Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mariju nude status svjedoka saradnika * Dali podršku srpskom narodu * Eraković nije prijavio imovinu * Brajovića ne mogu spasiti ni najbolji svjetski advokati * Nikoga nećemo pitati za dozvolu da kupimo S-400 * Bogataško državljanstvo * Papagalo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RANKO KRIVOKAPIĆ, čelnik SDP-a:
Nezavisnost bez demokratije ne znači ništa do otvorena vrata za populizam, bolest modernog društva i zarobljenu državu.

Vic Dana :)

Dvoje komšija razgovaraju telefonom:
- Noćas je bilo grozno nevrijeme. Je li ti velika šteta na krovu ?
- Nemam pojma, još uvijek ne mogu naći krov!


Počela djevojka da se dopisuje na sms čatu. Kaže on:
• Opiši sebe.
Ona:
• Plavuša sam...
On:
• A oči?
Ona:
• Imam!


Mladi par se mazi na klupici u parku. Ona mu šapuće na uvo:
- Dragi, znaš, imaćemo troje djece
- Kako znaš? - pita on.
- Pa trenutno su kod moje mame!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-09-02 DERBI 6. KOLA „TELEKOM” 1. CFL DANAS (17 – TV ARENA SPORT) IGRAJU OFK TITOGRAD I SUTJESKA
Pobjeda bi bila jak vjetar u leđa
Pobjeda bi bila jak vjetar u leđa
Z
a kraj še­stog ko­la „Te­le­kom” 1. CFL osta­vlje­na je po­slas­ti­ca. Na te­re­nu sta­di­o­na na Sta­rom aero­dro­mu igra­će li­der na ta­be­li OFK Ti­to­grad i ak­tu­el­ni šam­pi­on Cr­ne Go­re, sa­stav Su­tje­ske. Bi­će ovo, bez di­le­me, do­bar meč, u ko­jem će i jed­na i dru­ga eki­pa od star­ta kre­nu­ti ofan­ziv­no i na­sto­ja­ti da do­đe do tri­jum­fa.
At­mos­fe­ra u ta­bo­ru „ro­man­ti­ča­ra” je od­lič­na. Nji­ho­va že­lja je da na­sta­ve u istom rit­mu, osvo­je bo­do­ve i na dvo­ne­djelj­nu pa­u­zu odu sa čel­ne po­zi­ci­je. Stra­teg OFK Ti­to­gra­da Igor Pa­mić, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re uoči ovog du­e­la po­ru­čio je da zna kva­li­te­te ri­va­la, ali i da ipak sve za­vi­si od nje­go­vih igra­ča.
– Su­tje­ska je atu­el­ni pr­vak i pri­hva­ta­mo da su fa­vo­ri­ti. Pre­ma prog­no­za­ma pri­je po­čet­ka pr­ven­stva, Nik­ši­ća­ni i Bu­duć­nost su bi­li glav­ni kan­di­da­ti za tro­fej i to se za pr­vih pet ili šest ko­la ne mo­že pr­o­mi­je­ni­ti. Si­gur­no su na­u­či­li da igra­ju ova­kve utak­mi­ce. Me­đu­tim, ci­je­le sed­mi­ce sam uvje­ra­vao svo­ju eki­pu da su sprem­ni da po­bi­je­de u jed­noj ova­kvom me­ču. Ovo što su do sa­da na­pra­vi­li ni­je slu­čaj­no. OFK Ti­to­grad već sa­da li­či na eki­pu, ko­ju pra­ti re­zul­tat. Baš zbog to­ga, ne vi­dim raz­log za­što mo­ji mom­ci ne bi od­i­gra­li utak­mi­cu opu­šte­no i ras­te­re­će­no, pa i po ci­je­nu po­ra­za. Ni­šta se pro­mi­je­ni­lo ne bi, ali bi nam po­bje­da bi­la jak vje­tar u le­đa – ka­zao je kor­mi­lar „ro­man­ti­ča­ra” Igor Pa­mić.
