:2 (0:2)
Grad­ski sta­di­on u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­ja: Dra­gan Mi­ju­ško­vić (Nik­šić). Po­moć­ni­ci: Go­ran Šu­ćur (Nik­šić) i Igor To­ma­še­vić (Nik­šić) . Stri­jel­ci: G. Vu­jo­vić u 24. i Ca­maj u 27. mi­nu­tu.
JE­DIN­STVO: Jok­si­mo­vić, Gor­dić, Zej­ni­lo­vić (Šo­ja), Po­ljak, Mer­do­vić, Madž­galj, Bo­šnjak (Mu­zu­ro­vić), Haj­ro­vić 1, Ko­va­če­vić (An­đe­lić), Ra­mo­vić 0,5, Šće­pa­no­vić.
LOV­ĆEN: Pe­ro­vić, Ra­di­šić, Ta­tar, J. Vu­jo­vić, F. Vu­jo­vić, G. Vu­jo­vić (Ja­blan), Ste­vo­vić, Mar­ko­vić, Pe­tri­če­vić, Ca­maj (Dra­ga­nić), Za­ru­bi­ca (Bu­ji­ša).
Lov­ćen je oprav­dao ulo­gu fa­vo­ri­ta u du­e­lu sa dru­go­li­ga­šem Je­din­stvom. Ce­ti­nja­ni su u pr­vih po­la sa­ta igre osi­gu­ra­li pro­laz u na­red­nu run­du. Pr­vo je u 24. mi­nu­tu stri­je­lac bio Go­ran Vu­jo­vić, ko­ji je na­kon asi­sten­ci­je Dri­to­na Ca­ma­ja sa 20 me­ta­ra šu­ti­rao i po­go­dio mre­žu. Sa­mo tri mi­nu­ta ka­sni­je, Ca­maj je to­pov­ski šu­ti­rao sa 18 me­ta­ra i udvo­stru­čio vođ­stvo svog ti­ma.
M.N.

Rib­ni­ca – Kom Euro­zoks 0:7 (0:4)
Sta­di­on: „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Ivan Vi­da­ko­vić (Moj­ko­vac). Po­moć­ni­ci: Mi­o­drag Bra­jo­vić (Pod­go­ri­ca) i Mi­la­din Ne­le­vić (Pod­go­ri­ca). Strijel­ci: Go­lu­bo­vić u 15, Sen­to­ku 21. i 76, Ota­še­vić u 24. i 88, Ča­bar­ka­pa u 45+1. i Hot u 81. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Po­po­vić, Pe­jo­vić, Ma­šo­vić (Rib­ni­ca).
RIB­NI­CA: Ste­vo­vić, Mu­ra­to­vić (od 46. Mu­jak), Ro­lo­vić, Vu­jo­še­vić (od 36. Ma­šo­vić), M. Po­po­vić, Pe­jo­vić, Sa­mar­džić, Av­di­jaj, Ja­šo­vić, Bo­žo­vić, Mi­lo­vić (od 16. Mi­ra­no­vić).
KOM EURO­ZOKS: Pa­vli­čić, Se­ku­lo­vić, J. Po­po­vić (od 81. Ž. Po­po­vić), Ota­še­vić, Go­lu­bo­vić (od 61. Vu­jo­še­vić), Sen­to­ku, Sav­ko­vić, De­dić, Ča­bar­ka­pa (od 64. Hot), Mu­jo­vić, Da­be­tić.
Ni­su fud­ba­le­ri Kom Euro­zok­sa, iako su na­stu­pi­li u kom­bi­no­va­nom sa­sta­vu, ima­li pro­ble­ma oko pla­sma­na u osmi­nu fi­na­la na­ci­o­nal­nog ku­pa. Iza­bra­ni­ci Mi­lo­va­na Pre­le­vi­ća sa­vla­da­li su u Tu­zi­ma Rib­ni­cu sa 7:0, a po­sao oko tri­jum­fa za­vr­ši­li su već u pr­vom di­je­lu me­ča, ka­da su ste­kli če­ti­ri go­la vi­ška...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"