Ipak, hr­vat­ski struč­njak na klu­pi OFK Ti­to­gra­da je ka­zao da klub ima tri ci­lja – iz­bje­ći bor­bu za op­sta­nak, kva­li­fi­ko­va­ti se za Evro­pu i na kra­ju osvo­ji­ti tro­fej.
– Ovaj pr­vi cilj još ni­smo ostva­ri­li. Ka­da vi­še ne bi osvo­ji­li ni­je­dan bod, is­pa­li bi­smo iz li­ge, ta­ko da mo­ra­mo osva­ja­ti bo­do­ve da bi op­sta­li u njoj. Utak­mi­ca pro­tiv ak­tu­el­nog šam­pi­o­na će otvo­ri­ti mno­go ka­ra­ta i što se ti­če mo­je eki­pe, ali i da­ljeg to­ka pr­ven­stva. Igra­mo pro­tiv eki­pe ko­je je ve­o­ma ozbilj­na, ko­ja zna šta ho­će i ko­ja po­ku­ša­va na­met­nu­ti svoj ri­tam. Ka­da se bra­ni to ra­di sa svim igra­či­ma, ima­ju do­bru kon­tru. Zbog če­ga su ostva­ri­li lo­še re­zul­ta­te na star­tu, stvar­no ne znam – do­dao je Pa­mić.
Ne­dić: Mo­ra­mo bi­ti agre­siv­ni
Na­rav­no da ni­šta ne­će bi­ti od­lu­če­no ka­kav god bu­de is­hod da­na­šnjeg der­bi­ja na Sta­rom aero­dro­mu, ali ko­na­čan re­zul­tat mo­že zna­čaj­no od­re­di­ti am­bi­ci­je ri­va­la. Iza­bra­ni­ci­ma Ni­ko­le Ra­ko­je­vi­ća ne­će bi­ti la­ko, jer za pro­tiv­ni­ka ima­ju ozbilj­nu eki­pu, ko­ja je naj­pri­jat­ni­je iz­ne­na­đe­nje do­sa­da­šnjeg to­ka pr­ven­stva.
– Sva­ki der­bi je pri­ča za se­be. Ova i slič­ne utak­mi­ce su če­šće is­pit ka­rak­te­ra, ne­go fud­bal­skog zna­nja. Mi će­mo svo­ju šan­su tra­ži­ti u kva­li­tet­noj i hra­broj igri – ka­zao je što­per Nik­ši­ća­na Ne­ma­nja Ne­dić.
Šta mo­že da pre­su­di u der­bi­ju?
– Te­ško je sa­da raz­mi­šlja­ti od de­ta­lji­ma ko­ji se mo­gu do­go­di­ti. Na te­re­nu su to dvi­je eki­pe, je­dan kiks ili jed­na sit­ni­ca mo­že pre­su­di­ti. Eki­pa je ta ko­ja do­bi­ja utak­mi­cu, ako je eki­pa do­bra, lak­še je do­ći do pri­li­ka, a sa­mim tim i do po­bje­de.
Osim po­bje­de, raz­mi­šlja­te li i o re­mi­ju?
– Pred­sto­ji nam te­žak, ne­iz­vje­stan su­sret, ali opet utak­mi­ca ko­ja no­si iza­zov. Ne vje­ru­jem ni da će oni iza­ći na te­ren sa pa­ro­lom ide­mo na bod. Oni su si­gur­no je­dan od na­ših naj­ve­ćih ri­va­la ove se­zo­ne i sva­ka­ko da je i nji­ma i na­ma naj­ve­će za­do­volj­stvo sla­vi­ti u tom du­e­lu, po­go­di­ti pro­tiv­nič­ku mre­žu. Ovo su utak­mi­ce ko­je sva­ka­ko do­no­se ne­što vi­še. Vje­ru­jem u se­be i svo­je sa­i­gra­če – is­ta­kao je Ne­dić.
D.P.-B.K.

OFK Ti­to­grad – Su­tje­ska
Do­ma­ćin: 22 5 8 9 17:25
Gost: 21 1 5 15 15:42
UKUP­NO: 43 6 13 24 32:67

Sta­di­on: OFK Ti­to­gra­da. Ka­pa­ci­tet: 1.000. Su­di­ja: Ni­ko­la Da­ba­no­vić (Pod­go­ri­ca). Po­moć­ni­ci: Ve­se­lin Ra­du­no­vić (Nik­šić) i Mar­jan Pa­u­no­vić (Ce­ti­nje). Če­tvr­ti su­di­ja: Mi­loš Bo­ško­vić (Pod­go­ri­ca). De­le­gat: Igor Gru­bač (Nik­šić). Kon­tro­lor su­đe­nja: Amil Ge­ri­na (Pod­go­ri­ca). Po­če­tak: 17 sa­ti – TV Are­na sport.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"